Groot Gouda, vrijdag 4 januari 1946

ö GROOT GOUDA m EENDRAaiT M VAKTMAOn Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et AD Êa ALGEMEEN DAGRI AH vnop ncunx fm m fcnwFM EENDiMan Redactie L J A v d Steenhoven NUMMER 119 VRIJDAG 4 JANUARI 1946 Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Het Wantrouwen moet weg Hede Tao Prof Dr J P B de Joasclm de Joag WutUdM Wjatiser in Gouda te doent I Reunie Vrijdag t m Woensdag Op H4 op van Zegen Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en nat Woensdag The Lambe th Walk Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Klaar voor onder water Zaterdag 5 januari 8 uur Zaal Kunstmin Pfetfavond ter gelegenheid vph het laja ig bestaan van de Goudiche afdtc ita van de N V B DE WATERF0L070MPETITIE In de wintercompetitie van de Kring Gouda van den KNZ en R B worden op Dinsdag 8 Jan a s de volgende wedstrijden gespeeld in het Spaardersbad a Heeren S Z en P C I B Z en P C I c H eren S Z en P C II GZ C III b Heeren B Z C I Gouwe II Dames B Z C I Gouwe I vKRACHTSPORT NIEUWS Handbal Voor as Zonda J zijn er f en wedstri den vastgesteM Jubileumavond Voor de groote Jubil umavond zijn alleen no maar enke e ga erij kaar en ver rijgbaar Voor een eventuee en tweeden avond kunnen nu alreeds kaarten bij de leden besteld worden Oefenavond D or omstandi he den was de zaal Woensdag j l niet getoro erde van de duels Doch j Hikbaar D ze is nu vastge uist hier toonde Cor Hermus zich teld op Dinsdagavond a s voor alle leden om 7 30 uur precies behalve de Kleuterklasse die komen Woensdag op gewonen tijd STADSNIEUWS SNEL WERK VAN DE POLITIE Woensdagmiddag werd om 1 uui en fiets gestolen bij het van Iterson Ziekenhuis Om 3 uur dienaelfden middag wist de politie C S aan te houden die de dief bleek te zijn terwijl zijn broer W J S als heler werd aangehouden Daar de dief als recidivist bekend staat is hij naar Rotterdam opgezonden waar men hem eens gelegenheid zal geven ovar zijn zonden na te denken Met zijn broer wil de politie het nog eens probeeren De fiets werd aan den gelukkigen eigenaar teruggegeven WIE KRIJGT OPVARENDEN VAN DE fJUEUW AMSTERDAM Allen die opvarenden verwachten van het SS Nieuw Amsterdam gelieven zich te melden bij den secretaris van het Comité Nederland helpt Indië den heer Van Bemmel Bodegraafschestraatweg 68 Het secretariaat heeft eventueel dekens beschikbaar urrvERKoorr Het bestuur van het Goudsche Revue en Cabaretgezelschap Zoek de Vroolijkhcid verzoekt ons mede te deelen dat de eerste uitvoering van de revue Nu mag het weer welke op 12 Jan as zaf worden opgevoerd is uitverkocht Een tweede opvoering zal 1 ons blad worden bekend gehaakt i iaatsbespreken voor de eerste opvoering zal kunnen geschieden op Vrijdagmorgen 11 Jan a s van 10 tot 11 uur en op Zaterdag da v van 3 tot 4 uur aan e zaal Concordia Westhaven 30 JAAR KOEKBAEKER Op Vrijdag 11 Januari a s zal Bet 30 jaar geleden zijn dat de heer A van Waas bij de Fa Gebr Je Jong Peperstraat als magazijnoediende in dien§t trad PAS OP VOOR STILLE WATERS Een spel van beminnelijken Spaanschen zwier badina e en eerzucht was het dat door de Tooneelgroep Coraedia ten tooneele werd gebracht voor de Sociëteit Ons Genoegen In dit blijspel van CaMeron die 2 bvele malen den strijd om eer en roem in treurspelen heeft uitgebeeld wordt ditmaal in luchtige bewoordingen diezelfde eeren roemzucht in het ootje geno len Vlot is de tekst die op grandiooze wijze wordt gebracht door JPelers die van de hoofd tot de bijrollen verdienstelijk werk leverden Sprankelend