Groot Gouda, donderdag 10 januari 1946

rwmiKranEsm Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 1800 De jeugd in na oorlogschen fijd door Jan Peters 18 05 De Speellieden a l v Wessel Dekker 18 30 Kwartier voor den arbeid H J Vermeulen De positie van t kantoor tooren ha delspers in t bedrijfsleven van nu 18 45 Tony Schifferstein piano 19C00 Nieuws 1915 Reportage 19 30 Gramofoonmuziek 5000 Nederland herrijst Dr W Bleeker Oir V h K N M I De Bilt profeteert weer 2015 Het Concertgebouw Orkest o l v Charles Muncfr solist Peter Pears zang 2100 Cultureele agenda door J W Acda 21 25 ConcertgebOHW orkest 2215 Menschen Maatschappij Prof Mr H R Hoetink De publieke opinie 22 30 Het Sylvestre trio 23 00 Nieuws 2315 Avondwijding Pater A v Diik O S Cr V t Klooster der Kruisheeren te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 00 Nieuws 18 30 JEnsemble George Frank 19 00 Hiawatha s Wedding Feast van Coleridge Taylor 19 30 Programma voor de Nederl Strijdkrachten 20 00 HefVaudeville orkest o l v Cor V d Linden 20 30 Gramofoonmuziek 21 00 De Regeerings Voorlichtingsdienst antwoordt 21 15 Orgelspel door johan Jong 21 45 Avondwijding Ds B J Lietaert Peerbolte Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuws 22 20 Wil Walis met Sweet en swing 23 00 Sluiting en Wilhelmus BINNENLAND Buitengewoon aangiftebiljet voor 15 Januari 1946 aanvragen Htt ministerie van Financien herinnert er nogmaals aan dat door of namens ieder aan wien geen buitengewoon aangiftebiljet is uitgereikt doch van wien wel belasting zou kunnen worden nagevorderd voor 15 an 1946 bij den inspecteur der belastingen de uitreiking van zulk een biljet moet worden aangevraagd Wordt niet aan deze verplichting voldaan dan zal bij navordering in den regel de w tt lijke verhoog ng worden toegepast Bovendien vervalt in dat geval de straffeloosheid terzake van de overtredingen welke vt or htt in werking treden van het buitengewoon navordcringsbesluit werden begaan ten aanzien van de in het buitengewoon aangiftebiljet genoemde belastingen Voor de inspecties Arnhem Ie afdeellng en s Gravenhage Ic afdeellng geldt dit nog net doch zal nader een datum worden aange weien Bezoekuren Rijkshoofdinipectenr van het verkeer De Rijkshoofdinspecteur van het verkeer voor overheidsdiensten s Gravenhage Sophlalaan 11 brengt ter kennis van belanghebbenden dat de bezoekuren van zijn dienst met ingang van Dinsdag 15 Jan a s worden Vistgesteld van 10 tot 12 uur Loonregeling in het brandstoffenbedrijï Bij beschikking van het college vanrijksbemiddeiaars gepubliceerd de Ned Staatscourant van 3 Januari 194b no 2 is bindend vastgesteld een regelingvan iconen en andere arbeidsvoorwaarden in het brandstoffenbednjf Hierin ziin de gemeenten vefdeeld in vijf klassen De loonen voor vaste volslagen werknemers bedragen ƒ 39 per week voorgemeenteklasse 1 en ƒ 33 per weekvoor gemeenteklasse 5 Voor losse volslagen werknemers f 7 50 voor de eerstevijf dagen en f 5 voor den Zaterdag uigemeenteklasse 1 resp ƒ 6 40 en ƒ 4 voor gemeenteklasse 5 i Opgenomen is o a een jeugdregeling overwerkregeling en bepaling van oenarbeidsduur De regeling treedt in werking op é December 1945 en is van kracht tot en met 31 Maart 1946 De Nederlandscke Staatsloterq Daar de hoofdagenten van de voormalige briefjesmaatschappijen nog voor de 497e staatsloterij als medeverkoopers vdn staatsloten zijn Inguchal eld en de verkooptijd voor hen te kort zou worden znllen de trekkingen van deze loterij aanvangen op i Februari e k Millcenenlading terug Woensdagmorgen arriveerde in de haven van Delfzijl de coaster Wilda kapitein J Qrootenhuis uit Bussum komende van Cuxhaven met een belangrijke lading goederen welke door de Duitschers uit ons land werden geroofd Behalve ruim j tweeduizend handdoeken en tienduizend borden en rollen zeildoek van de Rotter 1 damsdhe Lloyd bevindt zich onder de la ding ook de kortegolfzenderinstallatie van Kootwijk Hoewel een nader onderzoek nog niet heeft plaats gehad heeft men goede hoop dat de zendlampen van het apparaaat onbeschadigd zijn De goederen die de Wilda meevoerde zijn gevonden in het door de Amerikanen bezette Blumenthal bij Bremen De waarde van de teruggevonden goederen wordt op enkele millioenen geschat In den loop van deze week worden nog twee schepen met machines en plaatijzer voor fabrieken en werven in Nederland verwacht H eerste Belgische glas aangekomen