Groot Gouda, maandag 31 december 1945

NIFUW H K VOOR VERKENNERS GEOPENlJ Gister s het nieuwe hoo fdkwartier H K van de R K Verkehnersgroep De Drie Cxjninghen uit De Korte Akkeren welke ge ïvestigd is in het gebouw van het cCeraminsch Instituut aan den L riendeweg om 3 uur officieel door Hopman F P A laspers geopend Bij de opening spraken o m de Zeereerw Heer Pastoor A J Vergeer O F M van ie H Sacramentskerk die tevens iet H K inzegende en A lmoezcPater de Riet O F M Hierna werd ioor vaandrig Schouten onder roftelslagen en trompetgeschal de vlag gehe chen De verkenners van deze afdeeling zijn hiermede weer een nieuw H K rijk geworden daar het vorige door brand was vernield Het geheel zag er ondanks de vele moeilijkheden die overwonnen moesten worden keurig en geheel in verkenners sfeer uit Vele bezoekers gaven van hun belangstelling blijk HET KAMP LAMERSARIE BIJ SEMARANG Op ons bureau ligt ter inzage een lust met de namen van Nederlandsche vrouwen en kinderen welke werdgn aangetroffen in het kamp Laïnersarie bü Semarang SfftóduUda eh wat geen verbetering was G S V beeft twee invallers G S V wint den tosi en Ona ii pt af en is direct in den aanval Als het spel 10 miaoten oud is weet Van Wiiflgen door de achterhoede geen t glippen en te doelpunten 10 Als het spel 30 minuten oud is weet van Will gen een mooi schot te lossen wat Brem weet te keeren maar den bal niet in zijn bezit krijgt Evers krijgt den bal en doelpunt maar de scheidsrechter geeft buitenspel Ongeveer 10 minuten voor de rust lost Biesheuvel een schitterend schot dat beter lot verdiend had Na de rust hetzelfde spelbeeld met de middenlinies van beide partiien zeer teruggetrokken G S V past zich op het zware tfrrein beter aan en is een t idlans n den aanval Ona onderneemt ook renige aanvallen laar het schot is zoel 20 Minuten na de rust krijjt v d Meer den bal toegespeeld en zet schitterend voor de I buiten schiet in 1 1 Steeds komt GS V terug Ook Ona komt los maar niets wil lukken en ook wordt door hen slecht geplaatst 15 Minuten voor het einde krijgt GS V een corner te nemen welke door v d Meer schitterend voor het doel wordt geplaatsten door Brem onhoudbaar wordt Ingekopt I 2 Heel Ona trekt ten aanval maar G S V ruikt de overwinning en verdedigt stug met Geheiitie documetiteti van Seyss Inquart overgelegd Tijden s een kort verblijf in Nederlandheeft Mr A M Baron van Tuyil vanbcrooskerken vertegenwoordiger van deNederlandsche regeering bij het procestegen de oorlogsmisdadigers te Neiirennerg aan een redacteur van hït ANPhet een en ander verteld over hetgeenhinnenkort door den Franschen aanklagerover het Nederlandsche aandeel in deprocesstukken ter sjirake zal worden cebracht Begin Januari zal de Fransche aanklager Menthon aan het woord komen Up de vraag waarom Nederland niet elfstandig m de gelegenheid is gesteld de misdaden der Duitschers in Nederland ter i rake te brengen deelde de heer Van Tinjll van Serooskerken mede dat de aanklacht beperkt blijft tot die der vier groote mogendheden de Vereemgde Staten Engeland Frankrijk en SowjetRusland Wanneer men ook de overige betrokken landen de gelegenheid zou geven tijdens het proces het woord te voeren zou dit tot verbrokkeling en versnippering leiden terwijl daarnaast de duur van het proces aanmerkelijk zou worden verlengd 1 goed spel te zien achten van een glasshjpenj m het bezoekers genoten van dezen we dtrijd perceel Nieuwehaven 33 O N A heeft 8 renkman op den linksbuiten BENOEMINGEN El ï ONTSLAG De heeien L den Blijker ea P I Vergeer zijn benoemd tot plaatwerker in vasten dienst bij de gemeente Lichtfabrieken De l er D Licht iz be o md tot verver in vasten dienst bij de ger mcente lichtfabrieken De hoofdvaklicden bij gemeentewerken F Janssen en P J Verboom zijn bevorderd tot chefvak licden bij dit bedrijf De heer A de Troye is benoemd tot chefstraatmaker bij gemeentewetken met een proeftijd van een ïafix De burgemeester heeft met ingang van 1 Januari 1946 aan W Dekker eervol ontslag verleend als hulpagent van pplitie De Jodan Boys Oe Chr Sportver De Jodan Boys alhier Iveeft opgericht een afd Gymnastiek voor welke afdceimg zich reeds meer dan 100 metajes en jongens opgaven De oefeningen welke worden gehouden in gymnastiekzaal van de Prinses Julianaschool aan de Burg Martenssingel vangen asm op Woutsdag l en Zaterdag 5 Januari