Groot Gouda, donderdag 10 januari 1946

Petitie aan H M de Koningin Officieren ¥ an 1940 wijzen op fouten van liet nieuwe leger Verandering in legerleiding gewénscht Een aantal officieren zich noemende soldaten van het oude leger heeft een petitie gericht tot H M de Koningin waarin zij hun bezorgdheid uitspreken om het behoud van het Koninkrijk en over d € wanordelijkheid en ondoelmatigheid van s lands defensiebeleid De petitie gaat vergezeld van een uitvoerig memorandum STRAFZITTING VAK K KA ÏTONGERECHT TE GOUDA Veroordeeld zijn wegens Het verkoopen van brood met een te laag gewicht aan droge stolF J de G te Moerkapelle f 30 s 10 dg h Wegens het in gevaar brengen van het algemeen verfeeef waardoor een aanrijding ontstond W D te Bergambacht f IC s 4 dg h H J T te Amersfoort £ 30 s 10 dg h C M S te Wassenaar vrijspraak Rijden over een openbaren weg die voor eenrichting verkeer was opengesteld M M Sch E te Reeuwijk f 1 s 1 dg h G K v d W te Gouderak f 3 s 1 dg h J H W te Bloemendaal idem Niet voldoende rechts rijden met een rijwiel waardoor een aanrijding ontstond M R te Gouda f 7 50 s 3 dg h Niet tijdig doen blijken van verandering van richting J B te IJssclstein f 3 s 1 g h P G H te Reeuwijk idem A R te Gouda f 10 s 4 dg h Niet verleenen van voorrang walkrdoor een aanrijding ontstond H H te Stolwijk f 5 s 2 dg h Het parkeeren van een motorrijtuig terwijl zulks verboden was J L W te Oeffelt f 5 s2 dg h G H J K te Rotterdam idem J J V te Stolwijk schuldig zonder toepassing van straf Niet gebruiken van een bestaand rijwielpad K L G tè Gouda f 2 s 1 dg h J A S te Bodegraven f 3 s 1 dg h W M C 4e V te Bodegraven idem T v D te Zevenhuizen idem J v d S te Gouda f 7 50 s 3 dg h Iemand op den bagagedragen doen vervoeren J H B te Gouda f 1 s 1 dg h W V te Gouda idem Niet gebruiken van een bestaand voetpad P S te Gouda f 1 s 1 dg h E de R te Gouda f3 s 1 dg h A G te Rotterdamf 1 s 1 dg h D de J te Al phen a d Rijn idem Niet tosjnen van het persoonsbewijs D de J te Alphen a dR f 2 50 s 1 dg h A v E te Haastrecht dagvaarding nietig D v d D te Utrecht f fl50 s 1 dg h Los laten loopen van een paard op een openbaren rijweg C S te Ouderkerk a d IJssel f 2 50 s 1 dg k Rijden met een motorrijtuig zonder goedwerkende remmen F G S te Bemmel f 20 s 8 dg h Niet toonen van het nummerbewijs J M U te Vli t f 4 2 dg h BURGERLIJKE STAND Geboren 8 Januari Gerard Eberhard zn v W H Niestadt en M Vis L Tiendeweg 52 Joanna Eva dr v A J Th Hendriks en G Bromet Willens 45 Gijsberta Cornelia Maria dr v W N Olsthoorn en H M Houdijk Karekietstr 66 9 Jan Adriaan zn v A P van Erk en J v d Berg Krugerlaan 69 Johanna Pieternella dr V N Loiiwerenburg en N J van Dijk Wachtelstr 8 Getrouwd 9 Jan C G Gerts en C Boer G S IJpelaar en H S V d Barselaar T de Bruijn en G M Grassi Overleden 6 Jan Jacobus Overkamp 75 j Natalie Johanna Maria Krijgsman 87 j Gezina Adriana ter Peeke 47 j Maria Johanna wed y ter Eeeke 84 j 7 Jan Dingeman Johannes van der Meer 36 jaar SPORTNIEUWS BOKSEN Op 15 Januari worden amateurwedstrijden georganiseerd in gebouw Bourgondië Charloische Kerksingcl 86 te Rotterdam Aan deze wedstrijden zullen o a 6 leden van de Eoksvereeniging Gouda deelnemen waaronder de bekende Goudsche sportman Kees Signer en de stijlbokser Bart Dortland De partijen waarin onze stadgenooten uitkomen zijn de volgende Cor Verkleij school B V G tegen Maas school Moerkerk Gerrit de Bruijn school B V G tegen v Zanten school Spaan Bart Dortland schoor B V G tegen Breetveld school L garde J v d Tak school B V G tegen de Wit school Nicolaas Th v d Pool scbool B V G tegen v d Velden school Spaan Kees Signer school B V G tegen L Kleine school Spaan Aanvang wedstrijden 7 30 u n m HEt VOETBALPROGRAMMA VOOR ZONDAG Zondag 13 Jan worden door de Goudsche clubs de wedstrijden gespeeld die voor verleden week Zondag waren vastgesteld Volle digheidshalve noemen vrij ze nog even 2de klasse B Gouda H V C 3de klasse B G D A Olympia G S V Scheveningen R V C O N A Me klasse H DONK S I OD Voorts worden in de af £ Gouda gespeeld 1ste klasse A Gouda 4 Waddinxvaen 2 11 uur O N A 4 D ON K 2 12 uur 2dc klasse A ONA 5 Nieuwerkéïfe DONK 3 5ouda 5 12 u Zde klasse E G D S 1 G S V 4 3de klasse B Waddinxveen 4 O N