Groot Gouda, maandag 31 december 1945

f ö GROOT GOUDA PEI2ASPEe AD ASTCA GEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN Redactie L J A v d Steaahuven Mr A A j Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 116 MAANDAG 31 DECEMBRRJ045 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et £ 1 liBiwJaarsflroet Tan 6B00T eODDA t een terugblik Oudejaar I O laat ons rusten Omzien eer wij verder gaan De weg van het atgeloopen jaar is duidelijk gescheiden in het stuk vóór en na 5 Mei De bevrijding is hec dilesbeneerschende feit waardoor 1913 in de geschiedenis van het Nederlandsche volk voor altijd met diepen dank zat worden vermeld Het is de bergtop die steil oorijst uit dit jaar en na vele geslachten rog zichtbaar zal zijn als de gebeurtTïwsen daaromheen uit het oog zullen zijn geraakt Voor oos die staan aan het einde van het geuenkwaardige jaar dat nu zijn loop voleitadt zijn ook de gebeurtenissen daarvóór en daarna van belang Wij denken aan de eerste maanden van tiet laar toen de donkere schaduw van de bezetting met al zijn leed nog hing boven dit deel van ons land terwijl in het bijzonder Limburg en Gelderland dagelijks de ellende van den oorlog t lijden hadden Nog eens eer wc het jaar loslaten zien wij voor ons wat wij in de eerste maanden doormaakten Leeg zijn de straten een eojtcje keer bij winkels waar toevallig nog wat te krijgen is en icderen dag bij de uitdeelposten van de centrale keuken zien we de rijea grauwbleeke dooren door koude vrouwen n kinderen staan met emmers ot pannen om de dunne soep te ontvangen die maar een schrale maagvulling betcekende Langs de wegen trekken de rijen van fietsers met surrogaatbanden van menschen met wagentjes en handkarren allen moe mager en haveloos alsof Nederland was geworden tot één schooiers volk Als een angst hangt de dreiging van vliegtuigen voortdurend boven de landen telkens barst het nijdig uit langs spoorlijn of autoweg Een groepje menschen staat het uit de verte nieuwsgierig en angstig aan te zien om in een oogwenk weg te vluchten als het dichter bij komt Hier en daar wordt in het geheim naar de radio geluisterd wairrada luisteraar vertelt dat hij uit goeden bron weet Met spanning vraagt men hem die meestal op de hoogte blijkt te zijn De Vrije Pers geeft vrijwel dagelijks de zekerheid die in de berichtgeving ttiogeliik is Nog eens onzen dank jullie trouwe luisteraars die bij dag en nacht aan aan het toestel hebt gezeten hebt geschreven en gestencild Dank jullie trouwe TOndhrcnnpm T hebt ons veel goed gedaan Het is Ons goed nu te mogen voortbouwen op de toen gelegde fundamenten Onder alles door ging het stille koppige verzet waarvan de meeste menschen gelukkig niet veel wisten Er ziji er tóch te veel gevallen door onvoorzichtigheid gepraat of verraad Nog eens gedenken wij hen die vielen in den vertietsstrijd en danken hen die gelukkig in overgroote meerderheid in leven zijn gebleven Maar ondertusschen gingen de razzia s voort Wij hoeven het niet te herhalen Wij weten nog al te vgoed hoe voorraden fietsen en menschen werden geroofd s Avonds gingen door de duistere straten telkens weer de hard klinkende spijkerzolen het brute plompe getuigenis van de Duitsch bezetting De tijd vóór 15 Mei was een tijd waarin alle aandacht was gespannen op het lirht dat werd verwacht Er was in den gezamenlijken strijd of tenminste in de gezamenlijke verwachting iets goeds dat onderling een band legde Op 5 Mei kwöm het licht waarin we ons diep hebben verheugd Sedert dien is er veel verbeterd Op 1 Mei waren de voedselvliegtuigen al gekomen ontvangen met gezwaai en zakdoeken en vlaggen met gejuich en dankbare tranen Wat daarmee werd begonnen is lofwaardig voltooid wij lijden geen honger meer Maar in het licht werd nu ook gezien welke wonden er waren geslagen Nu pas bleek hoevelen A n J j Zeker er werd veel