Groot Gouda, dinsdag 8 januari 1946

steiiing van de vroegere eigenaaib l J alleen plaats wanneer het geen Duitschers of collaborateurs zijn ring op de voor aankoop noodige deviezen zuinigheid dient te worden betracht In verband hiermede is besloten de hoedanigheid van ons brood eenigszins te wijzigen door verhooging van het uitmalingspercentage bij de fabricage v broodbloem Het gevolg hiervan zal zijn dat rfp kleur van hft v H+oKrnorJ ppnic 57in grijs zal worden zoodat het uiterlijk van óns wittebrood iets minder aantrekkelijk zal worden De voedingswaarde verpiin dert daardoor niet Deze wijziging der hoedanigheid van het wittebrood voltrekt zich geleidelijk Opgemerkt zij nog dat de samenstelling van bruin brood en roggebrood geen verandering ondergaat Te LiverfMjol is vpor het eerst sinds het einde van den oorlog een Sowjetnn priPTü chin aangekomen de 7500 ton groote Wjacheslat moiuiot Door grooteren oogst in Rusland zelf en in de bevrijde gebieden en door de bebouwing van nog ongecultiveerd land in de Noordelijke districten hoopt Rusland binnen twee jaar en met de broodrantsoeneering te kunnen ophouden Het huidige broodrantsoen bedraagt per dag 650 en 550 gram voor arbeiders 300 gram voor niet arbeides en 400 gam voor kinderen D N I D BRZ OFt CIÊELE PUttLiCAllti Toewijzingen brandstoffen Het Centraal Distributickanroor deelt mede dat handelaren in braodstoffen de bonnen 47 en 48 der braodsioffeokdart van 7 t m 31 Januari a s bij de plaatselijke distributiediensten in kunnen leveren ter verkrijging van de toewijzingen Inlevering kan geschieden In elke hoeveelheid Na 31 Januari is inlevering dezer bonnen slechts mogelijk wanneer de handelaar een vercoek van de btandstoffcncommttsie kan overleggen Nnmmcrtoewijzingen voor detaillisten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de p a itselljke distributiediensten in de week vun 6 t m 1 Jannari voor de volgende artikelen toewijzingen zuUen uitrek n voorzirn van de Haa arhtpr vprme de NIÊÜT S IN HET KORT Door de zuiveringsmaatregelen die Generaal MacArthur Vrijdag j l voor Japan heeft vastgesteld ligt het werk in tisch sttil Oorzaak is de afwezigheid der departemenishoofden en andere hooge ambtenaren die alle stukken ook de onbelangrijke van een stempel moeten voorzien De Poolsche radio omroep heeft bekend gemaakt dat de Poolsche regeeiiing bereid is een delegatie naar TsjecjjrSio j wakije te zenden om te onderhandelen over politieke economische e n ïultureele j kwesties ortder de voorwaarde en dat ook J pncyrTaorcfiiVWpn te sf slce zullen wor gebracht De Glasgowsche politieagenten hebben een massavergadering gehouden waarbij zij geprotesteerd hebben tegen de arbeidsvoorwaarden waaronder zij thans in verband met de toeeenomen misdadigheid moeten werken Het Hoofd der politie Makolm Macujloch heeft zijn misnoegen over de houding van zijn personeel te kennen gegeven Ons dageli sch brood In Polen is thans een wet aangenomen volgens welke de voornaamste industreën genationaliseerd worden O a electrische centrales gasfabrieken ijzer staal en tcxtielfe hrickcn vrc i nofinnin e Pndom De exploitatie door particulieren neemt hiermee een einde Schadeloos Sinds de bevrijding is niet slechts het broodrantsoen opgevoerd tot ruim boven het normale vooroorlogsche peil ook de kwaliteit van ons brood werd na korten tijd op een hoog peil gebracht Hoewel de wereldvoorraden der graansoorten zeer beperkt zijn vormt dé belangrijkste broodgraansoort de tarwe hierop een gunstige uitzondering Wel is waar is er van een overschot aan tarwe op de wereldmarkt geen sprakg maar toch zijn