In Breda is het eerste vensterglas uit België aangekomen ledere maand is nu een partij glas te verwachten uit België In Januari kan nog ongeveer 2000 vierk meter kathedraal glas en 3000 vierk meter dubbeldik vensterglas verwacht worden Het glas is bestemd voor het district Breda De verdeeling over de verschillende plaatsen geschiedt door den dienst van wederopbouw Van Mook ligt Brit che regeering in Betrouwbare waarnemers hier zoo schrijft Renter s diplomatieke correspondent uit Londen zijn van meening dat het doel van Van Mook s bezoek is de Britsclpe regeering op de hoogtt te stellen van de reactie van het Ned parlement op de resultaten van de besprekingen te Chequers Het is geen geheim dat de overeenkomst die te Chequers is gesloten scherpe critiek in Nederland heeft veroorzaakt hoewel de tekst van het officieele cpmmuniqué vaag was is men toch algemeen van meening dat overeenkomst is bereikt op twee punten Ten eerste een nieuw liberaal aanbod in politieken zin aan de Indonesiërs en ten tweede een krachtiger optreden tegen de extremisten voorloopig door de Britsche troepen op Java Men is in Londen nog steeds niet te weten kunnen komen of en zoo ja in hoeverre de twee regeeringen overeenstemming hebben bereikt over het gebruik van Ned troepen op Java BUITENLAND Italiaansche kunstschatten tijdens den oorlog De kunstliefhebber die in het door bommen getroffen Milaan zijn geliefde musea bezoekt wordt pijnlijk getroffen door den betreurenswaardigen toestand waarin de meeste tengevolge van luchtaanvallen verkeeren aldus de Milaansche correspbnedent van de Times LJe zwaarste verliezen leden de muurschildeiingen Het laatste Avondmaal is intact en verder de fresco s van Eiotto De fresco s in de Scrovegni Kapel te Padna zijn evenzeer gespaard evenals de meesterwerken van Piero Delia Francesca in Arezzü en Mantegna s Camera üegli Sposi geschilderd in het kasteel te Mantua üeheel verwoest werden Mantegna s fresco s in de Eremitani Kerk te Padna en de fresco s van Tiepolo in Milaan Vicenza en Verona Vele kunstwerken in Milaan zijji op veilige plaatsen opgeborgen in de gewelven van het Sfarzesco uasteei in de kluizen der Lombardische bank en in den dom Andere werden naar buitenverblijven en kasteelen in Umbrie gpzonden Het gouden altaar van St Ambrosius en de historische kroon werden naar het Vaticaan gebracht Belgische Kamers ontbonden De Belgische Minister President heeft gisteren in de Kamer voorlezing gedaan an een decreet waarin beide Kamers van het p lement ontbonden worden verklaard i I I = a Jfci i Mi i De Avonturen van Brammetfe Flapoor en z n vrienden Nadenk verboden door G Th Rotman r r rz V M W n P 1 J fe s WnKA 8 Maar Bram tn zn vrienden jong alsze waren zagen geen gevaar Ze mochtenden nacht in het $ uis van den Sheik doorbrengen en kregen een fijn avondmaal Er was een groote kokosnoot bij Diezullen we eens even kraken zei Bram de noot in zijn poot nemende 7 Ue rijdieren werden op de binnen plaats vastgebonden en de drie reizigers traden het huis binnen Zo zo zei Sheik Ben Aboe moet zo n kleine baas als jij zo n hoop geld meenemen Nou als dat maar goed afloopt Jij durft hoor het plotseling karakter van de gebeurtenis die hen voorloopig sommigen echter voor goed weer in het particulier leven terugbrengt In de Senaatsloge woonden een twaalftal uit nieuwsgierigheid opgekomen leden der hooge vergadering het einde van deze in zooveel opzichten historische gebeurtenis bij De datum der verkiezingen is op 17 Februari vastgesteld Amerika zamelt kleeren in INDIE De toestand Java en Sumatra Op Suma tra en vooral in Atjeh nemen de incidenten in aantal toe De toestand schijnt chaotisch Men verneemt uit republikeinsche bronnen dat zware gevechten worden geleverd tusschen de Indone siërs en de Japanneezen die na eerst weggetrokken te zijn naar Atjeh trachten terug te keeren Volgens dezelfde berichten hebben de republikeinsche autoriteiten op Sumatra een protest gericht tot het geallieerde hoofdkwartier te Medan en gevraagd oin spoedige ontwapening yan de Japanneezen Generaal Majoor Soebardjo is benoemd tot opperbevelhebber Te Soérabaja wordt het leven langzamerhand weer normaal maar er zij n teekenen dat met de vredelievende burgers veel ongewenschte elementen in de stad terugkomen Het leven te Buitenzorg biedt thans een rustig aspect Rustig is ook het Zuiden van Bandoeng De Indonesiërs die 7 km