Groot Gouda, woensdag 2 januari 1946

ö GROOT GOUDA pg NDAGB UD VOOR GQIJDA FM nMm Fli M NUMMER 117 AD ASTBA ƒ Redactie L J A v d Steenhoven Mf A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verrijl Gouda STADSNIEUWS EUrrp DE VEILING OM i WVEEN BERGAMBACHT 3 4 De witloftweeker B alhier heeft Zondag j l speelde Waddinxveen 7 fK v v iituucj jjc cvcn zijn nauijbeid aan het werk was wist ocrzoovcr daarmede politieke beslissin J 1 1 tl t r v 1 pen trpmnPlH riin rlio u J I j overeenstemming zijn met de politieke beslissingen van de commissie 4 Het instellen van de commissie sluitandere methoden van overleg over aanvc uvcigavc uezeuinK en oesruur en digelegenheden van het Verre Oosten door richtlijnen die daaraan toegevoegd worde deelnemende regeeringen niet uit den uitvaardigen S vucga wor n ef IK s e voor het Verre 5 De opperbevelhebber mag wanneer Oosten zal bestaan u een verfiïenwoordit noodzakelijk is beslissingen nemen 20 I 2 eder der bij deze overeenkomst met betrekking tot het veranderen van S 02 l l P lJ l ƒL l i ini ter der fapansche regSg of S o v raen wanbetrekking tot het verrullen van varahi neer de omstandigheden dit wettigen do r res geschapen dcK r hit on Jag van i I l TZT 3 vertegenwoordigers dividueele leden van het kabinit van andere vereenigde volken in het vauurci Verre Oosten of van staten die daar gebieden hebben b De commissie kan handelen ook bij r 7 j J Met het oog op het herstel van gelvek aan eenstemmigheid mits er ten Korea als onafhankelijke staat za er eeï minste een meerderhptH van c+nmmon 0 i minste een meerderheid van stemmen is bij alle afgevaardigden met inbesrrip van de volgende mogendheden de Vereenigde Staten Engeland de Sowjet Unie en China 6 De commissie voor het Verre Ooste zal haar hoofdkwartier te Washington hebben Seï jir b sSg e i riSi 7 tifi fn B NIEUWJAARSRECEPTIE TEN STADHUIZE aan den groentehandelaar S 600 Mevrouw gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie waarvan door zeer velen gebruik werd gemaakt kg witlof buiten de veiling omGistermiddag hielden de Heer en Y P handeling geschied evrouw James ten stadhuize de H normalen vastgestel laen pnjs maar buiten de veiling om verkoopen mag nu eenmaal niet COME ON BOYS SWING T OUTI De nieuwste dans de Klap Dans t Was retize leuk geweest dien avond en bij de laatste dans zweefie het meisje van v O met als partner J nog even rond Het was geen dans met afklap Toch klapte V O af maar J klaptla niet af Toen klapte er iets anders het wds V O s vuist die de kauwinstrumenten van J in drie deelen splitste Op datzelfde moment eindigde plotsklaps door de wreede dansklap de nieuwste klapdans LIJST OPVARENDEN ORANJE Naast de lijst van qpvarenden op het stoomschip Nieuw Amsterdam ligt thans ook ds lijst van opvarenden op het hospitaalschip Oranje op ons bureau ter inzage Zooals bekend vervoert de Oranje uitsluitend zieken UIT DEN OMTREK 7ELnZAAM JUBnJ ITM Op Zondag 6 Jan a s zal de heer G J d ong den dag herdenken waaro voor 50 jaren in dienst trad bij de N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederhorst De heer de Jong is thans lid van dz directie der N V REBUWITK R K SPORTVEREENIGING HERREZEN De R K Sportverecnigmg te Reeuwijk dorp is weer herrezen en hiervoor bestaat groote belangstelling Het oude bestuur zal voorloopig de fucties nog waarnemen Er zal dus woer voetbal en athletiek beoefend worden Men zal niet terugkecren