Groot Gouda, maandag 31 december 1945

Met vertroawen de toekomst k MINISTER SCHERMERHORN OVER DE BESPREKÏNKEN TE LONDEN De Minister Prest dent Prof Ir W Schermerhorn heeft Zaterdagavond voor de zenders van Herrijzend Nederland een radiorede gehouden over de besprekingen welke in de afgeloopen dagen door de Nederlandsche en de Britsche regeeriAgen te Londen ten aanzien van Indië zijn gehouden over de stad welke het tooneel is geweest van vele recente ongeregelheden te verstevigen De woordvoerder van het geallieerde hoofdkwartier zeide dat de geal lieerde autoriteiten de algemeene richtlijnen van de nieuwe contróle maatregeler reeds lang te voren met de Indonesische autoriteiten hebben besnroken Ln t n nt kolonel H C G Harding de Qritsche Deputy Provost Marshal te Batavia zaJ het bevel op zich nemen van de gereorganiseerde stedelijke politie welke in een gemengde samen stelling zal bestaan uit Britten Indonesiërs en Nederlanders Deze macht zal in de plaats komen van de bestaande Indonesische burgerlijke politie die gisteren na een verrassende bezetting van haar hoofdkwartieren door Britsche parachutisten is ontbonden en ontwat end Een Nederlander bevelhebber van het Indonesisch Volksleger Naar het Fransche Persagentschrn AJ P meklt dat Marmus Kooistra dl voormalige souschef van den Nederlandschen Inlichtingendienst te Batavia benoemd zou zijn tot leider van alh T K R troepen het Indonesische Volks eg te Batavia Sensationeele fondst HET PpLITIEKE TESTAMENT VAN HITLER Generaal Truscott de comntfuidant van het derde Amerikaansche leger he ft Zaterdagavond bekend gemaakt at in een landhuis het testament van Adoll Hitler t estaande uit vier afzonderfij i documenten gevonden is Het testament het definitieve bew van den dood van Hitler is óntdekt do een Britsche contraspionnage atdeelir die samenwerkte met de Amerikanen H t testament is gedateerd 29 April 1945 v is door Goebbels Bormann Himmlers vertegenwoordiger in Tsecho Slowakiu Hans Erebs en Wilhelm Bergdorf als getuigen onderteekend Ook de origineele huwelijk acte va Hitler en Eva Braun met als getuigei Bormann en Goebbels is gevonden Een derde document is het particuliere testament van Hitler waarin hij over zijn personlijke v mogen beschikt Hierbj traden als getuigen op Bormann Goebbels en Nicolaus von Below de adjudan van Bormann Tevens vond men drie foto s Van twee neemt men aan dat zi van Eva Braun zijn de derde is van een onbekenden jongen van ongeveer 12 jaar Het is nog niet bekend of de jonge i een zoon van Eva Braun was Men von i ook een reispas gedateerd 16 Mei 194 en uitgegeven door den burgemeesti van Seinbeck aan Frederik Wilhel Pau stin die adjudant van Bormann wa De Britsche contra spionnagedienst heeft na zijn reis zijn spoor gevolgd naai Tegernsee Hij was niet thuis toen do huiszoeking begon Na voortgezet ondc hwis van r van de vriendin van Paustin Cf e e v ll M 11111 V I koffer die de documenten bevatte Allo documenten waren gedateerd 29 Apr i 1945 juist voor de weerstand vai Duitschland geheel ineenzakte Het particuliere testament van Hitle begint het is mijn wensch dat Eva Braun die met mij huwde toen zij vrijwillig op zich nam mijn lot in het belegerde Beriijn te deelen onmiddellijk gecremeerd wordt op de plaats waar ik het grootste deel van mijn werk gedurende de twaalf jaar van dienst aan mijn volk heb verricht klaarblijkelijk de Rijkskanselarij Mijn vrouw en ik hebben den dood gekozen om te ontsnappen aan de schande gedwongen tot aftreden of de overgave In een brief van Bormann aan admiraal Doenitz waarin hij de documenten onder diens hoede stelt komt de wanhoop van Duitsxhland tot uiting Bormann schreef aangezien al onze divisies gefaald hebben en de toestand hopeloos schijnt heeft de Fuehrer gisteravond bijgaand testament geteekend dat aan uw zorgen wordt toevertrouwd Heil Hitler Verwacht wordt dat de publicatie van den inhoud der sensationeel documenten welke zijn