Groot Gouda, woensdag 9 januari 1946

STAAHLOTÊN VERKRIJGBAAR in V A Vt V bif J Dl WCCER Tarrmarkt t2 Gouda TBL 3356 Poatgièe 134800 Baak Wc4 Kaox en DottUad Trekking 28 Januari Aidsa BETER BRIEFONDCRWIJS Jowrnaliadck ca PabUcitelt leergangen o i v dagbladdirecteur Dr WUHMSER en F DE SINCLAIR EngeUch Pranach Puitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practi kexamens ACADEMieVOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTKOFSTRAAT 6 ROTTERDAM Coapon no 354 Gratis procflca leervak Adru Naam De Nutfspaarbank t Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend bediende Schriftelijke sollicitaties worden ngewacht ten kantore der Bank Oosthaven 12 Adminislraliekanlooir H Brand bij de Mianasluis Goada BOEKHOUDINGEN inrichlon bijhouden en conlroleeren BALANSEN BELASTINGEN Postadres Ooatein e 57 Moordrecht PlXn de Thee peurder De bette thee er wereld heeft Pim opgespeued Of t waar is Nou II Proef zelf maar si vd PLAATS o thee AN DER PLAATS THEEHArJDEL BOISWARD DapM Fa J van W k Aan Cresslar KateaMIraat 42 l £C6cfufmit te uetwaclitei uai Drs J Taal Hu o de Grooi en Gouda Ongeveer 60 bladz 8 illusiralics Met groote blljd Chpp geven 4 keaali van de geboorte a OBzen Zoon ADDIAAN P VAN ERK 1 VAN ERK van den acrf Gouda 9 aauari 1946 Krugerlau 69 Met groote blijdschap geven wij enni van de geboorte van onze dochter JOHANNA PIETBKNBLLA We nooaen haar Anneke N LOUWERENBURG N LOUWERENBURG van Dijk Gooda 9 Jan 16 Wachtelitr 8 Vttlpeohouders met vergulde pen B A VERZIJL Het Valpcafanls K Tiendeweg 1 Telefoon 2176 Handige jongen gevrakgd ali leerling op Tandtechnisch Laboratorium 15 d 16 an Luykenstraat 14 Te kUp prima haard met toebehoorea klein formaat f 5 Te bevr KLEIWEG It Te Anar 400M TaiN6ROND bij de stad Tc bevragen 4e KADE 115 Jongelui die wenschea te trouwen zoeken een ongem Zit en Slaapkamer met keuken of gebruik van keuken of Zit Slaapkamer Brieven onder ao 3 M 1 bur v d bL Gevraagd NET MEISJE van 8 tot 4 uur of WBKKSTBIt voor 3 halve dagen per weck Me v N np M niiNinPN Burgemeester Marteasstraat 3 Gevraagd WERKSTER ia klein gezin voor 2 dagen in de week Vossenburchkade 120 Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde vooroorlogsche KINDERWAGEN 3150 bureau Brieven onder no van dit blad Te koop WOONHUIS Huur f 5 25 per week Inlichtingen by G L VAN KOOI Karnemclksloot 2 WONINGRUIL Aangeboden i bovenhuis 110 M in het Westen van Schiedam 4 kamers keuken met waranda gr zolder Vri uitzicht Huurprijs f 6 50 per week in ruil voor behoorlijk hols in Gouda Spoed I Adres GILIJAMSE 116B Schiedam Te koop gevraagd Schrijfmachioe V d BERG Karnemclksloot 141 Geen geld of goederen af te geven aa Mej BLAAZER v OORT KiAperstraat 10 Gouda daar door aUJ niets wordt vergoed N Bmmzer Uniturt il UMI tOlfll Gifhandelaarspolitiek Smalen zwetsen en lant rfnr fi n opbnuw snhnteeren On volksbestaon ondermijnen met smerig gesjacher Dat is g andelaarspolitiek Nemen we dat gedoe van een troep slungels