Groot Gouda, zaterdag 5 januari 1946

oed hUuws moe dt UU dec€H Bra mm et je Flapoor gaat zijn avonturen vertellen BiSte jqngens en meisjes De redactie van Groot Gouda stelt zooveeJ fehng in m n avonturen dat zij mijn belevenissen heeft opgeteekend en nu met ingang van Maandag as in haar blad zal publiceeren Ik ben een jong olifantje een beetje verwend maar s eeds vol grappen Mijn Vader heeft my uitgezonden op een pcrre reis en natuurlijk heb ik mijn vriendjes meegenomen Wat ik allemaal meemaak dat moeten jullie maar eens lezen want dat is niet in een paar wortrcicn te vertellen Misschien willen Vader of Moeder het wel voorlezen voor je slapen gaat dan kan je er in bed nog eens over nadenken Maar neem mijn streken maar niet over hoor Ik eindig dit briefje nu maar Maandag kom ik terug Tot ziens dus maar BRAMMETJE FLAPOOR Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM 301 m 1800 Ensemble üeorge Frank 18 30 Het Rijk over zee Mohammed A Effendi over De Indonesische tókl 18 45 Oude en nieuwe songs door Janie Bron 19 00 Nienwsberichten en reportage 19 30 Radio Film Show 20 00 Nederland herrijst Lichtbaken van Pater Henri de Oreeve 20 15 Havanaise Op 83 van Saint Saëns door Jascha Heifetz viool met het Londensch Symphonieorkest o l v John Barbirolli 20 25 Korte toespraak door Drs L de Jong 20 30 Aansluiting met het Aether Restaurant 21 45 S O S Menschheid in gevaar hoorspel door Ann en Houghton Giddy vertaling Peggy v Kerckhoven 22 15 Mensch en Maatschappij Dr M C Slotemaker de Bruine Zelfkennis 22 30 De componist van de week Joseph Haydn Fragmenten uit Die Jahreszeiten 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds P Vermeulen Ned Herv Pred te Laren 23 30 Aan het haardvuur 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 00 Nieu vysberichten en persoverzicht 18 30 Gevraagde platen 19 30 Programmavoor de Ned Strijdkrachten 20 00 Jetty Cantor en haar ensemble 20 30 Sportpraatje door Chris Geudeker 20 45 HetOmroeporkest o l v Koos v d Griend mmv Bep Gill piano 21 45 Avon vijding Pater S v d Ven O Praemonstratensers 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Gramofoonmuziek 23 00 Sluiting ZONDAG 6 JANUARI HILVERSUM 301 m 8 30 Van Man tot Man Kap Pater M Goossens O F M 9 00 Nieuws 9 20 Wla mir mirHorowitz piano 9 35 Morgenconcert gr 10 00 Gereformeerde Kerkdienst uit de Bethelkerk A dam Voorganger Ds IJ v d Zee 11 30 Gewijde muziek gr 12 00 Het B B C Symphonic Orkest o l v Sir Adrian Beult gr 12 30 Orgelconcert door Bernard Drukker 13 00 Nieuws 13 20 Sylveste trio 13 50 De spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meyes 14 00 Wereldprogramma 14 30 Het Concertgebouworkest o l v Charles Munch Solist Paul Frenkel piano o a 4e pianoconcert van Beethoven 15 25 Hoorspel De Zwerver door Ary van Nierop 15 50 Het Concertgebouworkest 16 45jf Köof van de Westminster o l v Arthur Neale 17 00 Ned Herv Kerkdienst uit de Willem de Zwijgerkerk trecht Voorganger Ds C M van Endt 18 00 Drie Russische componisten spelen eigen werk 18 15 Broadway melody gr 19 00 Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Driekoningencantate Telemann 20 00 Nederland herrijst Mr C H W d Artillac Brill De onzichtbare post 20 15 Dolf V d Linden en zijn Metropole Ork 20 45 Rubriek van den wederopbouw 20 52 Eddy Walis speelt 21 30 Indiëhoorspel Oèler Koening Hl 22 00 The Kentucky Minstrels gr 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Dr J Veraart Grondwet en Constitutie 22 30 Serenata van Casella 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Pater Leopold Verhagen O E S A V h Klooster der Paters Augustijnen te Eindhoven 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 8 00 Nieuws 8 20 Gramofoonmuziek 9 00 Fred Hartley and his music gr 9 30 Gedichten der maand Voordracht Max Dendermonde en Ary van Nierop 9 45 Spaansche pianomuz gr 10 00 Hoogmis uit Den Haag 11 30 Bach Cantate nr 123 