Groot Gouda, dinsdag 8 januari 1946

N DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSÏREKEN PEB ASPEe X I i AD ASTfiA ALl OOT GOUDA EENDRACHT mMJ VIACHT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkertj Verzijl Gouda NUMMER 122 DINSDAG 8 JANUARI 1946 Adiiïinistratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse nunun 10 d komst bij te wonen om op deDe Coöperatieve Boerenleenpank i hoogte te komen van deze bewc is geopend van 9 12 30 uur ging STADSNIEUWS VOLKSUNIVERSITEIT Volksliederen uit alle landen door Harry van Oss Niet 2X5nder moeite en opofferingen is het de Volksuniversiteit gelukt de veelzijdig begaafde zanger Harry van Oss een avond in Gouda te kriföen Ergens lezen we over hem Het is niet de bedoeling volkszangers na te doen maax de dramatische poëtische en muzikale waarde van het volksHed zoo juist mogelijk weer te geven Volksliederen zijn ontstaan uit het volk d w z niet gecomponeerd frvir Jv rt p ïmn iri Eenvoudi e menschen die geen verstand van muziek hadden maak+ien ze als de een of andere ervaring liefde geloof dood arbeid hen daartoe inspireerde Alle levcnsuitin en worden in het volkslied behandeld Uit overlevering bleven deze liederea voortbestaan Sinds de vorige eeuw trachten musi oio n over de geheele wereld ze uit den mond van het volk op te teekenen en te redden uit de vergeteJheidUit zün verzameling s lt Harry van Oss zjin programma samen Het ziin liederen in Tiddisch in t Snaansch D vn ch Nederlandsch Enffelsch negerliederen enz Hij hf exdt zichzelf oo de luit Ieder die éer n zander wel eens gehoord h eft fhii trad ook al eens eerder on voor onze V U zal we+ en hoe boeiend en ook amusant zijn keuze en voordracht is Men kan zich aan het Leeszaalge Ixjuw Hiog voor de tw ede helft helft van hel V U r ro ramma ongeven Na dezen avond volgt een cursus van Dr E van Raalte Binnen nenen buitenlandsche soief el van Rusland en Amerika Daarna vol t nnc n nader bekend te maken cur us E e avond van Harrv van Oss wordt gegeven in de Reunie op Donderdag 10 Januari s avonds t uur STir HTTNG 1940 1945 I efi itief bestuur fekozen In een gisteren gehouden vergadering werd het Ravonbestuur voor GoT ida en omgeving van de Stichting 1940 4 5 de ini+ief als volgt samen esteM J M Swinlre lenberg Gouda Voor itrer W T Dercksen Gouda Kru erlaan 71 secretaris J Schark o Gouda de la Reylaan 6 pennint meester A G H Ponsiosn Schoonhoven F Viijk Jr Moordf ïcht A Graveland Haastrecht en Chr van Hofwegen Krimpen a d IJssel leden Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen GROOD en HOYNC U behoeft alleen Uw tytftedt dlstrlbutleVamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 u en tusschen 2 en 3 30 irör VERMISTE GEVONDEN Gisterenmiddag is uit het verbindingskanaal tusschen de Julianasluis en de Gouwe het lijk opgehaald van A H van der Kroef die in den avond van 3 Dec j l de ouderlijke woning verliet voor een bezoek aan de Xhaliabios coop en sindsdien spoorloos verdwenen was POSTDUIVEN VEREENIGING T CENTRUM Zaterdag en Zopdag 12 en 13 Januari geeft de Postduivenver eeniging t Centrum een tentoonstelling van Postduiven voor haar leden in t lokaal van den heer J C Eü ers Com Ketelstr4 Vele eereprijzen zijn reeds toegezegd Als keurmeester treedt de heer L Kulik op ZELDZAAM JUBILEUM Bij de N V tpt Aann van Werken v h H J N erhorst alhier vond een zeldzaam jubileum plaats Een der directeuren de heer G A de Jong was 50 jaar de heer N M Engclbregt hoofd boekhouder 40 jaar de uitvoerder P Kulik 40 jaar en de heeren J A P Lafebcr G Loeve M B Blok en J T Snoey allen 40 jaar aan de N V verbonden Op een hu dif ing wc kc ten kantore der N V plaats vond werden de jubilarissen o m toegesproken door den Dir v h Dep Gouda van de Mij van Nijverheid en Handel den heer Becking die hen toesprak als zijn trouwe medewerkers Het getuigschrift der Mij en de zilveren medaille voor trouwen dienst werden hen daarop uitgereikt De Pres Commissaris de heer C J V d Hoeve noemde den heet De Jong een stillen werker die mede den naam van de zaak heeft uitredragen over Engeland de Ver Staden Curacao Venezuela en Suriname Hij memoreerde de cai ere van den heer De Jong die in 1896 als opzichfer teekenaar in dienst trad in 1914 tot procuratiehouder werd benoemd en in 1939 in den Raad van Beheer werd opgenomen waarop zijn benoeming tot directeur in 1940 volgde Ing D Nedethorst dankte als directeur de jubilarissen voor hun trouwe medewerking en bood hen gedenkborden aan De heer de Jong ontving een gouden vulpen en potlood met inscriptie alsmede een fraai schilderstuk namens het personeel Op de receptie in hotel De Zalm kwamen velen den heer De Jong gelukwenschen DE KRUIDENIERS FN DE EVENREDIGE BEVOORRADING Er bestaat omtrent de evenredige bevoorrading van