Groot Gouda, woensdag 9 januari 1946

Brammetje Flapoor en n vricnd n Narlrnk verf rnien Poolsche loden in Berlijn vluchten De Avonturen 2000 Poolsche joden die in het Russische q gebied van Berlijn in kampen waren onder gebracht zijn ontvlucht daar zij vreesden naar andere verder afgelegen kampen te worden overgebracht Zll probeerden de westelijke stadsgedeelten te bereiken waar zQ een onderdak in de Brltsche en Amerik vlachtellngen kampen hopen te vinden Daar deze kampen echter overvol zijn zullen ze naar hun Russische kamp n worden teruggevoerd Het grondgebied van het nieuwe Polen De tusschen Polen en de Sovjet Unie door den nationalen raad bekrachtigde overeenkomst behelst het afstaan aan de SovjetUnie van het gebied ten oosten van de Curzon linie Qit heeft een oppervlakte van 150 000 vierkante kilometer met een bevolking van zeven millioen personen van wie meer dan 1 millioen Polen Daarvan moeten er nog 800 000 gerepatrieerd worden Als vergoeding ontvangt Polen een gebied dat zich uitstrekt van den Oder tot aan de Neisse en een strook van 523 vierkante kilometer langs de kust van de Oostzee De vroegere grens met Duitschland was 1912 km lang de toekomstige grens zal een lengte hebben van 420 km Na de bekrachtiging heeft president Bierut er den nadruk op gelegd dat door deze historische beslissing de eeuwenoude geschillen met de Oekrainische Litausche en Roetheensche bevolking voor altijd geregeld waren en dat de Poolsche grens verzekerd was De geloofsvervolging door de nazi s Kolonel Wheeler heeft gisterenmorgenbij de hervatting van het proces tegen deoorlogsmisdadigers te Neurenberg eenuiteenzetting gegeven van de geloofsvervolging door de nazi s In zijn uiteenzetting wordt er op gewezen dat zich in Dachau een groot aantal geïnterneerdenbevond dat uitsluitend om religieuze redenen in het concentratiekamp was gebracht In Oostenrijk en Tsjecho Slowakije vonden eveneens geloofsvervolgingen plaats van Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m i 00 Gramofoonmuziek 15 Kwartiertje Cabaret Zes en een kwart m m v Lies de Windl en Joop de Leur 10 30 Het Rijk overzee Jhr Mr Dr W H Aiting van Geusau De Boro boedoér 18 45 Tony Kraber zang met gitaarbeg ig OO Nieuws iq 15 Reportage 1930 Kamermuziek SoO Nederland herrijst Pfter Henn de üreeve spreekt over den Gifhandel 2015 Brief van onzen Londenschen cor respondent J H Huizinga on 30 üfamoïoonmuziek 1 00 Holttspel Als de oorlog voorbij is door A A Milne vertaald door Peggy van Kerckhoven n 15 Mensch en Maatschappij Dr J P Kruyt De kerk en het soc vraag stuk 22 30 De componist van de week Jean Sibelius 00 Nieuws M 15 Avondwijding Ds P N Kruyswijk Ger Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 1800 Nieuws 18 30 Gedeelten ut La Bohème 3e en 4e bedrijf u 19 30 Programma voor de Nederlandscne Strijdkrachten 2000 Gramofoonmuziek 21 00 De Patriot spreekt 21 15 Dolf van der Linden en zijn Métro pole orkest 21 45 Avondwijding Ds A A van Ruler Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuws 2215 Om het haardvuur gr 23 00 Sluiting en Wilhelmus Zweetvilegtuigen van metaal Onlangs heeft de Koninklijke Neder landsche Vereeniging voor Luchtvaart bij de Nederlandsche vliegtuigindustrie 72 zweefvliegtuigen besteld waaronder 36 E S G lestoestellen Naar wij thans vande NN V V L vernemen worden er vandeze 36 lestoesteiien 6 van metaal gebouwd bij De Schelde Het betreft hiereen proefneming waarbij in de practijkzal moeten blijken of deze toestellen zullen voldoen vooral met het oog op het i epareeren of verwisselen van onderdeelen voor leeken De vervaardiging vandeze toestellen zal snel in zijn werk kunnen gaan daar de onderdeelen als eenmeccanodoos in elkaar passen De K N V L heeft deze proefneming willen steunen omdat mocht deze slagen zij vangroot belang kan worden voor onzenexport Indische oorlogsbelasting Het Departement van Overteesche gebiedsdeelen deelt mede Van de pensioenen onderstanden bezoldigingen verlofsbezoldigingen nonactlviteitsUaktementen en wachtgelden welke Indische flepeLSloneerden en verlofgangers genieten ten laste van de openbare geldmiddelen van Nederlandsch Indië waaronder begrepen zijn die der Indische pensioenfondsen zal in 191t de Indische oorlogsbelasting geheven worden In afwachting van de vaststelling der voorloo ioe aanslagen in die belasting van personen die in 1945 reeds in Nederland verbleven welke vaststelling zoo spoedig ogelilk vermoedelijk in Februari of Maart 1946 zal plaats hebben zal voorlooptg voortgegaan worden met de inhouding