gevonden een nieuwen impuls zal geven aan het proces van Neurnberg Het wordt waarschijnlijk geacht dat de koffer van Paustin nog andere documenten bevat dan 3e reeds bekende Er is n l gebleken dat Bormann een dagboek heeft bijgehouden over alle gebeurtenissen welke zich in de Rijkskanselarij het hen afgespeeld De Amerikaansche autoriteiten die tot dusverre het grootste stilzwijgen bewaren over den totalen omvang der gevonden documenten zouden gisteren aanvullende verklaringen afleggen over het belang en de draagwijdte van deze ontdekking De London Star van gisteren zegt in een hoofdartikel het volgende Officieel wordt verklaard dat de conferentie van den minister president met den Nederlandschen minister president over het onderwerp Indonesië bevredigende resultaten heeft afgeworpen Volgens deze verklaring was het eerste doet het zoeken naar het meest doeltreffende plan van actie om rust en orde te herstellen Ten aanzien daarvan moeten wij n suggestie geven en ze wordt uitsluitend gericht tot de Nederlanders Gedurende drie maanden hebben Britsche troepen gevochten ten einde rust en orde te herstellen op Java Maar ze worden nog steeds uit hinderlagen beschoten en gecood Het feit is dat in Indonesië de vrede slechts kan komen wanneer de Nederianders hun belofte om den doniinionstatus te verleenen welke zij in 1942 I hebben gegeven inlossen Tot nu toe heeft de Nederlandsche regeering een onbevredigende houding aangenomen Ze geeft van heel weinig enthousiasme voor gegeven beloften blijk Wij hopen dat de heer Attlee het haar kristalhelder duide lijk heeft gemaakt dat van Engeland niet verwacht mag worden dat het zich met deze taak zal blijven belasten De toestand in Batavia Zaterdagmiddag hebhen de yealiieerde troepen alle belangrijke punten in Batavia bezet waaronder politiebureaux krachtstations de waterleiding en de telefooncentrale Deze actie waartegen de Indonesiërs tot dusverre niet veel tegenstand hebben geboden werd door den luitenantgeneraal ontworpen teneinde de controle r Radio programma HILVERSUM I 301 m Ig OO Gramofoonmuziek 18 15 Voor de rijpere jeugd 18 40 Schubertprogramma door Jan Huckriede piano 19 00 Ned Herv Kerkdien st uit de Groote Kerk te Hilver u i Vonr Pn er Ds A A van Ruler 20 30 Licht in strumentaalprogranima 21 00 Intern jaaroverzicht door Drs L de Jong 21 15 Alfredo Campofi en Albert Sandler 21 45 Nieuwsberichten 22 00 Rede van Alin Pres Prof Ir W Schermerhorn 22 15 Gramofoonmuziek 22 30 Kon Militaire Kapel o l v Luit Rocus van Yperen 23 00 Het jaar 1945 Klankbeeld door Peggy van Kerkckhoven 23 45 Een woord van wijding bij den ingang van het nieuwe jaar door Ds A A van Ruler Pastoor I P J Kaarsgaren en Dr E D Spelberg met muzikale omlijsting door Anlhon v d Horst en Max Kloos bariton 00 10 Nieuwjaarswoord door den Rotterdammer 00 20 Het nieuwe jaar zet in Gevarieerd programma met o m Koos Koen en Henriëtte Davids Gelukwenschen uit Oost en West 2 00 Sluiting HILVERSUM JI 415 m 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 19 00 A J C programma 19 30 Remonstr Kerkdienst uit Den Haag Voorganger Ds J C Ai Fetter 21 00 ZuidAmerikaansch Rhythme 21 30 Rosa Spier harp 21 45 Nieuwsberichten Van 22 QD tot 2 0 uur Programma van Hilversum I NIEUWJAARSDAG HILVERSUM I 301 m 8 30 Ger Studiodienst Voorganger Ds M Widschut Ger Pred te Hilvetsum 9 00 Nederlandsche muziek 10 00 Hoogmis 6it de St Anthonius Par Kerk te Kortenhoef 11 30 Mozart Programma Lili Krauss piano Simon Goldberg viool 12 00 Londensch Phil Orkest 12 30 Joop Walvis orgel 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Italiaansch Zangcongres 14 00 Wereldprogramma tS OO Toespraak van E Kupers voorzitter van het N V V 15 15 Lichte orkestmuziek 15 45 n Nieuwe Tijd n Nieuwe Taak door A J Koejemans 16 00 Zang door Russische legerkoren 16 15 Nieuwjaars kindercabaret 17 00 Scarlatti Boccherini programma 17 30 Toespraak namens het comité Nederland helpt Indie 17 