Groot Gouda, zaterdag 5 januari 1946

ö GROOT GOUDA T ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN MAAKT MACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 120 Administratie M j van Loon ZATERDAG 5 JANUARI 1946 Bur Markt 67 Gouda Tel 3QM Abonn p w 25 et Losse nmnm 10 d Dr van Mook pleit voor samenwerking Engeland wil buiten kolonialen oorlog bll ven STADSNIEUWS AFSCHEID DIRECTEUR P T T Hooge Dienstonderscheiding uitgereikt Gisteravond vond tn de Beuriklok het officleele afscheid plaau van den Directeur van het postkantoor te Gouda den heer Mareea Behalve het vrijwel voltdllige P T T personeel waren hier aanwezig de Inspecteur der P T T de heer Smtd de adjunct lnsp de heer Van Leeuwen de referendaris van het Inspectiebureel de heer Van Aart het hoofd van hft telefoondistrict te Rotterdam de heer Meyer Lrees en de heeren Hauqué bard Choufour Pelser Zandstra en Koch Laatstgeooemde werd onlangs overgeplaatst naar Nijmegen De heer Haaksoaan opende dezen avond en schetste in het kort de P T T loopbaan van den heer Marees welke In 189 be on en na zijn directeursfuncties te Kampen en Bergen op Zoom hier In Gouda juist op den verjaardag van den acheideoden directeur eindigde Gerulmen tijd was de heer Marees de udste postdirecteur in Nederland Thans neemt hij temidden van zijn personeel en zijn vrienden die hij zich in de 7 jaren dat hij 1b Gouda vertoefde afKheld De heer Haaksman bood den heer Marees namens het persoieel de teelcening van een salonkast aan welke in wording is De voortreffelijke eigenschappen van den heer Marees kwamen het best tot uiting In den dank van het Hoofdbestuur der PT T die hem een f aaie oorkonde de onderKhciding Afschrldingspenning van het Staats bedrijf der P T T een eerbewijs voor hooge prestaties en era gratificatie aanbood Dit geschiedde door den Inspecteur Smid die dit overhatidifldc en oet een gloedvolle speech deed vergezellen Hierna spraken de heeren MeyerDrees die zijn spijt uitdrukte dat een loo voortreff l k ambtenaar heen ging en amea Rotterdam zijn dank voor het verdienstelilke werk van den heer Marees uitsprak de referendaris ie Gouda en de heer Wanyboer die de zorgen van den directeur schetste Oo vlotte wijze schetste de heer N C N Ko ch de periode van den directeur gedu Cndr welkr hij enaevolge van zijn afzetting door de Duitvbers ambteloos bu ger was en zijn verdiensten verto ktc Van de 15 directeuren die spr In carrière te Gouda had aneeaemaakt was de heer Marees een van de beste geweest Hierna spraken Mej Okkerse namens de telefonisten en de heer de Weger namens de knntnorVnechts Mej Okkerse bood den schrtdendea direcfenr een schets van een Jdeaal wonlnq In Amsterdam Zuid aan De heer de Weqer vertelde alles wat de fcfff Marees had weten te bereiken voor de kantoorVnechts en maakte van de oelepe heid gebruik den Inspecteur te vrag n of d m v van de radio ook niet de aandacht op de PTT kon worden pevesilgd Ook de heer Klein de voorzitter van de sportclub PT T Gouda srhettte de heer Mareeg als een voortreffelilW directeur die een stille werker was voor de sportclub A Is dank werd hem een boekwerk aanfleboden Tot slot sprak de heer Meyer een woord van dank en wen ch e den heer Marees een leluVklae toekomst toe Na deze speeches bracht den scheldenden directeur zijn d nk over aan allen voor alles ft was oezend en ged Sfl Tot slot van het officieel gedeelte van den a ond 4 frd een fo o gemankt waamw het P T T personeel oezellin blleen bleef en teven aeleoenheld kreeq af cheid te nemen van den heer Koch die zoo overhaast naar Nijmeaen had moeten vertrekke G s1aiigd voor hoofdacts Onze stadoenoot de he r N H van Schel ▼ en T slaaade gistereh te R daüi voor het koofdacte examen MaarichttWtns voer de huisvrouw De Geneesheer Directeur van het Van I er onÉTtekenljiuls waarschuwt met de grootste klem teqan het gebruik van zelfrijzerd balo eel merk De Panier vernakt in hoeveelheden van plm 400 ofam fteeds is door de radio een waar chuwlno o tgezonden Een flenee heer te dezer stede beeft het tten van slecht een paanffkoek et boven genoemd meel gebakken bijna met tien dood Boetea bekoopeli Wie mist een pakje De heer Nefkens uit Rotterdam heeft in zi n auto eenige lifters meroenomen van den Moerdijk naar Rotterdam Vernoedelljk was het een Pransch echtpaar dat thans waarschijnlijk te Gouda verblijf houdt en vroef er te Rotterdam woonachtig was Zij hebben in de auto van den heer N een pakje achtergelaten waaromtrent zij thans nadere inlichtingen kunnen verkrijgen bij de