Groot Gouda, donderdag 10 januari 1946

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOP GOUDA EN OMSTREKEN EENDRAOIT MAMCTMÜVCHT R actie L J A v d Steenhoven Mr A A J RükatB Dnddcer Drukkerij Verzijl uouda NUMMER 124 DONDERDAG 10 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS ONTWERP UITBREIDINGSPLAN Op de Gemeente secretarie afd AU en Soc Zaken ligt van 4 Jant m 1 Febr ter inzage het ontwerpplan tot herziening van het uitbreidingsplan der gemeente voor zooveel het betreft het gedeelte tusschen de z g Kromme Gouwe en de Nieuwe Vaart De bestemming van de gronden wordt mede nader bepaald Gedurende den hovenvermeldien termijn van vier weken kunnen belanghebbenden bezwaren schriftelijk bij den Gemeenteraad indienen BENOEMING De gemeenteraad heeft den heer R K Mol onderwijzer te Celiaars hoek gemeente Maasdam benoemd tot onderwijzer aan de school voor Voortgezet Lager Onderwijs al Jóer LIBERALE STAATSPARTIJ BIJEEN In de Woensdag 1 1 gehouden vergadering der Lib Staatspartij ftfd Gouda werd de aanbeveling voor candidaten vpor de Tweede Kamer verkiezingen vastgesteld De voorzitter Mr de Witt Wij JiiBBt sprak over De hvddige politieke toestand en gewcnschte ontwikkeling terwijl de 2de secretaris Mr J W Rutgers een beschouwing hield over De taak der Jong Liberalen in het Nieuwe Nederland Een rum cramc discussie ontspon zich na deze beide redevoeringen Verschillende nieuwe leden gaven zich qp EEN DUUR SPOORKAARTJE De heer D uit de IJssellaan kocht aan het station een kaarije voor Rotterdam en had zijn portefeuille even naast zich neergelegd bij het loket Toen hii even naar Öe tabellen met de treinenloop keek en zich omkeerde was zijn portefeuille met f 160 en pas poort verdwenen HYPNOSE EN SUGGESTIE Voor een stampvolle zaal gaf Bordini Dinsdagavond een voorstelling en bracht de bezoekers in bewondering voor de sterke staaltjes van zijn kunnen De wonderlijke krachten van den wil die l ij dezen man wel bijzonder sterk ontwikkeld zijn zijn niet gemakkelijk te verklaren Op veelvuldig verzoek zal Bor fini een van zijn jubileum voorstellingen in Februari in Gouda komen geven k Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe dis tributiekaart moet halen als Uw Baam ligt tusschea KOCH en LOUWS U behoeft alleen Uw tweede dUtrlbotle stankftart en het inlegvel ede te acMea U kunt tm het GynanastJeklokaal aan 4e Peperstraat terecht toMchen 9 30 en 12 ea tnischea 2 ea 3 30 unr ZIJ KEEREM TERU6 Berooid en vermoeid maar niet verslagen Langzaam soms alleen soms in groep es komen zij In Gouda aan de repatrieerenden uit Indlë Vanzelfsprekend is hun eerstecontact hun familie waar zl trachten watop verhaal te komen Hun gemoed is boordevol Zil kunnen niet uitverteld komen over alles wat zij gezien en ondervonden hebben Zij moeten hun hart eens luchten en datkunnen zij nu pas een half jaar na hun bevrijding Zij komen hier aan vrijwel zonder bezittingen en wanneer hun wordt gevraagd of zij misichlen iets dringend noodg hebbeo dan wrten zij op het eerste oogenblik niets te zeggen Zij hebben nu eenmaal NIETS en dan is het moeilijk te zeggen wat men noodig heeft Hun eigendommen zijn gestolen of vernield Hun kleeren tot op den draad versleten Er ïoopen in Indié Nederiandsclic vrouwen rond wier eenige kleedingscuk een jutezak ts waar zij twee gaten in hebben geknipt om de beenen door te steken en vai boven om het lijf wordt gebonden OePool sche landverhuizers die men voor den oorlog bij honderden in Rotterdam en vooral Antwerpen placht aan te trrffen In afwachting op hun boot naar de Nieuwe Wereld maakten een welvarender indruk dan deze oorlogsslachtoffers En tóch ondanks het zware materieeie verlies ondanks het doorstane leed en de ellende die zij hebben gezien zijn zij ooge broken Een dezer dagen spraken wij den heer Voorn voor den oorlog eigenaar van een foiozaak in Soerabaja Eenige maanden na de capitulatie werd hij gedwongen voor de