kruideniers nog zeer veel misverstand En daar van de zijde der kruideniersde tailisten meermalen de vraag is gesteld of er geen nadere toelichting kan worden gegeven over de evenredige bevoorrading en ook over de aan te vragen voorschotten beeft de Leider van den Distributiedienst zich bereid verklaard l voor alle kruideniers op Dinsdag 15 Januari a s om 2 30 uur n m op het Distributiekantoor Westhaven 33 een uiteenzetting te geven en eventueele vragen te beantwoorden Dit bericht ontvingen wij van den heer C Janssen lid van den Raad van Bijstand van de Vakgroep Detailhandel in Kruidenierswaren GESLAAGD Onze oud stadgenoot de heer G W van Driesten thans onderwijzer aan de Chr school te Maarn is te Utrecht geslaagd voor da hoofdacte Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Ois ributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage bet nummer draagt tusschen 17801 en 18200 op Woensdag 9 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur BURGERLIJKE STAND Geboren 4 Jan Leo Joseph zn V M F E Janssen en A M J Roelof zen Westhaven 38 Wilhelmus Adrianus en Bert Franciscus zns van C W M Ejkenaaren M J WorstcUng K Wilhelminaweg 154 Jan Anthonius Franciscus zn V A Bredic en B A Raschik de L van Wijngaardenstraat 5 Johannes zn van L Kerkhof en A H Verblaauw J Philipsweg 91 3 1 GeertTuida ïaria Diderica dr van F A Ernst en C G M Koemans Mosstraat 8 Bemhard zn van R G Willemse enH van der Nagel Erasmusstr 2a 5 Jan Anton pi van A de Jonge eti M P van den Berg 4de Kade 80 Overleden 5 Jan Cornelia v Asten 65 j Petrus Antonius Hogenelst 14 j UÏT OEN OMTREK WADDTVXVEEN AFWIKKELING GELDKAARTEN De geblokkeerde bedragen van de geldk aarten A of B zullen aan de storters worden terugbetagld De terugbetaling heeft plaats voor persoiien wier geslachtsnaam beginnen met de letters A t m B op 7 Jan C t m D op 8 Jan E t m F op 9 Jan G t m H op 10 Jan I t m J op 11 Jan K t m L op 12 Jan M t m N op 14 Jan O t m P op 15 Jan Q t m R op 16 Jan S t m T op 17 Jan U t m V op 18 Jan W t m Z op 19 Jan Het geld moet worden afgehaald bij de instelling waar bet indertijd werd ingeleverd Zie stempel op de geldkaart Mede te brengen 1 Geldkaart A of B 2 tweede distributie stamkaart Het postkantoor is geopend van uur 8 30 12 30 uur en van 14 00 15 00 l K uc ciM WeeriverwBcbting medegedeeld doorhet K N M i tot morgenavond Er wordt verwacht Meest nevelig of zwaar bewolkt plaatselijk eeoige neerslag Iets mjnder koud vooral des nachts Matige aan de kust tijdelijk krachtige Zuideh ke wind Wat Is er in Gouda ie doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Op Hoop van 2 gen Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag The Lambeth Walk Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Klaar voor onder water Dinsdag 8 Januari 8 uur Concordia Bordini s Hypnose Variété Idem Kunstmin De A V R O in Gouda spreker W Vogt Medewerkingi Annie Schuitema declamatie en Pierre Palla Woensdag 9 Jmuari uur Bleursiclok Ned Reisvereen Chr Point met de kleureo film Perpetum Mobilt Idem 7 30 uur Nat Chr Geheelonth Ver 10 jarig bestaan Opvoering door De Plnksterbloem Idem 7 30 uur Ned Geref Gem Turhni 54 Avonddienst Idem 9 Januari 8 10 uur Repetitie Gem Zangvereeniging Euterpe in de 1ste Bewaar school Patersteeg Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds Rörger De mensch van morgen Donderdag 10 Januari 8 uur Nieuwen Schouwburg Revue 40 45 ten bate van de Stichting 1940 1945 Idem 8 uur Reunie VolhciiniveMitelt Harry van Oss Votksliedfren bij de loit Wij ontvingen onderstaand schrijven uit Penang t Bagan Lepas Penaog 17 Dec 1 945 MALAKA Geachte Redactie Alf Gouwenaar ver weg van de siftMpwafels kaar en en pijpenstad verwrg inde Rimboe van Penang deck ik aan df plaats die ik achtergelaten heb om mijn plicht te doen als Nederlander Nu mis ik je soms Vanuit het Verre Oosren wensch ik Gouda met zijn mooie Stadhuis en zijn grachten ziin Burgemeester en burgert een Gelukkig Nieuwjaar Moge Gouda s in oi trs medewerken aaa den opbouw van Nederland Wij zullen on e plichten in het Verre Oosten volbrenpen Een groet en Nieuwjaarswensch aan mijn Ouders broers en zuSjes P T E L A AGTERRERG Army No 551527 Royal Neth East Ind Army 1ste Sec Batt 2nd Coy S E A C Voormalig adres Krugerlaan 213 t R E E U W IJ K JUBILEUM Dinsdag 22 Jan a s zal in de Ned Herv Kerk te Sluipwijk het 50 jarig bestaan van de Jongelingsvereeniging worden herdacht Als sprekers zullen optreden Ds J J van Oosterzee van Kerkdriel vroegere predikant van Sluipwijken Ds E S de Lint i JEHOVA GETUIGEN Donderdagavond 24 Jan a s 7 uur al Ds L Vroegindeweij van Waddinxveen in de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp spreken met als onderwerp Wat zijn toch die Jehovagetuigen Opgewekt wordt om deze bijeen