Groot Gouda, woensdag 9 januari 1946

jiH gwwii Unr DEN OMTREK fio REEUWIJK Distritmtienieuws Het agentschap Reeuwijk maakt bekend a Maandag 14 Jan voorm 9 12 uur afhalen van rantsoenbonnen voor a s en jonge moeders Nieuwe stamkaart en stamkaart baby meebrengen Woensdag a s 16 jan voorm 9 12 u afhalen van ziekenbonnen stamkaart meebrengen Dtiurtetoeslag gevraagd De Soc Dem Raadsfractie heeft in verband met de duurte van de levensmiddelen een verzoek aan B en W gericht om de uitkeeringen van het Burgerlijk Armbestuur met ingang van l jan 1946 met 25 te verhoogen Turf voor zelfkazende boeren De brandstoffencommissies te Gouda en te Alphen a d Rijn hebben bekend gemaakt dat zelfkazende boeren die van het bedrijf schap van Zuivel een vergunning hebben ontvangen om gedurende het geheele jaar kaas te bereiden i aanmerkingkunnen komen voor een toewijzing voor turf Zij die te Reeuwijk woonachtig zijn dienen zich te vervoegen bij de Brandstoffencommissie te Gouda Jeruzalemstr 11 tot en met 12 Jan 1946 De vergunning van het Bedrijfschap moet worden medegebracht Bevolking Over het jaar 1945 werden in de registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven geboorten 91 overleden 58 en gehuwd 31 Naar het Centraal Bureau van de Bevolking werden de navolgende personen als onbekend afgeschreven E H Overdam uit D 1 27 J Kodter uit 1 4 C van Hanswijk uit H 253 J Flier uit H 249 H J Hendriksen uit H 238a P A Kruijt uit H 168 j C Bik uit H 104 A Th van Staveren uit H 80 J van Veen uit F 9 S G van Rijswijk uit F 107 A van den Hoogen uit B 23 J den Haan uit K 59 J van den Hoek uit H 7 W Oosterom uit B 6 M OosV d Heuyel riio fanülie bin 1 u B 6 0 K B Schüre ui H 2 nengelcid langs een eercwacht van vertrokken zijn J van der Lecq uit op den goeden weg Bnrean Gonda tbans officieel geopend Schreven wij een vorige maal reeds over de officieuze opening van het kantoor van Oog en Oor te Gouda dat toen jn het gebouw van de Kamer van Koopfiandel gevestigd was thans konden wi de officieele start meemaken van het bureau dat nu definitief is gevestigd in het pand Westhaven 19 Het kafttèor is thans naar den eisch des ttijds ingericht en voor den heer Th Arts Hlie als plaatselijk agent fungeert is de gelegenheid geschapen om allen die zich tot het bureau u enden naar behooren te woord te staan Dtkheer j van Keulen leider van het Distri bureau Zuid Holland II te Rotterdam as mede aanwezig en vertelde hoe het werk zich uitbreidt en Oog en Oor langzaam maar zeker populariteit begint te genieten Dat is wel in de eerste plaats een gevolg van het enthousia sme en den goeden wil waarmede de mede werkers van dezen dienst hun taak ve vullen Het gaat er niet om baantjes te creëeren het doel is en blijft voorlichtend en bemiddelend te werken tusschen het publiek en de overheidsinstanties Oog en Oor heeft het terrein van de dvicrtraining betreden dat wil zeggen het wil het publiek leiding geven waar hfit betreft het zoeken van contact met de verheid Men moet gewend raken aan een dergelijk instituut dat iets nieuws beteekent voor Nederland Automatisch moet wen zich gaan wenden tot deze instantie die raad weet te verschaffen in gevallen die liggen buiten de bevoegdheid en het vermogen van de politieke partijen en de pers Hier komt ook het verschil naar voren tusschen de volksvertegenwoordiging en ét Regeeringsvoorlichtingsdienst Wilmen inlichtingen omtrent distributieaan gelegenheden of anderszins dan kan mendat onmogelijk via de politieke