Groot Gouda, vrijdag 11 januari 1946

De A turen van Braimfietic Hapoor en z n vrienden door G Th Rotman Nadruk verboden Men wil reiaen Er is een groote behoefte aan reizen Een begrijpelijk en rechtvaardig verlangen De boog die al zooveel jaren gespannen is dient noodig eens een oogenblik ontspannen te worden Er is niet alleen de sociale verplichting van het recht op vacantie maar ook de sociale noodzakelijkheid om de mogelijkheid te scheppen een vacantie te kunnen organiseeren Belangstelling van de kant van het publiek is er genoeg Volgens mededeeling van den persdienst der Nederlandsche Reisvereeniging traden in de laatste maanden van het afjjgiaopen jaar 15000 nieuwe leden tot de vereenigina tae Voor een reis geprojecteerd naar tngeland in 1946 gaven zich reeds ruim 12000 liefhebbers op Een reis naar Brussel werd zesmaal volteekend Dr Van Mook terug De Luitenant Gouverneur Oeneraal van Nederlandsch lndië Dr H J van Mook is gisteremniddag per vliegtuig uit Lon den bi Nederland teruggekeerd De Atlantis gearriveerd De Atlantis die gistermiddag met repatrieerden uit Indië is aangekomen had 699 zieken en 14 dooden aan boord allen afkomstig van de Oranje Aan boord bevond zich ook Majoor G W Rikkelman van den repatrieeringsdienst die voor de tweede nutal naar Suez is geweest om zich op de hoogte te stellen van den gang van zaken Het schip had een oponthoud vm 24 uur Wj Cowes als gevolg van het gevaar ontstaan door de tijdens den storm losgeslagen mijnen xy Radioprogramma f van h denavönd jiJLVERSUM J 1800 Carlo Carcassola en zijn orkest Ï8 30 De schoolmeester presenteert jaöO Nieuws 19 15 Reportage 30 Ensemble Cantare 00 BnH weekoverzicht door Drs L de Jong 90 15 ZanRrecital door Peter Pears tenor en Benjanun Britten piano 2L00Opde brug 21 15 Sonates van Scarlatti gespeeld door Robert Casadesus 21 30 Kamermuziek 2215 Mensch en Maatschappij Dr Jop Pollmann over Volkscultuur 22 30 Eddy Walis speelt 2300 Nieuws 2315 Avondwijding Ds C J Mellink i Jed Herv Pred te Ankeveen 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 1800 Nieuws 18 30 Russell Bennett en zijn orkest 1850 Voor je slapen gaat 19 00 Piet Lentz cello George van Renesse piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Het Omroeporkest o l v Koos v d Griend 21 00 Op de brug 2115 Opera en balletmuziek gr 2145 Avondwijding Kap H J J van Schaick v d Bas v St Joannes de Dooier te Laren 22 00 Nieuws 2220 Dansorkest Ted Po wder 23 00 Sluiting en Wilhelmus Eerste vergadering UNO geopend Indrukwekkende bifeenkomst te Londen DE OPENING VAN DE VERGADERING DER U N O Reeds uren voor het tijdstip an aanvang van dej gemeene Vergadering van de U N O verzamelde zich ewf CTorme menigte voor de Ventral Hall van Westminster In de 4rgaderzaal waren journalisten en fotografen de eerste aanwezigen Tegen hal vier kwamen de eerste gedelegeerden binnen Te vijf uur vingen dan de afgevaardigden vali W landen hun werk om met Minister President Attlee te spreken tot het scheppen van een Wereld van Veiligheid en Vrijheid geregeerd door rechtvaardigheid en zedenwet aan Vijf en twintig jaar na de bijeenroeping van den eersten Volkenbond stond Dr Angel Zuleta voorzitter van de voorbereidende commissie en gedelegeerde voor Columbia op van zijn rooden zetel en leidde de tweede groote poging der wereld tat het waarborgen van een durenden vrede in Ipraehte wil tot samsiwerken De voorzitter van de Voorbereidende Commissie die als fungeerend voorzitter van de algemeene vergadering van de U N O optreedt Dr Angel Zuleta sprak Wj de opening der zitting de navolgende rede uit Vastbesloten om de volgende generaöw van den vloek vm den oorlog die tweemaal in den tiid van ons leven onuitsprekelijke ellei e aan het menschdom Itteft toegdjracht te verlossen en vervuld van onschokbaar geloof in vrijheid en rechtvaardigheid zijn wij samengekomen in de Britsche hoofdstad om de al meene vergadering van de Vereenigde Volken te stichten en waarachtig begin te maken met het uitvoeren van het handvest van San Fransisco Dit werktu dat vrijelijk en democratisch besproken werd is zonder reserve door Ben amvaard in het volle vertrouwen iat de organisatie welke volgens rijn richtlijnen wordt opgebouwd geheel zal beantwoorden aan zijn historisch doel te