ten Zuiden van de stad wegversperringen aanleggen zijn met succes beschoten Sjahrir over bestuursaangelegenheden Alle zaken militaire economische of andere tusschen de Indonesiërs aan den eenen kant en de Britten Nederlanders en nietIndonesiërs waaronder de Chineezen aan den anderen kant zullen in het vervolg behandeld worden door het republikeinsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken dat onder de persoonlijke leiding van Sjahrir staat Dit is het resultaat van het bezoek dat Sjahrir kort geleden gebracht heeft aan Djokjakarta waar hij deze zaken met Soekarno besproken heeft Bij zijn terugkeer zeide Sjahrir tegen onzen bijzondei en correspondent dat deze bespr ekingen uitsluitend over administratieve aangelegenheden van de republiek noodzakeh jk waren gebleken omdat Sjarifoedin die persoonlijk veel meer zaken had behandeld dan zuiver met betrekking tot de ministeries van Propaganda en Veiligheid niet te Batavia aanwezig was Sjahrir ziet nu uit naar de noodigedeskundigen voor zijn Ministerie van Buitenlandsche Zaken maar hij legde erden nadruk op dat Soe ardjo Ministervan Buitenlandsche Zaken in het vorigkabinet die nog den titel heeft van eersten raadgever niet van MiddenJava waar hij thans verblijft teruggeroepenzou worden De R A F zal deze week hevige nachtelijke aanvallen ondernemen op Helgoland teneinde de nieuwe technische hulpmiddelen te testen en de buitgemaakte Duitsche wapens te controleeren President Truman heeft de volgende oproep tot het Amerikaansche volk gericht voor inzameling van kleeren voor de oorlogsslachtoffers Deze winter betalen meer dan 300 000 000 oorlogsslacht offers door de geheele wereld de kosten van he overwinning in den vorm van armoede ziekte koude en honger In al de landen die door den oorlog verwoest zijn maakt het gebrek aan kleeren hun ontberingen nog erger Daarom moet iedere Amerikaan bijdragen aan de Overwinnings kleereninzameling voor hulpverleening over zee De kleferen die door de Amerikanen in het vorige voorjaar werden geschonken hebben ertoe bijgedragen om 25 000 000 mannen vrouwen en kinderen van Europa China en de Philippijnen te kleeden Daardoor is het mogelijk geweest een begin te maket met hun voorziening van kleeren in dezen winter Door onze betrekkelijke overvloed te deelert met de minder bedeelden maken wij de Üverwinningskleereninzame ling tot een uitdrukking van onze dankbaarheid jegens den Almachtigen voor de overwinning die met zoo geringe kosten verworven werd Voorloopige Duitsche parlementen Naar de Duitsche nieuwsdienst in de Britsche bezettingszone meldt zullen volgens mededeeling va n den MinisterPresident V Beieren Dr Wilhelm Hoegner in de staten Wuertemberg en Beieren voorloopige parlementen worden ingesteld Begin Februari zal het provisorische Beiersche parlement voor het eerst vergaderen Ook in Groot Hessen wordt een voorloopig parlement ingesteld Getuigen voor Seyss Inqüaft Seyss Inquart heeft betreffende im optreden in Oostenrijk het tribunaal verzocht zeven getuigen te dagvaarden hetgeen goedgekeurd is Hiertoe behooren Generaal Glaise Horstenau vroeger lid van Oostenrijks kabinet die zou moeten trachten aannemelijk te maken dat SeysInquart s politiek gebaseerd was op een onafhankelijk Oostenrijk en dat Hitler het Oo stenrijksche probleem slechts door militaire maatregelen wilde oplossen en Guido Schmid vroeger Oostenrijks Miniter van Buitenlandsche Zaken die zou moeten doen uitkomen welke eischen Seyss Inquart aan Hitler heeft gesteld Eenige andere getuigen wil Seyss Inquart aanvoeren ten bewijze dat hij den Anschluss op grondwettige yvijze wilde tot stand brengen en dat deze door een overweldigende me derheid van het Oostenrijksche volk vlferd verlangd Verkiezingen in België op 17 Febr Hoewel hetflieuws betreffende de pailementsontbinding in de lucht hing lijk het een aantal parlementsleden toch we e hebben verrast Want voor vrijwel ledige banken heeft Van Acker voorlezing gedaan van het besluit van den regent houdende ontbinding van beide Kamers Uit besluit verordent de ontbinding van Kaïwr en Senaat vei kiezingen binnen de 40 dagen en bijeenroeping der Kamers binnen twee maanden Terwijl de Eerste Ministér in een uitvoerige verklaring het werk van zijn op 19 Februari 1945 samengestelde regeering uiteenzette kwamen volksvertegenwoordigers de een na de ander de vergaderzaal binnen eenigszins onthutst over