35 Jan Corduwener Nonstop 18 00 Gramofoonmuziek 18 30 Bravour en charme o l v Benedict Silber man 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Bachcantate No 16 Herr Gott dich loben wir 20 00 Nederland Herrijst De kansen van Europa door H M van Randwijk 20 15 Hallo met wie Radioluisterwedstrijd door Koos Koen ten bate van de actie Nederland helpt Indië 20 45 Pianosoli door Frankie Carle 21 00 Een radio fantssie op h t motief vpn De Bruiloft van Kloris en Roosje door S de Vries Jr 22 15 Mensch en Maatschappij Dr C P Gunning over Vernieuwing van ons persoonlijk leven 22 30 De componist van de week Josepl Haydn 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Pater Gilbertus Lohuis o f m 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Licht ochtendprogramma 9 00 Kleine gedichten voorgedragen door Johaii Lapperre 9 05 Gevarieerd ochtendprogramma 9 45 Nu ik veertig ben geschreven en voorgedragen door Jan H de Groot lO X Blijde klanken op Nieuwjaarsmorgen 10 45 De Zonnebloem op radioziekenbezoek met Alex V Wayenburg 11 15 Nieuwjaarsconcert van Noviteiten De Speellieden 11 45 Sandor Vidak piano 12 00 Italiaansch operaconcert m m v Benjamjno üigll 12 40 Boodschap van Nederlands jeugd aan de jeugd van alle landen 13 00 Gramofoonmuziek 13 45 Folklore rondom oud en nieuw door Dr P J Meertens 14 00 Gramofonmuziek 14 30 Nieuwjaarsgroeten uit geteisterc Nederland 14 50 Tsjechisch programmal 15 15 Fragmenten uit Gijsbrecht van Aemstel met muziek 15 45 Bela Bartok Progranmia 16 15 Cultureel overzicht door j W Acda en H Hazelhoff 16 30 Jack Louis en zijn orkest 17 00 Nieuwjaer van Constatijn Huvgens Voordracht door Joop Remiboild 17 05 Trio Claire Hegediis 17 30 Sterren van het Enuelsche Cabaret 18 00 Nieuwsberichten 18 20 Jeanne van de Rosiere alt Anton van de Rosiere piano 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Ensemble Jetty Cantor 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachen 20 00 Concertgebouworkest o l v drie Fransche dirigenten met Rpbert Casadesus piano Fransche werl en 20 45 Nooit te iaat voor geluk door Erik v d Steen Voordracht door Maarten Kapteyn 21 tX Gevarieerd VondconCert 21 45 Avondwijding Ds J A V Nieuwenhuyzen Rem Pred te Hilde besprekingen tusschen Bevin en Spaak versum 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Ben Syberman en zijn Novelty Serena iers 23 00 Sluiting en Wilhelmus Hij zeide hierin dat hij niet op de gedachtenwisseling welke binnenkort tus schen de regeering en Staten Generaal zal worden gehouden wilde vooruit loopen Hij beschreef de ellende in Indië en stelde vast dat er zich in Nederland een scheiding der geesten begon af te teekenen inzake de keuze der wegen waarlangs men naar een oplossing zoekt Ons eerste doel is dat er weer vrede zal heerschen en er althans eenige verdraagzaamheid zal gaan heerschen De ministerpresident zette de moeilijkheden die zich bij de oplossing van het conflict voordoen uiteen en zeide dat de Indische ervaring alleen niet voldoende is Het geheele probleem moet gezien worden tegen den achtergrond van de wereldontwikkehng Japan heeft het nationalistüsche probleem toegesijjtst en tracht zoo Nederland en Engeland een nederlaag toe te brengen Dit feit vormde den moreelen grondslag van de onderhandelingen te Londen Bij de Engelschen hebben wij begripvoor onze moeilijkheden gevonden DeBritten wenschen na 6 jaar oorlog hunzonen terug en de minister president kanzich de Engelsche critiek daarom goed indenken t Nederland heeft bij de besprekingen Chequers geenszins om een soort Et elsche goedkeuring gevraagd Op basis van wederzijdsch vertrouwen zijn een aantal practische maatregelen besproken Op West Java zal in de eerste plaats orde en rust worden hersteld De It gen Dr H van Mook zal daarom op 5 Januari as naar Batfvia vertrekken Zijn doelstellingen zijn die van de Nederlandsche regeering Het Indonesische vraagstuk moet opgelost worden Autodienst