weten handhaving van den vrede en de veiligheid door collectieve voorzorg met behulo zoo noodig van land zeeën luchtstrijdkrachten en voorts door opvoedkundig en umanitair gebied dat Opvoedkundig en numanitair gebied het in het leven roepen van voorwaarden van biliteit en welstand die vredelievende en vriendschappelijke betrekkhigen zullen waarborgen gebaseerd op gehjkberechtigheW en zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren ter wereld Er heerschte een intense stilte in de hall waar de gedelegeerden aan hun eikenhouten tafels zaten en op de dicht bezette galerij voor het publiek toen daarna winisterpresident Attlee het woord nam Openingsrede van Attlee in de vergadering der U N O In het begin van zijn rede sprak hij de hoop uit dat het vérloop van de vergade ring zou getuigen van denzelfden f eest om tot spoedige resultaten te konlei van denzelfden practischen geest en van denzelfden geest van samenwerking welke de kenmerken waren geweest van de werkzaamheden van de voorbereidende commissie Het is mij bekend dat daar groote vraagstukken in alle openhartigheid werden besproken doch terzelfder tijd was men getuige van een levendigen geest van samenwerking en goeden wil welke ten slotte tot vrijwel eenstemmigheid heeft geleid Wij heeten U hier in Londen welkom en wij zullen ons best doen dat U zich in onze hoofdstad thuis gevoelt zoodat U even vrij en frank kunt spreken alsof jrij bijeenkomt op een speciaal gebied dat onder internationale controle staat Na herinnerd te hebben aan de rede welke gisteravond door den Engel schen Koning werd gehouden wees Attlee er op dat hij het voorrecht had gehad te hebben deelgenomen aan de besprekingen van de Conferentie te San Francisco waar het handvest van de Vereenigde Volken is opgesteld Nadat het applaus was verstorven werd de rede van Attlee door een tolk in Fransche vertaling voorgelezen Vervolgens kwam de verkiezing van een voorzitter van de aigemeene vergadering aan de orde jromyko de Sowjetrussische Ambassadeur in de Vereenigde Staten en Sowjetrussische gedelegeerde bereidde de et rste verrassing door den Noorschen minister van buitenlandsche zaken Trygve Lie candidaat te stellen Hij deed dit in korte bewoordingen De Sowjetrussische delegatie zeide hij beschouwt de verkiezing van een voorzitter als een belangrijke kwesie De Sowjetrussische delegatie is tot de conclusie gekomen dat de Noonsche minister v buitenlandsche zaken Trygve Lie de meest geschikte candidaat isNoorwegen was een van de eerste slachtoffers van de Duitsche agressie de Noren zijn koppige kampioenen vaft de demo 9 Pang Bram sloeg de noot zoo hard hij kon op de marmeren tafel maar o wee in plaats van de noot ging Het tafelblad stuk en de noot schoot er dwars doorheen Op het lawaai kwam een der dienaren aanloopen O foei wat zou Ben Aboe wel zeggen Hij zou hen zeker straffen want hij was n buitengewoon machtig man cratie Wat de persoonlijke hoedanigheden v Lie betreft niemand zal er aan twijfelen dat hij als staatsman de achting van zijn geheele land geniet Het voorstel van üromyko werd ondersteund door de ministers van buitenlandsche zaken van de Oekraïne Polen en Denemarken De Oekraïnische gedelegeerde Dmitri iSlanioelski stelde voor dat Lie s verkiezing bij open stemming bij acclamatie zou geschieden Dit voorstel werd echter met 15 tegen 9 stemmen verworpen In geheime stemming werd daarna de Belgische minister van buitenlandsche zaken Paul Henri Spaak wiens verkiezing men zonder oppositie had verwacht tot voorzitter van de algemeene vergadering gekozen Hij vereenigde 28 stemmen op zich tegen 23 stemmen voor Trygve Lie De vergadering der U N O Door A N F Aneta wordt nader gemeld Te twee minuten voor vijf nam de Nederlandsche delegatie onder leiding van Mr Van Kleffe s die van een kleine groep adviseurs vergezeld was haar plaats in op de tweede rij van blok C links van den voorzitterszetel aan dezelfde tafel zaten de vertegenwoordigers van Mexico en Luxemburg Voor de Nederlandsche delegatie hadden de afgevaardigden van Denemarken de dominicaansche republiek en Equador een plaats gekregen er achter die van Nieuw Zeeland en Nicaragua De overtollige galerijen waren als een symbool van de uMiverseele belangstelling in deze historische gebeurtenis