Groot Gouda, zaterdag 12 januari 1946

Ö GROOT GOUDA k ALGEMffiSi DACiBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT MAAJCrMAOTT 0 Administratie M J van Looa ZATERDAG 12 JANUARri946 Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse nunun 10 et NUMMER 126 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksep Drukker Drukkerij Verzijl Gouda r Een jaar geleden Morden is hef een jaar geleden of juister ezajd precies wee en vijftig j eken geleden dat in Gouda de razzia s begonnen en de pijpensfad opgescheept werd met een 2Ü0 man sterk oppak commando dat twee maanden lang onze stad onveiÜg maakte Eindelijk op den Zondagmorgen begon dan de langverwachte georganiseerde mannenjacht Zaterdagavond konden slechts enkelen gewaarschuwd worden doch s morgens vroeg voelde vrijwel de geheele stad dat het dan eindelijk zooyer was De kerken bleven dien dag vrijwel leeg evenals de in een koude grijze mist gehulde stralen Men zag niets dan groepjes moffen van allerlei allooi LuftwnHe Wehrmacht S S een bijeen geraapt stelletje met nu en dan een slachtoffer lusschen hen in Na een dag zoeken hadden zij een kleine tweehonderd man bijeen kunnen brengen Duizenden eofiter ontkwamen aan dien greep Zi verborgen zich onder deA vloer en hoorden dan de moffenlaarzen vlak boven hun hoofd kniersen of zij verborgen zich in dakgoten en hoorden de moffenstemmen vlak onder de dakpannen Weer anderen hadden een schuil plaatsje gezocht achter een dubbele icaslwond of hun hail gezocht in een een doode hoek van het huis Kortom het grootste deel van de Goudsche mannen had een schuilplaats Zij waren voorbereid en hun maatregelen hebben hun doelmatigheid bewezen De tweehonderd slachtoffers werden overgebraght noor het nog bruikbare gedeelte van hef Sf Jozef piivitjoen Velk een golt van enthousiasme ging er door de stad toen er den volgenden morgen werd vernomen dat de zusters erin waren ge iaa d ongeveer de helft van het aantal opgepikte mannen te laten ontsnappen Nafuurli k werd dit ontdekt maar toen was net te laai Vele buitenstaanders watertandden toen het rantsoen dat aan de opgepikten werd verstrekt bekend werd een half brood perdagi p v per week Doch ook dit lokmiddel had geen succes Dit was de eerste dag van razzia s en hij was de ergste want al yfiuw kenden onze mannen de kneepjes om toch nog even op straat een luchtje te happen Half Maart vertrok het oppakkom mando Hoe groot was de woede van den Ortskommandant toen deze de straten na het vertrek van de oppik moffen weer vol jonge mannen zag waarnaar 2 maanden was gezoctit Het massale verzet van de Goudsche burgerij in deze dagen toen de bon gersnood haar hoogtepunt begon te bereiken zaleen ieder met dankbaarheid in het geheugen houden en een helder lichtpunt biiiveij in dien tijd van de donkerste ellende V STADSNIEUWS Brostig ongeluk bij sloopwerk Bij het sloepen van het gebombardeerde gedeelte van het St Jozef paviljoen Is gisterenmiddag een ernstig ongeval gebeurd Drie mannen waren bezig met een z g kelderwindb een buitenmuur om te drukken waartoe zij een balk tegen een binnenmuur hadden geschraagd Inderdaad viel de muur om van de derde étage maar doordedrenning van het vallende gesteente bezweek ook de binne muur welke bp de drie mannen terecht kwam J V V uit de Vecrstraat werd met ernstige Khaafwonden hoofdwond en vermoedel k inwendige kneuzingen onder het pain vandaan gehaald Zijn toestand is rnstig M de K van de Turfmarkt had heide beenen gebroken waarvan één op twee plaatsen terwijl W v G een rechter onderbeen brak Naar verluidt is het loepen van deze ffluor Biet op oordeelkondlge w1jxegeschiedl Sprccknvr Burgemeester Maandag a s zal de Burgemeester zijn spreekuur NIET kunnen houden De Indische tentoonvtelling Zeer veel werk heeft het Comité Holland helpt Indié gemaakt van de tentoonstelling welke in de Sociëteit Ons Genoegen is gearrangeerd Aanvankelijk lag het in de bedoeling uitsluitend stukken te exposeeren van het Indisch Instituut te Amsterdam doch daar deze stukken niet vo r Maart a s in Gouda kenden komen heeft het comité andere wegen gezocht en zoo konden wij thans een indruk krijgen van hetgeen in Indië wordt gepresteerd door de inzemlingen van het Missiehuls te Tilburg de B P M en enk le voorwerpen en diorama s uit het Indisch Instituut Overzichtelijk is alles gerangschikt en zoo begint de tentoonstelling met een overzichtvan den invloed die Voor Indië en Chinahebben gehad op het godsdienstige en cultureele leven van Indië Het tentoongesteld