Groot Gouda, vrijdag 11 januari 1946

ö GROOT GOUDA AI ASTÏJA ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S Re lactie L J A v A Steenhoven Mr A A J Rijksen Driifcker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 125 VRIJDAG 11 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda TeJ 3008 Abonn p w 25 et Losse numm IG at Terngbetaling saldo geldkaart Ingevolge beschikking vu den Minister van Financiën zal het pro rcsto op de geldkaarten A of B uitstaande bedrag worden terugbetaald door het kantoor van inlevering en wel aan hen wier geslachtsnaam behoort tot een der namen Aaflei t m Ditmarsch Dockum t m Hoying Huber t m Louws Lubbe t m v d Schouw Schrüder t m Vijva Waag t m Zijst De terugbetaling geschiedt tegen overlegging van de geldkaart A of B met de daarbij behoerende distributiestamkaart G W van Mastrigt de leiding had en er mede door de vlotte muriek van de Jazz Propheten de stemming in wist te houden Beiden verleenden hun medewerking geheel belangeloos De tweede uitvoering op Donderdag 17 Jan is peeds geheel uitverkocht Mocht men erin slagen de zaal ter beschikking te krijgen dan zal een derde yatvoering gelïeven worden op Donderdag 24 Januari DIEFSTAL MET INBRAAK Woensdagmiddag is een inbraak gepleegd in de woning van den heer B aan den Graaf Florisweg De dief of dieven hebben zich toegang weten te verschaffen door aan de achterzijde van het huis een raam met een schroevendraaier met geweld ppen te breken Alle binnendeuren waren op slot r w T en aUen ongebroken Ook landen de scène voor de Centrale Ook aUe kaaten het dressoir enz die gesloten waren zijn eveneens met geweld opengebroken Alles was onderste boven gehaald O a worden vermist gouden en zilveren ringen broches en een electrisch scheerapparaat De heer B is tegen inbraak verzekerd STADSNIEUWS DE OPENING VAN DE INDISCHE TENTOONSTELLING Zaterdagmiddag om 3 uur zal burgemeester James de eerevoor zitter van het comité Nederland helpt Indië de Indische tentoonstelling officieel in de groote zaal van de Sociëteit Ons Genoegen openen Op deze tentoonstelling zullen vanuit het geheele land bijeengebrachte collecties Indische kunstvoorwerpen te bezichtigen zijn en ongetwijfeld zal een ieder nu Indië in het middelpunt der belangstelling staat zich op de hoogte willen stellen van wat Indië heeft voortgebracht en van welk een beteekenis Indië voor Nfederland is geweest De entreeprijs is vastgesteld op 50 et per persoon piisschien op het eerste gezicht wat hoog doch èn het doel van èn het gebodene op de tentoonstelling zijn het bedrag ten volle waard DE PINKSTERBLOEM Als slxiiting van de herdenking van het 40 jarig bestaan der Nat Chr Geheelonthouders Ver werd Woensdagavond voor een geheel gevulde zaal in Concordia door het Vlaax4 gezelschap D O V X e Pinksterbloem opgevoerd Dit stuk behandelt de geschiedenis van een dorpsmeisje dat in een luxe bakkerij in de stad dienstbode wordt Daniël de zoon maakt haar het hof en ofschoon haar oud ïrs haar waarschuwen voor dezen weinig serieuzen jongen die veel cafe s bezoekt trouwt zij hem Door zijn losbandige leven loopt het huwelijk spaak terwijl zij ook financieel in moeilijkheden raken daar Daniël zich weinig om de zaak beJconunert Op zijn vrouws verjaardag verdwijnt hij met het geld van de zaak zoodat Anna het wcisje met haar kind bij haar uders intrekt Haar plee broer Jan doet alles om haar schulden te kunnen betalen Zij wil nu voor zichzelf gaan zorgen maar Jan stelt haar voor niet achterom te zien en verder samen door het leven te gaan zonder drank naar een gelukkige toekomst De Vlaardingers wisten op eminente wijze de stemmingen van de Terschillende personen weer te Jeven Het krachtige applaus