naar het oude terrein aan den Reewal maar naar een daartoe bijzonder geschikt terrein aan den Nicuwdorpcrweg SCHOORSTEENBRAND In perceel C 14 in de afd De Tempel is een schoorsteenbrandje uitgebroken De onderbrandmeester de heer A Verzijl die in de Ter gelegenheid van dit zieldzaam jubikimi zal a s Zaterdagmiddag van 3 5 uur in De Zalm em rroeptie worden gehouden RRANO M PETROLEUMTOESTEL Zaterdag Is er brand uitfiebtoken bij de fam S aan de Scheltemastraat De vrouw des huizes was uitgegaan en had achter het petroleumtoestel textiel te drogen gehangen Waarschijnlijk heeft de poes spelenderwijze het goed roet h t brandende pcftoleumstel in aanraking gebra ht D2 gebeele kamer brandtk uit Door het kordate optreden van omwonenden werd het vuur gebluscht en behoefde de brandweer die inmiddels reeds Gewaarschuwd was niet uit te rukken den brand te blusschen De brand schade bleef beperkt tot den schoorsteenmantel een loopertje en eenige andere snuisterifcn I c heer Verzifl bekwam ee i e lichte brandwonden aan de handen DAMNIEUWS De r mvereeni intf Denk en Zet te Reeuwijk speelde een wedstrijd tegen Ons Genoegen te Bodegraven De uitslag luidt als volgt Reeuwijk Bodegraven 0 2 1 1 0 2 2 0 1 1 INBREKERS MELDDEN ZICH Een slot nrobeeren wat forceeren en eindelijk is de deur los Maar als de inbrekers behoedzaam de deur willen openen gaat de alarminstallatie in werki en zij nemen de kuiten De gew ek ie hewotiers stellen zich op de hoogte en na controle blijkt dat dank zij de installatie er geen djd was voor de heeren om hun slag te slaan t Geval werd nog even be proken èn in den frisschcn winternacht ging men dan weer snel onder de wql na eerst nog even en T Verwaal J van Dam H Koster A Sterk L Lho M isch i r M V d Berg P Potuijt S V d Star P v Beek J Hagen H Hensen A d Ouden J landman 2 0 1 1 0 2 11 1 WADDINXVEEN De heer H B N Mumsen is met ingang van 1 Jan weer als kaar op het practische nut van D v d Star M Bekker 2X o n installatie gewezen te heb 1 J Hoogerbrug T Kooistra n Over dat laatste dachten ook T n een t Scheer de heeren inbrekers die wel de vlucht hadden genomen maar nog dienzelfden nacht een nieuwe poging gingen wag en Zegt niet het spreekwoord een brutaal mensch Zoo kwam men weer m de Joubertstraat bij het huis van den beer V en zou men eerst de draden van de installatie doorknippen en dan r Ivlaar als ze de eerste draad te pakken hadden ging er weer eed sirene en nu nog iuider dan de rste maal Brie y j = maai IS schcepsi cfat dat is zoo burgemeester in functie getreden waar hier zocht men geen recht De waarnemend burgemeester A i dachten n cael toot p F A J Albarda heeft vandaag zicfa ijeen twcemiÖfc r van de gemeente afscheid genomen Administratie M J van Loon Btir Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse uuimn 10 et WOENSDAG 2 JANUARI 1946 tegen Bergamlkcht Het was een door Wadd slecht gespeelde Vvedstrrjd Bergambacht speelde een aantrekkelijke partij en verdiende de overwinning volkomen Wadd opende de score door een fout van Bergambachtschen keeper die uitloopende den bal maar half wegstompte voor de voeten van Burger die geen fout maakte 1 0 De vreugde was van korten duur daar Bergambacht door haar midvoor gelijk maakte 1 1 Spoedig nam Wad weer de leiding waarop prompt E weer gelijk maakte 2 2 en zelfs de leiding wist te nemen voor de rust 2 3 Na de rust was Wadd slecht en dat er in deze periode maar 1 doelpunt