Groot Gouda, maandag 31 december 1945

NIEUWJAARSBIJLAGE VAN GROOT GOUDA 31 December 1945 verwacht van ons allen de daad Maar wees ook stil en open de armen wijd want de liefde wordt verwacht van U Na opbouw materieel met de blokken geestelijk met het licht dat wij moeten aansteken en uitdragen na ons zoo noodig met trommelslag tot den rechtvaardigen strijd te hebben opgeroepen staats de dichter plotseling stil en doet ons de armen openen want de liefde wordt verwacht van U En Tiier is het waar het hoogtepunt van dit gedichtje ligt de liefde wordt verwacht van as allen in het nu komende jaar liefde die gaat van mensch tot menschen Liefde door wederzijdsch begrip van en voor elkanders moeilijkheden meer eerbied voor elkanders opvattingen meer begrip in de verhouding tusscben werkgever en werknemer tusschen hooger en lager gestelde functionarissen Vanavond staan wij in het voorportaal van 1946 laten wij het eensgezind en moedig binnentreden immers de liefde wordt verwacht van U juist nu G Oude jaar Cathirina van Rennes Op 15 No 6 Op enuti en toon J ia u m tnun r t ttil ife lUaa Eerwvtienisl oh itl veo rn f en De d ik mar i ijkJ oor MI birl O jf jur ife rm tlw fei ga iij kM rnf 8ef we in ernu Oi il juri zei vu troo a D e4 ik iraar lijk Ja r B viie dea Ka tU kee ren 2 Toor OM kart 1 laai i ma len On Icn ler w mt 3 r gaan 2 11 re iten Oaf cm Trm a g a ma rt = I wal Ik koaf B a ik wij ttr ke ter vro mer Dan toen tjaar iijnl niB Berweer la darjaar iuf int ona fer der Vind ons be Ier loentjaar lijn i mm merMffer Ie der jaar dan rind ona er der Vind ons kê ter IKlea wa Jaai word alel ke gnu oio Eii ij Jieli kia 2 Maak Ka wIj ge nol en lij don Tol een te grn 11fM wc Jaar word mot batHaak ten wij gn nol en gnn ncn Rer wij heb bin lil den Tol a e gen Nieuwjaarswenschen De twee Goudsche Stoottroepmannen PTE PIET ENDENBURG Army no 241115000 C ö3 III Bat Reg Stoottrosfijen Royal Netherlands Army S E A C en PTE ARIE W NIEUWVELD Army no 260523000 C o 4 III Bat R g Stoottroepen Royal Netherlands Army S E A C wenschen bun Ouders familie en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Port Dickson 1 1 1946 Makkka Er Indië SCHILDERS ATELIER GOUDA L C G HAMMER Bellamystraat 23 Alle cliënten vrienden en begunstigers GELUKKIG NIEUWJAAR Wij staan voor een nieuw jaar Wij staan er voor als voor een getouw waarvan de voordeur openstaat Er is een hal waarop twaalf deuren uitkomen Twaalf maanden Van het jaar 1946 verwachten ons wij hebben ze binnen te gaan willend of onwillend Onwillekeurig gaan ook onze gedachten terug naar een jaar geleden toen ool il nieuw jaar o s C J BLAZER Houtmans rachtie wenscht vrienden en klanten een GELUKKI G NIEUWJA AR L DE WAAL Kapp Dorpstraat 64 Waddinxveen G N Melkhandel L V d STARRE Oranjelaan 13 Waddinxveen wachtte Van een ding waren wij voriö jaar allen weV overtuigd nl dat 1945 het einde van den oorlog zou brengen Dat einde is gelukkig gekomen maar wij hebben daarbij ook weerondervonden dat de beèindiginövan een oorlog nog lang geen vrede ï eteekcnt En daar staat plotseling dat mooie gedichtje weer voor ons Juist nu Het is ot dit vers waarvan wif G N GEBR BUITELAAR Autobus Ondem Waddinxveen Kerkweg 11 13 GN Het einde van den oorlog Bracht ons het oude jaar Moge het Nieuwe brengen VREDE En de menschen tot eikaar U W n in xl twumialK na iill r er J e r JUaaai U UtnêU ma JLiiMiHaT SM tassuma tlatsr 111 1 IS Ml rtma bcc 1 ldls r oar Cubitrln v ts ftcss B DEN BLIK VOORUIT GERICHT Breng klokken aan en werp ze op het vuur Dit is het uur Er wordt een gloed verwacht van U Juist nu En maak de lampen schoon vul d olie bg Dit is t getij Er wordt een licht verwacht van il Juist nu Sta op en sla den blijden trommelslag Dit is de dag Er wordt iets groots verwacht van U Juist nu Maar wees ook stil en open d armen w d t Js altijd tij d De liefde wordt verwacht van U Juist nul belaas den auteur niet kennen gemaakt is voor den dag waarop he nieuwe jaar zijn aanvang neemt Breng blokken aan en werp ze op het vuur er wordt een gloed van U verwacht A Het komende jaar zal ons alleo gaan vragen blokken aan te dragen steenen te stapelen want dit jaar zal ons land ieder van ons persoonlijk noodig hebben Het zal gevraagd worden van ien arbeider en van den teekenaar van Jen ingenieur en van den architect du aen ondi wijzer en van n kantoorman Het zal ook gevraagd A orden van den ambtenaar den in dezen tijd veel omstreden figuur Ook hij zal zijn blokken hebben aan te dragen blokken in den vorm van regeeiingsbemoeienis met het x mmercieele leven Dat zijn blokken mede mogen hcli en tot den opbouw van ons landl Dat elke regeerings instantie het zich tot eenplicht rekene het apparaat weer zoo spoedig mogelijk goed en snelte doen draaien é Moge deze plicht aan een ieder van ons voor zich zelf opgelegd ïcn gloed afstralen welks warmtK slechts den naaste tot mede werken oproept En maak de lampen schoon vul d olie Hj er wordt een licht verwacht van U In de jaren die achter onsi liggen was het woord verduistering voor rwe€erlei uitleg vatbaar He was in de eerste plaats het volkomen isoleeren van ons hms tegen elke straal licht naar buiten De bezetters hadden ons èermate in hun macht dat onze stad en ons land bij avond één groote donkere plek was Maar er vas ook een ander soort verduisteren dat opgang maakte het elkander ontnemen van vaak het hoogst noodige het eten Maar nu staat de wereld in het teeken Ivan het licht nu vraagt ons de dichter oHe bij de lampen te doen immers er wordt een licht van ons verwacht Na een wereld van duisternis nu een oproep tot verspreiden van het licht En ina het blokken dragen en het licht uitstralen noodt hij ons tor het slaan van den blijden trommelslag want er wordt iets groots van ons verwacht Dan staan wij even voor een moeilijkheid i er wordt van ons iets groots verwacht Inderdaad 1946 wacht ons en het verwacht van ons iets groots Sla daarom den blijden trommelslag want nu behoeft gij niet langer in stilheid en op uw teenen des avonds van huis tot huis te gaan de wereld ligt open en zij