Groot Gouda, woensdag 2 januari 1946

Weer een bijeenkomst van de Big Three Het ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft officieel bekend gwnaakt dat te Washington een volgende bijeenkomst Tan Byrnes Molotov en Bevin zal plaats hebben Er werd een datum vastgesteld Engelsche i Nieuwjaarsonderseheidingea I i90gste eerbetoon aan Churchill Ter gelegenheid van de jaarswisseling is alhier de gebruikelijke lijst met onder sclié dingen verschenen die ditmaal langer is dan wellicht ooit tevoren Engelands oorlogsleider Winston Churchill krijgt de hoogste onderscheiding die de koning kan verleenen aan een man die een gewoon burger wenscht te blijven n l de Orde van Verdienste Deze orde telt 2 reden en nieuwe l den worden slechts gecreëerd wanneer gewoonlijk door overlijden ledige plaatsen zijn ontstaan Ook aan wijlen David Lloyd George Engelands oorlogsleider in 19W 1918 werd destijds dit eerbetoon verleend Op de eerelijst worden voorts genoemd verscheiïlawn van Engelands deskundigen op het gebied van de atoomenergie alsmede Engelands veldheeren uit dezen oorlog Zoo zijn zoowel veldmaarschalk Montgomery als veldmaarschalk Alexander tot Burggraaf benoemd De stafchef van de Eftgelsche Luchtmacht Baron Portal is benoemd tot Burggraaf en kreeg tevens de Orde van Verdienste Het Burggraafschap kregen voorts Sir Alan Brooke en Baron Cunningham alsmede Baron Southwood uitgever van de Daily Herald het dagblad van de Labourpartij Tot Baron werdea verheven Sir Arthur Tedder admiraal Tovev Tn raa Eraser II 1 1 en veldmaarschalk Maitland Wilson Ingenieur Baily kreeg den titel van Knight Hij is de uitvinder van de vermaarde Baily bruggfen die het verloop der invasie hebben bespoedigd Onder de gedecoreerde vrouwen bevindt zich Lady Louis Mountbatten echteenoote van den geallieerden opjierbevelhebber in Zuideost Azië vóór haar werk ten behoeve van het Roode Kruis FINANCIEELE RUBRÊK Is de Gulden te laag genoteerd De vraag of de Gulden ten opzichte van het Pond en den Dollar wel juist gefixeerd is houdt de gemoederen nog steeds bezig een door de Regeering ingestelde commissie van deskundigen zal te dezer zake nog advies moeten uiöwen gen In de meeste gevallen hoort Tnen de stelling yerdedigen dat de koersen van 10 69 Voor Ponden Sterling en ƒ 2 65 voor Amerikaansche Dollars te hoog liggen De Gulden is dan ondergewaardeerd netgeen Volgens degenen die een wijziging bepleiten niet in overeenstemming is met de uitkomsten die men kan vergen door toepassing van het koop krachtspariteitsbeginsel en ook anderdeels onvoordeelig is gelet op de noodzakelijkheid voor ons land om voorloopig te importeeren Zonder in deze strijdvraag een bepaald standpunt te willen innemen de Regeering heeft zich omtrent de motieven welke aan het vaststellen van de tegenwoordige wisselkoersen ten groncklag liggen nog niet nagelaten zouden wi in dit verband de aandacht willen vestigen op een mededeeling van Minister Mansholt Hierin werd opgemerkt dat de prijs van de boter op de internationale markt thans circa ƒ 2 50 oer kf hedraaort terwijl deze in Nederland ƒ 4 per kg is Afgezien dus al van het feit dat de Regeering momenteel een subsidie moet betalen om de boter hier te lande voor een redelijken prijs te kunnen distribu eeren zal het straks niet mogelijk zijn op de wereldmarkt te concurreeren tenzij ook daarvoor subsidies worden verleend of wel onze Gulden nog verder daalt ten opzichte van Pond en Dollar Wel een geheel ander geluid dan thans algemeen ten aanzien van de waardeering