Groot Gouda, zaterdag 5 januari 1946

MEISJES gevraagd vjppi d Katoen en Kunstzijde afdeeling SPIT 6 VAN CATZ TouwfabnVken N Flawcdcnaiagd Administraliekanioor H Brancj bij de Julianasluis Goudê BOEKHOUDINGEN inrichten bijhouden en coolroleena BALANSEN BELASTINGEN Postadres Oosteinde 57 Moordrecht Kunstaardewerkfabrfek Regina vraagt ter opieidiag FLINKE MEISJES en voor de schildcrzaal Schilders en Schilderessen LeerlinsSchilders en Schilderessei Aanmelden OosthavenJI MAISON ANNY biedt U de allermodernste hoeden in de fraaiste modellen Hooge Gouwe 9 Gouda Terstond gevraagd voor Gouda wrouwelijke kantoorbediende voor lichte Kantoor werkzaam heden Goed kunnende typen Practltcht ervaring vereischt Brieven onder no 3042 bureau van dit hlad CRtDIETtN fl 800 5 pCt zonder borgen e d Iedereen vrijblijvende voorwaarde Brieven De Spaarcredlelinsteliing Mathen weg 110a R dam W DANSINSTITUUT W KOK Turfmarkt 120 Telefoon 3436 Gouda In Binnen en Buitenland gediplomeerd Inschrijving van nieuwe Leerlingen op weekavondenfAZondagmiddag an 4 6 uur Te enj inschr ving van gehuwde en vertoofde pi Gevraagd net melsje voor heele of halve dagen of ten MT rkcf 0 P w vfsritiier o dcBoomp sa Door omstandighedrn te koop aangeboden 4 Old PinUh Clubfauteuils met loaae Pullman kussens oude kw bekleeding ronde tafel 80 cm pluche divankl 2 75 cm l alles z f a n Br onder no 3028 bur v d blad Houders van zangvogels kanaries parkieten tonclduiven papagaaien enz kunnen zich voor 15 Jannari laten in ch ij rn voor het perikr pen van vogelzaad bi E J WIENTJES Ke zeratraat ZIT SUIiFKIliR gezocht met pension door netten jongeman P G Brieven onder no 29jO bureau van dit blad Gevraagd door echtpaar zonder kinderen een kamée met gebruik ven keuken Liefst bi oude heer of oude dame Genegen in de huishouding behulpzaam te zijn P G Br onder no 3040 bur v d blad Wie kan inlichtingen verscha fen omtrent een aantal bankbiljetten van f 100 verloren op 29 Dec II circa 12 oor 30 op het postkantoor alhier Tcgra bclooniag lenig e bezorfta Brieven met inlichtingen onder no 3062 bureau van dit blad Oevraagd zoo spoedig mogelyk een nette Dienstbode of ren l¥erkster va r een paar dagen p week V LOON Graaf Florisweg 28d T TE KOOP 1 2 oi 3 Woonhuizen Huurprijs f3 Br onder no 2988 bur v d blad Adverteert in Groot Gouda Mevr V d WANT Ridder van Catsweg 77 vraagt een net meisje voor dag en nacht Aangeboden iodern Trfl fiorenhnls te Voorburg bevattende 5 kamers en keuken Itf ttfff voor Iets dergelijks te Gouda Br onder no 3059 bur v d blad Gowiacbe i éu twit mm Httiahondscliool Gevraagd per 1 Februari Dienstbode voor dan en nacht A nmHden KATTENSIMGEL 85 Gevraagd Flijik Meisje voor den dag of d en n met volle kost zeifst k w en koken Zaterdags na 3 en Zond vr Hoog loon Meerdere hulp aanwezig Akkcrsdijk Gouwe 152 Gouda Laat Uw schaatsen vakkundig slijpen in de vorm bij L de Vries Kuiperstr 16 WEGGELOOPEN ecnwit Malthezer Leeuwtje met twe © bruine oortjes Tegen hooge bel terug bez bij ROND loubertstraat 54 Gouda Mevr DORTLANDv d LOO Taifmarkt 20 Gouda vraagt een Flinke werkttar of meisje voor de morgennren Confectle Fabriek Brinkm nn Gouda VRAAGT Leerlinff Naaisters Aanmelden Kantoor Peperstraat TLIINKt JÜNGEN amo d 16 21 jaar Sckttclaar s Lcvcnsmfddclenbecirqf Markt PI ATEELBAKKERIJ vraagt een bekwame BEDRIJFSLEIDER leerden reeds 15000 militairen in dienstverband met onzen schriltelijken cursus samengesteld voor het Departeirent van Oorlog Een beperkt aantal burgers kan deza lessen ook volgen In 72 lessen Maleisch Ineran met offïcieelen cursus Lesgeld ƒ 2 90 per maand ƒ 14 50 totaal ENGELSCH 2 50 p mnd Fransch Dultsch steno boelc houden middenstandsdiploma Eventueel genegen zich te onderwerpen aan een psychotechnisch onderzoek Leeftijd 30 