Groot Gouda, donderdag 3 januari 1946

940 AFBRAPK KEMTERina OPBOUW Nu de eerste moeilijke maanden na de bevrijding van geheel Nederland achter ons liggen vertrouwen wij dat 1946 voor ons land een periode van werkelijken opbouw ral worden Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 Grarhofoonmuziek lS 30 Kwartier van den arbewl A Verjneulcn De komende spaar en voorschotregeling 18 45 Tonny Schifferstein speelt oude be kcUden jgOCVNiéuwsberichten en reportage 19 3 Carttabile Sepjet 20 00 Nederland Herrijst De Fox 20 15 Ballades van Carl Loeve 20 30 Radio Philh Orkest o lv Albert van Raalte m m v Zoltan Szekely viool In de payze pl m 21 10 Cultureele agenda door J W Acda 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Mr H R Hoetink De publieke opinie 22 30 Orgelspel door Johan Jong 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds H v d Elskamp Geref Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 ra 18 00 Nieuwsberichten en per verzicht 18 30 Ensemble George Frank m m v Henk Dorel 19 00 Het Amsterdamsch Strijkkwartet 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 De plaat van liefde en haat hoorspel door Erik Üyldert 20 20 Gramofoonmuziek 20 30 Vaudeville orkest o Lv Cor v d Linden 21 00 De Regeeringvoorlichtingsdienst antwoordt 21 15 Jan Corduwener Non stop 21 45 Avondwijdjng Pater H Paalvast S C J 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Op den drempel van den nacht 23 00 Sluiting en Wilhelmus De achtergrond van den poUti en moord te Dordrecht IS HIER SPRAKE GEWEEST VAN EEN VEEMGERICHT De in de vroege morgenuren van 31 December gepleegde moord op den steenfabrikant Van Dijk te Dordrecht heeft naar wij vernemen vermoedelijk een achtergrond welke zich verder uitstrekt dan men oogenschijnlijk zou zeggen Deze moord is waarschijnlijk een uiting van het gebleken algemeene verzet in ons land tegen het feit dat de Overheid in plaats van er toe over te gaan de zware politieke misdadigers uit den bezettingstijd te berechten de zgn lichtere gevallen vrij laat Deze geest van verzet valt overal te bespeuren maar vooral in Dordrecht is men wel zeer fel gekant tegen deze handelwijze Volgens onze inlichtingen mag worden aangenomen dat al is deze moord dan niet gepleegd met medeweten van de kopstukken der Dordtsche illegaliteit toch wel hun instemming heeft Daarbij komt nog dat de vrijlating van dezen Van Dijk een wel heel ongelukkige greep wordt geacht daar het wel is komen vaSt te staan dat hij niet bepaald tot de lichte gevallen kon worden gerekend Het plan bestond danook hem een dezer dagen opnieuw in arrest te stellen Dit geeft den gepleegden moord een tragischen kant De feiten zijn dat de in vrijheidstelling is gelast door den desbetreffenden offi cierfiscaal en wel op grond van de laatste wijzigingen van het besluit bijzondere rechtpleging Zooals reeds gezegd lag het echter in het voornemen Van Dijk wederom te interneeren Van bevoegde zijde achtte men het zeer betreurenwaardig dat in ons land dingen kimnen gebeuren zooals die zijn geschied op 31 December in Dordrecht en verzekerd werd dat indien inderdaad zou blijken dat de illegaliteit in ons land er toe zou komen een soort veemgericht in te stellen de overheid genoodzaakt zou zijn maatregelen te nemeri waarmede in het algemeen noch de bijzondere rechtspleging noch het prestige van het Nederlandsche volk gediend zou zijn De passagiers van de Nieuw Amsterdam De afdeeling Pers en Publiciteit van den dienst der repatrieering deelt mede dat het s s Nieuw Amsterdam op Nieuwjaarsdag