12 00 Nieuws 12 20 Orkest Piet Coomans 13 00 Het Stuijvesant Strijkkwartet gr 13 50 Fragmenten uit Les Cloches de Corneville gr 15 00 Gesprekken met luisteraars door Dr E D Spelberg 15 30 Instrumentaal solistenconcert 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan 16 15 Cabaret Thé Complef geserveerd door Benny Vreden 16 35 s Werelds Hoofdsteden spreken 17 00 Theo Olof viool Luctor Ponse piano 17 30 Oome Keesje 18 00 Nieuws 18 20 Benedict Silbermann en zijn Novelty Serenaders 18 45 Denksport door Prof Dr T Schuh 19 00 Cantabile Septet 19 30 Cabaret voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Radio Philh Orkest o l v Albert van Raalte Maria Stroo piano 20 55 Brief van onzen Londenschen correspondent J H Huizinga 21 20 Voortzetting van het concert 21 45 Avondwijding Ds J Groeneweg Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuws 22 15 Dansmuziek gr 23 00 Sluiting en Wilhelmus MBDBDBELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIBNST GOUDA Vaste brandstoffen voor kamer ten pensionbewoners Van Maandag 7 t m 11 Januari 1946 kunnen aan het lokf t 1 van den Distributie dienst Westhaven 33 formulieren MD 333 22 voor vaste brandstoflfen voor kamer en pensionbewoners worden afgehaald De inlevering der ingevulde formulieren moet geschieden van Maandag H Januari t m Vriidag 18 Januari 1946 Belanghebbenden mogen feen formulieren InvuUeir voor familie ook geen inwonende ouder kostgangers of inwonend dienstpersoneel Extra zeep voor vuilen arbeid Van Maandag 7 t m Vrijdag 11 Januari 1946 kunnen aan het loket 1 van denDistributedteDst Westhaven 33 aanvraagfonulieren MD 223 73 ter verkrijging vanextra rantsoenen zeep voor vuilen arbeid worden afaehaald De aanvraagformulieren moeten na volledige invulling vóór Zaterdag 19 Januari 1946 weer in de brievenbus van genoemden dienst zijn gedeponeerd Oproepen tot het afhalen van de extra bonnen zullen den werkgevers worden toegezonden Extra zeep voor artsen medische studenten vroedvrouwen verloskundigen tvijkoerpleger s ers gediplomeerde bakers gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverhskondigen Op Maandag 7 Januari 1946 kunnen personen die bovengenoemde beroepen uitoefenen een formulier MO 233 51 af balen ter verkrijging van extra rantsoenen zeep Bij inlevering van het Ingevulde formulier en onder overl gglng van hteronderge noemde bescheiden worden rantsoenbonnen voor huishoudzeep uitgereikt Praktiseerende artsen tandartsen en vee artsen die kunnen aaotoonen dat zij dezeberoepen uitoefenen onder overlegging vanhun dtstributiestamkaart Medische studenten werkzaam in de anatomie onder overlegging van hun distributie stamkaart en een desbetreffende verklaring van den hoogleeraar directeur ijkamer Vroedvrouwen verloskundigen irijkverple ger sters gediplomeerde bakers gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverloskundigen onder overlegging van hun dis fibutiestamkaarf en dr befrffferde diploma s OlÉ PiClEELE publicatie Toewijzingen waschpoedcr Het C D K deelt mede dat de toewijzingen 560 welke van 30 December t m 5 Jan a s uitgereikt worden voor waschpoeder voor loopig geldig blijven De waschpoeder zal n I niet overal direct vprkrijnhaar zijn Een geheime spaarpot voor de huisvrouw Moeder heeft weer iets achter de hand Op de gcheelc wereld is geen volmaaktere vrouw te vinden dan de HoIIandsche huisvrouw Zü staat bekend om haar degelijkheid haar properheid haar spaarzaamheid De Hollandsdhe liuisvrouw kan tooveren met haar geld Moeder had vroeger iiltüd iets achter de hand steed was er ééti appeltje voor den dorsl Die goede tijd is er weer Nog steeds gaat de Hollandsche huisvrouw naar De Gruyter bmdat zü beter verzorgde waar op prijs stelt Maar nu ontvangt iy tevens cassabons die zü zuinig bewaart Wnnl voor tien gulden bons ontvangt zü één gulden terug ledere uitgave wordt zoo een aanwinst voor haar spaarpot Moedor heeft