a s Op Woensdag oefenen van 20 30 21 30 mels es vab f Jfiai en onderen van 21 30 22 30 longena van 17 jaar en ouder Op Zaterdag zQn de oefenuren als volgt lf 15 t ur meisjes van 8 t m 12 aar 15 16 unr jongens van 8 t m 12 jaar 16 17 uur meisjes van 13 t m 16 jaar 17 18 uur jongens van 13 t m 16 jaar Eventueale belangstellenden kunnen zich nog op de oefenuren melden Verder ligt het in de bedoeling op korten termijn te komen tot vorming van nog 2 groepen Dames en Heerca senioren d l boveo 23 jaar waarvoor man zich kan opgeven aan het voorloopig Secr Verlengde llssellaan 128 Cabaretavond A V Achilles Het was den heer M C Bakker die ons Zaterdagavond in Kunstmin had uitgenoodigd om een door hem samengesteld cabaretprogramma bij te wonen Helaas vkij moeten het weer schnj ven dat het niet wilde vlotten Om te beginnen de conferencier die zich zelf buitengewoon vlot vond maar er niets van terecht bracht Dan waren er schetsjes welka zeer zwak werden gespeeld maar laten wij niet te veel af brakende critiek laten hooren want de Pahokanen o l v M V Ecu wen hebben veel goed gemaakt terwi l de sE mcozang van de dames Nuvelstein en van Vliet bu engewoon in den smaak is getallen Van het uitgebreide programma dient allren nog de zaag van Mevr dep Outeo Hakker die het Avé Maria Gounod ten beste gaf te vermelden Dit wat hef programma betreft wij moeten toch iets opmerken over het publiek wat schijBt te vergeten dat allp medewcrlrenden van dezen avoad hun vrijen tijd hebban gegeven om ons dezen avond te kunnen aanbieden en het is daarom buitengewoon onbeleefd om al staat het programma U niet aan dit kenbaar te moeten maken door rumoerig te worden en er daardoor harder naar het tooneel g roepen moet worden Niet alleen de pelers maar ook het publiek moeten nog viel leeren Een Bankje van f 1000 In zijn Nieuwjaarsprogramma brengt Thalia Theater deze week een nieuwe film onder de titel Een bankje van Duizend Gulden Om met een vanantopecn bekend gezegde te spreken toont d ze film U hoe raar een bankje van duizen soms rollen kan Het wordt verloren flevonden verspeeld gestolen enfin alles wat mrt een dergelijk waardevol biljet geschieden kan vindt in deze film plaats tot tenslote deze stille hoofdrol een prooi der vlammen wordt Zeer veel Fransche artisten van toonceI en film werken aan d ze bonte rolprent mede die door zijn afwikkeling voor ieAer iets te bieden heeft De muziek wordt verzorgd door een 4 tal orkesten waaronder het bekende orkeat van Ray Ventura Het Bankje vangt zijn krlLgloop aan op eea bankierskantoor vervolgens ontmoeten wij het op de piarJenrennen komt dan terecht bij een reghseur d e enkele revue scenes aan het opnemen i en belandt tenslotte bij de armsten der armen waar het uiteindelijk nog leed en verdriet brengt A AN DEN S pAG Aan J van Dijken alhier is vergunning verleend tot het op EEN OUDE TRADITIE HlteTELD Op Oudejaarsavond zal van des avonds 11 tot 12 uur het carrillon van de St Janserkk door Mej Plom K sppeld worden Hi rrri de wordt een v6oroorlogschc traditie die in de laatste jaren helaas onderbroken is in eere hersteld Het programma dat afgesteld is op de verschillende maanden van het afgeloopen jaar is als volgt samenge steld Ls Marche Funebre van Chopin Merck tioch hoe sterck uit Valerius Bede voor het Vaderland Ei n vaste Burcht in Onze God Glyck den Grootst en Rapsack uit Valerius De Meideun O Canada Gelukkig Vaderland Valerius Het Vlaggelied Liedje van de Zee Gavotte der drie Prinsesjes van H C J de Man O Nederland let op yw zaak Grootvaders Klok Het Oudejaarsavondhed GOUWENAAR OP DE ORANJE Naar wij vernentón heeft onzestadgenoot de heer J G Zijleman zijn thuisreis op het M S Oranje aanvaard De heer Zijleman wasgedurende den oorlog in geallieerden dienst Hij is thans als chefbakkar op ons moderne hospitaalschip werkzaam é VRIENDENSCHAAR GOUDA 3 2 Door pech op de heenreis is Gouda wat verlaat en begint de wedstrijd bijna een half uur over tijd Al spoedig krijgen we aardig voetbal te zien in beide elftallen spelen de halflinies nogal teruggetrokken en dit heeft tot gevolg dat wanneer voor het eene doel een aanval is algeslagen direct het andere doel weer in gevaar is Na 20 minuten geeft de linkshalf van Gouda dt n bal een verkeerde richting de linksbuiten van Vr weet met een vliegend schot ijn club de leiding te geven Na de