gedaan wij denken aan het werk in de Wieringermeer en Walcheren aan allen arbeid die ook in Gouda werd hervat waarvan het weer in gebruik genomen spoorstation het laatste ook letterlijk lichtende voorbeeld is Maar aan den anderen kant is er op het gebied van bestuur en vooral van de politieke rechtspraak een rommelige toestand ontstaan die den ordelijken en zakelijken Nederlander een doorn in het oog is Het schijnt dat de norschc altijdafpoeierende ambtenaar van vroeger heeft plaats gemaakt voor een man die U vriendelijk te woord staat en gelijk geeft maar zegt dat hij er niets aan kan doen en U maar eens moet gaan naar instantie X of Y Het blijkt telkens met de organisatie en de verdecling van bevoegdheden niet te kloppen met het ellendige gevolg dat niemand zich verantwoordelijk voelt terwijl radio en voorlichtingsdienst vertellen dat het alles op zijn allerbest gaat Op den achfergrcmd hangt daërbij voortdurend de zware onweersbui die zich ontlaadt boven Indonesië Het feit van de bevrijding bracht het ochtendgloren Daarvoor zijn wij dankbaar Intusschen is het alsof het licht toch niet wil doorbreken Wachter t wat is er van den nacht T Zie de morgenstond is gekomen Maar het is nog nacht R STADSNIEUWS DE TOONEELKRING HELPT INDIE Tijdens de voorstellingen van Oranje Hotel die voor de Goudsche tooneelkring in Concordia werden gegeven werd gecollecteerd voor het comité jJ Tederland helpt Indiè Deze collectes hebhen het mooie bedrag van f 406j02 opgebracht Zoo ligt h t Oudieiaars nunrdQer voor ons als afsluiting vati jem jaar van volhardenden arbeid Zi n wij om dan i er voor ons blad alle reden tot dankbaaiiieid Begonnen in den illegalen töd later nog geruimen tijd een gratis dagblad werd ons blad op 18 Juni 1945 ocnèiczei m een lA taald dagblad Duizenden stadgenooten gaven zich öp en zijn tot op den huldigen dag Groot Gouda trouw gebleven Etearvoor zijn wij ons lezers dankbaar Overmorgen zullen wü in den krm Groot Gouda dat U hiedbü voor het nieuwe jaar z n beste wenschen aanbiedt zal ook in dat jaar zijn best doen om van vreemde smetten vry een blad te zijn van een zuiver Nederlandbch karakter uat naar wij hopen tot tevredenheid van heel veel Gouwsnaars voorziet in de behoefte van een plaatselijk blad REDACTIE EN ADMINISTRATIE VAN GROOT GOUDA UeeetedM Weeraver at LtUig medegedeeld door het K N M l tot morgenavond In de koststr s nachts lichte vorst overdag temp om het vriespunt In het overiye ged vón bet land de nachts mat overdag lichte vorst zw wind meest nev of licht bewolkt weer Algem vooruitz Er mag gerekend worden op het aanhouden van de matige tot llchre vorst Wat fs er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Krachtpatser Schquwtnirg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 100 Man en een meisje Thalla Thcatcr Vrijdag t m Woensdag Een bankje van f 1000 Gercform Kerk art 31 Nieuwjaarsdag 10 uur m de Rem kerk Os G Koenekoop Dinsdag 1 anuari 3 nur Zaal Kunstmin S D A P bijccckcnsst Spr J Scbcps en opvoering Kloris en Roosje Woensdag 2 Januari Gebouw Daniël Naaierstr s avonds 8 uur Repetitie Gem Zangvereeniglng Euterpe Zaal Kunstmin 5 jan 8 uur Peestavccd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Goudsche afdeeling van de N V B WAT GEBEURDE ER 30 December 19 44 Wanordelijke Duitsche terogtocht in N Luxemburg Amerik Aanval op Rochefort Von Rundstedt werkt met paardentractle Duitsche duikboothavens te Rotterdam gebombardeerd Strijd in Budapest van kamer tot kamer Bias st ijders in Athene terug gedrongen naar de buitenwijken üe Mnerdükb iip klaar Hedenmiddag 3 uur is de verk ersbr g over de Moerdijk voor hi2t verkeer open giesteld De brug is bruiWtaar voor eenrichtingverkeer D4 Mocrdijkbrug is een bclanTüke schakel in de verbinding Noord Zuid Minster Rin iersnectt dit bericht persooolük door diq taêio bekend gemaakt