te Southampton is aan gekomen De eerste helft der passagiers gaat aan boord van de Almanzora die Woensdagmiddag te 13 00 uur uit Southampton vertrekt en 3 januari omstreeks 12 00 te Amsterdam voor de fruitloods vJm de K N S M aan de Rietlanden verwacht wordt Vermoedelijk worden op den avond van 3 Januari alleen de zieken en de passagiers die hun beste mming te Amsterdam hebben ontscheept de andere passagiers debarkeeren Vrijdagmorgen 4 Januari Daarna gaat de Almanzora terug naar Southampton teneinde de andere helft der passagiers van de Nieuw Amtserdam over te nemen 6 Januari s avonds of 7 Januari s ochtends komt de Almanzora opnieuw te Amsterdam aan Van het hospitaalschip Oranje dat inmiddels nog niet te Southampton is aangekomen zullen de passagiers worden overgenomen door het s s Atlantis dat Dinsdag 8 Januari in Amsterdam verwacht wordt en wellicht evenpens twee reizen zal moeten maken Wegverkeer over de spoorbrug bij Culentfjorg Van de spoorbrug bij Culemborg werd een baan voor spoorwegverkeer reeds in gebruik genomen Het andere gedf l der brug zal vermoedelijk met ingang van 18 Januari voor het wegverkeer worden opengesteld Pe explosie te Scheveningen Het terreiri waar op Dudejaarsavpnd de hevige explosie te Scheveningen plaats had is op eenigen afstand in de auinen gelegen bij de Van Alkemadelaan tis scchcn de nieuwe Alexanderkazerne en de strafgevangenis te Scheveningen De ontploffing was zoo hevig dat een krater van bijna 30 m diepte is ontstaap met een middellijn van ruim 50 m Grqote stukken beton werden honderden meters ver geslingerd Een enorm stuk van den bunker zeker 3 a 4 ton zwaar kwam 150 m van dé plaats van ontploffing nper Vermoedelijk zijn bij de ramp geen slachtoffers gevallen Tot dusverre werd niemand als vermist bij de politie opgegeven Nog steeds tast men volkomen in het duister omtrent de oorzaak van de ontploffing De aangerichte schade is van zeer groote omvang Duizenden ruiten hebben het moeten ontgelden in Noord West Scheveningen en in het Noordelijk gedeelte van het Benoordenhoutskwartier Honderden woningen nauwelijks met veel moeite van oorlogsschade hersteld en van glas voorzien zijn wederom onbewoonbaar geworden Overal is men druk bezig noodherstellingen aan te brengen maar door het ontbreken van glas zijn tal van gezinnen genoodzaakt elders een onderdak te zoeken De heerschende koude maakt een verblijf in de getroffen panden voor velen ondoenlijk Eieren op ziekenbonnen Wegens de geringe productie van eieren en de beperkte voorraden geconserveerde eieren is het nog niet mogelijk alle detaillisten in eieren van een werkvoorrad te voorzien Om deze reden kon slechts een klein aantal handelaren aangewzen worden voor het leveren van eieren op ziekenbonnen Ter tegemoetkoming aan den wensch naar uitbreiding van den detailhandel in eieren zijn thans nog een duizendtal z g speciaal zuivelzaken voor dezen verkoop ingeschakeld In totaaj kunnen momenteel ongeveer 3 500 detaillisten eieren op ziekenbonnen leveren Bij uitbreiding van de eierenproductie zullen geleidelijk ook meer detaillisten voor den verkoop worden ingeschakeld TWEEDE KAMER In de vergadering van de Tweede Kamer op Dinsdag 8 JanuaH 1946 des namiddags te één uur zal aan de orde komen de verdere behandeling van de nota omtrent een aantal punten van Regee ringsbelcid en wel Ie hoofdstuk één Kabinetsformatie drie het door de Nederlandsche Regeering te Londen gevoerde beleid vijt rechtskracht der wetsbesluiten en 21 richtlijnen bij benoeming 2e hoofdstuk zeven financieele