Groot Gouda, maandag 31 december 1945

NIEUWS IN HET KORj Büitfenlandsche reizen zijn voor alle Duit sche civiele personen verboden Reuter In den storm van Vrijdag zijn te Keulen tien personen gedood Reuter Frankrijk en Finland hebben een handelsovereenkomst gesloten Frankrijk levert wijn Finland papier en eprefabriceerde huizen Reuter In Hongarije zal het stelen en helen van goederen uit treinen met den dood gestraft worden Reuter De Amerikanasche minister van Oorlog Patterson heeft Washington verlaten voor een wereldi is tijdens welke hij generaal Mac Arthur in Japan en generaal Mac Ramey in Duitschland zal ontmoeten A F P MiHWterpresident Attlee zal waarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van de vergadering der U N O op 10 Januari n belangrijke verklaring inzake de atoomenergie afleggen A F P Bij de opening van het proces te Lenni grad tegen Duitsche oorlogsmisdadigers die deelgenomen hebben aan massamoor Regeeringsambtenaren in Griekenland hebben 24 uur gestaakt Zij eischen hoogere luonen en afschaffing van dl wet waarbij deelnemers aan de gebeurtenissen in December ontslagen kunnen worden Tenzij de e eischen binnen een week worden ingewilligd zullen de receerings ambtenaren langen tijd in staking gaan Tass OFFlClËüLB PUBLICATIE Ondervakgiroep snikcrwerkindustrie In overleg met hel Rijks bureau voor genees neesea verbandmiddelcn zijn voor deperiode van 22 Dec 1945 t m 1 Fcbr 1946 geldig verklaart de bonnen van de aankoopvergunningen voor drop hoestart pepermunt en anijstabletten De eenheid Is brpaald op I K g HefBng karwqzaad Het Bedrijfschap voor granen zaden en peulvrachten maakt bekend dat in verband met het feit dat de prijs van kaïwijzaad van den oogst 1946 belangrijk hooger zal liggen dan die vopr zaad van oogst 1945 Een heffing gelijk aan dit pr sverschil zal worden gelegd op de voorraden kar wij zaad van oogst 1945 Aangezien eeai zeker deel van dit zaad nog ongedorscht aanwezig IS zal de heffing op het ongedorscht product worden vastgesteld een de hand van het aantal h a dat in 1945 of in vroeoere jaren met dit gewas is beteeld op basis van een opbrengst van 1500 k g per h a Aanvragien ten behoeve van het telen van zaai uien en plantuien Voor 19l6 Zdl de teelt van zaal en plantuien weer gebonden zijn aan een speciaal voor dit doel uit te geven tuinbouwteeltverqnnning terwijl de teelt van poorulen is toep t ar t p en a tuinbo W re1fveroiinninq den er ti ngcn en cco tgeüjke exces ifOTifrxpe sen in de omgeving van Leningrad kwamen nieuwe bijzonderheden omtrent de moorden in het bosch van Katyn aan t licht Een der beklaagden verklaarde dat 15000 a 20000 Pooische officieren Russen en Joden daar begraven werden De beklaagde had indertijd ook de foto van het graf in Duitsche bladen welke deze misdaad aatt fe Russen toeschreven gezien Tass Volgens een bericht vindt de bs Tsankoff zich met zijiï aanhangers te Salzburg Tass uit Boedapest be fascist Met gioote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onzen 2k Qn ANTONIUS MARINUS W I Socte s Fllntcrman A M Socters Gouda 29 pee 45 Crabethstr 8 Tijdel v lterson zlekenhuis Kamer2 Inplaats van kaarten Verloofd s NEI KORF enREINIER DE JONGGouda 31 December 1945 Maikt 32 Plagcelcasingel 59a ƒ UITBREIDINGSPLAN Oe Burgemeester vao Gouda