partijinstanties bereiken Daar staat echterOog en Oor voor U klaar Omgekeerd zal dezen dienst zich niet inlaten met éitfesproken politieke aangelegenheden difrop het terrein van de volksvertegenw ördljï1tig liggen Omtrent de vorderingen van Uog en Oor deelde df heer v Keulen mede dat de documentatie afdeeling welke de ziel vornjt nog niet compleet genoemd kan worden maar toCh in een vergevorderd stadium verkeert mede dank zij het goede werk dat de Sectie Voorlichting van het Mil Gezag reeds heeft verricht Alles is ingericht volgens de decimaal administratie wat een handig en overzichtelijk rangschikken van de gegevens mogelijk maakt Hoe de belangstelling van het publiek groeiende is blijkt wel uit het feit dat in de laatste twee yebroken weken waarin de Feestdagen vielen lleen in Rotterdam nog 240 bezoeken werden gebracht aan het bnreau terwijl 400 in komende en 600 DE HEER J V d HEUVEL GEHULDIGD Maandag j l viarde de heer J vd Heuvel zijn 50 jarig jutileum als Bedrijfsleider der N V P J Endenburg en deze dag is zeker niet onopgemerkt voor den jubilaris voorbijgegaan Reeds in den morgen vond in de met vlaggen versicrd werkplaats een huldiging plaats Daarbij werd namens de familie Endenburg en v d Molen een plateelen bord aangeboden dat een zeilschip uit 1896 voorstelt naast cén modern motor vrachtschip xiit 1946 Namens het personeel werd den heer v d Heuvel een prachtig gebeeldhouwde stoel aangeboden Twijl een schat van bloemen getuigde van het medeleven van vrienden en bekenden De heeren L H v d Molen en P J Endenburg voerden net woord en prezen de trouwe toewijding en werklust van den jubilaris Des middags werd in de Beuisklok een druk bezochte receptie gehouden waarna het personeel met familie s avonJs tezamen kwamen om in een intiem feest een waardig slot aan dezen grooten dag te brengen Het P J E Caba retgezelschap voerde ccn keurig uitgaande telefoongesprekken werden gevoerd Daar komen dan de inlichtingen welke schriftelijk gegeven worden bij Men streeft naar een apparaat dat in het volk wortelt wat men hoopt te bereiken door een groot aantal correspondenten in tal van plaatsen Dit apparaat is niet duur In het geheele land zijn thans ongeveer 150 a 160 menschen werkzaam bij Oog en Oor Op het programma staat verder de instelling van advieskringen waarin alle lagen en richtingen van het maatschappelijk leven zullen worden vertegenwoordigd Los van politiek wil men objectieve voorlichting geven en het ambtelijke gebouw als het ware bewoonbaar maken voor de burgerij Ten einde de pers in te schakelen in het voorlichtende werk zullen van tijd tot tijd persbesprekingen worden georganiseerd waarop verschillende onderwerpen van algemeen belang door deskundigen zullen worden toegelicht Oog en Oor is nu ook in Gouda officieel gestart en het feit dat na de officieuze opening zich reeds velen tot het burean hebben gewend bewijst wel het best dat er behoefte bestaat aan dit instituut programma op dat uit niet minder dan 21 nummers besbond en de aanwezigen tot laat in den nacht bijeen hield Bij den aanvang werd de heer Heuvel met zijn familie bin Dat men er in zal slagen in den komenden tijd goodwill te kweeken valt niet te betwijfelen en naar mate het publiek meer gebruik gaat maken van het bureau zal men ook meer gegevens kunnen verzamelen en dus weer beter georiënteerd zijn op allerlei terrein Zoo zal er veel en nuttig werk verricht kunnen worden in dienst van het Ned rlandsche volk vlaggen en hoefreddingsboeien