van belasting op den voet van 1945 De op die wijze Ingehouden bedragen zullen later verrekend orden met de oorogsbelasting De genoemde Indische belastingplichtigen zallen er derhalve rekening 1 houden dat de oorlogsbelasting in 1946 op hun inkomsten zal drukken Het eerste schip met sinaasappelen Gisterenmorgen is het eerste schip met sinaasappelen de Rotterdamsche haven t ln engeloopen n l de 1712 ton metende fltus van de K N S M die een ligplaats heeft genomen in de Lekhaven Het schip heeft een lading Jaffa appelen aan boord BUITENLAND Ook De GauUe n ar Londen Volgens Reuter s dipl f werd in officietle kringen te Londen gisteren niet ontkend dat üeneraa de Gaulle de Fransche delegatie aai eerste zitting van de Ver Vojken welke Donderdag Degjnt 3 t d n Een nader bericht bevestigt o dat Gen de Gaulle zich naar Londen zal begeven om aanwezig te z P gemeene vergadering van de U in u Een circulaire van Christisoil De New Vork Times meldt uit Batavia dat generaal Christison een circulaire heeft rondgestuurd waarin hij een beter begrip vraagt voor het lijden van de Nederlanders in Ned Oost lndie door de ontberingen gedurende en thans na de Japansche bezetting veroorzaakt Naar het einde van den burgeroorlog in China De New York Times schrijft dat de vele problemen die hinderpalen vormen op den weg van China naUr een defmi ieven vrede thans in e n veel betere atmosfeer worden aangevat dan ooit tevoren door de conferentie tusschen de Kwomintang en de Communisten onder voorzitterschap van generaal Mafshall Het groote verlangen van het Chmeesche volk naar eenheid en vrede als de essentieele grondslag voor het nationaal herstel is nimmer op overtuigender wijze gedemonstree d dan door de vorming van dit comité van drie generaals Van verschillende fronten vooral uit de provincie Jehol komen nog wel beHchfen omtrent sporadische gevechtshandelingen doch zoowel de nationale redering als de cornmunisten hebben wa enstilstandorders g re d gemaakt Het staken van de vijandelijkheden is natuurlijk slechts een stap de richtmg van China s nationaal herstel maar het is een belangrijke stap Openingsrede Ie zitting van U N O door Attlee Ka ter opening Het Engelsche kabinet is gisteren bij eeneekoS hoofdzakelijk om de laatste ianf teTeggen aan de voorbereidingeii voor de eerste vergadering der U in u Naar verluidt heeft Attlee aan z jn collc het ontweip van zijn redevoering ter opening van de vergadering voorgeegd Ook Bevin zal bij het eerste groote debat over h t rapport van de voo bereidende commissFe welke in het neg n van de volgende week aanvangt een belangrijke rede uitspreken Ned delegatie bij de algmeene vergadering der U N O Als vertegenwoordiger der Nederlandc hH repeering in de algehrtfent vergaüe mg erv fenigde Natii s welke dezer Sm nistKoof Algemeen OorlogsiS n hlt Konink rijk en Ou zifter van den Raad van Ministers 5 Van zijn vrienden waren alleen Tom en Menelik verschenen ze stonden onderweg al op hum te wachten De anderen mochten zeker niet van hun vader Tom was een pikzwarte negerknaap die op zijn struisvogel gekomen was Menelik een aap reed op een gazelle Verdediger van Von RilAeotrop trekt zich terug Naar de Amerikaansche nieuwsdienst in Duitschland meldt heeft Dr Fr Sautcr verdediger voor von Ribbentrop B idur von Schirach en Walter Funk zich teruggetrokken als verdediger van von Ribbentrop doch zich bereid verklaard als diens verdediger te blijven optreden totdat een andere verdediger zal zijn benoemd De terugtrekking van Sauter is toe te schrijven aan verschil van meening met zijn chent Over aangelegenheden betreffende het voeren van de verdediging Zaak GoeriBg begonisn De zaak van Goering is heden door Albrecht optredend voor den Amerikaanschen aanklager geopend Hij begon met het citeeren van een passage uit dt Rijksdagrede van Hitler op 13 Juli 1934 waarin Hitler zeide Goering opdracht te hebben gegeven in geval van een zuiveringsactie in Berlijn en Pruisen met ijzelen vust lederen aanval op het nationaal socialisme af te slaan Vervolgens gewaagde Albrecht van Goermgs snoevende uitlating in Muenchen in 1939 een luchtmacht te scheppen die als het uur zou slaan op den vijand zou losbarsten als een koor der wraak Goering s decreet van 1940 in zijn functie van Iqder van het vierjarenplan beval dat Poolsche arbeiders als burgers van een vijandelijk land moesten worden behandeld Ook zijn decreet van 20 Jan a 1942 waarbij werd bevolen dat arbeidskrachten uit de bezette gebieden desnoods met vreweld moesten worden aangeworven