Groot Gouda, vrijdag 11 januari 1946

STRAFZITTING VAN HET KANTONGERECHT TE GOUDA Rijden met een motorrijtuig zonder nummerborden J M U te Vlist f 4 s 2 dg h r f rljit baldadigheid fooien met steenen J v N en T K te Gou dexak 1 mnd tuchtschool vocrsr Vit baldadigheid een landhek aan een óéxix vastbinden W v E te Berkenwoude f 7 50 s 3 dg h A V d V te Ouderkerk a d IJs sel vrijspraak A O te Krimpcn a d IJssel vrijspraak Uit baldadigheid een schouw onder water duwen J IJ B te Lekkerfcerki f 10 s 4 dg h A v d V te Oudtex fcerk a d IJssel idem W v E te Berkenwoude £ 7 50 s 3 dg b A O te Krimpen a d IJssel vrijspraak Uit baldadigheid stuk schietenmet een katapult van eett electr straatlantaarn J de G te Stol wijk f 15 s 6 dg h Baldadig optreden als spook N J Sch B de B en W v d H te Moordrecht 1 mnd voorw tuchtschool Niet onder hoede houden van eengevaarHjkenhomï T S Bergambacht f 25 s 10 dg h Overtreding van het Vestigin s besluit P J v P te Stol wijk vrijspraak C A V d K te Gouda ri z J A U te Gouda vrijspraak T S te Gouda f 10 s 4 dg h Niet voldoen aan de Leerplichtwet G B te Vlist f 12 50 s 5 dg h W H te Haastrecht idem C J S te Haastrecht ictem C T de Lte Vlist f 7 50 s 3 dg h Zitten in een raamkozijii J P te Moordrecht f 5 s 2 dg b TÜ Sten tegen den gevel M v G te Woerdert f 4 s 2 Üg h Na sluitingsuur verblijven in een Café D V H te Nieuwpoort f 7 50 s 3 dg h Niet rechts loepen op een voetpad J N te Gouda schuldig zonder toepassing van straf Zitten op een brugleuning H B te Gouda f 3 s 1 wk tsch Zonder toestemming van den burgemeester in een café gelegenheid geven tot dansen G B te Gouda 2 maal vrijspraak en 2 maal schuldig zonder toepassing van straf rtiiii VüACbj Het handelen in Militaire goederen A K te Wad teW eïi f 12 s 2 wk tsch P B M te Waddinxvecn voorw f 50 s 2 mndtsch Zonder vergimning met twee hengels visschen J J C G te Ri lterdam A Z te Rotterdan f 7 50 s 3 dg h met veift eurdverkl v d niet inbeslaggenomen hengielst Niet voldoen aan het politie Rijn vaartreglement A F de R onvoegd verklaart Zich met een Ian hond in het veld bevinden W J N te Zwammefdam vrijspraak Zonder vergunning vervoeren van aardappelen H Z te Waddinxveen vrijspraak NIEUWS IN HET KORT Te New York heeft een SO jarige nicht van wijlen Generaal Patton door gasverstikking den dood gevonden vermoedelijk een geval van zelfmoord uit leedwezen over het overlijden van haar diep vereerden oom De landerijen en eigendommen van het Duitsche leger de marine of luchtmacht indien niet bezet door de geallieerde troepen zullen voor de landbouwproductie beschikbaar gesteld worden Aa valliog Bonaenl Voor de tweede helft van de te 1946 van 6 tot en met 19 lanoari Elk der volgeode bonnen geeft reek het koopea bonkaarten ka kb kc 601 250 nram lum wv 555 1 Ka aardappclea a 55 1 liter melk b 55 en c 55 3 liter melk b 56 1 Kg aardappeica Bonkaarten kd en ke 601 250 gram tam st 5 liter i 1 Kg aardappeTabakskaart QA 513 T 08 2 rantsoen tat geen Import ciga Versnaperingeakaartca QB 513 v 08 100 gram chocolade snikerwerken Tabaken Versnaperlngenkaartt Q C 51j X 08 100 gram chocolade sttikerwerkes Bovengenoemde bonnen konaen rcedi VrQdag 11 Januari a s van des midèi 12 uur af worden gebmikt met uitzondeZ van de bonnen voor melk en aardapjilj waarop eerst met ingang van Maaodaif Januari mag wordea afgeleverd Op bon 555 wordt 1 kg aardappebi personen van 4 jaar en ouder beschikiw gesteld Gerekend wordt dat dit door è weersomstandigheden zeer lage rantsocs ril de eerder verstrekte wekelljksche voonefc ten net 2 kg kan worden aangevuld il DANSSCHOOL HOLTHUIJSENl Concovylla Westhaven Goudi Heden overleed zacht en kalm onze lieve Maa Vader Bekawd en Grootvader HENDRIK DE GROOT ia Uvea OalvBofcr der ReglatratI ta SncccMic in den Qudcrdom van 57 jaar Namens de familie H C bE GROOTHofflian Goada tO Jaotiari IQ ó Graaf Plorisweg 30 Geen bezoek De teraardebeitelling zal plaati hebben Maandag H Jan a s op de Nieuwe Alg Bcgraa pl te Driebergen Ri senbnrgte 1 u Gevraagd tegen 15 Febr wegens hniseli ke omitandlgb der tegenwoordige