Groot Gouda, woensdag 9 januari 1946

ö GROOT GOUDA T ALGEMEEN DACibLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MAAKT MACHT ReiactJe L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen DruJcker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 123 WOENSDAG 9 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse nunun 19 ot W Vogt spreekt op A V R O avond ia t Kaastniii Eem A V R O avond vijf aar geleden twee avonden een geheel bezetten schouw burg en dan nog vele teleurgestclden Slechts diegenen die voor dag en douw uren wilden staan om een plaats e te krijgen hadden succes En nu na de bevrijding de eerste A V R O avond in Gouda thans in de zaal Kunstmin met welgeteld 55 bezoekers Er Is heel veel veranderd en wil de A V R O weer de A V R O Van voorheen worden dem zal er inderdaad nog meer moeten veranderen Uitstekend pianospel van Pierre Palla en een goede voordracht van Mevrouw Anny Schuitema gaven het geheel de omlijsting Het belangrijkste punt van het programma was wel de rede van den heer Vogt Wat gebeurt er met den omroep De beer Vogt begon met het voorlezen van het besluit van het Beheerinstituut waarbij de opheËBing d d 12 Maart 1941 van de A V R O oa edaaa werd gemaakt Volgens deze opheffing gingen alle eigendommen der omroepvereeniglngen aan de nieuwe instelling onder Duitsche controle over Voor den oorlog was het zoo met den Nederlaodschen omroep gesteld dat geen land ter wereld een radio omroep had volgens het patroon in Nederland Het was de omroep van een mondig volk in 1923 begonnen totdat in 1930 de regeerinp met het zendtljdenbesluit zich ermede bemoeien ging Die omroep bloride op ongekende wijze Tot 1940 bleef de A V R O op haar post met Kerstmis van dat jaar werd zij uit eigen gebouw gezet In 1941 ging ook de Radiobodc verloren Reeds in 1942 begonnen onderhandelingen met de ondergrondsche regeering en tv ee taken werden vastgelegd Ten eerste wat er met den omroep zou gebeuren direct na de bevrijding en ten tweede werden de plannen opgebouwd voor den omroep van de toekomst Er was een gedegen samenwerkiag tot stand gekomen tusschen alle omroepvereeni Venlo s Burgemeester dankt Burgemeester James ontwlng het volgende schrijven van zijn ambtgenoot te Venio Venlo 31 December 1945 Hooggeachte Ambtgenoot By het einde van het vooral voor mijne gemeente en hare in gezetenen zoo dramatisch en tegelijk door de herkregen vrijheid toch óók zoo vreugdevolle jaar 1945 kan ik niet nalaten met een enkel woord uiting te geven aan mijn gevoelens van groote erkentelijkheiden diepe dankbaarheid tegenover de ingezetenen Uwer gemeente die onder Uw bezielende leiding vaak met miskenning van eigen behoeften op zoo voortreffelijke wijze hulp hebben verleend aan mijne zoo zwaar door het oorlogsgeweld geteisterde gemeentenaren waardqor de in menig huisgezin tot de lippen gestegen nood althans eenigszins kon worden gelenigd en ik in staat werd gesteld hun meer menschwaardige levensomstandigheden te verschaffen om hen zoowel voor materieelen als ooor geestelijken ondergang te behoeden Het ontbreekt mij dan ook aan woorden om aan de gevoelens die op dit oogenblik in mij omgaan voldoende uitdrukking te geven maar ik kan U de verzekering gevtn dat dit blijkvan gemeenschapszin met gulden letters zal worden neergeschreven in Venlo s historie opdat ook het nageslacht zich steeds en dankbaar zal blijven herinneren dat het ook en vooral de gemeente Gouda is geweest die hun voorzaten in de donkerste uren van Venlo s geschiedenis op zóó schitterende en onbekrompen wijze tot hulp en steun is geweest en hen in staat heeft gesteld om