werd als bewijsmateriaal aange Voor het proces tegen Goering begon las Majoor Alwyn Jones van de Britsche prosecutie passages uit v T n £ dat voor hetwelk hij een boeK noemde dat een generatie heeft vergiftigd Albrecht noemde Goering nazi no 2 die in sommige opzichten zelfs gevaarlijker was dan Hitler en andere vooraanstaande nazi s in tegenstelling met H te en vele andere hooge nazi s die moreel en maatschappelijk aan den ze fkant der samenleving hebben gestaan stamde Goering uit hooge officiers en amb e naarskringen Daarenboven was hiJ le ciftigd met een aangenaam uittrlijk in n minde manieren en begaa dhe d De e hoedanigheden wendde hij aan om zijn wraakg erigheid zijn wreedheid z jn opSk en zelfverheerlijken te verbergen Deze hoedanigheden wendde hij aan om ertegenwoordigers van andere landen dfe door zijn bemiddeling de ware bedoelingen der nazis trachtten te door otde n om den tuin te leiden Tot zoover hoorde Goering Albrecht aan zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken Byrnes in Engeland aangekomen ue WiüiMer aa Üai iu landschL Zakcii de Ve Staten James Byrnes die aan he hoofd staat van de Amerikaanse U N O üelegatie is gistermiddag oni ha ver ve rgezeld van een kleine staf Sp het door de Amerikanen gebruikte nlilitaire vliegveld Boymgdon geland Dr van Mook te Londen aangekomen De Luit Gouv J3en van Ned lndië Dr H J itan Mook is hedenmorgen ophet vliegveld Hendon aangekomen Bk van Mook zal slechts twee dagenin Londen blijven 6 Voorwaarts commandeerde Bram en de groote tocht verliep zonder ongelukken s Nachts sliepen ze onder de palmboomen van een oase en tegen den avond van de volgende dag naderden ze het huis van Sheik Ben Aboe een rijk Arabieren hoofdman OPPlGiaBLB PUftLICATïB Teer en asphaltpapier IDe Directeur van het rijksbureau Teer producten maakt bekend dat met inüang van 1 januari 1946 teer en asphaltpapier in beperkte hoeveelheid aonder vergunning va zijn bureau mag worden afgeleverd Voor leveranties van de fabrieken aan den handel bl ft voorlooptg nog een afleveringsvergunning noodzakelijk Inlichtingen omtrent dé geldende prijzen bij het Rijksbureau Teer producten Nassau Zuilensteinstraat II te iGravenhage Tel 774906 6e Distribatie rqwielbandea De Directeur van het Rijksbureau Rubber maakt aan grossiers en kleinhandelarea m rijwielbanden bekend dat in verband met de zeide distributie van rijwielbanden door de distributiediensten aan daarvoor in aanmerking komende verbruikers rijwielbanden bonnen zullen worden uitgegeven van 2 t tn 21 Januari In aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp kleinhandelaren datd vas gesteld binnen welke zij de ontvangen bonnen moeten inleveren en wel als volgt t 1 inieveriog bonnen door verbruikers bü kleinhandelaren uiterlijk tot en met 23 Januari inlevering bonnen door kleinhandelarpnbij grossiers uiterlijk tot en met 26 Januan verzending van bonnen door grossiers rechtstreeks aan de bandenfabrieken of haar filialen uiterlijk op 28 januari De grossiers resp kleinhandelaren woiden er met nadruk op gewezen dat zij de opgegeven data strikt in acht dienen te nemen aangezien anders het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid verhezen waarvan de verbruikers de dupe zouden worden De kleinhandelaren dienen de bonnen zoo ipoedig mogelijk naarmate zij bij hen worden ingeleverd bij de grossiers in te leveren en niet te wachten tot den laatsten dag De grossiers dienen voor zoover zij niet uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoedig mogelijk aan de bandenfabrieken of haar filialen ir te zenden en hiermede niet te wachten tot den sluitingsdatum 28 Januari Levering van turf op de bennen 47 en 48 In aansluiting op het persbericht inzake de aanwijzing van de brandstoffen bonnen 47 en 48 wordt er op gewezen dat zij die hierop turf wenschen te betrekken er rekening mede dienen te houden dat deze turf voorloopig nieU ï l kunnen worden afgeleverd Vermoedelijk zal pas in de maand Maart met de ver 1 lading van de eventueel op de bonnen 47 en 48 door den turfhandel geplaatste bestellingen kunnen worden begonnen Opheffing veemarkt te Dordrecht De veemarkt te Dordrecht zal met ingang van 11 Januari a s worden op geheven Volgens een verklaring van generaal Macnarney zullen de Amerikaansche troepen in Duitschland eind Juli a s tot ön geveer 300 000 man zijn teruggebracht Radio Melbourne meldt dat in Australië tengevolge van een hittegolf 6 men schen zijn gedood Sidney had Vrijdag j l de heetste nacht tot nog toe i = m s s JMPi i iiitii j i