In de speciale afdeeling ter rechterzijde bevonden zich diplomaten staatslieden generaals admiraals rechters geleerden en anderen In het midden van de galerij zaten 428 journalisten die in wel twintig verschillende talen verslagen maakten Üp de publieke tribune links hadden driehonderd mannen en vrouwen een plaats gekregen Sommigen hadden er wel vijftien uren voor in de rij gestaan Opgave van Consulaten en Visabureaux van verschillende landen In de adj essen van consulaten en visabureaux zijn de volgende wijzigingen gekomen Belgisch Consulaat nieuw adres Maasstraat 9 Rotterdam Luxemburgsch Consulaat Oostduinlaan 16 Den Haag Het visumbureau voor üroot Brittannië is verhuisd naar Koninginnegracht t2a Den Haag Voor een buitenlandsche zakenreis wende men zich vodr het verkrijgen van een urgentieverklaring niet tot de betrokken bedrijfsgroep maar tot het betrokken Rijksbureau Dit bureau pleegt dan eventueel overleg met de betrokken bednjf s Alvorens daartoe stappen te doen dient men zich allereerst in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar van het Bureau Nat Veiligheid Badhuisweg 77 79 Den Haag Rantsoenbonnen schoenreparatie Het Centraal Distributiekantoor deelt ter voorkoming van misverstand het volgende mede zulks in aansluiting aan hetgeen gepubliceerd werd over het aanvra gen van rantsoenbonnen artikel aa voor 10 Ben Aboe nam het echter gelukkig kalm op Hij zei niets maar toen hij Bram de volgende dag het geld overreikte n zak vol goudstukken zei hij lk heb de kosten vóór een nieuw tafelblad er maar afgehouden En nu goede reis ik hoop dat julie geen roovers tegenkomt schoenreparatie bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder Voor deze rantsoenbonnen komen niet alle bedrijven en instellingen in aanmerking doch uitsluitend eenige zeer belan rijke openbare diensten welke tot dusverre reeds op andere wijze door bovengenoemd Rijksbureau van extra schoen reparatiemateriaal werden voorzien Alleen diensten welke reeds extra schoen reparatiemateriaal ontvingen zullen in den vervolge rantsoenbonnen ontvangen Andere diensten kunnen geen aanvragen indienen INDIË De algemeene toestand op Java Gisteren is te Batavia een conferentie tusschen de Britten en de vertegenwoordigers van de T K R begonnen betref Ongeveer 1300O eïnterneerdjen wachten in de door de Indonesiërs bezette gebieden op hun evacuatie Het aantal Japanners dat op het oogenblik in de concentratiekampen is gedetineerd wordt geschat op meer dan l90 O op West Java meer dan 9000 op middcn java en meer dan 28000 op Oost Java üroote hoeveelheden Japansche wapens uitrustingsstukken en munitie zijn buitgemaakt en vernietigd en een onder grondsche opslagplaats die 4CX ton mu nitifr bevatte is ontdekt Bandoeng waar n rattenplaag heerscht wordt door pest geteisterd Het leven in het Noordelijk gedeelte van de stad waar de Europeanen verblijven is zeer primitief Vele districten hebben geen water of electriciteit De voedseltoestand is door de boycot van de Pemoeda s slecht Ingevolge het besluit van het geallieerde militaire bestuur om de Indonesische politie in Batavia dienst te laten doen als onderdeel van de geallieerde politiemacht hebben de Nederlandsche legerautoriteiten het bevel uitgevaardigd dat deze politie gerespecteerd moet worden door alle Nederlandsche strijdkr achten Steeds meer goederen komen te Tand jongpriok aan waar de havenautoriteiten te kampen hebben met onoplosbare problemen betreffende opslagplaatsen en vervoer Ondanks de bewaking zijn groote hoeveelheden gestolen Bijna dagelijks worden eenige roovers door de wacht neergeschoten De gestolen goederen gaan naar de zwarte markt waar ze weer gekocht worden door een Nederlandschen ambtenaar van de voedselvoorziening die beschikt over loednieuwe Japansche guldens Een andere trek uit het Indonesische economische leven is dat vele fruit verkoopers liever in sigaretten of iets dergelijks betaald worden dan in geld De tegenwoordige prijs van op Java gemaakte sigaretten van Japansch merk varieert van 8 tot 13 gulden per pakje en voor de Engelsche sigaretten van 40 tot 60 gulden Te Washington verluidt dat de hertog van Windsor candidaat zou zijn voor den post van secretaris generaal van de UNO Hij zou door Churchill gesteund worden