Goudsche recherche Aangifte van verduistering De heer S uit de Van 5 wteten straat deed aangifte van de verduistering van een lap voeringstof ter waarde van f 15 door P uit Amsterdam Van deze verduistering werd procesverbaal opgemaakt De Moedercnrsiis van ket Groene Krnis De afd Gouda van de 2 idh Vereeaiging He Groene Kruis verzoekt ons mede te deelen dat de moedercursus we ke van deze afdeeling uitgaat op Dinsdag 15 Januari a s om 2 30 uur za aanvangen in het gebouw Spiering straat 113 Opgaven voor deze cursus kunnen geschieden bij de secretares e Mevr Huisman v n Aalst of bij het bureau Spieringstr 113 Het daiveltje Het drukfoutendutvelte speelde ons gisteren parten In het vrrs ag van de rede van Prof de osselin de Jong welke rede voor de vergadering van de Nederlandsche Vo ksbeweqlng werd uitgesproken werd melding gemaakt van de motie Soebatjo Dit moest zijn Soetardjo Arti et Caritati Op Dinsdag 8 Januari aji zullen de repetities van de R K Zangvereeniging ArtI et Caritati weer aanvangen in de bovenzaal van den Volksbond aan de Westhaven Daar er eenige nieuwe stukken zullen worden ingestudeerd is aller opkomst dringend gewenscht Ook nieuwe leden zijn van harte welkom 25 jaar wijk ver pleegster Zuster Ida Gunning is geen onbekende in Gouda Gedurende 25 jaar t zij reed als wijkverpleegster in Gouda werkzaam en zij heeft als zoodanig in menig gezm hu p en uitk mst gebracht Nadat zij haar opleiding in het Amsterdamsche Diaconessenhuis voltooide kwam lij near Gouda wtar zij uitsluitend het huisbezoek en de verpleging aan huis verzorgde 10 januari as zal zij 25 jaar haar liefde rijken arbeid hier ter stede hebben vervuld Voor allen die haar persoonlijk op dewn dag w Hen gelul wanschen bestaat daartoe ge eo nh ld tusschen 2 30 en 4 uur n m in De Wijk Het zal de jub laresse op dezen dag zekc niet aan belangstelling van oud patienten en anderen die door haar geholpen zijn ontbreken Zeldzaam Jabilrnm Maandag 7 Januari 1946 herdenkt de heer J van den Heuvel qs ellaan HO den dag waarop hij voor 50 jaren in dtenit trad bij de zeilmakerij der fa P J Endenburg alh cr Hoewel den heer J van den Heuvel reeds meerdere malen de hem gaarne gegunde ru t werd aanflebodrn wilde hij hiervan beslis niets weten Een voorbeeld voor vele jongeren De directie der firma Erdenburg laat dit zeldzame jubileum a Ie recht wedervaren en voor a s Maandag Is er een intiem feest in De Beursklok voor samengesteld met he personeel terwijl daar des middags een receptie wordt gehouden ven 3 tot 5 uur BURGERLIJKE STAND Geboren 29 December Freddy Johan zn V P C H van der Kooij en C J den Edel VossiuKstraat 62 2 Januari Co nelit lohannes Maria zn van C J A Steenbergen en S I van der Meer Zouiman straat 8 Geertruida E lsabeth dr van P Besteht urtje en G E de Zeeuw Gr Floris wea 92 Getrouwdi 2 Januari P J Bezem en C de Jong G D van Leeuwen en E M Oostermeller Ondertrouwd4 Janaarl D A van Ardenne en A A M van den Nleu yendijk B van Oosten en E C van Loon j Blanken en G van der Voorden G C de Graanw en M de Jong I wsen H J SInijter H Incobs en A r öijl B van Ondshoora en J He t PREDIKQEURTBN Zondag 6 Januari 1946 Nederl Hervormde Kerk St Jan terk 10 uur v iB Ds Gcrh Huls voorbereiding H Avondmaal 5 uur nam Ds M C Koole Westerkerk v m 10 uurDs Geurtsen vnn Rumpt jeugddienst 5 nar nm Ds A Donker van Moordrecht Verceniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 n m 10 30 uur Ds M J W Zevenboom van Wildervank Ned Herv Ver Calvijn 4 uur nam de heer G de Pater van Haastrecht Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis E vang Luthersche Kerk 10 uur voorm Ds J J Slmon Oud Katholieke Kerk 10 30 en 5 uur Pastoor Giikes Gereformeerde Kerk 10 uur en 5 uur Geen opgave Geref Zondagschool Jozef Groen van PriüSierersthoel Groenendaal Vacantie Gerefotmeerde Kerk art 31 8 30 nor en 4 uur Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Dl A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Bvang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Bediening H Avondmaal Ds H C Leep V oensdag 9 Januari 3 uur Gebedsuur Leger des Heils Zaterd 7 uur cm Bidst Zondag 10 uur vm Helllgingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Dtnsd 7 30 uur nam Ledenvergadering Dondcrd 7 30 uur oam Openb satnenk Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr G W P Bik Bleeke ssingel 55 Dr C van Elk Kattensingel 79 Men gelieve boodschappen af te geven des moroens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek P Weijer Gouwe 131 OP DE BRUG