de met denaankoop belaste organen er in geslaagd onze behoefte aan broodgraan die bijna geheel door import gedekt moet worden voor geruimen tijd te verzeke en Dit neemt niet weg dat zoowel in verband met de wereldmarktpositie als ter bespa nummers versnaperingen 566 567 568 cacao 569 koffie 563 thee 572 Sifbrpod 5 3 amer bloem 574 ml bl f 575 reductie bloem 576 577 578 rijst sS boter 580 margarine 581 582 kaas Sii 584 eieren art 37 melk 58 S 586 vWontvangstbewijs met vleeschzegcls vie vj n art nqrH inBtit r ZCJ SÓG iT 589 590 De toewijziagen voor margarine ea ti worden uitgereikt op basis van twee het aantal ingeleverde rantsoenen de tos wijzingen voor boter op basis van een kwu maal het aantal ingeleverde rantsoenen n toeslag bedraagt voor de artkelen cacao koffie thee vleeschwaren melk en tabak 10 procent Voor de jartlkelen versnaperini suiker bloem rijst tn kaas 50 procent Bovenstaande toewijzingen met uitzoDtk ring van die voor melk en aardappe en tM geldig voor detailllstco van 13 t m 26 ji Voor grossiers van 13 Januari t m 9 ftU De toewijzingen 573 t m 575 zijn reed it de week van 6 t m 12 Januari geldig D toewijzingen voor melk en aardappelen zfli geldig van 13 t ro 19 Januari Grossiers n lucifers ontvangen toewijzingen g 31 ofg32 op baïis van een maal het aaaiai ingelevtidt coupures 520 en 521 vermeerderd met 10 procent Detaillisten in thre moeten opgtwj hoeveel rantüoeren 2i als voorschot vai hun leveranciers h bbeo ontvangen griplHK pet leverancier Voor dit aantal rantsottti worden uitgereikt toewijzingen 570 en $ 71 Deze coupures geven geen recht cp herbi voorradinq doch moeten worden gebnilb voor aflotsinq van de ontvangen voor chot ten De coupures 572 en 591 welke wordn uitgereikt op basis van twee maal het aantal ino leverde rant oenen van de bonnen 347 zijn wel be temd voor herbevooTadlnq 4 Heden overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval gesterkt door de Genademiddelen der H Herk onze Innig geliefde Man en der kinderen xorgzarae Vader HcadrÜcaa ▼ Maeaen eelitB vu A W Lafcim ia den leeftijd van 28 jaar A W V Maeaea Lafeber Corry Kiny Beppy Coada S Januari 1946 TolIcti Sstraat lil CB 4 l ti kdrM Stoofltctf IQ De H Uitvaardtensten zolica gckoiMlet woiden op Donderdag 10 aq as om half 8 de Stille en om 10 uur de Ge zongen H Mts van R quiem waarna begrafenis vaa uit de Sacramentsicerk In het familiegraf op het R K Kerkhpf 4 Heden overleed ten gevolge van een noodlottig onueval gesterkt door de Genademidflrlf Q der H Kerk onze innig gelie de Schoonzoon en Zwager ia dea leeftijd van 28 Jaar ilit aller naam C Lafebcr Leemeljer en kinderen Stoofsteeg 10 De teraardebes eltiog van Mevr M ƒ ter Beeke Eykman en Mej O A ter Beeke zal plaats hebben Woensdag 9 Januaii 1 45 uur opdeAlg Begraafplaats te Gouda Vertrek van Krugerlaan 125 plra 1 uur Gevraagd zoo spoedig mogelijk een nette Dienstbode of en Werkster voor een paar dagen p week V LOON Graaf Pl orisweg 28d T koop aaogebodcD Litt lumeaux m ipringbalckta Kuonea als I perioon brd gitiruikt wordca f IW I Tooroorlogiclit kinderwagra dookrr blauw 160 i lagr kiadcrnocl merk Porck f 15 Bricvca oader o 3106 burea u vao dit blad I OPBNBARB LEBSZAAL Jengdbtbliotherk KEIZERSTRAAT 41 Voortaan geopend s Wqensdags 3 7 uur s Zaterdags 1011 30 u BEKENDMAKING Het Districtsbureau voor Oorlogsslachtoffers te Leiden houdt zitting tg Gouda ten Evacuatiekantore Gouwe Ï68 op VRIJDAG 11 JAN a s van 9 12 en van 2 5 u en zoo noodig ook op volgende Vrijdagen a 5or door oorlogshandelingtn getroffen Mlaehtoffers te Gouda en omgeving die in aanmerking denken te