rust wordt er flink aangepakt maar senige kansen worden gemist Ook Rozefcoom schijnt zijn dag niet te hebben Wanneer een corner op het Gouda doel is genomen en de bal niet ver genoeg wordt weggewerkt is het midvooi Bijl die met een formidabel schot tusschen een kluw van spelers door dm stand op 2 0 brengt Even later krijgt Gouda een strafschop te nemen wegens hands en maakt Grootendorst geen fout 2 1 Fel strj dt Gouda nu om den gelijkmaker maar een doelpunt komt juist aan den anderen kant als rechtsbuiten Van Zomeren een knal op het doel geeft welke Gerritsen te machtig is 3 1 Direct weer een aanval van Gouda en uit een voorzet van Piet Scholten maakt Rozeboom 3 2 Hij komt hierbij zelf in botsing met een staander en raakt geblesseerd speelt verder op de rechtsbuitenplaats terwijl Walthie r binnen en Hommels midvoor komt De wedstrijd werd door den heer Th Huizinga uit Hilversum prima geleid O N A 1 G S V 1 1 2 Op een zeer zwaar terrein is het G S V gelukt de derby te winnen al dient er direct aan toegevoegd te worden dat een gelijk spel de verhouding beter had weergegeven Er is van weerskanten somswjjlen goed spel te zien gegeven Ongeveer 4000 man en macht Een oogenblik denken wB van Willlgep nog te zien doelponten Liggend op den grond lost hij een hard schot wat Brem trnauwemood weet te stoppen Zoo verstreken de laatste minuten CS V heeft twee kostbare punten veroverd in dezen zeer sportlef gespeeldeg wedstrijd D E R DyO N K 7 3 Wederom heeft DONK een geduchte nederlaag geleden alhoewel de uitslag sterk geflatteerd is Al spoedig weet D E H uit een mooim aanval te doelpunten en even later weet de linksbuiten dergastheeren nogmaals het net te vinden DONK stelt hier niet veel tegenover Eenmaal denkt v d Bosch den achterstand te zien verkleinen maar z n schot faalt Uit een aljcmeenen aanval doelpunt D E H onhoudbaar Dit is de Gouwenaren re erg Ze belegeren eenigen tijd de D E H veste en v d Bosch maakt een prachtig tegenpunt 3 1 De rust breekt hun offensief af Na rust valt D E H aan en al spoedig moet v Vliet visschen 4 1 Direct daarop weer een doelpunt nu door de rechtsbinnen 5 1 Donk is geheel de kluts Icwijt ea de R dammers voegen nog twee doelpunten aan hun score toe 7 L Donk verandert nu de opstelling en direct hebben ze sucdes als Brouwers een hard schot inzet 7 2 Even later trekt v d Bosch er alleen tusschen uit en het is 7 3 Steeds komt Donk terug en eenige nalen redt de R daiAsche doelman fraai Jammer genoeg levert dit offensief de Gouwenaars niets op en als de scheidsrechter het einde blaast hebben de Donk menschen hun 4de nederlaag te pakken Stan ealiisten 1ste klasse N V B Distrkt 1 Ajax 6 Volenw 6 H D V S 6 A D O 6 D O S R F C Emma h Gooi 9 V SV 10 erxes ll E D O District 2 DHC Feyen 1 v uc i Bl Wit Sparta Haarl D W S Stormv Neptunes 6 m HB S 6 ll D FC 6 gesp gew gel verl p t v t 6 5 4 4 3 3 3 2 2 1 I 1 1 O O O o o o o o o 2 2 O O 1 3 O 2 I I O O 2 2 3 3 4 4 5 6 6 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 b 6 7 6 7 5 7 11 30 10 11 27 10 8 22 14 8 18 17 6 17 16 6 11 14 6 17 19 4 15 19 4 15 28 2 13 18 2 11 25 7 6 6 7 7 6 6 5 4 3 4 2 4 3 1 2 1 1 1 10 17 14 8 18 8 12 8 149 8 14 13 7 26 24 5 10 11 5 10 19 4 8 15 3 13 19 3 14 24 Het Nederlandsche aandeel in het proces van Nenrenberg Door de Nederlandsche delegatie wordt vertrouwelijk rapport van Seyss Inquarl aan Hiler overgelegd waarin Seyss Inquart den toestand in Nederland beschrijft gedurende de periode van 29 Mei tot 19 Juli 1940 Zeer belangrijk is de passage waarin het aandeel van de N S B ers in den strijd tegtn Duitschland wordt beschre vsn Sey ss Inquart schreef hierover woordelijk het volgende Es liegen konkrete Anhaltspunkten dafur for dass N S B leute der Uniform Niederlandische sol naten zu gunsten der einmarchierenden Keichstruppen eingegnffen haben er zijn concrete bewijzen aanwezig dat N S B eis in de uniform van Nederlandsche soldaten ten gunste van de binnen rukkende Duitsche troepen hebben ingegrepen Interessant is verder liet oordeel van S yss Inquart over Mussert Na eerst te hebben geconstateerd dat Mussert bang was voor het Groot Duitsche Rijk ver viMgde Seyss Inquart seine politische qualitaten durften die eines durschschnittlichen Gauleiters im Reiche nicht erreichen zijn politieke capaciteiten staan ten achter bij die van den gemiddelden gouwleider