Jappen te werken Hij weigerde Gevolg interneerlng van zijn geheele gezin Dit be trekende honger ca slavenarbeid Maalt den welke bestonden uit een papje van twee üfgestreken eetlepels stijfsel en een kopje water soep gekookt van bladeren van struiken en heggm geen Maggi maarheggl soep gehecten Felle jachten op ongedierte zooals slakken en muizen afzoeken van vHilnisbehen En dan werk zwaar werk Vrouwen moesten boomen hakken van een wet f alddeülio maestt xtzdcn gebruikt voor den aanleg van spoorwegen Nieuws ontvingen de geïnterneerden vrijwel niet Alles was gerucht Toch waren er geïnterneerden die in het kamp over een radio toes el beschikten doch veiligheidshalve was dit geheim Zoo gebeurde he b v dar er van 10 20 Januari in het vrouwenkëmp feest werd gehouden omdat men wtsf dat op een van de tien t chenHoni nde dagen een prinsesje jarig vras Dit feesten bestond hierin dat men bll er was dan gewoonlijk Veel steun ondervonden de geïnterneerden van op Java vertoevenden Zwitsers Zweden fn Hongaren die hen op alle mogelijke manieren hielpen Een Zwitsersche consulair ambtenaar werd hierdoor door de Japanner tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld Een Japansche piloot vrijwel alle Japanners die In de beschaafde wereld hadden vertoefd waren anti regime bracht het bericht van zi n gevangenneiring over naar Tokio waar hij her aan de Zwitsersche auforifelten overhandigde Gevolg vrijlating van den ambtenaar Een bevrijding hebben de Nederlanders op Java niet gekend Van interneerlrq ging het over in qijzelaarschap De heer Voorn met zijn zoon werd na de lapansrhe capitulatie opgesloten in de Werfgev npenis te Soerabaja waar 3500 Nederlanders werden samengeperst in cellen waar van liggen geen prake was Uit deze gevangenis zl n zij verlost door een Britsch Indlsche afdeeling Ghurha s Hieronder bevond zich één Nederlander Boer genaamd een oud krijgsge vangene Dank zij zijn moedig optreden werden de 3500 opgesloten Nederlanders bevrijd Zijn gedrag is een standbeeld wanrdig Dit zijn enkele feiten die de beer Voorn ons terloops vertelde Zij vormen een zeer onvolledig beeld van wat er zich in Indië heeft afgespeeld AI het slaan schoppen en grovere martelingen zijn achterwege gebleven Hf grofste bestaliteiten zijn daar voorge kom n Een kleine tienduizend repatrieerenden staan nu weer op vaderlandschen bodem Tienduizenden komen nog Onze eerste zorg moet hen zlln Laten w dit gedenken wan eer er een beroep op ons mocht worden gedaan WAT IS DE CJ B Men deelt ons van de zijde der C J B mede De Centrale Jeugdbeweging is reeds tijdens de bezetting in stilte viit die groepen gevormd die door den oorlog naar elkaar toegegroeid zijn zooals A J C J V O en N B AJS Hun Afzonderlijk bestaan was echter toen gebaseerd op denvoor oorlogschcn hokjesgeest waarmede zij wilden breken Zij wenschtlos te staan van elke politieke partij en in dezen geest ontwikkeliden zich de conferenties ook van de A J C die bij haar laatste congres besloot zich los te maken van de S D A P en het N V V Daarnaast zal de politieke partij haar eigen j eugdorganisatie hebben die reeds in verschillende plaatsen onder de naam DS J O bekend is Toen deze uitspraak is gedaan is besloten de federatieve aanslvd ting bij de A J C te handhaven echter met behoud van eigen naam die den wil tot vernieuwing bevestigt Uit dit alles blijkt dat de C J B behoort tot de socialistische organisaties wat in de doelstelling uitgedrukt is in den zin Opvoeding barer leden in demo cratischen geest tot zelfstandig dienende en karaktervolle gemeen schapsmenschen sociale enstaats bxurgerlijke vorming gericht op de eischen der wordende socialistische maatschappij Met theorie alleen komt men er echter niet De practijk van het Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 18601 en 19000 op Vrijdag II Januari tusschen 9 30 ea 12 uur en 2 en 3 30 uur werk is belangrijker De doelstelhng vormt een