voor zieningen met betrekking tot oorlogsschade 3e hoofdstuk 20 zuivering Klantenbinding blijft gehandhaafd DE 5e EN 6e KOLENBON AANGEWEZEN In het tijdvak van 4 tot en met 19 Januari sls cHenen de bezitters van een Bonkaart T 509 en T 505 de daarop voorkomende bonnen 47 en 48 bij hun everancier in te leveren elk waarvan zoo oe mogelijk één eenhekl voorradige brandstof zal worden geleverd Df klantenbinding blijft gehandhaafd zoodat het niet is toegestaan van brand stoffenhandelaar te veranderen Aangezien de voorraden bij de brandstoffen handelaars gering zijn en bovendien nog niet iedereeö op de bonnen 45 en 46 is bevoorraad zal prompte levering op de than § aangewezen bonnen 47 en 48 in het algemeen niet ntogelijk zijn Er is reeds eerder op gewezen dat aan verzoeken om levering van gewilde soorten zooals anthraciet eierkolen parelcokes en dergelijke niet altijd gevolg zal kunneh wortfen gegeven omdat groote hoeveelheden andere soorten voor huisbranddoeleinden moeten worden ingezet ten einde het in het vooruitzicht gestelde rantsoen te kunnen verstoken Zelfs heeft het pijkskolenbureau zich genoodzaakt gezien om hoeveelheden AmerikaanscRe kolen voor huisbranddoeleinden in te dee Jen Ten einde den verbruiker in staat te stellen deze vrij veel gruis bevattende kolen op de meest effectieve wijze te benutten zuljen binnenkort hiervoor stookadviezen worden gegeven Schoenen voor gerepartieeren uit Indië Het Centraaal Distributiekantoor deelt mede dat aan gerepatrieerden uit Indië een bon met opdruk een rantsoen artikel K wordt uitgereikt Deze bonnen geven recht op het koo pen van een paar gewone heeren dames mesof kinderschoenen Beroeps of werkschoenen zijn niet op deze bonnen verkrijgbaar De schoenhandelaren moeten deze bonnen bij de plaatselijke distributiediensten ruilen tegen bonnen voor heeren dames of kinderschoenen van het gewone model al naar gelang zijj deze soorten schoenen hebben afgeleverd BUITENLAND Proces te Neurenberg hervat Na het Kerstreces van twaalf dagen is gisteren het proces tegen de twee en twintig vooraanstaande Duitsche oorlogsmisdadigers te Neurenberg hervat alsof er geen onderbreking ware geweest Kal tinbrunner die aan bloeduitstorting in de hersenen lijdt was niet in de beklaagdenbank aanwezig Kolonel Storey Ameri kaansch aanklager ging voort met het overleggen van de bewijsstukken tegen de S S en daarna tegen de Gestapo en de S D Hij legde hierbij den nadruk op de door Kaltenbrunner als leidende figuur in de Gestapo gespeelde rol Het verdere verloop van het proces leverde diverse bezwarende getuigenissen tegen Kaltenbrunner op Hij zou op het laatst zelfs machtiger zijn geweest dan Himmler Bertus Gerdes die verschillende functies heeft bekleed gedurende den oorlog en tenslotte algemeen leider van de S S in Beieren werd deelde mee dat Kaltenbrunner o m de vernietiging van de concentratiekampen op het oog had toen de toestand voor het Duitsche leger hope loo s was geworden Kaltenbrunner heeft bommen en vergif willen toepassen MARTIN BORRMANN DOOD Martin Bormann die het onderwerp is geweest van de grootste menschen jacht der geallieerden is dood De contraspionnagedienst van het Engelsche leger heeft gisteren beked gemaakt dat zijn hoofd werd afgerukt toen Wj tracht te te ontsnappen uit de bunker onder de Kijkskanselarij waaifn Hitter en eeoige andere leidcitde figuren verUeveo De tank waarin bij zich bevond vloog in de lucht Engelsche autoriteiten hebben getuigenverklaringen bestudeerd afgelegd door tv ee getuigen die onafhankelijk van elkaar