komen 90or een voorschot op een eventueele uitkeering van de Sihade Enquetf Commi9fit g h vóót mlnkeUén te Góbda Ui éÊ f ter betaling van aan oorlogsslachtoffers verrichte leveranïits in opdtacht van dit bareaa Lcldea ttoj Het Diatricta HET PAPOOL iVrij Onueraeerd 1 T r £ Tr i Neerlood fifoolsie Violisi oncerl jqjuDa an den Tleu l begeleid door den pianist componisl A IJ Ï J liiv AVJi jLiOcs PlaatMB a f 1 50 litf H p oor M it23 T i i 3s op Donderdog 17 Januori De xaal i $ verwarmd I in Concordia Wesihoven Orgethandei en Reparatie inrichting A S ALBLAS Zn Schoonmaken stemmen en repareeren van alle merken Orgels Ook opknkppen vernieuwen en moderniseerén van kasten wordt door ons verzorgd Aa S ALBLAS Kerkweg 144 Waddirxveep Nat Chrittcn Ceheel Onth Vereeltlging WOENSDAG 9 JANUARI in CoDCordia opvoering van DE PtNKSTERBLOEM i 3 bedril ven daorh VlaardingKhc Gesel chap Kaarten i 75 et Verkrijgbaar opL Tl adrweg J5 Gr Floriiwrg 3 + Derde Kade 26 Hoc ekade Tollenerr at 55 Blauwe K ul AANVANG HALF ACHT Da aal verwarmd MEiSJES Gevraagd Stoomwasscherij H M BARENDTSE V Strijenstraat 42 44 Gouda Woensdag 9 Januari Groote REVUE en balavond voor allé Groente en Fruithandelaren in Café Restaarant Ceatral ingang Zrugestraat Aanvang 8 uur Introducfi toagewaap Toegaag vrl Het Bettnar U kunt weer eens smullen van echte orisineele Tarwegri meelpap Volop Terkrijgbau 25 et PBtt POND G MIENTJES Lange Tiendeweg 44 Ceuds Te koop aangeboden versterker installatie Te bevragen PEEREBOOM Wijdst raat 15 Strijksters iiirHoil I DB PELIKA AN BRANDHOUT voor handel ên industrie oven en kachel Klaar aangeboden Levering per wagon trailer Aanvrage aan Hoogbouw Sintel 52 B miiid TE KOOP nieuwe pick up met versterker in moderne salonkast en ong IQO dansptaten Beiersche G 3 S tolwijk WONINGRUIL Voor practtsche moderne woning aanmN WILHELMINAWRG i l nl gevraagd g oote desnoods ouderweUche woning te Gouda fïfieven onder nr 3085 bnr van Hit hiad Gevraagd lEN MEISJE voor de inpakkeri EEN JONGEN voor de bakkerij DBKKBR Siroopwafrlenfabrjrk Nieuwe Haven 198 Te koop gevraagd nieuw Radiotoesrel ook genegm te ruilen event m biibrtalmp voor 19 deelig cniailj keakennifzet nieuw Sneven roet opgave van prijs fabrieksmerk etc onder no 3110 bur v d blad Gevraagd net iiieisje voor heele of halve dagen of een werkster 2 3 dagen week F DE WITH Melkhandel Onder de Boompjef 3 Een flink net MEISJE gevraagd van 8 tpt 5 uur s Zbterdagsmiddags en Zondags vrij met kost Mevr MOFREL Cra bfthstraat 46 Gouda Gevraagd voor direct een flinke FllTSJOIIEEN Goed loon GLORIA MUNDI I C IjrF Markt 4 Goada DAMES EN HEERrN Portemonnaie s Stemde de nieuwste modellen Schoudertasscheo B A YEBZm Markt 20 FLINK PAND te koop gevraagd Liefst Bleekertsingel of Kattenainyel Brieven onder © o 3112 burm van dit blfld NAAISTER biedt zich aaawm het maken vermaken van ilk voorkomende Datnesklerdiog 1 Kinderklecding Ook keeien vaa lassen en mantels VONDFLSTR A AT 21 Gouda slaapkamer aangeboden voor Heer met pension en hui lijk verkeer Brieven onder no 31 li bureau vaa dit blad Gevraagd een werkster voor 2 dagen in de werk VAN OEL Go uwe 83 Te ruilen Een wintermantel voor een kinderwagen is genegeB bij te betaea GOUWE lU Dames n Heerenü Laat Uw kleeding Uw keeren maken en vermaken Ook Japonnen en Kindef kleeding by A EIKELENBOOM VEST 103 GOUDA P V P ties DIVERSEN PalrboiPlc Ie littnr BrlCTcn onder ae 310 baraau vaa dit Uad Te huw Trouwiapoa VcH IJaacllaaa 701 Sindt Vr dagavoad vcrmlii zwarte f met witie oktei ea bef Tegen bel beiargen Derde Kad 113 Wtjga oran e lapleapoet Tegwi tcrag ta baa Vo rwUitna Itva