Groot Gouda, woensdag 16 januari 1946

o GROOT GOtDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOP GOUDA tiN OMSTREKEN WKMÏiAMm Administratie M I van Loon WOENSDAG 16 JANUARI 1946 Buf Markt 67 Öouda Tel 3009 Abonn p w 25 et Losse nRnun 10 oL Raéadie L J A v d Steenhovea Mr A A J R ksen NUMMER 129 Driftleer I rukterij Verzijl Gouda REEUWIJK BURGERLIJKE STAND Geboren Nicx laas W A r vQ A de Bmin en C A Bertels Josina F d v J Nap en M J K£ik te Noorden is beroepen bij de Ned van üieijen hLans z v M bchouHcrv ïvcrk te Quudti Uiu ea A vmm Elk Ondertrouwd Johannes PieteiSlinger 22 j te Gouda en Erna Barbara de Wit 19 j Gehuwd Jan Jongcnccl 2X j teReeuwijk en Sinaida Njesmatchnowa R 20 j STADSNIEUWS Ingebrttikneming grondervea voor landboawdoelciBden voor ver dedigingswerk en Daittckc WcctflMKht De MinUter van Binnenl Zakca heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld dat de ftgeting inzake de vergoeding van de pachtwaarde voor gronderven die voor landbouwdoeleinden worden gebruikt doch door de voormalige Duitsche Wcermacht in gebraik waren genomen of tengevolge van magfrcgelen van de DuKiche Weermacht aan bet gebruik waren onttrokken zonder dat ter zake vergoeding van pacht of huur krachtens verordening H4 1910 werd toegekend definitief als geClndigd Deze regeling was feitelijk al b iten wer king ge teld door de scliorsliVi vcoi hei Besluit op de bezettingsschaden Deze aangelegenheid wordt beha eld door ket Commissariaat v oorlogsschade @eeken iteiBKhelaan 37b Amersfoort De Rqksdienst voor Landbonwherstel afd Ptditvcrgocdingea Hooge Nieuwstraat 6a te iGravenhafe ia belast met de verdere afwAkeltag der agrarische besetttaga en oorlog sgeweldichade Voor p bltckrcchteli ke lichamen daariKde geliikgcstelde c q voor gell kstelling daarmede la aanmerking komende lichamen dlcaea de aangiften te worden gezonden naar de R kscommlssic van advies inzake bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamca wier ail es is gewijzigd In plaats van Kerklaaa 2b te Apeldoorn adrasscere ta Ooot Ncrtoglnaclaaa 196 te a Gravaafaage Veitigiagi ca Verlialavcrbod De 9eldigheldsdaar vaahet ag Vestlgiags Icslait Ned Staatscourant t9 10 45 no 93 is blijkens pubUeatic in de Staaricou ant van 3 4eter ao 2 vuloktd 1 Juli 1946 BENOEMING LEERAREN GOÜDSCH CONSERVATORIUM Met ingang van 1 Februari 46 5 ïjn aan het Goudsch Conservatorium benoemd de hecren Johanvan Poortvliet voor de cello entromboneldasse y d Linden voor de saxophoncen klarinetklassc in V d Heiden voor piano en ibeorie be beer J Poortvliet is oudkerling van de bekende Haagsche cellisten Joh Ydo en Co v d Be k en ia in het bezit van Diploma Koninkhjk Conservatorium f De beer J v d Linden is de on van den bekenden thans ovcr leden kapelmeester van de Kon Mil Kapel die zeer veel bekende muziek voor Harmonieorkest arrari eerde H l oor tot de meest bekende saxaphonisten van ons land I e heer Jan v d Heiden is gediplomeerd Conservatorium Brusel én was leerling van den heer Bernard Tabbemal Nico Verhoeff en Theo v d Pas Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributickaart moet kalen als Uw aaam ligt tusschea DB VAAL en VIJVER U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart ea het inlegvel mede te nemen U kant to het Gymnastieklokaal aaa de Peperstraat terecht tusscken 9 30 ea 12 a ea tasschcB 2 ea 3 30 aar DBEÏSTAL De stucadoor v A uit Den Haag die aan het station werkzaam is deed aangifte van diefstal van een gouden heerenhorloge met doublé ketting uit zijn kleeding GEEN RIJVERGUNNING v B uit Alphen a d Rijn werd bekeurd omdat hij zonder rijbewijs reed De auto van B uit Lange kuige Weide werd in beslag genomen omdat hij zonder wegenbelastingkaart en nummerbewijs reed Klaarblijkelijk veel voorkomende euvelen RIJWIEL GESTOLEN Do heer V uit Woerden liet zijn fiets 4 rhinuten onbeheerd voor een winkel op den Kleiweg staan Toen hij buiten kwam moest hij coqstateeren dat zijn karretje spoorloos verdwenen was Damclnb Gosda De altslagcB van de glsterea gespeelde partifea voor de onderlinge competitie vaade Oamcinb Gouda luidca als volgt i k van Settea D v d Lindta 0 2 P