viel was aan keeper van Vuuren te danken die zijn doel schitterend ver digde Tegen het einde maakt Kant door goed doorzetten er 3 4 van en zoo kwam het einde van dezen wedstrijd met een verdiende zege voor de bezoekers Beter aanpakken Waddinxveen anders gaat het er donker uitzien kfeeeUcUU WeeraverwBcbtiog oledeg decld door het K N M L tot morgeaavond De Torat houdt aaa Matige vorst des nachts overdag lichte vont Plaatsel langzaan overdr wolken droog weer Oostel wind aan de kust tijdelijk krachtig Wat Is r In Gouda te ctoenf Reunie Vrijdag t m WoeMdag Krachtpatser Schouwburg Bioscoop Vr dag tot en md Woensdag 100 Man en een meisje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdno Een bankje van f 1000 Woensdag 2 anuari Gebouw DanlÖ Naalerstr s avonds 8 uur Repetitie Gem 2 ngvereeniging Euterpe Donderdag 3 Jan 8 uur Reunie Prof de J sselin de ong De Nationale Gedachte in Indië Zaal Kunstmin 5 Jan 8 uur Feestavond ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Goudsche afdeehng van de N V B UITVOERING MUZIEKVER Naar wij vernemen Hgt het in het voornemen van de Arbeider r A Muziekver Voorwaarts om op 1 Lf J can iidaat voor 16 en 23 Jan a s een muziekuitde laatste plaats Ivoering te geven Coramnnniqné van ds contereotie te Moskon AdfleseoiDBiissiB Yoor het Terre Oosten Frankrijk en China worden gekend in de vredesonderhandelingen Vervolg met meerderheid van stemmen genomen wordt Men is overeengekomen dat de regeermg van de Vereenigde Staten zich tot 2e a De functie der commissie zal zijn stemming waarmede Japan zijn verplich tmgen volgens de wapenstilstandsvoorwaarden dient na te komen Op V r pjc van een g KH de rlrh Iijnen te toetsen vireike aan den geallieerden opperbevelhebber gegeven zijn be insS n TmaaSTaven n S Sn T ¥ Staten zich tot stemming waarS S i ri Jf ë bedoefd in artikel 1 zal wenden om deze uit te noodigen zitting te nemen in de commissie op herziene grondslagen Geallieerde raad voor Japan gen gemoeid zijn die binnen de bevoegd heid van de commissie vallen b De commissie zal geen voorstel Met instemming van China is tevens overeenstemming bereikt ten aanzien van een geallieerden raad voor Japan 1 Er zal een geallieerde raad inge tot territoriale correcties c De commissie zal bij haar werk het oooerbevel der bezettingsmacht eerbiedigen len doen met betrekking t t het voeren steld warden met S To klf onX tot W n i rr ÏL g voorzitterschap van den opperbevelhebber optredend voor de geallieerde mogendheden 2 De leden van den geallieerden raad zullen gevormd worden door den opper ïfi P der Vereenigde bevelhebber die voorzitter zal zijn en als btaten zal richtlijnen voorbereiden in leden de Vereenigde Staten de Sowiet komen 4 De opperbevelhebber zal alle bevelen tot het nakomen van de voorwaarden van overgave bezetting en bestuur en de Korea voorloopige democratische Koreaansciië regeering gevormd worden 2 Met het doel hulp te verleenen bij de vorming van de voorloopige Koreaan sche regeering zal er een gemengde commissie ingesteld worden bestaande uit vertegenwoordigers van het Amerikaan sche opperbevel in Zuid Korea en het Wn I China en een vertegenwoo 2er A nLnlV uuu u Engeland Australië Nieuw Zeeland den opperbevelhebber overbrengen De en Britsdi Indië gezamenlijk uppeiucvelhebber zal belast worden met 3 De geallieerde raad zal niet minder het uitvoeren van de Hchtli nen die in dan één keer in de twee weken büeenl