Groot Gouda, maandag 31 december 1945

23 Juni De spoorwegen gaan met bussen rijden 25 Juni vS T 24 uur per etmaal water 27 Juni Captain R S Harris officieren en manschappen nemen afscheid van Gouda 28 Juni Bijeenkomst vroegere leden Sociëteit Ons Genoegen 29 Juni Plechtige ten graveleg ging van het stoffelijk overschot van den heer A de Korte door de BS 2 Juli 85 Goudsche kinderen met autobussen naar Gromngen reis met veel pech Gjoote Jeugdbijeenkomst voor herdenking der bevrijding Weer electriciteit voor huishoudelijk gebruik 1 Kwh per week 4 Juli De luchtbeschermingsblokken worden geleidelijlsrgrHtïuideerd 6 Juli Malversatie tot een bedrag van 60 mille in de rekening courant van Gemeentewerken 7 Juli De dienstplichtige onderofficieren moeten zich melden Massale bevrijdingshexdenking door ruim 1200 leden van jeugdorganisaties De f 100 biljetten geblokkeerd 12 Juli Spoorwegen hervatten busdienst GoudaSchoonhoven Een schip vol huisraad gaat naar Venl Ij Juli Schouwburg Bioscoop en Thalia hero nd Reunie der Haarensche gijzelaars Noodziekenhuis gesloten 19 Juli De heer C H agfedorn wethouder van financiën Pater Bleijs en Ds Slomp spreken in de St Janskerk aae Mtewhi 19 5 20 Juli Majoor J A Hagedoorn neemt afscheid van Gouda 23 Juli Een muzikale gebeurtenis Jo Vincent Annie Woud en Hendrik Andriessen geven concert in de St Janskerk 28 Juli Dr W Zuydam verlaat na 37 jaar leeraar te zijn geweest de R H E S 30 Juli Afdeeling Gouda opgericht van de Nederl Volks Beweging I Aug Afscheid van het M G en het CNV Heropening Jeugdherberg De Waterhaau 5 Aug Taak der Goudsche B S ten einde 10 Aug Het Inter Kerkelijk Bureau I K B opgeheven II Aug Laatste nummer yan de De Vrije Pers voortaan GrootGouda 14 Aug Hervatting gasieN ering nkele uren per daag Eerste bijeenkomst 1 01945 Stichting 15 Aug Samenkomst oudgijze laa s te Goirlc Minister Schermerhorn spreekt als oud leider Gouwenaars erbij aanwezig 25 Aug De medaille van verdienste der stad Gouda toegekend aan V van Wijnen Jr 27 Aug Historische rede van Kapitein Prugmans op de Mark 28 31 Aug Grootsche herdenking van Koningin Wilhelmina s Verjaardag 31 Aug De heeren van den Heuvel en Molenbeek van E en D door H M de Koningin in SoestQijk ontvangen 5 Jan Bekendmaking Arbeidsinret Alle mannen geboren tusschen 3905 1928 ingeschakeld in de arbeidsinret Liessc alg gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning 13 Jan Dr J G Rups overleden 29 jaar in Gouda als huisarts werkzaam geweest 16 Jan Op bon 301 van de 3de noodkaart 3 Kg suikerbieten 13 Febr Licra ontslag verleend en benoemd tot bestuursraad der provincie Gelderland 16 Febr Eerste bekendmaking verstrekking levensmiddelen van het Zweedsche Roode Kruis Volwassenen brood en margarine Kinderen grutterswaren Driemaal per etmaal geen water s Nachts 2 4 s morgens 6 tot half 9 en half 3 tot 6 uui 26 Febr Oud directeur vaii gemeentewerken J M Bakker overleden 15 Sept 1902 kwam hij naarGouda als inspecteur van Trouwen woningtoezicht Voorzitter der Ver voor Chr Nat Schoolonderwijs bestuurslid Geref Kerk 28 Febr Mevr G G Vuijk van der Akerboom op terugreis uit Groningen van hongertocht slachtoffer geworden van luchtaanval 2 Maart Bij besluit van 16 2 B W P Acket tot twrgemeester benoemd 3 Maart Goudsche brandweer verleent met baby spuit hulp aan Den Haag bij bombardement 16 Maart 2de Distributie Roode Kruisgoederen 400 gram brood Zweedsch 21 Maart Op 65 jarigen leeftijd overleden J J Baale oud leeraar Fransche taal en Letterkunde aan de Rijks H B S 23 Maart 3de verdeeling Roode Kruis levensmiddelen Ds F W G Verheul 25 jaar predikant der Ned Herv Gem 25 M art Tandarts J H Deur overleden 27 Maart 4de verdceling RoodeKruis goederen 30 Maart Hervatting van het onderwijs voor alle openbare scholen Er zal weer voor elke klas iVs uur per dag school gegeven worden 6 April Eij de Centr keuken bedraagt het aantal eters 30 000 Bekendmaking van de 5e verdeeling van Roode Kruis goederen 9 Aptil 3 kwartier water per dag De Kindervoeding heeft over de maand Maart 59 323 maaltijden uitgereikt Dagelijks 2700 kinderen 27 April de uitreiking Roode Kruis goederen 1 Mei Met ingang van 1 Mei s avonds 1 uur langer buiten tot 9 uur Opening Noodziekenhuis m de voormalipe Sigarenfabriek Montana voor hongeroedeem Patiënten onder leiding van Dr A M Vegter Mei Uitwerpen van voedselpakketten op het K B O terreinvoor de Goudsche bevolking 11 machines werpen 15 a 20 ton voedsel Mei