eeo FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht Qoed loon Hulp van tweede meisje en werkster aanweüg Gr wasch btütensh AmuIB S aVuuüs lUaabucti C u uui Mevr V WIJNEN Fluw singel 70a jpevraagd WERKSTER voor den Vr dag met middagkost Aanm OOSTHAVEN 8 Wie wil zijn SCHRIJFMACHINE tegen goeden prys aan my verkoopen Br onder no 2500 bar v d bl Enc rgiek persoon alg ontw b z a ook eenige dagen per week onverschillig wat ook vervoerbedrijf adm vcrtegenw etc Br onder no 3094 bar v d bl Gevraagd en NET MEISJE voor de huishouding van smor gens 8 ur tot s mtddags uur of event een nette WERRSTEK voor een dag in de week C H DERNEE Kleiweg 79 bovcB baklieri Slccolaod Aannemersbedriir Cenaagd XANTOORBEDeDE M of Vr voor de boekboudiag Eigenhandig geschreven brieven ondef no 6 Van Burk s Advcrtentiebureau Kltlweg 3 9 Te koop 3 Aatooiatiekea zg a n Merk Holdeen 3 rijen van 10 vakjes per rij voor gebak broodies croqar t a ook verwarmd Bcvr J P Heijestraat 12 Goada Dansschool BRON MuL Zaal Kunstmin Boeiakada Zondag 13 Januari van 3 8 30 uur inschrijving van Leerlingen voor de cursus van 5 30 7 15 n inschrijving voor geoafandan voor da clubs van 3 5 30 u an van 7 30 1 0 uur TOCH GEMAKKELIJK Zoon Vlkhocd die bestand is tegen lk weer bij elke gelegenheid gedragen kan worden en steed flatteus stajt teimlastc als het model niet ai 4c veel veranderd Is Maar dan Is ar nog raad I W tifn tpedaÜMten in VERVORMEN wü maktn paneenoaek vllthoed een MODERN CHARMANT MODELLETJE Zelfs Um oudm Heeren vtithoed toooeren wij om tot een vlot flatteus daateshoadje Malson Johanna Markt 70 Gouda naait Politiebureau y voorhtcn Hoogitraat Rotterdaia Voor apocdige indiensttreding gevraagd Jongste Bediende 8ptt k B Gatz TeBwfahrleksi Ü Y PiBw i e 95 GROOTBOEKSCHULD 1946 Da oangeWezen mogal khaid ter varkril g van een behoorlijk rendement van Uw yrr én Uw geblokkeerde geld Inachr ving is dus in Uw eigen be Icmg en bevordert boTendien het financieel herstel ▼ cm Nederlmd Da InxdtrlMng opant op 15 Januari bii da bankan aHadmnkantormn boaranlaanbankan an spaarbankmn Lamat ha prospectus mat aUa bijxondor hmdmn PUBLICATIE VAN HtT MINISTERIE VAN HNANCIEN Chocolade en Suikerwerkfabriek Bonera N V te Gouda praagt eenige NETTE MEISJES Goed loon Prettige werkkring Aanmelden dagelliksch bij den portier Gouwe 222 van 8 12 en van 1 30 5 uurZsaterdag van 8 12 uur Gevraagd BEZORGER voor het rondbrengen van bladen Brieven DE SLE Huygenstraat 26 Oen Haag MEISJE gevraagd voor dag of dag en nacht met vrijen middag per week JO BRAN tolwljkersInis B 28 bij Gouda PENNOCK S FABRIEKEN NV Carosseriewcrkca ca Traasportaiiddclea ApparatcaboawWBTBSINGKADB 155 DEN HAAG a l vragen voor onmiddellijke indiensttreding I USlWirttfS Goede loonen eti goede Soc v rz Aanm bij den portier v 8 l7ow m Tif Bont Wff repareeren en modernisecrc soorten bont Heeft U vellen wij makei het aicttwste model bontnantel voor ü T Houikamp IJsscllaan 217 Dirl tclsche onderwijs instellingen JOH DE WITrSTRAAT 393 397 LEIDEN geven schriftelijk Individueel onderwijs op elk fl bied Wanneer U ons even schrift welke stuit U interesseert sturen wij U vrijblijvend een uitvoerige prospectus Philosophie Psychologie Kinderopvoeding Kunst en MuziekgeschiedenisTalen o m Latijn Maleisch I sisch Handelswetenschappen en Economie lefe nische vakken Binnenhuis architectuur Reclame Teekenen Schoonschr Landbouw Veeteelt Tuinbouw Zondagavond a s Dansen voor ingeschreven leerlingen Aanvang 7 30 ttUt Qp dazan avond bestaat waar galaganhtold zich ta doan In chrljv Band THE RHYTHM PLAYSW Curiüs voor aarstbaginnandan Zondagmiddag a s aanyi ng 3 30 D uur Up da curtuisan voor gavordarden worden prachtige var onderwezen maakt dat U er bij bent Concordia dt mtttt B itlliB m intieme i l een echte ifeer hetnKhm ae ictaen U knot venekerd xi n eenige aenoeoli ke oreo door te bro 9 hl dagelijksch HOLTHUIJSBN Gedipl leer Prive adre KARNEMELKSLCXaX 46m G ood Zaterdag 12 Januari opent P J Melkert Café MARKT2ICHT Hoogstraa t la v h C fé Am telbar Boelekade Gouj j ADVERTEERT IN GROOT GOUDA