Groot Gouda, donderdag 3 januari 1946

o GROOT GOUDA ALGEMEEN dAgbUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K J Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 118 DONDERDAG 3 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 23 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS RECTIFICATIE In ons blad van Zaterdag j l Blaakten wij er melding van dat de heer J G Swart naar Amersfoort overgeplaatst is Men zal echter begrepen hebben dat hier bedoeld werd den Inspecteur van s Rijksbelastingen G J van der Zwart HET ZWrrSERSCHE ROODE KRUIS BEDANKT Van het Zwitsersche Roede Kruis te Bern werd een schrijven ontvangen waarin medegedeeld werd lat het door de ouders der naar Z witserland uitgezonden kinderen geschonken bord in Delftsch blauw en eereplaats heeft gekregen in htt bureau van het ZwiLi ersche Hoode Kruis Op dit bord komen o a het wapen van Gouda voor Ons wordt verzocht aan de ouders den hartelijken dank over te brengen van het Zwitsersche Roede Kruis en mede te deelen dat het geschenk ten zeerste op prp wordt gesteld aan welk ver aoek wij gaarne voldoen PUTTEN S JEUGa De Stichting J utten s Jeugd waarover wij in ons nr van 6 Dec reeds een en ander schreven kan met klagen over gebrek aan be Êtngstelling Ook hier in Gouda is aan den gedanen oproep gevolg gegeven Echter nog niet in die mate als wel mogelijk geacht mag worden Enkele firma s en instellingen wisten reeds een aardig bedrag bijeen te brengen maar er kan meer gedaan worden Laten de Geudsche industrieën en firma s een voorbeeld nemen aan hen die reeds voorgingen Het postgirenummer van de Stichting is Postgiro 877 ten name van de Kas vereeniging NV te Amsterdam en niet 1877 zooals abusievelijk in ons blad van 6 Dec werd vermeld OUDEN VAN DAGEN VIERDEN FEEST De door de Centrale van Buurt Teieenigingen op 22 en 29 Dec in Concordia gehouden feest aiiddagen voor ouden van dagen zijn een groot succes geworden Ruim 1000 personen hebben genoten van datgene wat aan zang JQuziek tooneelspel en versnaperingen werd geboden De bijna kinderlijke dankbaarheid Waarvan alle bezoekers na afloop getuigden heeft het bestuur der Centrale de overtuiging gegeven üat haar werk door de betrokkenen ten zeerste werd gewaardeerd Vergeet U itiet 1 dat U mo cn Uw nieuwe dis tribufeiekaart moet halen ais Uw naam ligt tusschen AAPJES en BONTENBAL U behoeft alleen Uw tweede distributie stamkaart en het inlegvel mede te nemei u kunt in het Gymnastieklokaal aan dt Peperstraaikierecht tusschen 9 30 en 12 u p tuïschen 2 en 3 30 uur DE PINKSTERJBLOEM Als sluiting van de herdenking van het 40 jarig bestaan der Nat Christ Geheelonthoudersvereeni ging wordt Woensdag 9 Januari in j Concordia opgevoerd De Pink sterbloem door het Vlaardingsche I Gezelschap hetwelk tweemaal voor öen uitverkochte zaal opvoerde jJZieeman s Thuiskomst C J B AGENDA De Centrale Jeugdbeweging verzoekt ons het volgende mede te deelen Voor Trekvogels 5 Januari 2 30 uur Vluchtmid dag Voor de boven 16 jarigen Januari n m 3 uur Ledenvergadering Aller opkomst dringend gewenscht Na afloop gezellig nieuwjaarsprogramma door deleden zelf te verzorgen Zorg voormateriaal en brood voor de broodmaaltijd en een beetje kolen Januari n m 7 30 uur muziekgroep en 8 30 uur zanggroep bijJettie van Straten Westhaven ló thuis Hoe jpeei er komen hoelieWr we moeten gaan werkenvoor een propaüanda programma Deze medcdeelingen worden gedaan opdat de niet leden eek kun nen zien wat er in onze jeugdbe I weging gaande is Wanneer U met ons den weg in wil slaan