onder het zingen van een welkomstlied dat door één van de employe s gedicht werd Tevens werd op dezen dag de heer P Reparon di IV2 jaar geleden 25 jaar aan de zaak verbonden was gehvddigd welk jubileum destijds niet kon worden gevierd in verband met de tijdsomstandigheden Ook aan hem werden speciale woorden van hulde gewijd Natsspaaroank Gedurende de maand Dec zijn ingelegd en terugbetaald de navolguide bedragen Inleg in 13 159 Jiosten f 238 074 09 238 192 21 380 523 44 Bijgeschreven rente f 118 12 Terugbetaling in 4 704 po ten Meer terugbetaald dan f 142 331 23 f 11 263 840 03 f 11 121 508 80 ingelegd Aan het einde der maand Nov was ten name der inleggers ingeschreven zoodat hun tegoed ultimo December bedroeg In den loop der maand December zijn 60 nieuwe boekjes afgegeven 178 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 78 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand December 22 578 boekjes in omloop waren SPORT NIEUWS VOETBAL De Belgen jpiaar Groot Brittannië Het Belgische nationale voetbal elftal dat op Zaterdag 19 Januari in het Wembleystation een wedstrijd tegen Engeiand zal spelen zal Woensdag 16 Januari per extravliegtuig naar Londen reizen Na den wedstrijd tegen Engeland vertrekken de Belgen naar Schotland waar zij Woensdag 23 anuari in het Hampdenpark te Glasgow tegen de Schotten in het veld komen NEDERUIID HELPT INDIE E 151 naar Amsterdam L J P Knoops uit H 79 naar Rotterdam A Faaij uit K 20 naar Haastrecht H Hermenet uit H 100 naar Gouda J E Hermenet uit H 100 naar Gouda Ingekomen zijn H A M Baars in K 61 uit Haastrecht Th M M Baars in K 55 uit Haastrecht BINNENLAND Grondslagen foor de partij van d n Arbeid gel nd SAMENWERKING TU CHEN N V B S D A P V DB C D U EN DEEL VAN CHRISTOPHOORGROEP De secretaris van het politiek overleg tusschen N V B S D A P V D E CD U en een deel van de Christophoorgroep meldt De vergadering van het politiek overleg van 5 Januari js met haar voorstellen betreffende de stichting eener partij van den Arbeid gereed gekomen De voorstellen welke met algemeene instemming zijn aanvaard zijn gezoradea aan de samenwerkende partijen en groepen en worden bekend gemaakt aan de pers Teneinde gerezen misverstand weg te nemen wijst de commissie er op dat naar haar meening de nieuwe partij die literaard zal optreden met een nieuw bestuur een nieuj e vertegenwoordiging in de opepbare lichamen en een nieuwe vlag er te zijner tijd jrecht op heeft beoordeeld te worden naar haar eigen daden en program Een nieuw begin bleek mogelijk omdat de samenwerkende partijen thans staan voor een gezamenlijke politieke taak De cönstitueerende vergadering van de partij van den arbeid zal plaats vinden in begin Februari terstond na tie verschillende partijcongressen De interlocale telefoongids tJaar wij vernemen zal de nieuwe interlocale telefoongids indien alles meewerkt overxlrie maanden doch in elk geval binnen een half jaar verschijnen Tengevolge van papierschaarschte zal de gids slechts in een zeer beperkte oplage worden gedrukt Vermoedelijk zullen alleen postkantoren en soortgelijke instellingen een exemplaar kunnen krijgen Extra vlucht naar Praag t p 22 januari a s zal de K L M nogmaals een extra vlucht naar Praag ondernemen De terugreis geschiedt op 24 Januari Deze proefvlucht waarop passagiers en vracht zullen worden vervoerd vormt een voorbereiding tot den regel matigen dienst op Praag die binnenkort zal worden geopend Waar zijn de Indië vliegtuigen N L 305 