van den Gulden gehoord wordt Over boter gesproken hierover vonden wij de volgende interessante rajfers De productie bedroeg in 1939 ongeveer 110 300 000 kg De invoer was nihil en de uitvoer 46 233 000 kg zoodat voor de binnenlandsche consumptie ongeveer 64 067 000 kg overbleef d w z op een bevolking van 9 millioen zielen ruim 7 kg per persoon per jaar of wel 600 gr per maand Hieruit blijkt wel overduidelijk dat ons volk in de behoefte aan vetten op andere wijze placht te voorzien n L door de consumptie van margarine vetten spijsoHe enz Indien het koopen van boter en vet geheel vrij zou worden gelaten zouden deze verschuivingen in de consumptie zich wederom manifesteeren hetgeen tevens belangrijke verschillen in de kosten van het levensmiddelenpakket van de bevolking zou doen ontstaan Het valt te betreuren dat er blijkbaar te veel technische bezwaren bestaan tegen het aanwijzen van keuze distributiebonnen waarop zoowel de duurdere als de goedkoope artikelen naast elkaar verkrijgbaar worden gesteld Immers in vele gevallen zou daarvan een veriaging van de kosten Van levensonderhoud kunnen worden t erkregen doordat velen zich weer zbücTèri richten tot de ook reeds vóór den ooriog door hen ppvoipHp vop iingsmethoden Scandinavië financier beziei Met Zweden en Noorwegen zijn mone taire overeenkomsten gesloten en mef Denemarken kan het afsluiten van ees dergelijk accoord binnen afzienbaren tij f tegemoet worden gezien Doch niet al leen vanwege de handelsbetrekkingen a het van belang na te gaan welke opvat tingen anderen over deze landen hebbes ook met het oog op de belangen van effectenbezitters is het dienstig zich te vergewissen van de waardeering van eenige Noorsche en Deénsche fondsen in het buitenland Wij laten derhalve van een aantal hier te lande genoteerde obligaties de 1 sterdamsche koersen van 9 Mei 1940 vc gen waarbij wij tevens vermelden w4i koerspeil deze fondsen momenteel ii Londen of New York hebben bereikt Eerste cijfer is Amsterdam 9 5 1940 2e cijfer Londen 3e cijfer New York 4 Denemarken 1912 £ 13 107 4 2 Denemarken 1928 $ 13U 97 4 Kopenhagen 1910 11 £ 121 2 123 13 ll 45 3 Noorwegen 1888 £ I6I 2 95 4V2 Christiana 1914 £ 60 1 113 117 De Noorsche en Deénsche debiteuren worden gelijk uit de koersen blijkt te New York en te Londen als crediet waardig beschouwd Er bestaat in het geheel geen reden om aan te nemen dat dit met Zweden niet het geval zou zijft het ontbreekt ons alleen aan materiaal Zweden heeft geen leeningen in buitenlandsche valuta om zulks met cijfei aan te toonen De verwachting schijnt gewettigd dat bij de hervatting van den handel te Am sterdam voor de fondsen der bovengenoemde landen aanzienlijk hoogere koersen behaald zullen worden inclusief de coupons per Juli 1940 e f FilIL duiki op £ n mKe Hjnpiowan ufcAaa Waai db ih éh Pkm m aalt reng t is ónamiralbaar f s waar proa maarf v d PLAATS VAN DER PIAATS THEEHAN 0 £ L B01SWA8 ipiu Depót q VAN WIJK Keizer straat 42 o Met ba dscbdp geven wi k too is van de geboorte van oozea Zoon ACOB WOUTER f BRAAK BRAAK van Gelderck N Bjcgcn 26 Dec 19 5 I 4 poelscheweg 20 Tldelljk WilbcImiBa Zlcktiibalt Hedea behaaade het den He re tot onze dicpedrocfhe d geheel onverwachts van onze zijde weg te neaen onze innig geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder PETRONELtA ▼ SOFST VTtduwc ARIE d ARENb In dea ouderdom van 69 jaren Gopja M M Kalkman v d Arend Jac Kalkman Bodegraven A van Aalst v d Arend Pk A van Aalst Gouda t A H Secte van den Arend J A Seele en Kleinkinderen