en hetdankwoord van den voorzitter waren dan ook wel verdiend De N C G OV kan op een geslaagden avond terugzien DE HEER H DE GROOT OVERLEDEN Op 57jarigen leeftijd is hier ter stede overleden de heer H de Groot Ontvanger der Registratie en successie te Gouda Aanvankelijk werkzaam te Hulst in Zeeland end de heer de Groot in 1930 overgeplaatst naar Gouda waar hg öls Ontvanger der Registratie en Domeinen zijn taak vervulde In 1941 vond een spUtsing plaats en werd de heer de Groot Ontvanger Öer Registratie en Successie wel ke taak hij tot zijii dood heeft vervuld Een nauwgezette plichtsvervulling was het kenmerk van zijn werken Velen zullen dan ook zijn heengaan diep betreuren SLACHTOFFER AUTO ONGELUK BEGRAVEN Met Militaire eer ter aarde besteld Gistermorgen is de heer H v M die vorige week Vrijdagnacht op zulk een noodlottige wijze bij Amersfoort om het leven kwam op het R K Kerkhof begraven een plechtigen uitvaartdienst in de Sacramentskerk werd het stoffelijk overschot voorafgegaan door tromnelslagers met befloerste trom en een vuurpeleton en gevolgd door marmelijk en vrouwelijk personeel van zijn ambulance af deeling naar het Kerkhof gevoerd waar h t stoffelijk overschot onder het afvuren van een salvo aan de schoot der aarde werd toevertrouwd Pater Verhaar O F M verrichtte e begrafenisplechtigheid Een groot aantal militairen woonde de begrafenis bij DISTRICTSBUREAU VERZORGING OORLOGSSLACHTOFFERS De bezoekuren van de afdeeling Sociale Voorlichting van het Districtsbuieau Verzorging Ooriojgsslachtoffers rijn gesteld van 9 tot 12 uur v m DE REVUE 40 45 In een stami volIen Schouwburg ging gisteravond de langverwachte revue 4ö 45 waarvan de opbrengst aan de Stichting van dien naam ten goede kwam Veel werk is er verzet om hettot dezen avond te brengen en deresultaten waren dan ook bevredigend te noemen De talrijke medewerksters en medewerkers gavenhun beste krachten om het geheelte laten slagen en er werd eer ingelegd met verschillende nummers Onder regie van den heer C HHagedom kwamen de dikwijls zeergoede teksten van Riek Steensmaen A C Cosijn vlot voor hetvoetlicht De twee clowns Vlug en Vaardig die Wel de hoofdschotel van het uitgebreide menu vormden waren zeer goed en wisten de nummers vlot aan elkaar te praten Onder de talrijke artisten waren er trouwens meer die opvielen Zonder tekort te doen aan de anderen willen wij toch enkelen met name noemen zooals Mien StljkelZui dam Tonny Savenije en de heer H A V d Nadort die op schitterende wijze het bekende verzetsgedicht De achttien dooden en het Wilhelmus voordroeg Keuken de critiek op den man in oorlogstijd en de uitgebreide finale waarin alle zaken die Gouda beroemd Tiebben gemaakt ten tooneeié werden gevoerd Van goed gehalte waren ook scènes als De fourageerende vrouw Aardige vondsten waren er zeer zeker Wij noemen slechts het entree van Vlug en Vaardig die per bom viit Engeland in Gouda UutUdM WecriverwBchtlng medegedeeld door het K N M I tot morgcnavmid Er wordt verwacht op 14 Januari as 15 17 18 19 Aanvankelijk stormachtige wmd met nu en dan eenig regen t ater afnemende en naar bet W ruimende wind Benige daling van temperatuur Mat Is er In Gouda te doen T Reunie I Vrijdag t m Woenidagi TTie man from Folies Bergère Bankgeheimen en het optr den van het 40 45 dubbelmannen kwartet met het lied van de Ned legionairs in Engeland El was veel aandacht besteed aan de aankleeding terwijl de decors die ontworpen waren door den heer W Hogervorst onder diens leiding door leerlingen van de Ambachtsschool waren vervaardigd Een speciaal woord dient gewijdaan het murikale gedeelte van denavond De heer C de Graaf f componist van vrijwel alle muziek hadais dirigent orkest