van humor licht en onbezorgd trekt het verhaal an den toeschouwer voorbij Het ▼ erhaal van de beide dochters Jaarvan de jongste in allerlei Hef öesavonturen verwikkeld is waarin later ook de oudste betrokken wordt Rie Gilhuijs speelt de rol van de Widste dochter en zij doet het et alle gratie die haar onbereikoMrheid van haar verlangt Mimi De Nationale Gedachte iH IiMië Gisteravond sprak Prof Dr J P B de JoaseÜn de oog voor een aandachtig gehoor over de Nationale Gedachte in Indië Hij ving zijn toespraak aan met uiteen te zetten dat hij niet sprak over iets onbestaanbaars zooals sommlqen wel beweren maar dat de Nationale jcduchte welke aanihorigheidsgevoel zelfbewustheid eigen besmeren een sterke v ijheidsdrang kenmerkt in Indië een feit is In Europa heeft het begrip Nationale Gedachte njets te maken met het begrip ras In Indië echter wel Daar was In feite een volstrekte onderworpenheid aan Nederland met bovendien een belangrijk cultuuren raiverschil Hierna zette spr de groei van het saamhoortgheidsgevoel in den loop der laatste vijf eeuwen uitrea De T ïsde overheersching speelde hier een beslissende rol eh heef automatisch een hechten band geschapen Wij kunnen nu spreken vani Een volk in wording Het probleem waarmede wij thans te kampen hebben moeten wij zien tegen den achtergrond van de koloniale verhoudingen Het is niet geschapen zooals sommigen meenen louter door de fapansche bezetting alleen Wat zich on voltrekt ontbreekt In geee enkele koloniale maatschappij De koloniale verhouding schept bij den o erheerscher een superloriteiis en bH den Inlander een interior iteitsgevoel De inlander gaat zich rekenschap geven van de macht an den overh erscher en komt tot de conclusie dat dit zijn k inls ii Grootere wrerbaarhetd elscht dus In de eerste plaats doeltreffend onderwijs Dit bfSff begon In Indië In het begin van deze eeuw toen het streven niar de White color Jobs naar haantjes die blanken ook bekleedden ontstord In 1908 werd de nationalistische vereeniqina Boedio Tomo Het Schoonc Streven o boren en dit faar kunnen wij beschouwen als het oehoo tejaar der natlotiale gedarhte Er ontstord n twee groepen n l één die wel en één die niet met Nede Iand wilde samenwerken Vnn If sprekend ontstorden er botsingen H t M arlatir4 rh t in IrrpTn een leellike deuk toen de G G de In 918 oedpn Eoesnach is de jon s+e levenslustig en onbekommerd Zij geeft haar zusje den wijzen raad Pas op voor stille waters en wees niet bevreesd voor lawaai Want waar lawaai is is geen kwaad te duchten Dat is het thema dat door Calderon in dit brillante blijspel is uitgewerkt Onder regie van Cor Hermus werd er een tot in de puntjes verzorgde opvoering van gegeven Een decor dat den spelers veel ruim e overliet en gemakkelijk in verschillende interieurs was te herscheppen uitermate fraaie costuums en daar tusschendoor het gitaarspel van Freek Mulders dar liet geheel een stenimig beeld verleende het sloot alles in elkaar zooals Calderon zich het zelf gewenscht zou hebben Rika Hopper wist van de huishoudster een figuur te maken waaruit toch dat Spaansche temperament spreekt ondanks haarlachw rifl verschijning Niet alle spelers willen wij met name ro men doch een uitzondering moet gemaakt worden voor Joan Remmelts die als knecht en zegger van de prologen buitengewoon op dreef was Zijn stille spel was uitnemend een kundig regisseur De volle Schouwburgzaal wist met een spontaan applaus haar dank voor het gebodene tetponen rV r e i e o merVin die wij zouden kunnen maken was het ietwat