een relaas hebben verteld dat in alie onderdeelen klopt De identiteit van deze getuigen heeft men niet bekend gemaakt doch zij worden gevangen gehouden ofschoon niet door de Westelijke g eaüieerden Het is zeer waarschijnlijk dat deze beide getuigen behoorden tot het laatste convooi dat de Kanselarij verliet De dertig personen die bij Hitler in de bunker waren hadden een plechtige eed gezworen den dood te zoeken aan s Fuehrer s zijde doch zoodra de lijken van Hit er en Braun verbrand waren hebben zij getracht uit de Kanselarij achter tanks te ontkomen Het feit dat ook Bormann bij de zelfmoordgroep in de Rijkskanselarij was werd het eerst onthuld door Hanna Reitsch de aviatrice die het laatste vliegtuig uit Berlijn vloog Men verwacht dat het onderzoek in de zaak Bormann binnen enkel dagen gesloten zal worden Dit beteekent het einde van het onderzoek naar hej einde van de heerschers van Duitschland onder het hakenkruis Verkiezingen in Rusland Generalis$imo Stalin is gisteren candi daat gesteld in het kiesdistrict Stalin De verkiezingen zullen op 10 Februari gehouden worden Er zullen 656 leden voor den Raad van afgevaardigden Eerste Kamer en 631 leden voor den Raad der nationaliteiten Tweede Kamer gekozen worden De lijsten zijn niet beperkJ tot communistische candidaten Vakvereeni gingsleden die geen partijlid zijn ledei van coöperaties en leden van bepaalde arbeidersgroepen zijn ook verkiesbaai Hpt Roode leger heeft het repht een lid voor iedere honderdduizend man in be Ê aaide gebieden met inbegrip van bezet uitschland te kiezen Per 30a000 inwoners wordt voorts een lid per kiesdistrict gekozen Gemeld wordt dat er maatregelen zijn genomen om de verkiezingen geheim te houden Fransche Ministerraad reageert op conferentie van Moskou De Fransche Ministerraad heeft besloten de Big Three mede te deelen dat Frankrijk accoord gaat met de voorgestelde Internationale conferentie die bijeen zal komen voor de vredesverdragen met de Satellieten van de As maar dat het wenscht te weten in hoeverre ei rekening zal worden gehouden met het standpunt dier conferentie wanneer de vredesverdragen worden opgesteld Frankrijk wil dat de besprekingen tijdens deze conferentie zoo veelomvattend en grondig als maar mogelijk is zullen zijn Sir John Anderson gedurende de oorlogsregeering van Churchill minister van Financiën heeft verklaard dat de oorlof Groot Brittannië negen tot tien milliard pond sterling heeft gekost Reuter In verband met vervoersmoeilijkheden gedurende den winter is de uitzetting der Duitschers uit Tsjecho Slowakije opgeschort tot de lente Reuter INDIE Nederlandsche mariners in Batavia aangekomen Op Oudepaarsavond en Nieuwjaarsdag is 1 bataljon 8 X man van de Nederlandsche mariniers die zich aan boord van de Noordam bevinden aan wal gegaan Dit bataljon verricht nu diensten in de wijk Polonia Op order van den geallieerden commandant zullen de andere mariniers niet van boord gaan De Noordam vertrekt weer spoedig uit Tandjong Priok Dit beteekent dat de in Amerika getrainde Nederlandsche brigade mariniers gesplitst is Andere schepen die de rest van de mariniersbrigade vervoeren zullen geen koers naar Java zetten Dragen van vuurwapens in Batavia verboden Krachtens bevel van den geallieerden militairen bevelhebber in Batavia is het dragen van vuurwapens van nu af ver boden Bekendmakingen in het Engelsch Nederiandsch en Maleisch zijn gisterenmorgen in Batavia aangeplakt waarin wordt medegedeeld dat degenen die dit bevel overtreden gearresteerd en zwaar gestraft zullen worden