hand n lakwerk getuigt duidelijk an dezen Invloed De inzending van het Missiehuis te Tilburg heeft in hoofdzaak betrekking op de Kleine SoendaeilaLden en Nteuw Guinea Eenige kleuren platen toonen ons de verschillende typen op Java benevens eenige dansers ea danseressen Ook de koloniale producten zijn niet vergeten Nootmuskaat in den dop foelie aardolieproducten tn verschillende trappen van raffinatle het is alles overzichtelijk uitgestald Prachtig inlandsch handwerk is er te bewonderen Vlechtwerk koperwerk uit Djokjakarta waarvan geen twee zijden he t irJe motief vertoonen houtsnijwerk uit japara welke plaats door dit werk bekendheid verwierf prachtig bewerkte zilveren schalen van Bali Borneo en uit Djokjakarta alsmede kunstig kralenwerk liggen hier in bonte afwisseling naast elkander Ben andere tafel geeft een beeld van de woningbouw op Sumatra waar voor elke gehuwde dochter een gedeelte aan het stamhuis wordt aangebouwd De moe cr is hier hoofd van het gezin alle getrouwde dochters komen bij haar inwonen Men noemt dit het matriarchaat Ook de Indische muzikale volkskunst bij uiineuiendiiciü üc uduicMuy is uici vciyclcii Op een der avonden waarop ▲ tentoonstelling geopend zal ztjn komt bovendien een origineel gamela g orkest uit Den Haag musiceeren De oude Hlndoe cuUunr vaa Bali woningen alt de Bataklanden inet hun specifleken stijl en een origlneeli mandan koppensnellerszwaard zijn er nog te zien naast de bewerkte schelp vaarmede de Papoea s van NicuwGuinea elkaar signalen geven Deze tentoonstelling zal er ongetwijfeld toe bijdragen een beter inzicht te geven in het wezen van Ncd Indië Al is het tentoongestelde natuurlijk ni t volledig om tn alle opzichten repressatatief te zijn kr is een goede keus gemaakt Hedenmiddag is zooals wij reeds meldden de tentoonstelling officieel door Burg James geopend Velen zullen in de week van 12 tot en met 19 Januari een bezoek brengen temeer daar de opbrengst ten goede komt aan de actie Nederland helpt Indië Rest ons nog te melden dat de tenteqnstelling geopend is van 9 12 uur speciaal voor schoolkinderen s middags van 2 5 uur en s avonds van 7 9 30 uur Verschillende krontjongorkesten zullen des avonds de tentoonstelling met muziek opluisteren Feestavond Tovo De buurtvereenlglog Tovo hield Donderdagavond in De Beursklok een feestavond waaraan medewerking werd verleend door het teoneelgezelschap Tavenu dat het kluchtspel De firma staat op springen Vergeet U niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam lig tusschen LUBBE en PHILIPS U behoeft alleen Uw tweede distributiestafkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt In het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht tusschen 9 J0 en 12 u en tusschen 2 en 3 30 umr opvoerde Het was van het bestuur van Tovo goed gezien om eens af te wijken van de gewoonte Iets met eigen krachten te organiseeren Want mede dank zij de sublieme wijze waarop dit tooneelspel door Taveiiu werd vertolkt is het een feestavond geworden die op boog peil stond Terecht werd dan ook namens het bestuur der Centrale dank gebracht voer hetgeen Tovo dezen ayond had geboden en waarbij werd opgemerkt dat de Buurt vereen igingen bij het organiseeren van feestavonden wel degelijk een opvoedende taak hebbeii te vervullen met hetgeen wordt geboden Nadat de voorzitter de heer Kers dank had gebracht aan alle medewerkenden werd deze goed geslaagde avond met een geanimeerd bal gesloten BURGERLIJKE STAND Geboren Hans Arie zn van R Kernpers en G Anker Boelekade 119 10 Jan Cornells Martinus zn van C J Gerlag en E Nettem woonwagenkamp Ondertrouwd 10 Jan J vanBevercn en D Terlouw C M Verbij en A H van de Pavoordt fH van Kersbergen en C Scharleman M Veldhuizen en N de Bruin C de Jong en A Meijer J W Merbis en D Flux J C van der Sloot en P Hofland J N Reldlng en A R J van den Berg A Boer en A E Verschnt A H Gljsbertsen en J J deBruljn C M Jaarsveld en C C Verkaik L C Bras en A Vleggeert Overleden 8 Januari Adrianus Hendrikus van der Kroef 30 Ellbertus Hendrlkus Speksnijder 5 j Johanna de Ruiter geh met L de Bruin 74 j 10 Jan Hendrik de Groot 57 Bert Franciscos Eikenaar 6 i Aanvragen extra Textielgoedereti Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage het nummer draagt tnsschen 34305 en 34576 op Maandag 14 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 unr PREDIKBEURTEN Zondag 13 Januari 1946 Ncderl Hervcrmde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds G Elzenga Bediening H Avondmaal 5 uur oam Ds C