Groot Gouda, donderdag 10 januari 1946

cEN gulden contant terug Nieuwe Zoute Visch a f 125 per kg Scharleman s Vischhandel L Tiendew 75 Wijdatr 14 BeURTVAARTONDERNEMlNG te Gouda vraagt voor haar Administratiekantoor een Aankomende Bediende Vr Brieven onder no 3211 Bureau van dit blad GEVRAAGD M of Vr ADMINISTRATIEVE KRACHT Sollicitatiest N V Houthandel en StoomhoutzageriJ DE HOOP V h H NE OERHORST Stolwljk ersluis post Gouda KOFFIE ZONDER BON Verleng je rantsoen kofiFie doof bijvoeging r w rr iy rr ii van een weinig Peekoffie N flnder koffie ittlrvlJrrlE noodig en de smaak wordt verhoogd Verkr gbaar b Lu9tenbur9 sLevensniiddelenbedrijf Heerenstraat 7 Karekietstraat 102 Gouda ZOUTE VISCH f 1 25 per Kx Van den Berg s Vischhandel Karnemelksloot Hl Tel 2939 Gouda ADVERTEERT IN coU i oud LdSkutruag 19 Jaouari a s hoped mam geliefde Coders ARIE VERSLUIS BARBARA VERSLUIS van der Laan kati 2j jarjge Echtvereenisuig te herdenken Nog vc c jaren na deze is de Innige wcasch van hun dankbare kladerea Klara Èvtrt Mien Piet en Jannie Goada 6 Jannarl 1945 Bockenbcrgstraat 22 4 Tengevolge van een noodlottig ongeval overleed onxe innig geliefde Zoen Broeder Bchuwdbrölder en Oom De Heer Adriaan Headrlkm vaa der Kroef in den leeftijd van 30 jaar W V d Kroef A W M v d Kroef V d Oraaij R V d Kroef A C V Schalck Zilleseo V d Kroef P B V Schaick Zillesen en kinderen H J V d Kfoef C J H V d Kroef V d Woncka H A V d Kroef Gouda 10 Januari 1946 i Gouwe 196 De H H Uitvaartdiensten znlléa gehouden worden In de Paroch iekerk van den H Joieph aan de Gouwe op Vrijdag 11 an te 7 30 ea 8 15 uur de stille n Missen en te 10 uur de Plechtige H Mis van Requiem yèiattiti de begrafenis ia het Familiegraf op hetR K Kerkhof te plm 12 uur Die getro fcn door de vele blaken Tan medeleven bij het heengaan vaa onze geliefde Vrouw en Moeder Nlea e Johaaaa Tijstcrmaa Hoogendoora zeggen wij hiervoor hartelijk dank t G A Tijstermaa Truusje Gouda Jannarl 1946 Bleekerisingcl 15 tll r ccle bftiilaca wM oaitn welgemceadca daak aan H H Uoctorcn en z Hicri en a a trc or van hei St lo f Pavil ora en veor aki 4 fean Zuiter Alcantara vooi de sargV l41s verzorging lijdcni de ziekte cb bet ifutflUdta van onze Znitcr ca Tante CORNELIA VAN ASTEN I Namens de familie I J V d Boi Wed ▼ Aitea v d Baa G vaa Atten C vaa Aitc Rccdc en kladercD Mfi wederkeeri e gelukw4n chen betuigen de Burgemeester 4e Wethouders en de lo SecreInris van Gouda hun dank voor die bij de jaarwifsscling ondervooden belanestelling Mr Dr K P O Jamas E A Polet J N van Danizig Mellea C H Hagedorn A Heerkens f C J van Aa Mnuari 1946 dEVRAAGD aan de Cemeente Licht f ibrieken te Gouda afd Electriciteit Electro MoDteur Loon f 28 80 f 34 56 pi 15pCt vaste en 10 pCt tijd toelage verhoogd met kinderbijslag 2c ElectrO Monteur Loon f 25 92 f 31 68 pi 15pCt vaste en 10 pCt tl d toelage verhoogd met kinderbijslag Elettrotechnisch diploma en bekendheid met kabelwerk en hoogen iaagspanningsinrlciiting verelscht Schriftelijke sollicitaties inzenden aan de directie met omschrijving der prakjijk genoten opleiding en behaalde diploma s alsmede at schriften van getuigschriften mmmmaèÊm BEÜMIE THEATER Directie T ƒ van den Tooren HEERLIJK VERWARMD Hiddsg a ATO lvoorstellia CB Vanat Vr osg a J ttu t r j IC v ii a M aw jaaJi Maurice Chewalier Merle Oberoa Am Sothen The man trom Folies Bergère Eca allirlcukit verhaal vaa pcnooaaverwliHliag gentlf ea vlat gctptcid mal pttUflc lUdju ea een CHEVALIER xooali U hem aog aoall xag Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda en een dol amusante teekcnfilm The Flying MouMe Alla t toagans bovan 18 Jaar Aaavaag i Vr dag 7 au 9 15 Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 Zeadag 3 o 5 o 7 u ca 9 1S nar Maandag Otaadag ca Wocnadag 3 a 7 a ea 9 15 aar PlaatabeaprekcB dagelij ka 1 aar voor dca aaavaag vaa iedere voorttelliog Niet per telefoon Bezoekt zooveel mogelijk ooit onze middagvoorstellingen U voorkomt tdcaraUJliBgcB Vooral voor ken die i aveadi alet ia dr gelegenheid zijn Plezierige gezelligheid vaa de Amuaalilc kwaliteit Het tappuat van Humor ca vrool kkcid