Oiet cp d £ artikelen 36 c v der woningwet Brengt ter algemecnc keafiU dat op de gemeente secretarie a ctecilag Algemeene en Soclaie Zaken van 4 Jdnuari 1946 tot en met 1 Februari 1946 voor een ieder ter Inzage is gelegd bet ontwerp plan tot tierziening van bei bij raadsbesluit van o Januari 19 9 Vnstgestelde en bi latere bestuiten gewijzigde uitbreidingsplan dezer gem enre voor zooveel betreft het gede Ite beg ensd ddor de z g K omme Oouwe en de Nieuwe Vaart tn i dk herzicnlngsplan met bijbenoorende bet ouwingtvoorschnfcen de bestemming in onderdeden van de ai daar gelegen gronde n nader wordt btpaald Gedurende den bovenvermelde termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bij den gemeenteraad bezwaren chnfie ijk indienen Gbudfc 29 Dec 1945 De Burgemeester voornoemd Ë A FOLhT lo B VERMIST WlF diegene met wie Zaterdag 29 Dec op de Moordrechtscbedi k tuAsehen 12 en 1 uur een wit KeèiHotidje is meegeloopen h m tegen belooning terug bezorgen bij J REHORST Pluimveehouder Moird echt De Gruyter gesft weer Voor 10 guMon caasabom EEN gulden contant terug GEVRAAGD BESCHAAFDE JUFFROUW voor toezicht en leiding van Meisjespersoneel Bij gebleten geschiktheid bevordering tot Directrice Brieven met volledige Inllchttnpen onder no 2778 bnr v d blad Goudsch Conservatorium oir nico verho f Gebouw Concordia Weathaven 27 Tel 3483 Onderwijs in alle vakken der Toonkunst V naf DONDERDAG 3 JANUARI 1946 van 9 5 uur Inschrijving van Niauwe Laerlingen Zaterdags vaa 9 3 uur Ook voor Zangklassen en Rhytmische Cymnattfek Declamatie Accordeon ALLE Tokkelinstromenten StrUkstQrs gevraag II Naaisters gevraagd Cc Pelikaan A meilka 21 Te koop of te huur gevraagd Schrifffmachine Aanbiadingen aan Groot Gouda Markt 67 Telef 3098 Gevraagd zoo spoed g mogelijk een nette Dienstbode of een Werkster voor een paar dagen p weck te vees een HUiaMAAlSTEK voor een dag per week V LOON Graaf Florlsweg 28 l Oe Pelikaan Amerika 21 VERLOREN in de Kerstweek noiirfen Attmr potshorloge met goudeo bandje qdachtenis Tegen flinke belooniug terug te bezorgen OOUWE 215 GOUDA 1 miiA 1 en 2 Januari geheel nieuw PROGRAMMA 1000 Teegang alle leeftijden laUTLD IIIIIIILII Flinke nette MEISJES kunnen bij ons geplaatst worden Sroomwasschcrij H SCHRAVE 6 ZN Boelekade 17 1 1 73a Gouda Iedereen kan een aanvraag voor de teelt van zaai en plantuten Indienen en deze zal voor de voile lOO procent kunnen worden ingewilgd mits betrokkene zich verplicht de aangevraagde oppervlakte in 1946 met zaaiuien te betelen Aanvragen als bovenbedoeld k nnen schrift lijk zoowel bij de plaatselijke btureauhouders als bij het bureau van den voedselcommissaris afd tuinbouw worden ingediend onder opgave van naam adres woonplaats registratienummer en de oppervlakte Zij die reeds eerder een verzoek Indienden behoeven niet opnieuw aan te vragen ven wanneer mea zlc aan den dtatribotledienst dient te vervoegen In aansluiting hierop wordt medegedeeld dat antwoord kan worden gehaald aan loket 11 van den dLiirlbutiedlenst Peperstraat voor de volgende nummers op de daarachter vermelde date 17001 17400 op Maandag 7 Januari 1946 1740117800 op Dinsdag 8 W 1780118200 op Woeofd 9 194 1S201 18600 cp Dond 10 lolg 1860119000 op Vrijdag 11 1944 telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Nienwe