dien wij inslaan sluit U dan bij ons aan Inlichtingen steeds verkrijgbaar bij Henk Sanders 2e H v Al I phenstraat 7 Annie Wannet Boelekade 199 Frank Gideonse Kanaalstraat 29 AFSCHEID DIRECTEUR P T T Vrijdagavond tzal in De Beurs klok afscheid worden genomen van den heer J Marees die wegens het oreiken van den pensioengerechtigden leeftijd met ingang van 1 Jan j l zijn functie als Directeur der P T T te Gouda heeft neergelegd Op 1 Juli 1939 werd de heer Ma rees benoemd tot Directeur van het postkantoor te Gouda Na de bekende Mei staking werd hij door de Dmtschers op 30 April 1943 ontslagen Na de bevrijding werd hij onmiddsllijk in zijn oude functie hersteld WAT MET INDIE Men verzoekt ons mede te deelen dat de zaal Reunie waar hedenavond Prof Josseüng de Jong zal preken over De Nationale gedachte in Indië verwarmd is Toegangsbewijzen l ijn aan de kassa verkrijgbaar POSTVERBINDING MET MILITAIREN BUITEN KET v AI ZR LAND Er is een nieuwe regeling ge troiren inzake de pori otarievenvoor brieven en briefkaarten aanNederl Militairen buiten het vaderland Brieven voor het VerreOosten worden driemaal per weekper Nederl luchtpost verzender v yen normale tarieven Alle inlichtingen hierover kunnen wordenvcrKPdfeen aan het postkantoor tedezer stede U kunt een Radiotoestel winaen Een begeerenswaardig artikel in deze dagen is de hoofdprijs van de loterij die het Plaatselijk Comité Nederland helpt Indië deze maa d gaat organiseeren Trouwens dit is niet het eenige aantrekkelijke artikel dat beschikbaar is zoo vernemen wij van de zt de van dit Comité want verder staan reeds thans op het lijstje der prijzen textielwaren waaronder dameskousen aardewerk blikken Enge sche Biscuit huts houdelijlte artikelen etc In totaal zijn voor deze loterij die 25 000 lo en zal omvatten reeds ruim 300 prijzen ter beschikking gesteld Mede daar de prijs van een lot nl f l binnen ieders bereik ligt en Yet sympathieke doel dezer lote ij twijfelen wij er niet aan of U zult ook langs dezen weg doen wat U kunt SPORTNIEUWS DE VOETBALWEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG Op Zondag 6 Jan a s zullen de volgende competitiewedstrijden gespeeld worden 2c klasse B Gouda H V C 3e klasse B G D A Olympia GS V Scheveningen R V C O N A 4de klasse H DONK S I O D In de afd Gouda worden voorts gespeeld 1ste klasse A Gouda 4 WadDONK 2 12 uur 2de klasse A ONA 5 Nieuwcrkerk 2 DONK 3 Gouda 5 12 uur 2de klasse B GD S 1 G S V 4 3de klasse B Waddinxveen 4 ONA 5 v 3de klasse C G5 V 5 Gouda 6 11 uur Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen aan om 2 uur BURGERLIJKE STAND Geboren 23 Dec Adriana Johanna dr V G Th Peereboom en J H A Rauws Winterdijk 15 24 Dec Johanna Cornelia dr v A Bogaard en J M Aarts G dci I Buitsteeg 2 28 Dec fvenne Maria dr V G C Creemers en E K van Kasteren A G de Vrijestr 7 Christina Johanna Cornelia dr v W Jansen en C J G Dertland 3e Kade 14 29 Dec Antonius Marinus zn van A M goeters en W J Flinterman Crabe hstraat 8 30 Dec Marijke dr van R Bonkes en J van der Laan St Jobstr 11 31 Dec Johanna Adriana Geertruida Dcderika dr van O K van Dam en C Reijm Gansstr 30 Overleden 25 Dec Dameas van Straaten 63 j 25 Dec Klaasje van Vliet geh met J Timmerman 75 j 26 Dec Johannes de Jong 44 j 26 Dec Adrianus den Haag 52 j 26 Dec Jan Vis 55 j 27 Dec Hendrik Christiaan Boonstra 74 j 28 Dec Jacobus Reurings 73 j Johaima v Tiggelen geh m W V T rhitt 70 i ÏO O Aj noldus Daniel Ponsioen 85 j UIT OEN OMTREK WADDINXVEEN OPHEFnNG STAKjING BURGEMEESTER De Commissaris der Koningin in Zuid