tusschen tleldermalsen en s Hertogenbo8ch De ontbrekende spoorwegverbinding tusschen GeWermalsen en sHertogen bosch die het noodzakelijk maakte dat de treinen Utrecht s Hertogenbosch moesten omrijden over Resteren Nijmegen zal vermoedelijk nog voor 1 Februari a s bediend worden door ruto s Nieuwe bruggen spoedig in gebruik De K N A C deelt mede dat wordt verwacht dat de in aanbouw zijnde nieuwe verkeersbruggen bij Zutphen en Kampen züomede de nieuwe noodbrug bij Roermond reeds in den loop van de volgende maand zullen kunnen worden in gebruik genomen Rijwielen voor de getroffen gebieden en voor vitale bedrijven De 50 000 twecdehand sch fietsen welke in Engeland zijn aangekocht zijn voor t grootste gedeelte bestemd voor de getroffen gebieden Behalve heerenrijwielen zijn ook damesfietsen en een aantal zware transportfietsen aangekocht De uniforme prijs zal ƒ 55 bedragen Die rijwielen welke niet in de getroffen gebiecen in distributie gebracht zullen worden komen tér beschikking van het personeel van groote bedrijven welke van vitaal belang zijn voor de Nederlandsche volkshuishouding Aanvragen kunnen collectief worden ingediend bij h et Rijksbureau voor Metalen te s Gravenhage In den linkerbovenhoek van het couvert plaatse men het wóorci rijwielen Nederlandsche mariniers te Priok geland In een officieele verklaring van het geallieerde hoofdkwartier wordt bekend gemaakt dat een bataljon Nederlandsche mariniers gistermorgen in Tandjong Priok is aangekomen Dit batlaljon werd in de Vereenigde Staten gevormd en geoefend en wrs voor dien tijd nooit in Nederlandsch Oostlndië geweest Het is er heen gebracht teneinde de Nederlandsche Iiiheemsche troepen te vervangen bij de wachtdiensten Duitsche generaals opgehangen De luitenants generaal Bernhardt en Hamann n de korporaal Lemler zijn wegens geweldplegingen te Bryansk ter dooci veroordeeld en in het openbaar opgehangen met de verbeeldingskracht die ons richt naar de toekomst van het Koninkrijk van morgen Het antwoord hierop zal de plaats bepalen die Nederland in de 20e eeuw zal innemen De A fnister President bij de Koningin De Minister President Prof Ir W Schermerhom heeft Zaterdagavond na zijn terugkeer uit Londen aan H M d Koningin verslag uitgebracht over de besprekingen met de Britsche regeering gevoerd Prof Logemann niet naar Indië In tegenspraak met de berichten welke buiten ons land de ronde deden heeft Prof Dr J H A Logemann mmister van Ovwzeesche Gebiedsdeelen verklaard geenszind het vo Hiiemen te hebben Dr Van Mook op zijn terugreis te vei ezeUen De ontwapening van de Indonesische politie De geheele Indonesische bui o Sjke politie te Batavia is door generaal Christison ontbonden Alle leden van de politie officieren en manschappen beide zijn ontwapend en in hun hoof U wartieren opgesloten Het dragen van uniformen is vatK den Een grootscfaeepsche overval door de Öritsche militaire politie op de Indonesische politie hoofdkwartieren had geen volledig suctes daar eie Indonesische politiemanschappen niet aanwezig waren De aanwijzingen zijn dat zij een tip hadden gekregen omtrent de Britsche voornemens Nationalistische kringen over de verklaring van Van Mook te Londen In nationalistische kringen vreest men ciat de verklaringen die v Mook gisteren aan de pers te Londen heeft gegeven dooV het kabinet Sjahrir als onvoldoende zullen worden beschouwd Men legt er den nadruk op dat de verklaringen van Van Mook beteekenen het verwaarloozen van den toestand op Java en het opofferen van den bijzonderen Status op Java ten gunste van de Rijkseenheid gedurende den oorlog Dezelfde kringen maken de opmerking dat Java zich anders heeft ontwikkeld dan de andere eilanden in de eerste plaats tengevolge van de bijzondere aandacht die Japan daKraan gewijd heeft en in de tweede plaats in verband met de zoek ontdekte men in het vijandelijkheden die daar thans plaats zuste vinden De London Star over de conferentie te Londen