Gouda 1 Januari 1946 Achter de Vlschmarkt 64 CoBdolatit adrcc Blatuntraat 9 GecB Bloemen De teraardebestclling zal D V plaats hebben Vrijdag 4 Jan a s te 2 tiuTk éHtifhrt DiacoDPSsen huis De Wqk Te 2 30 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Kaïuttclwatsra sliip n bol eii alia endara soortan M DB GRAAF Crabcthatraat 12 Gouda Onthoudt dit adres n iiaiiiiiii BI IB p iiii n iaimiiii Gevraagd EEN KNECHT voor pakhnia en Kiopwicrk AN TOON COOPS Drogist teijdtrast 31 Gouda iCliMMtist SüXO li nist zoekt aan sluif ing bij band ijnkade 3 Gouda frzocht met pension door netten jonaen P G Brieven onder no Ï900 bureau van dit blad Net R K Meisje geitraagd Boekhandel VBRKAAIK Lanye Tiendeweg 35 Het ééne tientje doet het I Duixeaden NEDERLANDERS pareB naaBdclitkr cb TrENTfE DBlzcndea wooeo U HUN EIGEN HUIS act eea kbuIoomb hypotheek Ook U knot dit bereikea Vraagt U CCM onze gratia brochnrt aaa Deze brochure geeft U eea volledio ovenicfct vao eai ipaarayitaCBi NATIONALE BOUWKAS N V i o ondar Diraciie van hat Afsurantiabadrijf W van dan BargaIn p J J Galdhagcn Bargachclaaa 229 ft daaa Tel 48403 Zendt m oer gratii brochare ito Ic G G Naam Adres l Goudsch Conservatorium oir nico varho H Gebouw Concordia Wcathaven 27 Tel 3483 De lessen vangen wederonn aao op 4 Januari 1946 ln chr vln van Niauwe Laarliiigan vanaf DONDERbAG 3 JANUARI yrdar allca dag van 9 5 uur Zaterdags van 9 3 uur Onderv ijs in ALLE VAKKEN der Too kurst Speciale Cursus Rhytmische Gymnastiek en Declamatie Accordeon ALLE Tokkelinstramenten f 0 GIFHANDEL wurgt ons Elk glihandeltje elk smerig zwart Kijiakje brengt ons volk dieper in de put net nu wij bezig zijn er uit te komen Gifhandel vertraagt het herstel van onze welvaart ook Uw weivaart Duldt in eigen omgeving koop noch verkoopl WÈG met den Publlootia TOB de MtnMatlei oa JutUlle Handel en Nlfrerheld LaadboBw Vuscherll ea VoedMieoor laaalog Soctal Zokaa aa FlaoaoMa CHD V d HEUVEL G j BaUcaofn DoHcutg OORWARMERS 65 ct FIRMA ALLEBRANDI Kleiweg 78 W W DE DEGT ZENUWARTS eeveslföd fe Gouda Crabeihsiraat 5 Spreekuren De Wijk Donderdag von 1 30 2 30 uur Vrijdaft van 3 4 uur Ie aprceknnr Vr dag a a Bur au van Boekhouding voor Detailzakan ar Kleinbedrijf Inrichten en bijhoudan van Uw Boekhouding Opmaken émr Jaarlijkscha Balans met gedat Winstovarzichi Verzorging van Uw aangi ten Omzet zeten Inkomstenbelastingen anz Gtdipl Boekhouder Billijke condities r onder no 2913 bur v d blad Dli l T jLiiunc juuyeas gevraagd Leeftijd 15 16 aar Aanmeldfn v d PALMSTRAAT 61 Gouda J J V d SPELD Zonen Mr Metselaars Uw adres voor Reparatiewerk Nieuwbouw en Ovenbouw Wasterkada 83 Gerard Laeustr 7 Staringttraat 8 Verloren op Zondagavond j l waarschitrlijk voor de Reunie ceo grijxe want met rood Terug te bezorgrn Boelekade 55 tegen adrde belnoning AER LAOET is voornemens een adspiranten afdeelinfl op te richten voor diegenen die een mandoline guitaar of een dergelijk instrument bespelen Oe leeftijd is gesteld van 10 18 Men kan zich rpoeven bi den H er H STAMPS Boelekede 75 In ruil aangeboden 2 vrije hui ejes met tuin gelegM aan waterteHilllgersberg getn f 18 00 voor ïonierhuisie f met land en water te Reeuw l Br onder no 4585 Adv BureaB Gebr Gevers Zaagmolec drift 35a Rotterdam GEVRAAGD IN DROGISTER een nette jongen leeftijd plm 1 Jaar Z ch aanmeldt Oorpstraat K il Moordrecht D V P tïë r HANDELSCORRESPONDENTIE EagelecbBiaB Oxford Uoivrrslteit leidt U t zeer kortCB tijd ofi vooi het diploma EDge hiadcIscorccipondeBtie Bilcvta oader t I 2837 Biuaan aa dit blad