Groot Gouda, vrijdag 4 januari 1946

Nieawe BoQoenlqst Oflciiele bonnen lijst voor de eerste helft ▼ an de Istc periode 6 t m I9 anuari liib Eik der volgende boanea geeft recht op het koopen van i Beck arten ka kb kc 601 535 541 800 gram brood 542 en 543 200 gram bloem 544 400 gram suiker 545 50 gram ihee 546 125 gram boter 547 250 gram margarirw 548 100 gram vet 5 9 loc gram kaas 550 551 en 552 100 gram vleesch 553 2 kg aardappelen h 51 en b 52 CC 57 2 breed a 53 IV liter m Ik b 53 es c 53 3 liter melk b44 1 kg aardappelen Bpnkaarten kd ke f 01 635 en 636 800 gram brood 637 en 638 200 gam bloem 39 250 gr rijst of kiadermeel 6l0 500 gram ruiker € 41 250 g am boter 6 2 125 gram margarine 6i3 100 gram kaas 644 5 liter melk é4S 646 en 647 100 gram vleesch d 51 I 4 52 400 gram brood e 51 250 gr rijst of kindcrmeel Tabakskaartea QA 513 t 07 2 rants tabaksartikeien geen imporcsigaretten Ve ncpci ng rkrrr rr QP 3 V 07 100 gram chocolade of suikerwerken Tabak ca Versaaperingenkaart QC 513 X 07 2 rants tabaksartikeien geen import slgaietten g 03 groentckaart periode van 20 anuari t m 16 Februari 1946 De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot ca met Zaterdag 12 Jdnuari as Bon g 03 de g oentekaart moet uiterlijk op Zaterdag i2 januari bii een oroentehandelaar worden ingeleverd Men kan op dezen bon groenten betrekken van 2ü Januari t m 16 Februari a s Voor de week van 13 t ra 19 januari a s zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk aardappelen jam tabak en versnaperingen Op de bonnen voor kaas za voor ds helft magere of 20 t kaas en voor de helft volvette of 40 kaas waaronc er eventueel begrepen buitenlandsche kaas worden geleverd Bovengenoemde bonnen kunnen reedi op Vrijdag 4 januari a s van des middags 17 iHir nf vrnróen gwbrntWt et ol OBderinn j van de bonnen voor vleesch melk en aard appelen waarop eerst met ingang van Maandag 6 januari mag worden afgeleve d Ter aanvulling van het tijdelijk verminderde aardappelrantsoen kan I kg uit den Dij de consumenten gevormden voorraad worden genomen Petroleum voor kookdoeleinden of verlichting Het CD K dedt mede dat zij die In het bezit zijn van kaarten vcor petroleum voor kookdoeleinden of verlichting op de bonnen 17 t e m 20 van de kaarten UA 510 17 en 19 van de kaarten UB 510 65 van de kaarten UC 510 en 117 en 118 van de kaarten UD 510 gedurende de maand Januari vier liter pertoleum kunnen koopen Al de Lijnoliebonnen niet meer geldig Het C D K deeltt mede dat de oude rantsoenbonnen voor lijnolie niet meer geldig zijn Geldig zijn alleen de paarsgekleurde rantsoenbonnen met rood veld en zwarten opdruk 1 rantsoen lijnohe N IEUWS IN HET KORT Vertegenwoordigers der Arabische Ian den hebben een bijeenkomst gehad in hel kantoor van den algemeenen secretari der Arabische Liga Azzam Bey te Caira Er wordt een rapport voorbereid in ver j nv i L c AmarïVpfIrjcrh rpmm ie VOOf PaleSnn Dit lapport zal doorjie Arabieren aan dt regeeringen van Groot Brittannië en dt Vereenigde Staten worden overhandied Reuter Ghandi heeft tijdens een Congresvergadering medegedeeld dat hij gelooft dal Soebhas Chandra Bose de leider van het voormalige voorloopige Indische regee ring onder Japansche leiding nog steeds in leven is Reuter De te Londen geboren Zwitser Wïlüani Schurch die in Eng militairen dienst was en als spion voor Duitschers en Italianen heeft gewerkt is schuldig bevenden in negen gevallen van verraad en ter dood veroordeeld Hij zal Vrijdagmorgen opgehangen worden Reuter Een officieele Chineesch communishsche verklaring behelst de mededeeling dat de communitische troepen iedere aaa val op Jehol zullen weerstaan Zij zullei strijden tegen nationalistische bezetting Reuter 2U ndag 6 Januari Verloven SOPHIE HOF PEFK NIC HAZEBROEK S V d Goudestraat 102 F C Bothstaat 65 Receptie 3 5 uur nam S V d Goudestraat 1P2 Vrijdag 18 januari hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Giootooders Efert Coniélis van Willigen en llaria van Wil igen Noorlander hun 45 jarlge Echtvereenigicg te heidcnken Dat zi nog lang gespaard mogea bli ven is de wensch van Hun dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Conda 4 januari 1946 Wxudstraat 3 WtRK TEK gevraagd voor een dag per week V d