A 6 3de klasse C G S V 5 Gouda 6 11 uur Alle wedstrijden voor aoover niet anders vermeld vangen aan om 2 uur DE waterpolo c6mpetitie Dinsdag 15 Jan wordt de wintercompetitie van de kring Gouda der K N Z en R B voortgezet in het Spaardersbad met de wedstrijden Dames A Z C Boskoop Heeren b A Z C Gouwe II Heeren c G Z C III Boskoop IL UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Agentschap Openbare Leeszaal Ten gerieve van de alhier wonende leden van de Openbare Leeszaal te Gouda is een agentschap opgericht alwaar de leden één maal per week hun boeken kunnen rullen Het gemeentebestuur heeft hiervoor het gymnastieklokaal van de Openbare School aan de brug beschikbaar gesteld De eerste uitdeeling zal plaats vinden a s Vrijdag tusschcn 17 en 18 45 uur Verwacht mag worden dat deze vereenvoudiging oorzaak zal zijn vaneen toename van het aanfal leden In deze gemeente Mutaties in politiecorps Van de zeven leden van de Koninklijke Marechaussee alhier zullen er zes naar elders worden overgeplaatst Met ingapji van 15 januari a s wordt de üppperw Tn üroepscommandant W de Reus in gelijke functie overgeplaatst naar Zoetermeer De wachtm C J 0 Stuup naar Vooihout de wachtm Th j Opdam naar Nieuwkoop en de Opperw m R de Haan die eenigen tijd te Zoetermeer was gedetacheerd eveneens naar Nieuwkoop terwijl binnenkort de overplaatsing is te verwachten van den wachtmeester ü de Brieëlle naar Middelburg en van den w m C P de Leeuw naar Dordrecht Eveneens met ingang van 15 dezer zal te Waddinxveen in functie treden wachtmeester Lagrafi uit Voorhout De wachtm J Roobol die nog te Waddinxveen zal blijven i thans wnd Groepscommandant Aan deze petitie ontieenen wij het volgende Het zij ons vergund Uwe Majest eit een beeld te geven van den toestand waarin thans hare legers in Europa en overzee verlceeren en waardoor onze bondgenooten hun vroegere waardeering yoor onze strijdmacht te land de landgenooten hun gevoel van eigenwaarde dreigen te verliezen Toen onze bondgenooten in September 1944 een deel van ons land bevrijd hadden was het voor ons een kwestie van eeren geweten binnen den kortst mogelijkentijd een gezagsapparaat op te bouwen Enthousiast jeugdig menschenmateriaalontbrak ons daartoe nfet s Hoewel reeds in Juni 1940 in Nederland een begin gemaakt werd met den wederopbouw zij het dan ondergronds van ons leger en hoewel dit apparaat bij de bevrijding voldoende intact was om zijn zware taak met steun van onze troepen uit Engeland ten uitvoer te leggen werd het zonder geldig motief en met de grootste ondankbaarheid opzij geschoven Ons werk dus het werk der soldaten van Mei 1940 werd als onbelar grijk gedoodverfd onze discipline als lafheid gehekeld onze vaderlandsliefde bespot Duistei e krachten prediken thans een z g nieuwen geesf n l een niet op zelftucht en discipline gegronde kamera adschap zulks onder het valsche voorwendsel dat soortgelijke verhoudingen ook in andere der geallieerde legers ouden bestaan Zelfs wanneer men in deze richting als einddoel gerechtvaardigde wenschen heeft dan nog is lukrake toepassing op een volk als het onze in zijn huidigen geestelijk overspannen toestand tot mislukking gedoemd en reeds thans de oorzaak der in breede lagen bestaande anarchie en tuchteloosheid geworden En juist van een goede weermacht kunnen sterk regenereerende krachten op heel ons volk uitgaan De toestand van ons nieuwe leger is in het kader van dezen tijd slechter dan onze geschiedenis ooit gekend heeft Muiterij dienstweigering insubordinatie vandalisme en desertie zijn aan de orde van den dag Persoonlijke eerzucht zucht tot avontuur en dorst naar bloedvergieten alleen uit strijdlust worden in stede van volkomen ondergeschikt te moeten zijn aan een christelijk ideaal tot einddoel gemaakt ja zelfs van ministerieele zijde gepredikt Zelden is er zooveel karakterloosheid ten toon gespreid bij het aanvaarden van commando s waarvoor de noodige bekwaamheid volkomen ontbreekt Erkenning van de grootere ervaring van ouderen wordt principieel verworpen Onbegrijpelijk en onverantwoordelijk was het verzuim der legerleiding om niet het voorbeeld te volgen dat in België en in Frankrijk werd gegeven om na bevrijding van het Zuiden en later bij de geheele