vleeschbonnen eerst Maandags geldig Het Centraal LIstributiekantoor deelt mede dat men met ingang van de distributieperiode welke op 6 anuarl as begint op den Vrijdag en Zaterdag voorafgaande aan de periode van geldigheid op de nieuw aangewezen vleeschbonnen geen vleesch mag koopen In den vervolge is het koopen op de nieuwe vleeschbonnen eerst toegestaan van den eersten Maandag der periode van geldigheid af evenals dit met melk en aardappelen reeds het geval is WEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST GCUDA Bij indiening van aanvragen voor extra textielgocdereiv worden door den distributiedienst bewijzen van indiening verstrekt waarop de datum was aangegeven op welke antwoord kon worden vernomen Aangezien de omstandigheden het wenschelijk maken de gang van zaken te wijzigen zullen roet Ingang van teden betrokkenen door middel van de dagbladen worden opgcoepen Niet meer de datum doch het nummer op bovenbedoelde bewijzen zal dua aange Mededeclingen voor den handel Inlevering van bonnen in de week van 31 Dec 455 Jan 46 Nieuwjaarsweek Bakkers aardappel eo textielhandelarea Bakkers aardappel eo textlelhandelaren dienen hun bonnen aan te bieden op Woenidag 2 Januari 1946 Aardappelhandelaren mogen thans bij uitzondering onbeperkt restanten plakken van de bonnen 362 363 B 36 457 Detaillisten melk leder brandstoffen petroleum en smeermiddelenhandelaren Detaillisten met een codenummer tusschta 1000 en 999 Hienen hun bnnnm nag Ie bieden op Don erdag 3 Januari 1946 Detaillisten met ten codenummer vao 4O0O en hooger benevens instellingen melk Irder brandstoffen petroleum en smeermiddclr handelaren dienen hun bonnen aan te bleda op Vrijdag 4 Januari 1946 Ook thans Is het systeem van de ewok redige bevoorrading verxangen door beti steem dat vroeger gebruikelijk was zoodat dus evenveel in toewijzingen wordt nltgi reikt als in rantsorneo wordt Ingeleverd Mrf pKHri V x ordt er oppewezm dl t inlever ingslijden niet zijo gewijzigd nitsk terd s morgens ti fsrhrn 8 3 en 9 ourj Woninginrichting tecMeuim C l IJSSPLSTEIJN VorAtmansfraat 31 G N Aan clië t i van KLEIWEG 25 GOUDA J DE M9 Q J N Haven 112 G N Metselaar Aannemer een gelnk fcig 1946 AER LAOET Wenacht alle leden Donatettrt trices en alle medewerkers een voorspoedig Nieuwjaar Het Bestuur Fa J AJdcrahofWesthaven 38 Telef 2201 GN DrogiatcrQ Crabctli Crabethstraat 14 Gouda Tel 2133 G N Wij wenschen onze geachte clientele een Gelukkig jaar 1946 LUGTENBÜRG LevenajcDiddelenbedi ijf Heerenstraat Karekletstraat 102 Fm C Kaars Westhaven 36 Telef 2912 G N WILLEM SLOOTJES Mag Bloemenlust Spoorstraat 37 Gouda G N Telefoon 2380 wanscht U Alle cl enten en bekenden een voorspoedig 1946 mmm t ischhidil Lange Tiende weg 75 Wijdstr 14 STOOMWASSCHERM H SCHRfAVE Zn IBoaiekada 171 a 173 GouJj Dat 1946 voor u een Gelukkig en Voorspoedig ja moge zijn is de wensch van Radio Techn Bureau KRANENBURG Vlamingstraat 29 Gouda Tel 3566 Met frisschen moed 1946 in I Voor het komende jaar wordt U van harte veel gtluk en voorspoed toegewenscht door TH ALLEBRANDI Kleiweg 78 Gcnda speelgoederen Luxeen Huishoudelijke Artikelen Veel Voorspoed en Veel Verf in 19é6 CJ DEN HERTOG Verfhandel Gouda N G ROEST Burs Martensstraat MEISJES gefraagl Amerika 2 De Pelikaan JONGENS geTfaagd Amerika 2 üe Pelikaan