Groot Gouda, maandag 31 december 1945

Ak voorzitter van D V V wenscb ik alle vrienden en bekenden een gelukkig 1946 GEORGE SL IGTE A KNOOP GOUDA G N Kartiemelksloot 149 Fam Hortensius Gouda G N Veerstal 36 J V Hlerk Kuiperstr 52 G N Gouda J C MIMPEN Gouda G N Kuiperstraat 48 D V DAM Keizerstr 61 G N Gouda J L V DAM Gouda G N Pr Hendrikstr 143 G J DE BRUIJN Zn Karnemelksloot 84 G N BOEKBINDERIJ H J AGTEN IJssellaan 28 GJ A DE GROOT Gouda G N Pr Hendrikstr 64 66 G DE BRUIN Gouda G N Groüiicndaal 107 C de Joode Broodbakker G N Turfmarkt 18 Gouda RADTO VALK G Jvf Turfmarkt 98 Gouda NEEF en RABOUW Goii ia GJsT A de Vischmarkt 88 H DE GRUIL Gouda G N L Tiendeweg 61 Mm L T d He vtl v Ej k Coupeuse Leerares wenscht aUe bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Firma GEBR v d BEIL V Eerste Kade 69 SchiLdersbedrüf G N OOK VOOR 1946 dadcweck VAN DOELAND p i G A VAN TOL Aanleg en onderhoud van Tuinen Graaf van Bloisstraat 59 wenscht zijn clientele een Gelukkig Nieuwjaar OPA wenscht alle goede Nederlanders In het bijzonder zijn vrienden en kennissen EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Gr Jacobastraat 42 Fijngoed Strijklnrichtlnfl Hct Westeo Gouda G J Vonk Wo udstraat 6 telef 3192 DAMESKAPSALON ANNIE VAM DijK wenscht haar clientèle een Keizentraat 104 Gouda VOOKSPOEDIG 1946 B A VERZIJL £€ du tn ÜcudwaceHhoHdet MARKT 20 GOUDA wenscht U een wvrwr VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR S A ELSHOUT VISCHHANDEL Lazarnskade 43 wenscht vrienden en clientèle een gelukkig Nieuwjaar FOTO LUX GOUDA Kleiweg 80 wenscht haar clientèle een gelukkig Nieuwjaar De Goudsche Melkinrichting TURFSINGEL 25 27 GOUDA G N D M VAN HOORN Gazelle Agent i G N Doelestraat 12 Gouda Aan alle leden van de Ned jBond van Chr Fabriek en Transportarbeiders afd Gouda Gods beste zegen toegjewensdit in t Nieuw ais Afd Bestuur Goxtdo Secr Raam 141 Mede namens de Ned Mil Oorlogsslachtoffers betuigt het Comité £ ereschuld en Dankbaarheid alfeGouwenaars hartelijk dank voor hxm spontane medewerking in het afgeloopeö jaar betoond en wensdktfieder een s GELUKKIG EN V OORSPOEDIG NIEUWJAAH J K RABOUW Onder Rijkstoezicht Gediplomeerd Schoenherstellet Const HwJdensstraat 126 Goaèl G N K J V Van Hof s Vrienden wenscht leden vtitot den en Zustervereenigingen een GELUKK IG NIE UWJAAR Firma K BEI LIJN St Anthoiiiestraat H Goudt G N Engros en detail in Rookersart T el 2313 FIRMA MULDER en OOMS GOUDA GN Groenendaal 53 58 VLEESCHHOUWERIJ J ALDERSHOF GOUDAGN Westhaven 38 RAAM 222 FIRMA J J VERDRIESGN GOUDA FIRMA A VAN DIJK ZUIVELHANDEL G N Lage Gouwe 121 Gouda Ik wenach al mijn cliënten vrienden en bekenden een fckkkig Nieuwjaar J HOFMAN Jr Karnemelksloot 91 Gonda Handel in aardappele n iroente en fruit Café Restaurant De iKroon KLEIWEG 97 99 Tel 3730 GOUDA p f GOUDA FIRMA C VAN TONGERLOO p f Groenendaal 4 Gouda H FASE BROOD lEN BANKET Z N L Groenendaal 86 Gouda J PrbE WITH Bureau v Onroer Goed Hypotheken Assurantiën Bodegraafsche Straatweg 107 Gouda Tel 2373 wenscht alle relaties vrienden en bekenden en gelukkig en voorspoedig 1946 A G VERSLUIJS BRANDSTOFFENHANDEL G N Gioeneweg 1 Gouda Fa Wed K A v d HEUVEL Gouwe 184 Gouda G N Motorbootdienst GOUDA UTRECHT HEERENKAPSALON T SNEL G N Stoofsteeg 8 Goudai CAFE TARIA DE STER Kleiweg 51 i Gouda G N Gouda A H VAN LOOi f f Kleiweg 32 Het adres voor fijne Vleeschwanen Z N GEER HUIDEN Kleiweg 101 B Gouda Tel 2480 Gouda Rijwielstalling en Luxe Verhuur G N J V NEDERHOFF zZ G N Kattensingel 18 Gouda C G v d LAAN LEVENSMIDDE ENBEDRIJFKeizerstraat 51 Gouda G N A ZEVERBOOM Bogen 99 Tweede handsjgoederenG N Gouda SCHILDERSBEDRIJF H P DEN HOLLANDER Graaf FJorisweg 39 £± ZEUGESTRAAT 64 FOTO DAEMS G N GOUDA L CUSVELUER GOUDA Const Huygensstraat 64 Zz G N GOUDKUIL G N MOLENWERJF 18 20 GOUDA Aardappel Groente en Fruithandel G A NEDEREND Vlamingstraat 46 Gouda wenscht zijn cliënten en lgkenden een voors S Zr H BINÉ = PEDICURE G N Nieuwe Havan 272 Gouda J vd HONDEL Slüterü de Lantaarn G N Nieuwe Haven 149 A nno 1788 WILLEM SCHULP Schoe diandel GOUDA Kleiweg 30 J c KAPTEIJN GN Te l 2889 C J OER G N Gouda wach iï lstraat 45 biljartfabr iek Het Bestuur en Leden van T O G wenschen bua Donateurs en Dona trices een G N Het Bestuur van de Buurtver ORANJE VREUGD wenscht alle leden een GelukHg Nieuwjaar Fr H A SPRUIJTGr Jacobastr 46 Gouda N Tleerenkappcr C J DE GRAAF Lafeber Gr Florisweg 40 Gouda GJNT Café De Spil J C Homes Metselafut Karnemelksloot 183 GN T el 3468 A de Bruin GoadO Brood en Banketbakker G N Nieuwe Haven 232 A Hamoen Goada Krui eniersw Verkade artikelen G N B M aingel 98 O W Verk rk GoudiL Zuivelproducten G N Mr D f V Heu5denstr 48 W M Broere Gouda Melk Boter en Kaas G N Nieuwehaven 126 Aan bekenden en stadgenooten het We loopen weer fgoedc op Nferlandsch grond Ik en m n trouwe hond We blijven optimistisch en helder een beetje fantasie t Is A SP ET en TOKI DRIE P Rozendal Manufacturen Pf Pr H endrikstr 105 J F de Wi d TMelkhandel G N Pr Hendrikst r 56 Ook in 1946 vw adres voor rC paratie van huishoude ijke artikelen zooals panrpp ketels enz C A VAN DER KLIS GN Vogekmang 20