NE T Gravin Beatrix fr 2 Te koop Imiintin P rt Win arin infil 2wart m 12 in pnma staat Te bevr OOSTHAVEN 15 Gouda VERMIST Gr Zw Bouvier luisterend naar den naam Jim i UL u EK dopmasir öj Gouda te en beiouning terug te bezorgen Goedgefundeerde Bouw kas vraagt HOirDJiCEIIT op zeer gunstige voorw Br onder no IJSS Boekhandel C V SCHUPPEM Zoetermeer Wedetom OHb an tn VULPENHOUDERS met vergulde pen ZAKAGENDA S Fa B A VERZIJL Kantoorboekhandel Vulpei huia R rte Tierdeweg 1 leiif 2176 Te koop RADIO zonder kast en zonder luidspreker Muilenpoort 12 Net Meisje gevraagd om hulp te bieden in winkel en kuishouding Dienstbcde aanwezig MEVR LIEPELT K Tiende weg 14 Gouda De vakgroep Slagerij Gouda en omstr niaakt bekend Het afleveren van vleesch op de nieuw aangewezen bonnen is met ingang van heden niet meer bepaald op Vrijdag doch eerst op Maandag der volgende week Het publiek wordt dringend verzocht hiervan goede nota te nemen om moeilijkheden zoowel yoor kooper als verkooper te voorkomen aangezien hier streng de hand aarf zal worden gehouden Vakfiroep Slagerij Gouda en OinsirekeB X m VooraHler De Secretarts C TEEKENS C A TEEKENS 3 rente kunt U maken van Uw vri e en uw geblokkeerde geld indien U inschrijilt op de 3 GkOQTBOëKSCKULD 1946 De Inschrijving opent op 15 Januari bij de banken eilectenkantoren boerenleenbanken en spaarban ken Iedereen ontvangt thuii een prospectus met alle bl zonderhedea PUaUCATff VAN HET MINISTERIE VAN FINANCiCN Inschrilving is in Uw eigen belang en bevordert het financieel her stel van het Vaderland Arno BETER BRIEFONOERWUS Joarnaliatick ea Publiciteit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WuRMSER en F DB SINCLAIR Engelsch Pransch Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl PractiJKCxamecs ACADEMIEVOOPINDIVIDUEEL SCHR ONDEPWIJ8 SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 6 ROTTERDAM Coapon no 354 Gratia proefles leervak t Nm Adrrt WONINGRUIL Groot Heerenhuis nabi station Gouda in ruil aangeboden voor moderne woning in Gouda event met bijbetaling Brieven ondtr no 30U0 Kaatoor Groot Gouda Drogisterij Caxielh lEIFIIRill tOSI FD VSOUSa i V p loorccl mogcllik lc Kli aneebrragca D L DIJKXHOORN Apoth Asi Crabethstraat 14 Telefoon 2133 GOUDA CONCORDIA 2e voorstelling Uit de Pers Dit gaet bovea t meaKkelijkvcrstasd DE c iUe vaa het uitvoeringtHlzoca Hoc z B dcu woBderlifki lirarhtrn vaa bypnoie ca uggettic te vei larea7 BORDINrS Hypnose Variété DINSDAG 8 JANUARI Prijzen der plaatsen I 1 tot l 1 50 pi belasting Plaatsbcspr en voorverkoop vanaf heden aan de zaal Inkoop Verkoop Vcrbm Bcparailcv AatoiBobi en Motorca Oli€a et Vcttca CB Oadcrdccicn GARAGE SCHOOREL wenscht vrienden en begunstigerseen zeer voorspoedig 1946 SINGELSTRAAT BedriifschaD voor Vee en Vleesch P T C Gouda Ondergcteekende herinnert er aan dat koopen etverkoopen op den nieuwen vleeschbon VÓÓr Maaü dag strafbaar ii i B RlErV ELD Leider der P T C Goud De A V R O in GoydaJl op DINSDAG 8 JANUARI 194 te 8 uur n m in de zaal Kunstmm Spreker de Heer W Vogt Directeur van de A V R O Medewerking Mevr ANN E SCHUITEMA Declamatie PIERRE PALLA aan den vleugel Kaarten voor A V R O Ieden en belangstellenden verkrijgbaar éfO l Maandag 7 en Dinsdag 8 Jaauari smergers vaa 111 Z 30 uur aan de zaal en eventCt l op p nfd oavcnti aar dr zaal N THIE Bontwerken Bn T r l k1 T BONTVE LEN voor Garnaarlog aBonli n nbladan T v n t koop n mooi v ul nj maal 40 42 BereideriJ LooieriJ en Veredeling van Hutden e i Vellen Rhalnvis Feithstraat 2 Gouda Te huur gevraagd 300 400 roede f TUINGROND Reigerstraat 1 GE RAAGD nette wericster FIRMA C TBEKJBNS Lange Tiendeweg 49 Gevraagd een Meisje voor heele of halve dagen BBRTELS Krugerlaan 35 TE KOOP AAnGEBOObN l q t m ca ve t priaia w lakta i 52 54 f 3S Vilren hoed f 7 30 SwlcUMU 9 Zaterdag van II Meisje geirraagd voor halve dagen Zaterdags en Zondags vrij en WERKSTER 2 halve dagen per week WxC JER O d e Boompj s 19 Gevraagd flinke zelf St m of vn kracht voor kantoor en winkel Eenige kantoorervaring verelscht v q g v met b n 2i j Goed salaris Br onder no 301 bur v d blad Net R K Meisje gevraigd voor winkel ea kantoor werlczaamheden Mulo strekt tot aant evrling Br onder no 270 6 bur vf blad Adftrteirt in Uil COUOl PWIR