vlucht 13a g zagvoerder Snitselaar vertrek Ba tavia 5 1 46 7 1 46 09 15 gmt aankomst Shaibah Basra 7 1 46 10 42 gmt vertrek Shaibah richting Cairo 7 1 46 16 15 vermoedelijke aankomst Cairo N L 305 vlucht 12a gezagvoerder van Veenendaal vertrek Batavia 3 1 4S 7 1 46 16 30 pl t aankomst Shiphd Ontheffing Zondagsrijverbod Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de K N A C heeft de directeur van het Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Energie aan de Rijk sin specteurs van het Verkeer opgedragen in voorkomende gevallen ontheffing te ver leenen van het rijverbod op Zon en Feestdagen aan uit het buitenland terug keerende automobilisten voor zoover het een rit betreft tusschen de Nederlandsche grens en de standplaats van het motorvoertuig volgens de kortste route na terugkomst uit het buitenland Deze ontheffing zal alleen geldig zijn tezamen met een paspoort of geldig identiteitsbewijs waarop de Nederlandsche douane een dagstempel heeft geplaatst ten bewijze dat op dien dag de grens is overschreden Verzoek om opheffing van toUen Het bestuur der K N A C heeft zich tot de Ministers van Binnenlandsche Za ken van Financiën en van Openbare Werken en Wederopbouw gewand met verzoek de nog in ons land bestaande 55 tollen met plm 70 tolb zoo spoedig moge ift te doen opheffen Voor den oorlog w den jaarlijks op de begrooting van het Wegenfonds Verkeersfonds gelden uitgetrokken voor den afkoop van tollen welke echter bij lange na niet werdtn verwerkt uitgetrokken globaal 1 7 milli oen verwerkt 0 7 millioen Evenmin zijn tolheffingen welke geschieden krachtens gemeentelijke belastingverordeningen alle opgeruimd Adressante is ven meening dat de nog bestaande tolheffingen een onbil lijken eenzijdigen druk leggen op bepaalde streken vooral in t midden des lands waar het overgroote deel van de noj resteerende tolen is geconcentreerd en tevens dat zij als hinderlijke verkeersbe zwaarlijke obstakels moeten worden aangemerkt die de redelijke verkeersvoorzie ning belemmeren In dat verband trekken bijzonder de aandacht de tollen op den weg naar een groot vliegveld in het Noorden des lands nabij Eelde waar blijkbaar een hernieuwde verpachting van de tollen plaats heeft gehad Vraagstt0iken van den dag Binnenkort zal in het voor programma van de Nederlandscne bioscooptheaters een kort filmpje draaien onder den titel Vraagstukken van den dag Deze film die vervaardigd is onder auspiciën van de Vakgroep Goederenvejvoer langs den weg geeft in korte trekken te zien hoe door middel van het beroepsverkeer het transportvraagstuk kan worden vereenvoudigd 15 000 transportbedrijven in Nederland zorgen voor het goederenvervoer langs den weg Het filmpje beoogt het publiek den weg te wijzen bij het oplossiMi van zijn vervoersproblemen Elk transport meubelen levensmiddelen zware goederen enz wordt door het beroepsverkeer verzorgd Dekens voor repatrieerenden Bij annkomst van repatrieerenden uit lndi te Amsterdam werden aan verschillende personen dekens van het Roode Kruis medegegeven ten gerieve van de repatrieerenden op hun tocht van het schip naar de plaats van bestemming Aangezien dezt dekens voor de nog komende repatrieerenden uit Indië eveneens gebruikt moeten worden verzoekt het Nederlandsche Roode Kruis dengenefj die dekens ter leen ontvingen deze ten spoedigste terug te willen brengen aan de afdeeling Amsterdam van het Nederlandsche Roojje Kruis de Lairessestraat 105 te Amsterdam I Op aller medewerking wordt gerekend