Wf ittca niet til ea breagca U de film die U Willi REUNIE IEDERE WBBK ZONDER BON Mooie kwaliteit EEN GOED PROGRAMMA THAUA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Goada Een nieuwe moderne ver DUS eer heerlijk Ttrwarade zaal Vaaaf Vrijdag 11 Jan tm Woensdag 16 Jan Ean fllm dl ve r zlchz lf apraekt Aut Bella FcTMBd Gravey JcaaGaUa in Variété Otferal uitverkochte zalen Toegang 18 jaar Middag en avondvoorstall Aanvang ckr voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u ea 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 n 7 u en 9 15 u Woensdag 7 n en 9 15 a Beaprcdkt t dlg Uw plaatsen Plaatsbespreken 1 uur voor Üi A II iedere voorstelling Schouwburg Bioscoop GOUDA BOELEKADE Van Vrqdag 11 Januari tm Dinsdag 15 Januari EiaMsird C Rdbinson n Jane Arthiir in de zeer boeiende en prima gepeelde Ëüa Het dabbele paspoort Een pracht dubbelrol van Edward Robinson Van banif directeur tot staatsvijand no 1 Spanning en sensttit van begin tot eind Tocaaao boven 18 u Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u Overigt dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 vo9rstellingen 3 uu 5 unr 7 uur en 9 15 uur Heerencostuums Mantels Japonnen Regenjassen om te Te koop gevraagd een in goojt staat lijnde vooroorlogscbe KINDERWAGEN Brieven onder no 3150 biwa van dit blad Een net huisje St f 3 50 per week wil men gwitfuilen voor een klein huisje va f SO Heeienstraat 112 oomen EEN GENOT kunnen weer worden aangenomen Uitsluitend de BETERE bewerking zijn fa G Vs Kleiweg 38 Telefoon 2991 Gevraagd Rct dagmeisjt tot 5 uur voor bovenhuis Alle goederen zijn tegen brand inbraak diefstal en trantperttchada verzekerd Eén middag en Zondags vr H P v Wijngiia rden Klciwe9n Gevraagd De Pelikaan Stoomerij en Ververij vanaf 1907 QQtlDA Telefoon 3066 en 3076 Kantoor AMERIKA 21 KAPSTER H P V W igaaa rden Kleiweg 77 TE KOOP GEVRAAGD een in goede staat x ade MEUBELMAKERS WERKBANK WO N I N G R U I L r I H odrikitr 12 Prima Emailie Kolenfornais axtk Pram en Uittrekhaardiagotdt staat te koop aangeboden Adres Itersooiaan t TE KOOP BOEKENKASI Br onder no 3223 bur v d blad Tt kaop 3 bl mela c mantel oade H iceftqd M I ca a aar een paar br daao chocaca hoatca zool m 41 cd pur i licerea cliocBaB m 43 ia zeer otdc mmI eca paar zw oageai kcboenca a Ui paar bl daaca choeaen hooge bak ia tf zoo goed al nieuw Boeickadc l l RaiJea ea p booge iw mflijca ichoMa BI J7 z g aa voar mciiIctichoearB lege bit B 39i of 40 eca paar zw turoKh oède kw m 3 oor tare ichotocB m 3 of 40 cep p joBgcB voetbalichoco 39 ia zeer gocdetitiaat voor voMb l cbo m 43 of acliiea portichoenen m 39h ol Aangeboden in Rotterdam Den Haag Amsterdam Rli witk Dordreeht tGooi Haarlem Zaandam Groningen W veen Bolkoop Bodegraven Alphen a Rijn Woerden sGravensfide vele woningen ter plaatse enz voor woaiagen in Goodn RalatlSn door gahaal riadarland Inl WoBlngrnJlbllfepB S UCC BS Korte Tiendeweg 26 ouda 10 12 an 2 3 uur Aangeboden een SLAAPKAMER voor Heer met pension Brieven onder no 3172 reau v d b ad t Twee jongelui die wenschen te trouwen zoeken Waar blijft 2 KAMERS met gebruik van keuken Mciic Brieven onder no 3170 bureau van dit blad Wed gepens wenscht TER RUILING AANGEbODtN Een net bin gerwooO huis met schuur en Qt tuin aan de plassen voor een net burge huis aan de rand vafl Gouda liefst dicht bij t Station te bcvr bij W Verlaan Oudew G 10 Reeuwflk DIVERSEN EMGELSCH WUt U wetkclllk vlot BagclKh leerep prek ca veniaaa 7 Scbrijf leeraar bc 25 I f In BagcISad Brlevca ooder no 2S35 bur vaa dit blad Naaliter heeft aog ccaige dagea vrü of aaaiwerk Me J v Braam N HaveeW Vcriarea boe ilcateli Viijdegaiddag Tej bel terug bez Karaenciksloot l Gevonden een pakje kleedleg Terog krijgen tegen advcrtcatlc kotten Ko tcr Jan PUliptweg serienze keanism leeftijd 50 60 Jaar Ook genegen als iiuish de leidina op zich te nemen Geen salaris Brieven onder no 3171 bur v d blad iiiii Str ksters gevraagd fr DE FE IKAAN Gevraagd bulpiodeliuishoadiog P G voor dag sf dag ea nachtGoed loon MEVR P OSMAN Van It ersonlaan 26 Gouda SPITWEiKlmiiiiiiii Alleen volkstuintje Bockenbergstraat 22 Gonda