45 jaar Goede vooruitzichten Brieven onder no 2971 bureau van dit blad Séd i Uw geduid maac Bata dt f coef mMi Ladders ophalen is olet ieders werk Wij doen het anders vlugger goedkcoper leiding kexamens NED TALEN INSTITUUT Vanaf 5 cent per ladder Vandaag gebracht morgen klaar BATA Hoogitr H Gouda Tel 2829 ROTTERDAM EERST IlLEGAAL NU NATIONAAL I D U Gratis proelles vans Flioké Joagens gevraagd van 15 16 jaar Aanmelden Glasondernemïng Gouda G O G Hooge Schicl Zcedqk 23 TcL2028 HET aangewezen adres voor het verzilveren herverzilveren s ijpen polijsten enz van al Uw vlakglas V d PALi STRAAT 61 Prima kwaliteit H ▼ d Fnd Aaltje Bakst 9 Gcvfaabd een Flinke Werkster voor 2 ochtenden in de weck öpeaaal tngencnt voor het aanbrengen van koperruo Keg Plantsoen 3 Onderstaande adressen verschaffen U aarne alle inlichtingen Fa H O TAMSE N eierttraat 23 J VANDERLAND Markt 2 fa H ZANDVOORT Wijdstraat 25 Wie ruilt verplerg tercuDiforn eo bruine la rn m 7 v Imoengord Br onder no 3031 bur v d blad Dame zoekt Gevraagd voor spoedige Indiensttreding AANKOMENDE BEDIENDE M of Vr Sollicitaties uitsluitend schriftelijk A VAN DIJK GroothandelZuivelproductenNonnenwater 6 Gouda liefst Centrum met warme maaltijd Br onder no 3003 bur v d blad In gezin van twee brjaa de personen wordt te rn Februari gevraagd HUISHOUDSTER óf DIENSTBODE voor dag of dag en nacht genegen alle voorkomende werkzaamhedrn te verrichten Groote wasch buitenshuis Adres Krugerlaan 100 P DE GRUYTER Zn N V vraagt voor haar filialen te Gouda Woerden en Alphen a d Rijn flinke Jonge mannen om opgeleid te worden als IE BEDIENDE Goed vooruitzichten Vakkernis niet verelscht Aanm In onaan w nkel Marfct te Gouda s middag tusschen 3 6 Uür yuüc ooHkömeHdc KANTOORJUFFROUW Vereischt Goed handschrift en kunnende typen Spoediaeindiensttreding gewenscht Persoonlijk aanmelden J L BRI IS Klefweg Qouda Gevraagd xoo spoedig mogei k net dagmeisje voor dag of eemge uren per d Burgvlietkade 11 PERSONEEL GEVRAAGD Net dagmelaje of werlutcr Mevr Protaiil Turfmarkt 76 Gowda TE KOOP AANGEBODEN J 4 vlooi Kt ttol CB kilt 1 oUeaitiMt M Gotd emaille torauli K v Caliwcg IK Radio kaat c radio tafcllje old ficlih ifaM wagen Zoaimastuaat H Draadiwtlge Foz Utfiai f 20 van Strtjcnslraat 9 Ben Klodcrwagea Burg MartCDHlagel t2S Ben dreuoir Bogen 67 Gouda Prima kookkachel mee dubbele platte p9r tn zakpan Prima wlnler aivoürkl peiMoa Uurg Marteassiagcl 5 2 paar damtatchecnen xw en br maten 3 n 38 3 1 hak ook te rullen Adru Burgvlietkade $ t 2 paar beite achaatten met tuig waatvl een paar met t emen Karnemelkaloot 28 winterm m 52 ook Ier ruiling HoOJ icboenen m 41 2 AchurwUlena 1 Een gramophoon klaaaicke platen en e paar achaaiaen IJaatlUan 2tf 2 paar dameaachoenea m K 2pr chaati en een Pie amandje Jouberlatraat 1 1 paar aerate klaa hooge twarte heerenaek maat 40 Wolff Reeuw k Dorp U een In prima ataat verkeerende haardkachd Corn Ketalairaat 3t een Kookkachel i Graaf Ploriaweg TE KOOP GEVRAAGD Een Accordeon en een haard of haardkach Ie koop een eiken llnnenkaai Brieven al bureau van dit blad onder no 3CÓ0 Electr Waachmachiae met wrlager in goti itaai louberiatraat 16Z Uameamhntel m 42 of ter raUiag v nleUW Heereniaa loubertatraat 209 TER RULING I gjt X winiarjaa m 50 52 voor aea goed vloerkleed oog H x t olttn eraorn bed t l 1 8 ai t zw damraachoenen metileehak m S 3 4 hak örleveaoodir no 290J bureau van dit blad Nieuw vloerkleed voor een paar tra apol banden M Hldderama Gouwe 186 paar nieuwe iwart leeren dameapantoW maat 3V of I nieuwe Heerenpantaloa i brol kleine maat voor 1 p dameaaportachori maat 40 I paar ipikea maat 37voorwoll Jurk maat 42 Adrea ICaltenaingtl 38 tongenapettea 7 aar oude kwal ea I eaitaantaltte met hoedje 4 fair voor wO Br onder M 2963 baraau vae dl l M