Holland heeft in afwachting van de definitieve beslissing het vel tot staking van den heer H B M Mumsen als Burgemeester WueUtkU Weersverwachting meegedeeld door het K N M l tot morgenavond Plaatsel matige vorst des nachts overdag lichte vorst ef om het vriesp Overdrijv wolkenvelden of mistbanken tn het N en Midden des lands Geen neerslag aan de kust matige wind uit Z richting Alg m vooruitzichten de vorstperiode zal gelijkmatig een einde nrmen Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Op Hoop van Zegen Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot tn oM Woensdag Thc Ldmccth Wak Thalia Theater Vrqdag t m Woensdag Klaar voor onder water Donderdag 3 anuari 8 uur Nieuwen Schouwburg Soc Ons Genoegen met PdS op voor stille waters DB rsTas üsr kleine mUdaal Schoolverzuim was het dat ceq belangrijke pidats innam op de zitting van het Kantongerecht van gtsterfn hn oac verzuim Udd vele achtergronden waarop toch wel de aandacht mag worden gevestigd ti i waren allen boeren die terecht stonden omdat zi hun kinderen thuis budaen gehouden De reden Uct rek aan hulp bi het adi ddppclrooien het melken en alle andere Karweitjes die op een boerderij nu eenmaal eiken dag plegen terug te keeren Arbelds kiacbtcn zi n er niet ie krijgen Ue arbeiders trekken naar de spoorbaan woar ze beter betaald worden en makkelijker we ik hebben t deelden de verdachten mtde i aar kumt nog iet anders bij Het betrof vrijwel in alle gevallen leerlingen van het tt te leerjaar bn dat weid niet zoo nood zakelijk gevonden Als het nu een land oouvkcursus was maar dat 8ste leerjaar luidde het commentaar Mr v Bronckhorst was van meening dat de wet geëerbiedigd diende te worden en dat eike Nederlander er maar niet naar willekeur mee moest om pnngen Het is begrijpelijk dat er een aanleiding bestaat om de kiudeien thuis te laten belpen waoneei men geen andere werkkrachten kan krijgen maar dan moet dat gebchieoen via een ofBcieele danvraag bij den Inspecteur van tet Onderwijs en met op eigen geleucnheid omdat men zijn kinderen te groqt vindt voor de lagere school Het was eea moeilijk probleem dat niet op een zitting van het kantongerecht opgelost kan worden Ue straffen waren echter gebaseerd op de moeiiijktieden die de boeren undei vinden f 7 5u sub 3 dagen en In drie gevallen f 12 50 sub 5 dagen Dan verscheen een Wassenahrsche automobilist die een handkar had aangertden in de bocht van de Nieuwe Gouwe en den Naitensinyel te Gouda voor het hekje Na een lang debat over het hoe van dit geval concludeerde Mr v Bronckhorst tot vrijspraak aangezien een dergelijke bocht in Gouda met bekend is Een kapper uit Stolwijk die thans ook als dame kcipper werkzaam Is en terecht ïtond wegens overtreding van het vestigingsverbod werd door twee dames uit den nood gered Zij bevestlgaen dat zij zich al sedert 7 jaar bij den verdachte heten behandelen zoodat deze dus ai lang als dameskapper gevestigd was Hij werd dan ook vrijgesproken Een jachttafreel waarbij de getuigen netten p bruggetjes hadden gezien en een haas die door honden daa in gejaagd werd werJ veertien dagen aangehouden daar de delinquent van dit alles niets geziei had Met eenige kleinere overtredingen zooals het zitten in raamkozijnen en het niet aen gevrn van richting d oor een fietser werd de zitting besloten van Waddinxveen met ingang van 1 Januari 1946 ingetrokken Tegelijkertijd is de waarneming van het ambt van Burgemeester door den heer A P F A J Albarda opgehouden onder bijzondere dankzegging voor de wijze waarop hij deze heeft vervuld