A Koore vaar Bed H Avondmaal en Dankzegging Westerkerk v m 16 uur Ds Gerh Huls Bed H Avondmaal 5 uur nm Ds M C Ko lc Bediening H Avondmaal ea Dankz Vereeniging van VrijiInBlg Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 v m 10 45 uur Mej Dr Nicoictte A Braining te Rijswijk Vr zlnnlge Jeugdkerk Kelserstraat 2 nm 7 uur Ds J Nienhuls Ned Herv Ver Calvljn Geen opgave ontvangen Remonstr Gereform Gemeente 10 30 unr v m Ds J J van Hiile van sGravenhage Evang Luthersche Kerk 10 uur voorm Ds J J Simon Oad Katholieke Kerk 10 30 en 6 onr Pastoor Giskas Crerefermacrdc Kerk 10 uur Ds J P C ten Brink en 5 uur n m Ds G R Visser uit Oude water Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groeoendaal Van kwart voer 3 tot kwart voer 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 uur vm Chr Geref Kerk en 3 30 u Leesdienst Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 unr Leesdienst Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Weleen Vrije Evang gem geh Zengestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Ds P B Muller van Nijverdal Woensdag 16 Janaarl 3 uur Gebedsuur Le er des Heils 10 uur Heillglngsdlenst 3 30 uur Openlucht samenkomst op de N Markt 7 30 uur Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr H Wels Dinsd 7 30 uur nam Ledenvergadering Doad erd 7 30 uur nam Openb samenk NEDEBUND HELPT INDIE lHfutUcUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Er Wordt verwacht Wisselend bewolkt met plaatselijk buien Matige aan de kust tijdelijk krachtige wind tu schen West en Noord West Wat ts er in Gouda te doen 1 Reunie t Vrijdag t m Woensdag i The man from Folies Bergère Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Het dubbele paspoort Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Variété Zaterdag 12 Januari 8 uur Concordia Zoek de Vroeii i heid met de reveui Nu mag het weer Zondag 13 Jan Biljartwedstrijden Huur SchoonhovenDe Pianco 3 uur De Rollende Bal Anti Poedel Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waiargcnomen door Dr P de Boer Jr Gouwe 115 en Dr H A M Eijkman Westhaven 63 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek F A Dee V esthaven 14 UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Geslaagde avond voor Nederland helpt Indië Gisterenavond organiseerde het correspou dentschap van het U V V afd Gouda Vtoordrccht een avond ten bate van Ned Oost Indië Aan dezen avond verleenden hun belanglooze medewerking de heer P E v Bemmcl en het Krontjong ensemble DjalaW Walang belden uit Gouda De Presidente Mevr Schuddebeurs wees in haar openingswoord op de greete hulp die In Indië verleend moet worden en verwacht dan ook de groetst mogelijke steun van het gcheeel gevulde Posthuis Nadat Djalak Wajang op het geheel In Indische sfeer gebrachte toeneel het publiek in de juiste stemming had weten te brciigen trad de beer van Benimel naar voren Spreker wees er in zijn inleiding op dat wi van Indië in de huidige benei ien chaos geen verkeerden indruk moeten krijgen Persoonlijk had hij kunnen constateeren dat vooral op Midden Java een bevolking leeft die wat intellect kunstzinnig gevoelen offervaardig eid voer zijn mrdemensch betreffen op een hooge beschaving kan bogen en dat deze Javanen wel zeer goed doordrongen zijn van het feit dat samenwerking met Nederl noodzakelijk Is Hij had dan ook bij een propaganda j eis voer het Dcterdingfonds kunnen constateeren dat in Ned Indië sinds het voeren van een 30 jarlge ethische politiek werkelijk Iets qrootsch is verricht dat in vergelijklnp met aaderC koloniale gebieden als Eng lodië de Kongo e d glansrijk de toets der kritiek kan deerstaan zoowel wat het bestuursapparaat als de technische en inteUecturele ontwikkeling en sociale vorm betreft Hierna voerde spreker ons iret behulp van lichtbeelden door geheel Indië heen vat ongetwilfeld het publiek een stuk dichter bij dat land heeft gebracht waarvoor duizenden goedwillende Nederlanders hun idealen en leven gaven Nadat de band zich nog enkele malen van haar goede zijde had laten hooren volgde een geanimeerde verlottng van ingekomen geschenken Vermeld dient nog dat alle consumpties verzorgd waren door de Plattclandsch Vrouwen Vereeniging en door deze zelf werden g sëhonken Bij de sluiting ken de presidente dan ook mededeelen dat het totaal bedrag voor de actie van Nedeland helpt Indië f 835 bedroeg Onder de autoriteiten merkten wij o m op den burgemeester K Brand wethouders en leden van het gemeentebestuur we Ike van belangstelling gaven