jWeeriverwachting medegedeeld door h et K N M l tot morgeoavood Wordt verwacht Gjeen vorst van beteekenis meer zwaar bewolkt of geheel bedekt met kans cp eenige regen aan de kust Mange tot krachtige toenemende Zuidw wird November belofte niet nakwam Het verwerpen van de motie Soebatjo die in 1930 werd ingediend versterkte het Indiichewant ouwen tegenover Nederland Deze motie hield gelijkberechting van Indië binneij het Koninkrijk in zooals H M de Koningin in Dec 1912 heeft beloofd Dit wantrouwen is qebicven tot Pp d n dag van hedtn en bemoeihikt de huidige situatie ten zeerste Indien dit wantrouwen kan worden overwonnen zijB wij een zeer belangrijke stap vooruit De koloniale verhoudirg die lot het uitbreken van den oorlog heeft geduurd dat heeft nu in feite a ged an Spreker achtte de n nooahstisch beweging van nu zoo ontwikkeld dat zelfstandigheid mogeliikheid is Het inheemscbe bestuur staat vriiwel g heel achter de beweging evenals de groote massa van het volk De voetbalstanden Ifldiea Nederland zich echter geheel uit Indië zou erngtrckken dan zon het daar ongetwitfrid verkeerd gaan Indiê bezi niet de kracht voor cea volkonea onaf haokeiyk voUtbcstaaa 2e klasse Bi H V C Èlinkwijk Vriendenscb UV V Unitas Velox iHilversnm Gouda jSliedrecht Hercules S V W 3e klasse Bi Laakkwartier G SV SchevenlngcB O N A G rkATN P vSc Westerkwart C omvllet Tonegldo Olympla 7 7 7 6 6 7 é 6 6 ♦ 6 6 f 5 5 4 3 3 2 1 1 O O O 1 O I 2 O 1 2 O t Ó O 1 2 1 I 4 3 3 5 5 6 29 6 2112 25 11 18 11 14 8 1617 1619 11 16 14 26 224 267 199 1811 215 21 73 25 25 18 24 16 25 16 26 1225 Een streng militair optreden in Indie zon groote haat veroorzaken en onze overwinning zou In feite nederlaag beteekcnen 10 9 8 6 5 4 2 1 O Hierna behandelde spr eenige vragen waarin hij o a verklaarde dat Soekarnoeen enorme populariteit geniet en niet als collaborateur wordt beschouwd dat Van Mook het vertrouwen der inheemscbe bevolking geniet en het bcallssen van a lof niet schuldig liin aan coUihora ie een zaak der inlanders en niet de onze Is Het in ere sarte betoog van Prof Dr de Josselln de Jong werd met groote aandacht gevolgd 7 8 7 7 S 7 7 7 7 7 7 6 6 3 3 2 2 2 1 O O 1 o 1 1 1 1 o 1 2 O 1 1 3 4 4 5 5 5 Radiotoespraak H M de Koningin H M de Koningin zal op Zondag 6 Janaarl a a on 20 nar over de beide radio zenders van Hilversaa naar aanleiding van de aankomst van de eerste groep repatriecreoden nit Ned I die het woord richten tot die landgenooten die sedert de bevr ding van Ned rt= nd nit gevangenissen en rnncentratie kampen naar het vaderland terug kerrden 14 13 Ï2 7 7 5 5 4 3 2 UIT DEN OMTREK HAAStPFCHT DOKTERSDTENST aastr cht Polsbrfjek Ou cwatcr De doktersd enst op Zonda 6 muari zal vo r Haastrecht Po s SPORTNIEUWS ek en Oudewa er worden waar nomen door Dr W N Pasmooy Polsbroek REEUWIJK Door bet ijs gezakt TWee meisjes van ongeveer 10 jaar één van de familie J B en één van de familie N v L waagden zich Woensdagmorgen op het ijs op de Wetering langs den Kerkweg Het ijs was nog zoo dun dat bei de meisjes er door zakten Toege schoteii hulp brachten de meisjes op het droge Benoemd De heer J Broere onderwijzer aan de openbare Verloren en gevonden voorwerpen Gevonden is een bruin gebreide kinder want terug bij E Achterberg s Qraven broekschenweg F 30 een handbeschermer terug bij W Kraan Reeuwal D 77 een paar bruine kinderwantjes terug ter Gemeen tesecretajrie Loop dW Bevolking Vertrokken O D Bruin uit F 60 naar Rotterdam E C de Greef uit E 162 naar Barneveld J fii enders wit B 54 qaar Nieuwveen Ingekomen G D