Groot Gouda, maandag 14 januari 1946

o GROOT GOUDA T ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRACHT i MICTMAOIT Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J RJksen NUMMER 127 IXttidcer Drukkerij Verzijl Oouda MAANDAG 14 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Buf Markt 67 Gouda TeJ 309a Abonn p w 25 et Losse nunun 10 et STADSNIEUWS FEESTAVOND TER GELEGENHEID VAN ZEVEN JUEILEA Vrijdagavond bood de directie van de N V tot Aanneming van Werken v h H J Ncderhorst aan haar personeel een feestavond aan ter gelegenheid van een zevental ubilea waarin genoemde firma zich in de kaatste jaren mocht verheugen Onder regie van den heer J G Lotgering werd een feestprogramma afgewerkt dat er mocht zijn Zooals gebruikehjk werd daar bet hier dilletanten betrof dz clementie van de toeschouwers ingeroepen maar bij afloop kon worden vastgesteld dikt dit wel achterwege had kunnen blijven Het zou ons te ver voeren bij elk punt stil te staan of zelfs maar te noemen Enkele punten willen wij toch vermelden Allereerst het optreden van de mondhaxmonica virtviozen die voor beroepssi elers niet onderdeden Zij hebben zich op de lange avonden in een keet op een of ander werk uitstekend geoefexid D week end reis bracht het vertrek van een groep werklui na een week werken naar Gouda op realistische wijze in beeld en bracht de lachspieren sterk in beweging Een compliment voor de hierbij vertooade decors Ook Allah maakte de lachspieren goed los Een aantal schetsen zooals De Minister in de tram Arbeidsbc middeling Haar eerste liefde Circus Hajen l iagnos € De Knip en De verlegen Kunstschilder liepen vlot De heer de Jong verzorgde de taak van conferencier en declameerde Boeren kinkels en Turfmarkt 8 De heer Weisz gaf Eedjes bij de guitaar ten beste Tahiti trad in het programma tweemaal op en de wijze waarop zij eenigic nummers tenT est3c gaf verdient zeker vermelding De feestavond werd besloten met een bal waaronder de directie aan elk der oanwezigen een lot van de loterij jJNederland heli t Indië aanbood een geste ter navolging aanbevolen Directie en personeel zullen zeker met vreugde op dezen avond blijven terugzien 50 JARIG JUBILEUM Woensdag 16 Jan zal de heer A van Veen den dag herdenken vaarop hij voor 50 jaar in dienst trad bij de N V Papierwarenfa htiek A J J Vos Turfmarkt 128 te Gouda DE VENTVERGUNNINGEN B en W hebben besloten het aantal ventvergunningen voor Gouda voor het jaar 1946 vast te stellen op 200 Vergeet II niet dat U Dinsdag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen PICKO en V d SCHOUW U behoeft alleen Uw tweede dlstribntiestamkaart en het inlegvel mede te ntmen U kant in het GymnasMeklokaal aan de Peperstraat terecht tnsschen 9 30 en 12 u en tnsschen 2 ea 3 30 uar DE PJLAATSEUJKE BIOSCOOPCOMMISSIE Tot leden van de plaatselijke commissie van toesicht op de bioscopen zijn benoemd de heeren E A Polet tevens voorzitter W Beekman M A Engelhard en de dames Mevr J N van Dantzig MelIes en A E H RieszNoothoven van Goor NU MAG HET WEER Hat nieuwe opgerichte Goudsche Revue en Cabaretgezelschap Zoek de vroolijkhef T presenteerzich Zaterdag j l met de revue Nu mag het weer aan een overvolle Concordiazaal Een grooten indn js kon het gebodene besHst niet maken Er waren enkele sceöes die van originaliteit getuigden De aankleeding van het tooneel was zoo goed mogelijk verzorgd en met bescheiden middelen was dikwijls veel bereikt Costuums en dansen waren aardig Maar daarmee is de goede zijde van dezen avond dan ook geheel opgesomd Wat het meest opviel was het plat Goudsch dat bij vrijwel alle Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de Ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributie dienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewQs van aanvrage het nummer draagt tnsschen 26000 en 26466 op Maandag ISJanoari tnsschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur spelers ergerlijk storend klonk De heer John Roy die niet alleen als regisseur maar ook als conferencier optrad had het leeuwenaandeel op zich genomen Vrijwel geen scene was compleet zonder hem ZiJH optreden is niet altijd te bewonderen Met een strooien hoed gewapend poogt hij Lou Bandy te imiteeren zoixder het als zoodanig aan te kondigen en zingt liedjes over concentratiekampen en andere ernstige zaken op foxtrot melodietjes Nog zijn figuur noch zijn uitspraak maken hem geschikt voor dergelijk werk De naam Goe ring wordt nu eenmaal niet uitgesproken zooals hij wordt geschreven Weinig smaakvol was het ook een doode op het tooneel tentoon te stellen om maar te zwijgen van de begrafenis die op deze scene volgde Andere fouten wezen op een dilletantisme dat nog in de kinderschoenen staat zooals de Vader die thuis de haas zal spelen en onderwijl staat te lachen Het danspaar was keurig en kan misschien tot iets meer losheid van beweging komen Vroolijkheid was het niet waarna gezocht moest worden Veeleer de originatiteit in vele moppen die de eeuwigra schoonmoeder als onderwerp hadden Het geheel kon ondanks de lichtpunten die er waren niet voldoen en bleef ver beneden het