nog langer Neen Ook de overheid neemt dot niet ZH staat geheel achter de publieke opinie en stelt beide partijen strafbaar keepers zoowel als verkoopers Haar elsch en de Uwe zijn één Gevraagd door de afd Gouda van de Vereeniging Arbeid Adelt WERKSTERS zooals borduursters breisters enz Zich te vervoegen bij Mevr VAN HEIJNINGEN NANNINGA van Beverninghlaan 24 Gouda GEZOCHT bekwaam Aarc ewerk vakman in staat met enkele door hem op te leiden hulpkrachten pottenbakkerij zelfstandig te drijven in nauw overleg met den eigenaar die het technisch gedeelte geheel aan hem moet kunnen oVerlaten Voor zelfstandig werker goede mogeüjkheden en vooruitzichten Brieven met uitv lul wv geheimh verz onder no 3164 bur v d bl DËSTAUDANT = TER GOUW GOUDA Donderdag 10 Jon begin der Billardwedsirijden V EXCELSIOK TOUDNOOI 1946 V met de nieuwsie dansmuziek Zlondat s loopen de wedslrijden lol 5 UUR n m Etn kijbp ei voof u dmta Vanaf Zaterdag 2 Februari een nieuw Dansorkest De Directie F DE VPJES HEDEN ONTVANGEN een groote partij v pracht ZOUTE VISCH zonder bon 62 l cent per pond Fill e kens Vischbedrijl KLEIWEG 95 Telefoon 2363 Rookerlj Bikkerij Inmaksrij Het èine tientje doet het lu it dat cae tiaatfc wat U maaadelijktch knat iparca maaiit U ri Uw hyclc IcTcn laag haar te betiUo n U weaat la korttn lüd la etD elgeii huia met eta rtattlooic Hypothetk Vraagt U eai onu gratia brockura aaa Do brochare geeft U eea volledig OTcixicht vaa aai ipaanyitacn BQuwkas UW EIGEN HUIS lasp J J Goldhagea Bergsehclaaa 229 R daa Tel 48405 Zendt m mw gratia brochure no 3c g G Naam Adres Torteldaivea en Papegaaienhouders geeft Um adrea op voor hei verkrijgen van aaad vóór 15 Jan bij L A DE WAARDT Vo9 l i an9 46 Gouda Specialiteit in Pluimveevoeders Vogebadea Gratterawaren Uilteverij Gouden Garvan Korie Tiendeweg 1 Gouda Besielling kan ook geschieden bij Grooi Gouda MarW 67 en bij den boekhandel Meisje sevraagd voor heele of halve dagen Qoede behandeling RIDDER v CATSWEG 95 Meisje gevraagd gevraagd voor halve dagen naar believen met of zender middagkoit Groote wasch bultenf hu i en Zondags vrij Mevr GROENENDIJK Du Tpltïtraat 1 PAKHUIS te huur of te koop gevraagd Omgeving KamemeUcsloot Brieven onder no 3160 l reau v d blad Prijs f 2 50 TE KOOP AANGEBODEN Electriicfae waichoachlne groote maat L A de Waardt Vogelenxana 6 Go d RauUch biljart Kattenaingel 22 Ben goedloopcnd nikkel dameipoliborloge en een paar I g U l klnderachoeotjci m 29btide tegen aann bod Blok Rclgeritraal Haardkadiel T kevr Weilerkade 89 2 Dameahoeden ctn grlji vilt en een zwarte veloun hoed Een waichkulp 3e Kade 125 2 wintenaantcli aaat 38 en 40 avoad taiachea 7 8 uur Burchvlietkadt 18 Nieuwe brala danieuiantel oadekwal f M i uellaan 22r paar br Swlft ichoeaen m 39 b b ook te rullen Br onder no 309 l bnr v d bL Lederen chauffenrilaa In priaa ttaal eea kachel aa eea tlectrlicbe kachel PrlBi Hcndrlkitraat 107 MaboBle ilcatiolr f 200 a avonda aa 7 a baslchll Mi Go amvcrwaUedl k J