en zangers vastni de hand i Alle spelers bleken over een groote rolvastheid te beschikken en volkomen vertrouwd met de soms niet gemakkelijke zangwijzen Een kleine opmerking mogen wij wel maken Door de vele coupletteu ging de vaart die bij dergtelifke opvoeringen een belangrijk onaerdeel van het succes vormt ier en daar even verloren Rie Hoogenbergh en Corry v d Horstvan Vliet hadden de danseningestudeerd terwijl de Iaat tp nk aJs soJodanseres staaltjes van haarkunnen gaf De Vrijheidsdans in definale was wel de aardigste mededoor de kleurige aanfcleeding hoewei ook hier iets bekort zou kunnen worden f i Een spontaan applaus beloonde alle medewerkers aan dezen geslaagden avond Een gezellig bal Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en ael Dinsdag Het dubbele paspoort Thalla Theaters Vrijdag t m Woenidaa Variété Vrijdag 11 Januari 7 30 uur Biljartwedstrijd Kennis Wint Thalia s vrlenden idem Zaterdag 12 Januari 8 uur Concordia Zoel de Vroolijkheid met de reven Nu mag het weer Zondag 13 Jan Biljartwedstrijden Huur SchoonhovenDe Pianco 3 uur De Rollende Bal Anti Poedel VOLKSUNIVERSITEIT Harry v n Oss met volksliederen bij de kit Een buitengewoon aandachtig gehoar volgde gis eravond het éénmans proflramma voor de Volksuniversiteit in de Réunie Het was ons zoo eenvoudig aangekondigd Harry van Om met Volksliederen bij de luit maar van wat voor een hoog gehakcisdcze vond voor ons allen geworden I De heer van Oss gaf een kleine inleidlog van het programma Zichzelf met de bas luit begeleidend verdeelde h J den avond in twee helften voor de pauze zonden bezongen worden het vaderland de maatschappij de liefde het wiegenlled oorlog en vrede na de pauze de dierenwereld bet sprookje de droom de dood en het geloof En moeten wij nu alle 21 liederen en proza stukken beschrijven moeten wij een keuze hieruit doen Begaan wij dan niet de fout tegenover de niet besprokene Want elk onderdeel van zijn programma was een meesterstukje op zichzelf Forsch klinkt hef Jiddisch getallenlied door de Oost Joden gezongen reeds in de derde uw Gott ist elner het gaat over tot in een diep gebed O keer wcêr OraniSo verlos ons vaderbesloot den avond waarbij de heer nd zoo klinkt het geuzenlied uit dea 80 jarigen oorlog tot ons gemaakt op de onthoofding der Graven Egmont en Hoorne En een fijne satire klinkt door het 17eeeuwjche spotlied op den pagadder den collaborateur van de 17e eeuw Ook toen had dit soort lieden weinig sympathie Immers het gedicht eindigt met zeg hondsvot wie zijdet gij Zoo luisterden wij naar een Schotsche ballade naar een Deensch volksliedje naar een in onvervalscht Groningsch gez gen landsliedje Luidt klokken luidt wat een vreeselljk geluid in het Pransch gezongen het vertelt ons van het leed dat de oorlog in het Waalsche land brenot Maar zoet en liefelijk klinkt daarop het Napolitaansche vredesliedje over de grboorte van het Kiadeke Jezus waarvan Handel de melodie gebruikte in zijn Der Messias En zoo trekken wij na de pauze door het rijk van de dieren meteen Sp ansch qedkhfje over een gestorven ezeltje meteen negerlied over de Arke Noachs Na een droom van een jonge vrouw in het Duitsch gezongen volgt met als leidmotief de dood het lijden van Chriitus prachtig Pransch proza met een enkel lied ertusschen gevolgd door het Amen dat Immers klaar beteekeat En tot slot een voordracht van het geheele Vk ilhelmus toen en nu en altijd sprekend tot h t Nederlandsche volk Veelrijdig in zijn talenkennis beschikkend over een p achtige tenor strm gepaard aaa een uitstekende voordracht heeft Harry van Oss ons twee ui en schoonheid en kunst gebracht De leden van de Vi U kunnen hun bestuur dankbaar zijn voor een zoo schoonen avond Q