normale amateurspeil Nu mag het weer heette de revue Sommige scenes zouden haast de verzuchting ontlokken Helaas ja AANKOOP PERCEEL MARKTNo 90 B en W hebben bij besluit van 8 Jan het perceel Markt 30 waarin de Lunchroom Victoria gevestigd is aangekocht van den heer A J Aldenhuijsen te Apeldoorn MEDEDEELING PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEtMENST GOUDA TEXTIEL rectificatie In het bericht in ons blad van Zaterdag j l staat vermeld dat zij wier aanvrage om extra textielgoederen een nummer draagt tusschen 21600 en 28999 op Vrijdag 18 Jan antwoord kunnen halen D 2i £ nxunmers moeten luiden 28600 28999 IND TENTOONSTELUNG GEOPEND Zaterdagmiddag heeft burgem James in aanwezigheid van het bestuur van het plaatselijk Comité Nederland helpt Indië en een aantal autoriteiten de Indische tentoonstelling in de Sociteitszaal Ons Genoegen geopend Alvorens hiertoe werü overgegaan hield de voorzitter van Nederland helpt Indië de heer D Nedcrhorst een korte toespraak waarin hij bet tot stand komen en het doel van de tentoonstelling tiit eenzctte Tevens bracht hij dank aan allen die hun steun bij de totstandkoming hadden verleend De burgemeester ving zijn openingsrede aan met het citeeren van een Engelsch gedicht waarin de taak van het geslacht vaq heden en vooral van hen die leiding hebben te geven in de oplossing van het Indië vraagstuk werd uiteengezet Niet het zelfvertrouwen verliezen wanneer anderen twijfelen niet Hegen wanneer anderen liegen niet haten wanneer anderen haten De huidige regeering heeft een moeilijke taak De taak die zij tot 1940 in Indië heeft gehad is haar uit de handen geslagen Sommigen zijn van meening dat wij daar in het Verre Oosten niets hebben gepresteerd Spr was van meening dat Nederland in Indië iets groots had verricht ook al kleefden er fouten aan fouten waaraan wij als volk ook schuld hadden Voelde de Indonesiër die hier in ons land kwam studeeren stond in Indië de Westersche samenleving open voor den Indiër of voelden zij zich burgers van een tweede klasse Wij zijn vervuld van de verschrikkingen welke in Indië plaats vinden en wat Haar is ge oeurd Even sjiontaan als in het Zuiden de actie Zuid helpt Noord en het Noorden Noord helpt Oost en Zuid even spontaan is de actie Nederland helpt Indië ontstaan Onze landgenooten komen hier aan beroofd van alles Zij bezitten vrijwel niets Ook in onze stad begint het besef door te dringen dat hulp dringend noodig is Maar behalve door middel van deze tentoonstelling een steentje bij te dragen heeft deze expositie nog een belangrijke taak n I ons Nederlanders op de hoogte te bren Uêitêtndit WeeriverwacJitiDg medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Er wordt verwacht Des nachts matige en overdag lichte vorst Aan de kust temperatuur om het vriespunt enkele overdrijvende wolkenvelden Droog weer Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m WoenK g The man from Folies Bergère Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Het dubbele paspoort Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Variété Woensdag 16 Januari 8 uur Concordia Min r H Vos spreekt voor de S D A P Ixkm 7 uur Réunie bovenzaal Ds Bu yer De mensch die op komst is Donderdag 17 Januari 8 uur Concordia Conceri door Jo en Arnold Juda voor Het Parool Idem 7 30 uur Biljartwedstrijd Belvédère Haastrecht lederen dag van 9 12 ur 2 5 uur en van 7 9 30 nur Sociëteit Ons Genoegen Indië tentoonstetling Hij had maar één kwartje I Bedeesd meldde het jongetje zich by de dame die de entreebewijzen verkoopt op de tentoonstelling over Indië Hij had maar één kwarje en de entreeprijs bedraagt 50 et Geen nood Voór zooveel jeugdige belangstelling zwichtte de cassière en hij begon zijn rondwandeling Natuurlijk stuitte hij op het tafeltje waar loten verkocht worden voor de groote loterij Dat was ook wel iets voor hem maarrr hij had geen gulden Ook daarvoor werd een oplossing gevonden Hij kreeg een briefje mee naar huis als bewijs dat de gulden die hij aan zijn moeder kwam vragen inderdaad voor het beoogde doel bestemd was en niet in een bioscoopcassa zou verdwijnen En een half uurtje later verliet hij weer de tentoonstelling Het lootje als een trophee in zijn hand gen van e Indische cultuur doos middel van een groot aantal kunstwerken welke hier zijn tentoongesteld Hiermede verklaarde de burgemeester de tentoonstelling voor geopend MUZIEK OP DB INDIE TENTOONSTELLING Het bekende Krontjongorkest Djalak Wajang zal op Dinsdag Donderdag en Vrijdagavond alsmede op Zaterdagmiddag cje tentoonstelling over Indië in de Soc Ons Genoegen met gezellige muziek opluisteren Daardoor wordt mede door het goede doel dat deze tentoonstelling beoogt een bezoek extra atractief KORT BERICHT Het Bulgaarsche Nieuwsagentschap meldt dat het Bulgaarsche kabinet gisteren heeft besloten een economische delegatie te benoemen om de economische uitwisseling met de Sowjet Unie voor 1946 uit te werken en om met Sowjet vertegenwoordigers maatregelen te be studeeren voor een vollediger wetenschappelijke en practische samenwerking tub tijeii de beide landen f T nwyfr ite M ai Nri m