door de grauwe wolken hunner ellende heen den lichtenden schijn van nieuw en opgewekt leven te kunnen aanschouwen Hooggeachte Ambtgenoot ik verzoek U mijn dank over te brengen aan aUen van Uw gemeentenaren die ons tot hulp en steun zyn geweest in de overtuiging dat bij het werpen van een terugblik op het zoo bewogen jaar 1945 een bede van dankbaarheid en hulde zal opwellen in de harten van hen die gij met Uw goede gaven zoozeer hebt verblijd Moge het jaar 1946 voor U en de UweHCP alsook voor Uwe gemeentenaren er een zijn van geluk en voi6rspoed heil en zegen Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingeHipnd aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bcw s van aanvrage het nummer draagt tosschen 18201 en 18600 op Oonderd 10 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur van joeluk e gingen en zij giifgen tezamen in de Federatie VdU Omroepvereenigingen RegeeringscommisaaTls werd prof Oranje hougieeraar aab de Vrije Universiteit te Amstcraam Het geheeie programma voor na de bevrijding was klaar Toen kwam Mei 1945 men zon gaan omroepen maar er was geen stroom Vele goede A V R O medewerkers waren Inmiddels uitgevallen men heeft nimmer meer iets vernomen van Han Hollander noch van Jaccfb Hdmel Mevrouw Lotgering Htllebrand werd ter dood veroordeeld doch later begenadigd haar man gefusilleerd Nico Trcep is gestorven Louis Schmidt en Kuhiman alngen den N S B weg op Weitzel en Thors hadden inmiddels de A V R O reeds verlattn Het werd een bittere ontgoocheling in plaats van eigen huis terug kreeg men het Militair Gezag en de omroep Herrijzend Nederland stelde zich voor Wij werden door den B S uit eigen gebouwen gezet In correspondentie aan ons sptak men over de voormalige A V R O studio en door Nederlanders werden wij uit eigen studio gezet het kookte in ons Toen is onze lijdensweg begonnen eerst moesten wij beginnen op 1 Juni toen op 1 Juli later op t Augustus 1945 Inmiddels kwam het Ministerie Schermerborn die de N V B gedachte ook vopr de radio in toepassing wilde brengen n l eenheid Sindsdien zijn wij op zoek naar eenheid het gaat echter niet om eenheid aldus spr doch om eendracht Die eendrarht waf echter rerd gewonnen er was een federatie van omroepvelernigingen waarin alle beiittlngen der omroepen vereenigd waren Nu schrijven wij 6 Januari 1946 en nog zijn w niet la eigen studio terug Doch op 19 Januari ns sal Indien er weer niets tusschen komt ket A V R O gpluid weer klinken Voetje voor voetje zal de A V R O STADSNIEUWS SCHOORSTEENBRAND In dan nacht van Maandag op Dinsdag ontstond een schoorsteenbrand bij dz Fam U in dé P C Bothstraat doordat de constructie van de schoorsteen niet deugde De bewoners wisten zelf het vuur onder de knie te krijgen Er ontstond schade aan het plafond ARBEID ADELT 10 Jan 1871 10 Jan 1946 Met groote dankbaarheid herdenkt de Algemeene Nederl Vrouw enbeweging Arbeid Adelt den dag waarop zij 75 jaar geleden op initiatief van Mej Betsy Perk werd opgericht danklmrheid daar het haar vsrgund werd één der eerste vereenigingen te zijn die zich ten w el stallen het lot van de onvermogende beschaafde vrouw te verbeteren dankbaarheid ook aan de velen die dit werk mogelijk Vergeet U niet dat U morgcQ Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen HUBER en KNIJNENBURG U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kont ta het Gymnastieklokaaj aan de Pcpemraat terecht tosschen 9 0 en 12 o tosschen 2 ca 3 30 uur J maakten hierin vaorgegaan door d Koninklijke Beschermvrouwen der vereeniging Beperkte men zich aanvankelijk tot het doen vervaardigen en verkoopen van alle soorten