Groot Gouda, zaterdag 12 januari 1946

spoedige Indiensttred ir 1 ivaiiiOOr bediend manl en voor administratie y Aannemersbedrijf Gouda Kennis van Boekho loonadministratie en typen vereischt Brieven onder no 3 bureau van dit blad Gevraagd halpiodehaishoodiii P G voor dag ef dag eo aick Goed loon MEVR PkOSMAH Van Itersonlaan 26 Bij het Nederlandsche Beheerainstituut Vertegenwoordiging Gouda Oosthavcn 11 kan geplaatst worden een administratieve Icracht Goed kunnende correspondeeren en met boekhouden bekend Sollicitaties allee n schrlftelilk De Regeeringsdienst te Gouda vraagt t oor kantoor employé m of vr I leeftijd 17 21 jaar kunnende typen Spoedige indiensttreding Brieven onder nummer 3286 bur van dit blad MEESTERKNECHT Gevraagd in kaaspakhuls in Friesland flinke meesterknecht volkomen op de hoogte met alle voorkomende werkzaamheden In staat de geheele leiding op zich te nemen Brieven onder no 3251 bureau van dit blad HET NEDERLANDbCH BEHEERSINSTITUUT VertegenwoordiBlng Goud Met ingang van Èeden is het Bureau voor het publiek alleen geopend op DINSDAG WOENSDAG EN DONDERDAQ van 10 12 uur voormiddag Ondertrouwd M DB JONG ea LBNI VAN DER HORST Hnwdl kavoltr Dond 31 Ju b s Kerkelijke bevestiging n m 3 n in de St Janskerk te Gouda door den Weleerw HeerDï F W n Vit miI Gcltgenbeid tot felicitcoen na afloop van den kerkdienst in de consutotiekancr Goada 10 iBBuwi 19 Groenewef 2S Gr Fioriiweg 99 Tock adrei Ju Kruyffitraat 5 Rottetdam Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan de WelBd 2 rgel HeerenDr B Broekhulzen Dr H W de Planque en het verplegend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis voor de lief devoUe behandeling tijdens de ziekte en everlijden van onzen innig geliefden Man en Vader ADRIANUS DBN HAAG Tevens betuigen w onzen oprechten dank aan Ds G Huls en verder aan familie buren en vrienden voor de belangstelling ons betoond Namens alkn Wed P den Haag Mulder en Ali Raam 153 Diep getroffen door de vele blijken van medeleven bij het heengaan van onze geliefde Vrouw en Moeder Nic i Johanna Tijatctman Hooscndoorn zeggen wij hiervoor hartelijk dank J G A Tijsterman Truusje Gouda Januari 1946 Bleekcrtslngel 15 Neg onder de nindruk van de grqptsche hulde die men mij bracht bij gelegenheid van mijn SO jarlg jubileum gevoel ik m verplicht langs dezen weg allen hartelijk dank te brengen die daartoe hebben bijgedragen De waardevolle geschenken wel in t bijzonder die van de fam Endenburg en v d Molen directie en personeel van de firma de schat van bloemen die ik in ontvangst mocht nemen en niet minder den te mijner cere aangeboden feestavond Welke zoo uitnemend slaagde dit alles heeft gemaakt dat deze dag voor mij en mijn familie tot een onvergetelijke is geworden J V d HEUVEL I Gouda 12 Januari 1946 IJssellaan HO Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan directie en per oneel van de N V P J Endenburg alhier alsmede aan de fam Endenburg en V d Molen voor de vele blijken van belangstelling bij mijn 15jarig jubileum ondervonden P R5PAR0N Gooda 12 Januari 1946 Knirckietstraat 40 De ZON DA GSCHOLEN der Ned Herv gemeente vangen a s Zondag weder o D 12 30 nnr aan Ouders worden vriendelijk verzocht hun kinderen reeds nu naar de Zondagschool te zenden met het oog op het begin der cursus Afd Gr V Pinkstereachool Afd Jalianaschool Afd Westerschool Alleenwonende dame b b h h vraagt net meisje v halvedaeen of nette werkster Aanaelden s avonds na 8 uur Bleekerisingel 28 beneden Gouda Gevraagd voor DAGBLADBEDRIJF EEN JONGEMilN niet ouder dan 18 jaar metMuiodiplöma voor administratie en andere werkzaamhenen Brieven onder no 811 bureau v d blad Tc koop in prima staat zijnde Old Fin HDiskamer Dressoir Tafel 4 Stoelen 2 armstoelca Met vooroorlog iche bekleeding NAAIERSTRAAT 19 GOUDA HUWELIJK EENZAME Blijft toch niet langer door leven met Uw stil verlangen naar een leveaakameraad Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen metiemand lie evenals n ze f r ht vc naar een ernstige en oprechte kenniamakinn Wij hebben immers massa s ingeschrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Zuid Holland ook in Gouda en directe omgeving en geheel Nederland Onze bemiddeling is voor jong èa o d voor werkenden gegoeden middenen boerenatnnd Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen Heeren die in een moederloos gezin met huwelijk als duel ecu serieuze huishoudster zoeken of Dames die als zoodanig geplaatst wenschen te worden ook direct van dienst zijn Schrijft ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert Geheimhouding verzekerd Neerland a Grootatc Hawel kabe iddelingaknntoor Bxcelalor Jnooplantaoen 73 Haarlem Zoolang de treinen niet normaal loopen alleen op Woena dag en Zaterdag geopend van 2 4 30 oor Bijkantoren te Leeuwarden Groningen en Nijmegen Gevraagd voor Nieuwe Schoowburg Boeleka de Gouda WOENSDAG 16 JANUARI 8 uur HOOFDSTAD OPERETTE I Ucoil MH EIÏ H r T rry ATTr T w n rxT rn r n n i VUT de voormalige FDITZ HICSCH OPEDETTE brengi WALSDCOOM Operette van Oscar Stram Nederl bew Meyer Hamel mei Dora Schrama Duih fihoden Paul Harden Friiz Sf einer Bernard Taverne Prijzen der plaatsen f 1 50 tot f 4 a r i n vele anderen Pla t b pr k n Maandag 14 Januari n CNnid a 15 J amari a 10 30 12 30 uur MAISON ANNY ZZZZZZT ktint U zich scheppen bif H MULDER k ZOON Carroaaerie en Wagenbonw Parklaan Boskoop Speciaal adres voor het VERVORMEN Hooge Gouwe 9 Gouda yan alle soorten Dameshoeden Een aangename werkkring en goede toekomst Wy ▼ rascn bekwame PlaatwerkersCarrosseriebouwers Timmerlieden Meubel ma feers en Schilders MOTORBOOTDIENST ANNA MARIA GOUDA DORDRECHT Te beginnen 15 Januari 2 maal per week Vertrek van Gouda Dinsdag en Vrijdag 7 uur LEERT ENGELSCH met schriltelijken curius door ons voor het Nederlandsche Leger samengesteld op verzoek der autoriteiten Fnn beperkt aantal burgers kan deze lessen ook volgen Lesgeld ƒ 2 50 per maand Voorts cursussen MALEISCH officieelen militairen cursus in 5 maanden Lesgeld ƒ 2 90 per maand Fransch Duitsch steno middenst diploma boekhouden Opleiding practijkexamens OndeVncmer W J VAN EIJK Gonwe 87 Gouda Tel 2484 1 Adminisiraiiekanloor R Brand hij rif Jtilianasluis Govdn BOEKHOUDINGEN Inrichien bijhouden n conlroleeren BALANSEN BELASTINGEN td Postadres Ootteinde 57 Moordrecht MEJ TALEN INSTITUUT R O TT ER DAM tER T lkbEGAAL Glasonderneming Gouda NU NATION AAI Gratis preelias van G O G Hooge SchieL Zeedijk 23 TeL2028 adres MO 34 j HET aangewezen adres voor het r Cio r r r 0 fïï of Pf iiin Loverinft van alle soorien heesiers of boonven Speciaal adres voor aanleg van moderne fruiiiuin of boomfioard Aanbevelend Ook voor snooiwork Uw adres A A ¥ LUUWIM Mi uwg Gouwe 4 Gouda verzilveren herverzilveren slijpen polijsten enz van al Uw vlakglas Speciaal ingericht voor het aanbrengen van koperrug Onderstaande adressen venchaHen U iaarne all inlichtingen Fa H D TAMSE Naai rstraaf 3 J VANDERLAND Markt 2 P H ZANDVOORT Wijdstraat 25 Groote Melkinrichting In Den Haas vraagt voor een harer filialen £ ii i riliaalhoudsters Moeder en Dochter of twee Zusters Dienstwoniag beschikbaar Vast loon en provisie In staat waarborgsom te itorten Brieven met nitvoerige Inlichtingco en rfcenie foto te zenden onder no 359 aan Advert Bur MAJOR Laan van Meerdervoort 189 F IDen Haag De Geref Zondagischool Jozef fel r 5 9 weer om kwart voor drie in de Groenvaa trlnstererschool aan de Groenendaal Alle kin deren zijn wlkom Vervolgklasse voor jongens en meisjes van 12 16 jaar A DE BRUIN Voorz JOH L AFEBER cr Een bedrflf te Gouda vraagt een HANJDIGE JONGEK b kho niril mTI HANDZETTER ga caa d Flink loon mct rcstatie toeslag Sollicitatie met opgave van leeftijd vorige werk plaatsen godsdienst enz enz N SAMSON N V Alphen a d Rij Op gezellige Dansclub Dinsdagavond onder gcdipl leiding kunnen cenige GEVORDERDE PAREN geplaatst worde A add Dl d pd te d bo l Co rfl