weer iets achterde hand 655 Tngez Mededeelingefi Wedstrijden Ned Voetbalbond afgetast In de districten L II III en V wordt het programma voor Zondag a s op Zondnq 13 Januari gespeeld voor de districten IV en VI vol en nadTP meeriedppl nq ii Uw wasch is witter indien gewasschen bij STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn IBoelekade 171 a 1 73 Gouda I vilthoed weer Meta en Corrie hebben twee broertjes gekregen die wij noemen WlMMIB ea BBRTJB C EikenadrWorstel ing Gouda 4 Januari 1946 j Kon Wilh weg 154 Benige en algemeene kennisgeving Getrouwd PAUL W DE JONG Gouda en JOAN M HOLtl GWORTH Broxbourne Herts Eng Huwelijksinzegening St Augustinus Church Hoddesdon Herts 5 Januari 1946 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden onzen innig geliefden Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom HENDRIK SCHOUTEN in den leeftijd van 23 jaar C Schouten H Schouten Kreuk W Nieveld Schouten J Nieveld J Schouten W Schouten Verboom C Schouten C J Schouten Pieters N Kalmeijer Schouten L Kalmetjer Neefjes en Nichtjes Rceuwijk 4 Januari 1946 Breevaart 13 H 1 Thes 4 13 en 14 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 9 Januari a s Ie 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Heden ontvingen wij via het Roode Kruis het droevige bericht dat 29 Dec 1944 In het krijgsgevangenenk Tu Kuoba Japan is overleden onze innig geliefde Broer Zwager en Oom Johannes Bmile Kolater in den leeftijd van 41 jaar Familie Kolster Boelekade 80 Gouda Met dank aan God hopen op 17 Jan a s onze geliefde Ouders FRANS BLOOT en CORNELIA BLOOT Both den dag te herdenken waarop zij voor 50 jaar in het Huwelijk traden Dat de Heere hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouda V Streijenstraat 34 Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan de WelEd Zeergel Heeren Dr A Beek Dr C V Elk alsmede Dr H W de Planque en verplegend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis voor de liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en overlijden van mijn innig geliefden Man JACOBUS REURINGS tevens betuigen wij onzen oprechten dank aan buren vrienden en bekenden voor de belangstelling ons betoond Namens allen Wed P RÈURINGS Smit Spieringstraat 6 Met hartelijken dank en wederkeerigen gelukwensch voor 1946 G J J POT Gem Secreiaris Gouda BEHEER Door het Nederlandscb Behcersinstituut is bij besluit d d 27 Dec 1945 oadergeteekende benoemd tot beheerder 9ver het vijandelijk vermogen van MENACHEM BIRNBAUM laatstelijk gewoond hebbende te Gouda Gouwe no 3C Hij verzoekt allen die goederen gelden en of geldswaarden onder zich hebben of verschuldigd zijn aan voornoemden Menachem B i r n b a u m hiervan vóór 1 Februari 1946 aan hem mededeeling te doen Mr S H SMIT HANDELSKANTOOR vraagt voor spoedige indiensttreding Jongste en aankomende Bediende M of Vc Br onder no 2993 bur v d blad VRIJZ NED HERVORMDEN Kleine Kerk Peperstraat 128 A a Zondag 10 30 aur Wildervank Ds M J W ZevBOboom Verwarmde kerk DAMESi Laat thans Uw vervormen bij Maison Van Eijck Grocncndaal 12 Gouda yjS De Coöperatieve GroothandelsU iK e verenigins De Handelskamer Haka ga te Rotterdam zo kt voor haar afdeeling Zuivel te Gouda een Flinke KANTOORKRACHT Mnl of Vr Leeftijd tot 25 jaar a r Vereisten Sclioolopl minstens Mtilo Sollicitanten moeten zelfstandig kunnen werken en beschikken over behoorlijk administratief inzicht Dipl boekhouden Hl i en enige kantoorervaring strekken tot aanbeveling Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding vroegere werkkring diplomat leeftijd laatstgenoten salaris ervaring enz binnen 5 dagen na plaatsing inzenden aan de Afdeeling Personeelszaken van De Handelskaraer Postbus 6008 te Rotterdam West onder het motto Zuivel GEVRAAGD EEN nette dienstbode Vrijdags den heelen dag Tegen flink loon H DE GRUIL L Tiendeweg 61 Groot Gouda het meest gelezen blad in Gouda en omgeving ABONNEERT UU