handenarbeid de Vereeniging telt nu 250 werksters later begon men met het geven van studietoelagen en werd het Betsy Perk Opleidingsfonds gesticht dat op het oogenblik 15 ionge vrouwen in staat stelt zich voor een of ander vak te bekwamen Het Pensioenfonds geeft jaarlijksche uitkeeringen aan 40 oud werksters Dit 7 jarig jubileum zal in alle stilte herdacht worden de besturen hopen echter dat zij ook in de toejfomst en zoolang het werk der Verg noodig blijkt te zijn te mogen rekenen op den steun van zeer velen Gironummer der Vereeniging is 214714 Amsterdam TREINDIEESTAL E ij de politie alhier werd aangifte gedaan door W uit Rotterdam daar zijn koffer inhoudende 2 overhemden 1 paar sokken en 10 pond suiker in den trein gestolen was BOORDLANTAARNS GESTOLEN Ten nadeele van schipper G zijn van zijn schip dat in den Turfsingel lag twee boordkn ars gestolen een voor groen en een voor wit licht Ook hij deed van dezen diefstal aangifte bij de politie Weersverwachting medegedeeld door het K N M i tot morgenavond Er wordt verwacht Krachtige aan de kust tijdelijke stormachtige wind tusschen Zuiden West Zwaar bewolkt met plaatselijk eenige lichte regen Verdere stijging temperatuur Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Op Hoop van Zegen Schouwburg Bioscoop Vnjdag tot en mtt Woensdag The Lambeth Walk Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Klaar voor onder water Woensdag 9 Januari 8 uur Beursklok Ned Reisvereen Chr Point met de kleurenfilm Perpetum Mobile Idem 7 30 uur Nat Chr Geheelonth Ver 40 jarig bestaan Opvoering door De Plnksterbloem Idem 7 30 uur Ned Geref Gem Turf 54 Avonddienst Idem 9 Janaari 8 10 uur Repetitie Gem Zangvereeniging Euterpe in de 1ste Bewaarschool Patersteeg Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds Borger De mensch van morgen Donderdag 10 Januari 8 uur Nieuwen Schouwburg Revue 40 45 ten bate vao de Stichting 1940 1945 Idem 8 uur Reunie Volksuniversiteit Harry van Oss Volksliederen bij de luit Idem 7 30 uur Biljartwedstrijd Per Aspera ad Astra Eureka Excelsior Toumool 19 f6 Vrijdag 11 Januari 7 30 uur Biljartwedstrijd Kennis Wint Thalia s vrienden iden Zaterdag 12 Januari 8 uur Concordlp Zoek de Vroolijkheid met de reveui u mag het weer haar actie voortzetten Dien avond zal dan heer P H Ritter In een toespraak voor de microfoon de terugkomst van de A V R O herdenken Dcor nsar de tcden te gaan en met de leden te spreken zal de A V R O haar oude taak weer opnemen Spr vroeg den steun ook van de Gou wC naars veel is in puin gevallen doch met aller samenwerking kan het gebouw toch al weer waterdicht gemaakt worden De heer Vogt besloot met den wenscb dat de A V R O weer de oude vriendin van de radio in Nederlfind mocht worden die zij vroeger altijd was AARD WERKT FDRIJF UITGEBRAND Hedenmorgen omstreeks 5 uur ontdekten buren dat er brand was uitgebroken in het bedrijf van den heer Nuvelstein op de Gouwe De brandweer was onmiddellijk ter plaatse en met de motorspuit werd het vuur bestreden dat aanvankelijk fel woedde Het dak en plafond alsmede vormen en materiaal gingen verloren Nat hout dat op den oven te drogen was gelegd veroorzaakte vermoedelijk dezen brand Er is voareenige duizenden guldens schade en het bedrijf is vrijwel geheel uitgebrand DIEFSTAL VAN EIEREN Een kist met 500 eieren wer gestolen uit het gebouw van de eierveiling aan het Veemarktterrein SINAASAPPELBON F03 WORDT F04 De aangekondigde bon voor 1 pond sinaasappelen F03 is vervallen Daarvoor in de plaats moetthans vóór Zaterdag 12 Jan hosy F04 worden ingeleverd Geldig zijn de bonnen van de distributiekringen 312 299 302 en 400