bevrijding van ons land het geoefende kader op te roepen En tengevolge daarvan is Nederland slechts in staat tot het verschepen xian enkele losse bataljons Einde huur Volksttuinen B en W hebben aan de huurders van een volkstuin bericht dat met ingang van 1 Jan 1946 de huur van den volkstuin op het land van den heer Spruijt geëindigd is Hetgeen nog op den tuin staat moet er af Predikbeurten voor Zondag 13 Januari 1946 Nederl Herv Kerk Reeuwijk dorp v m 9 30 en n m 2 30 uur Ds H Roe lofsen Nederl Herv Kerk te Sluipwijk s morgens voorber H Avondmaal Geref Kerk a d Brug v m 10 en n m 5 uur Ds P War hoven REEUWIJK Burgerlijke Stand Geboren jan z v P van der Made en M M Hofstede Catharina Petronella Maria d v A L ergeer en M M Nederhof op een oogenblik dat een groeiend gevaar voor een afscheiding in Indië te keeren valt en de oogen van de geheele wereld op ons beleid zijn gericht Wij geloofden aanvankelijk vertrouwend op de wijsheid van onze hooge militaire overheid dat er op betere krachten gekomen waren om onze taak over te nemen maar onze oogen hebben wij niet kunnen sluiten Wij hebben moeten zien dat alle idealen waarvoor in de afgeloopen jaren gestreden is omver werden geworpen en plaats moesten maken voor zelfzuchtige baantjesjagerij De wijze waarop onze geldzuivèring behandeld ojis verkeer hersteld en ons land weer aan het water ontrukt wordt bewijst dat waar vakmenschen het roer in handen hebben de toekomst beveiligd is De petitie herinnert vervolgens aan de bekende radiorede van medio 1941 waarin H M de Koningin haar goedkeuring uitsprak over het leger van 19 ro De petitie vervolgt Thans komen wij dezelfde soldaten van 1940 helaas nog belast met den niet door ons verdienden smaad eener in de krijgsgeschiedenis ongekende capitulatie van een niet verslagen en slechts voor een zeer klein deel in den strijd gevoerd leger Uwe Majesteit vei klaren gereed te staati als een vaderlandsche wacht ter beschikking van land en kroon Met de onkunde de baatzucht en den achterklap die Uw leger neerhalen moet het gedaan zijn Met de aanvoering de leiding de oefening en de geestelijke zelftucht van Jw leger moet ernst worden gemaakt Daarom meenen wij met den diepstent eerbied doch met heiligen ernst Uwe Majesteit te mogen ja te moeten vragen evenals in 1941 ons nogmaals haar vettrouwen te willen schenken en dit wél te willen belichamen in een legerleiding door een volkomen en beproefd vakkundige dien niet alleen wij maar de groote meer derheid van ons werkelijk vaderlandslievende volk als zoodanig kunnen en moeten vertrouwen ook omdat hij de schepper van het nieuwe leger van Juni 1940 evenals wij voor het vaderland gestreden en geleden heeftHet schijnt ons overbodig zijn naam in dit petitionnement te noemen 1941 sprak hierin een duidelijke taal Wij vertrouwen dat de weerklank van Uw bezdrgdheid om den nood van s lands defensie die ons tot dezen stap gedrongen heeft voldoende moge zijn om Uwer Majesteits regeering te bewegen tot cle zeer eenvoudige daad die snel en duidelijk de geschokte hoop op weerbaarheid van het Koninkrijk herstellen zal De onderteekenaars van petitie en memorandum zijn o m Lt Oen der Art van Ermel Scherer üeri Maj Hoofd Intendant Numands üen Maj tit der Art Oudendijk Kol K N l L Dr Feuiileteau de Bruyn Lt Kol der Huzaren v d Wall Bake Res Lt Kol der Inf Willemsen Res Maj der Inf de Groot Res Maj der Inf v d Burg Chef Staf bevelhebber Limbinf Zuid Huisslachtingen Over de laat ste week werden ter gemeentesecretarie aan huisslachtingen aan gegeven 18 varkens en 1 sphaap Als gestorven vee werd bij den keuringsdienst van vee en vleesch ter vernietiging aangegeven door W F de Jong een pif k J Anker een kalf C Verburg een varken en wed K Mulder een schaap Overbruggingsuitkeering Met de ingevallen vorst werd dez week aan een 51 tal personen overbruggingsgeld uitgekeerd Buiten de vorstperiode waren er 32 Uitvoering Woensdag 16 Januari a s geeft het Jeugdkoor De Kleine Stem dir de heer J P Oskam uit Gouda in de zaal van het café restaurant De Sport een xnt voering Na den zang zal een klompendans worden uitgevoerd en een tooneelstuk De Nachtegaal van Bergambacht Heeft U kinderen stuurt ze dan naar de repetitie Woensdags van 6 7 uur