richtlijn Voor hen die de practijk van het wterk der C J B willen meemaken wordt steeds de agenda in de krant geplaatst L uders U weet waimeer U uw kinderen naar ons toestuurt wat we willen De boven 16 jarigen die voor ons werk voelen weten waarheen ze kunnen gaan Zij die mede willen werken ook door leiding geven aan de Trekvogels zijn van harte welkom De trekvogels zijn de jongens en meisjes van 11 16 jaar De Roode Wachten v 16 23 jaar Over de practijk van ons werk komen we terug CJ B AGENDA Voor de Trekvogels 11 Ziaterdag 12 jan n m 2 30 uur Bijzondere Vluchtmiddag met uitreiking proef school no 1 Zondag 13 Jan v m 10 uur Vluchtraad bij Wim van Genderen IJsseUaan 70 Roode Wachten i Zaterdag 12 Jan n m 7 30 uur Kern De Feniks bij Wim v Genderen IJssellaan 70 KTn De Flierefluiters bij Gerrit Heercn WalvisStr 50 Zondag 13 Jan n m 3 uur Volksdansmiddag school no 1 WeeriverWachtIng medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Er wordt verwacht Aanvankelijk nog verder afnemend morgen weer toenemende wind tusschen West en Zuid Later weer toenemende bewolking met eenige regen Wat Is er In Gouda te doen t Reunie Vrijdag t m Woensdagi The man from Folies Bergère Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en owt Dinsdag Het dubbele paspoort Thalia Theater Vrijdag tJ Woensdag Variété If Donderdag 10 Januari 8 uur Nieuwe Schouwburg Revue 40 45 ten bate van de Stichting 1940 1945 Idem 8 utu Reunie Volksuniversiteit Harry van Oss Volksliederen bij de luit Idem 7 30 uur Biljartwedstrljd Per Aspera ad Astra Eureka Excelsior Tournooi 1946 Vrijdag 11 Januari 7 30 uur Biljartwedstrljd Kennis Wint Thalia s vrienden idem Zaterdag 12 Januari 8 uur Concordia Zoek de Vrool kheid met de reven s Nu mag het weet Jengdsamenkomst uitgesteld De Jeugdsamenkomst van het Goudsch Genootschap tot verbreiding van het Evangelie welke hedenavond Noorder straat 63 gehouden zou worden kan wegens ernstige ziekte van een medewerkster niet doorgaan Een nienwe kcnaisgevmg zal t z t volgen Indische tentoonstelling De groote Indische tentoonstelling ten bate van het Comité Nederland helpt Indtë nadert haar voltooiing Zaterdag a s lal de officieele opening in de groote zaal van de sociëteit Ons Genoegen door Burgemeester James plaats vinden Er is een pracht collectie Indische kunstvoorwerpen te bewonderen afkomstig van het Indisch Instituut te Amsterdam het R K Missiehuis te Tilburg en van tal van particullerenT Ook de B P M ie Amsterdam verzorgde een stand De tentoonstelling zal geopend zijn voor het publiek Zaterdagavond van 7 9 30 u Zondagmiddag van 2 5 en s avonds van 7 9 30 uur en verder dagelijks van 10 u s morgens tot 9 30 uui s avonds Verschillende krontjong oezelschappen o a het bekende gezelschap Djalak Wajang dat reeds zoovele malen met succes voor het Comité Nederland helpt Indië optrad zullen het muzikale gedee te verzorgen Op Vrijdag 18 Jan zal In de zaal Kunstmin een Indische avond gegeven worden waar o m de Indische revue vertoond zal werden en de heer Schoots die kortgeleden uit Indlë gerepatrieerd Is een en ander zal vertellen van zijn belevenissen gedurende de oorlogsjaren Wij wekken onze lezers op deze belangrijke expositie welke onze kennis van ons mooie Insulinde kan verlevendigen en verrijken in groote getale te bezoeken VCX R DE GOUDSCEDE VEREENIGINGEN Eenigen tijd geleden plaatsten wijeen verzoek van het Goudsche Bureau van Oog en Oor aan ALLEvereenigingen op welk gebied ookwerkzaam in Gouda om ge tevensbekend te maken aan dit bureau Dat dit van groot belang is nietalleen voor Oog en Oor maarook voor de betreffende vereenigingen wordt nog niet door allenallen ingezien blijkens het zeergeringe aantal vereenigingen dataan dit verzoeJS gevolg heeft gegeven Nogmaals wordt daarom eenberoep gedaan op alle vereenigingsbesturen Hopelijk zullen zij dietot nu toe verruimden een opgave in te zenden thans wel hieraan gevolg willen geven