Gisteravond heeft Dr H J van Mook een radiorede uitgesproken over de situatie in Ned Indië De Luit Gouv Gen wees erop dat Indië na in een voor de meeste menschen onbegrijpelijk korten tijd door de Japanners te zijn veroverd gedurende 3 2 jaar onderworpen was aan een tyrannic waartegen wij Nederlanders het land en zijn bevolking niet konden beschermen Toen Japan zich plotseling overgaf waren wij en onze geallieerden onvoldoende voorbereid op de taak die ons in Indië wachtte Dat de nederlaag van Japan ons en onze geallieerden overvallen heeft is slechts voor een zeer klein deel aan eigen gebrek aan voorzienigheid te wijten Het duurde vele weken na de bevrijding van Ned Indië voordat de eerste troepen op Java konden landen en in die weken bleef Indië overgelaten aan het militaire gezag van de Japanners dat het overgroote deel van de bevolking met diepen afkeer vervulde Zoowel dej anvankelijke overwinning van Japan kis de langdurige strijd van China hebben onder de Aziatische volken vrijheidszucht wakker geroepen die in veel breedere lagen bewust is geworden dan tevoren Aan den anderen kant is bij de geallieerden en vooral de Angel Saksen maar ook in vele andere landen het onze inbegrepen een tegenzin ontstaan tegen de vroegere koloniale verhouding die meer is dan een voorbijgaande vlaag van idealisme Het regime van de Japanners is niet alleen voor de peinterneerden een hel geweest maar ook voor de bevolking Al dien tijd vooral op Java heeft men niets geweten van de veranderingen die in de opvattingen van de Westersche landen hadden plaats gegrepen noch van de politiek door de Nederlandsche regeering voor de toekomst uitgestippeld In dit alles ligt de ondergrond van het conflict dat op Java en Sumatra zoo fel naar buiten is getreden Het was en ts nög iKluctemU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Minder koud zwaar bewolkt plaatselijk eenige regen Matige en aan de kust krachtige Znidwectelijke wind Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Op Hoop van 2 gen Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot ea mu Woensdag The Lambeth Walk Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Klaar voor onder water Dinsdag 8 Januari 8 uur Concordia Bordini s Hypnose Variété Idem Kunstmin De A V R O in Gouda spreker W Vogt Medewerking Annie Schuiten declamatie en Pierre Palla Woensdag 9 Januari 8 unri Beursklok Ned Reisvereen Chr Point met de klcureafllm Perpetum Mobile Idem 7 30 uur Nat Chr Geheelonth Ver 40 jarig bestaan Opvoering door De Plaksterbloem Idem 7 30 uur Ncd Geref Gea Turte 54 Avonddienst Vergeet II niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen BOODE en DITMARSCH U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemenU kunt la het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 n en tusschen 2 en 3 30 uur moeilijk de scheiding juist te leggen tusschen het nationalisme dat constructief i s en dat een element zal moeten vormen in den herbouw van Indonesië en het Koninkrijk en het extremisme waarin de destructieve krachten van dezen verworden tijd een uitweg zoeken Maar toch moeten wij deze grenzen vinden aldus Dr van Mook willen wij inderdaad tot samenwerking geraken met de groote meerderheid van vredelievende Indonesiërs voor wie de vaderlandsliefde een even groote factor is geworden Dat overleg noodig is moet voor ieder duidelijk zijn Een strijd van volk tegen volk na al hetgeen is gebeurd kan nimmer tot een herbouw van het Koninkrijk op vasten grondslag leiden Sharir en de zijnen vertegenwoordigen die deelen der nationalistische beweging waar het gezond verstand nog overheerscht en tevens die zeer breede laag van de naar rust en vrede verlangende bevolking welke de geweldplegingen van de extremisten verafschuwt Indien het vertrouwen tusschen deze groepen en de Nederlanders kan worden hersteld dan is inderdaad een begin gemaakt met den nieuwen opbouw Slechts op dezen voet kan d e hulp der Britten blijven gehandhaafd daar zij niet in een kolonialen oorlog wenschen betrokken te worden De te Londen verkregen overeenstemming berust op dit inzicht Dr van Mook stelde zich een Indonesië voor waarin beide volken met de Indo Chineezen op een voet van gelijkwaardigheid en zonder ras discriminatie het werk zullen doen Voor het verwijt dat wij aan Indonesiërs wel een Westersche opvoeding hebb n gebracht doch hen buiten onze huizen en clubs hebben gesloten en hun politieke ontwikkeling steeds met wantrouwen hebben gadegeslagen zal geen plaats meer zijn aldus Dr van Mook