Aangewezen bonnen voorde week van 6 t m 12 Mei 400 gram brood l t rant vleesch Huisvuil wordt 1 maal in de tien dagen opgehaald 4 Mei 7dö uitreiking Roode Kruis goederen Aankondiging van de 8cuitreiking s Avonds 9 uur begeven zich honderden menschen op straat Hier en daar oranje en vlaggen Duitschers weten niet hoe ze het hebben Sommigen schieten anderen laten de Gouwenaars hun gang gaan 5 Mei Geheel Nederland vrij Gouda steekt de vlaggen uit Terugkeer Burgemeester James Het kaalknippen begint Mei Militair Commissariaat leider Majoor J A Hagedoorn Mei Generaal Majoor Kruisbezoekt Gouda De Kaarsenfabriek wordt interneeringskamp Mevr van Dantzig Melles volgt den heer Sanders op als wethouder Mei De heer C H Hagedornbenoemd tot hoofd afd Economische Zaken M G Mei De eerste trein looptweer Gouda binnen 17 Mei De verduisteringsvoorschriften zijn vervallen De heer W den Hoed ouit schoolhoofd op 76 jarigen leeftijd overleden i 19 Mei Eerste zuiveringsmaafere gelen van het M G Vele hoofdambtenarén en ambtenaren gestaakt of geschorst Bericht binnengekomen dat Lui tenantvliegenier Frans van Eijk voor het vaderland gevallen is 22 ï ei Arie v d Vlies gear resteer 26 Mer Afdeeling Gouda Ne derlands Voïksherstel in de raadszaal geïnstalleerd 29 Mei Mr de Witt Wijnen neemt ontslag als wethouder 28 Mei De P O D in functie getreden hoofd Mr S H Smit plaatsv hoofd Inspect W C Bijl de Vroa Instelling Adviescomm Rechtsherstel en Beheer 4 Juni Modder Rosamunda overste van het St Jozef Paviljoen als opvolgster van moeder Galgani bij het bombardement om het leven gekomen De eerste repatrieerenden komen uit Duitschfand terug D Balvert bij Devejiter gearresteerd 6 Juni Opa Gouda s oudste illegale strijder gehuldigd Steeds meer Euurtv reenigingen worden opgericht 12 Juni De Pionier weer met haar repetities begonnen 14 JunL De heer H Tholens verlaat wegens vertrek naar elders DeVriie Pers R K Harmonie St Caecilia A eer begonnen 15 Juni In Gouda en Alphenthans 1800 gearresteerden ondergebracht Bijeenkomst oud illegale medewerkers in Central Juni Groote parade N B S Juni Museum De Moriaan heropend 21 Juni De P O D verricht inbeslagnemingen bij een aantal aannemers Oprichting Goudsche Luchtvaartclub 13 Sept Inzet va de geldzuivc ring Sept 2 Kinderen verliezen hetleven bij spelen op de spoorbaan Sept HerdenKÏng spoorweg staking Aanvang werkzaamheden van de herplaatsing der Goudsche Glazen Twee wegopzichters der N S tii dens hun werk om het leven gekomen 27 Sept Badhuis Groenendaai heropend 2 Oct R K Leesvereeniging neemt Concordia weer in gebruik 4 Ort Minister Drees spree it m Concorüu r ae S D A P Sportschool Jo de Groot geopend 10 Oct Goudsch Conservatoriuip geopend directeur Nico Verhoeff 11 Oct Candidatenlijst bekend voor Goudschen Noodgemeente raad 25 leden 14 Oct Sociëteit Ons Genoegen heropent met grooten feestavond 16 Oct Marrigje van Eijk tot 10 jaar veroordeeld Oct Brand bij fa van derVant en Barras Oct D O N K bestaat 25 jaar Oct Het Spaardersbad heropend 28 Oct In St Jozef Paviljoc 6im drieling geboren 3 Nov Mr S H Smit necntó ontslag als leider van den P O D 5 Nov W Th Laurier tot 10 aar veroordeeld 6 Nov De heer R v d Bruj benoemd tot lid van de Tweede Kamer 14 November Een schip met ge vv tderde lees gestolen Goudsche klokken aangekomen 16 Nov Oog en Oor te GoucIï geopend leider de heer Th Arts Henri C J de Man organist en stadsbeiaardier overleden 21 Nov Begin van brand in df R K Pastorie aan de Gouwe 23 Nov Eerste zitting Goudsclif Noodgemeenteraad Historiscnc rede Burgemeester Jame 1 Dec De heer Punt neemt ontslag als leider van den Distributie dianst de heer A G berman opvolger 3 Dec De heer Di J J A Zuidweg te Arnhem benoemd totrector van het Stedelijk Gymnasium Benoeming Commissie van voorlichting tot het achterhalen vao zwarte winsten en besmette inkom sten Dec Dr J P de Jong chirurg 1 cnoemd tot leider van een Rood Kruisteara per regeeringsvliegtui naar In dié vertrokken Dec Plechtige begrafenis v d op 6 Juni 1944 gefusileerden illegalen strijder Adriaan de Rijke 15 Dec Crematie A S van Wijnbergen vermoord op 2 4 October De heer H Verzijl verlaat Groot Gouda 19 Dec Burgemeester James bied de Gemeente een door hem zelf vervaardigd heraldisch schilderü aan 22 Dec Stationsgebouw der N S grondig vernield door het bombardement van 6 November 1944 eer officieel in gebruik gesteld 31 Dec De heer W N van Elk opzichter Gemeentelijke Plantsoendienst met pensioen