v d Pouw P Op den Camp 0 2 H de ong L v d Linde 2 0 Goudriaaa P Schouten 2 O P v d Linde H Luldras 2 0 P Hasclbag H Tenwolde 1 1 Th v d Veer f Meijer 2 0 t STtturttraii Wbcttae 2 0 T Bak A A de mgf 0 2 O RlTnsbnrger G v Ardeoae 1 1 A V Leeuwea Meijer 2 9 D V d Linde P Schouten 0 2 A A de oag P v d Llade 0 2 Lezing OTcr Isdië WkmmamfimÊd om i uar zal de Zeererrw Pater N Verhoeven 1M S C ite vt MÓe 20 Jarci zuiizi zr u as Je IndiS ie L Theater Thalia een lezlag met lichtbeelden houden over Indië Aanvragen extra Textielgoederen Anttvoord op de ingediende aanvragea kan ertsen geliaald aan den Dlstrlbutiedieast Ir ket 11 Peperstraat doar kea wier bewMs van aaavraae het numinrr draag tttsacben 31314 en 32176 op Donderd 17 Januari tusschca 9 30 en 12 aar ca 2 ea 3 30 uur UIT DEN OMTREK REEUWIJK BEZOEK AAN ELFHOEVEN Van 11 tot en met 14 Januari werd do r dz Ned Chr Studentenvereeniging met een 150 tal deellemers waaronder een 14 taI Fran schen en eeni e Belgische studenten een congres gehouden Hisrbij waren aanwezig 2 Amerikaansche professoren nl prof E Wyer uit Florida en prof W Wyall uit Merrvland hoofd van het Amsrikaansche Roode Kruis van Europa Overdag werden lezingen gehouden in het restaurant ElfhoeveUj erwijl het gezelschap zich des avonds onledig hiel J met tooneelenz Er werden ook enkele wandehngen om het plassengcbied gemaakt Naar een uitlating van deconöressistcn is de samenkomst teElfhoeven naar wensch geslaagd Vol bewondering waren zij voorde prachtige omgeving en ook deverzorging in het restaurant wasuitstekend I VERLOREN EN GEVONDiEN VOORWERPEN Gevonden een bruine rijwieltasd £ terug bij C Slaopendel Nieuwd w E 19 gevonden een huissleutiel terug ter gemeentesecretarie Verloren een heerenhoed HW HBlom door H W van Holst te Gouda Kuiperstraat 10 HUISSLACHTINGEN Over de laatste week werden ter gemeentesecretarie aan hmsslachtingen aangegeven 22 varkens en 1 schaap Bij den keurin sdienst van vee en vleesch werden als gestorven dieren ter vernietiging aangegeven door J van der Made een varken J Vermeulen een pink LOOP DER BEVOLKING Vertrokken J A C Ehiermeijet uit F 70 naar I en Haag G B van Leeuwen idt I 17 naar Qouda J van Leeuwen uit I 17 naar Gouda Ingekomen H Fr Lakerveld inH 83 uit Gouda C van Külaverenwed V d Haag in G 20 uit Alphena d Rijn H A van Veen in H7 lit Alphen a d Rijn Zanguitvoerlng De Reeuwijkcbe Zanervereeniging De Nagtegaal van de Weth Venteweg te Reeuwijk geeft Zaterdag 9 Maart a s haar eerste uitvoering in de zaal Kunstmin te Gouda aan de Boelekade Beroepen Onze vroeger Dlaatserenoot Ds j Zwijnenburg predikant bij de Ned Herv In vasten dienst benoemd De heer A Bitter die in tijdelijken dienst als opzichter van het Plassenbedrijf Wegen en Voetpaden dienst deed in de plaats van den heer J C Straver die den dien st met pensioen heeft verlaten is door Burfr Tneester en Wethouders in vasten dienst benoemd Jubileum De heer J Kloet herdacht eenigen tijd geleden den dag waarop hij 25 jaar geleden werd benoemd tot opzichter van het Gem Elec Bedrijf Aangezien wegens de tijdsomstandigheden hieraan geen aandacht kon worden geschonken zal dit jubileum dezer dagen in herinnering worden gebracht Radiobelasttng De door het Hoofdbestuur der F T T vastgestelde normen voor ontheffing van de radiobelasting 1946 voor een gemeente ais de onze beneden de 10 000 inwoners luidt als volgt Huurbedrag per week ƒ 3 inkomen per week Kostganger ƒ 13 gehuwden zonder kind en kostgangers ƒ 20 50 geh met 1 kind ƒ 24 75 geh met 2 tm 12 kinderen resp 28 50 ƒ 31 75 35 ƒ 38 25 f 41 50 44 75 48 ƒ 51 25 54 50 ƒ 57 75 en 61 Predikbeurteïi voor Zondag 20 januari 1946 I ed Herv Kerk Reeuwijk dorp V m 9 30 en n m 2 30 uur Ds H Roelofsen Bed van den H Doop Doopouders aangeven Vrijdagavond 18 Januari 8 uur NeH Herv Kerk te Sluipwijk V m 10 uur Ds E S de Lint Bed H Avondmaal Nam 4 uur Ds E S de Lint Dankzegging Ger Kerk a d Brug V m 10 en nam 5 uur Ds P War meahoven UeccMM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Des nachts matige overdag ikgte vorst OJ wind die vooral ia het Z vri krachtig wordi Plaatselijke bewolking in het Noorden Droog weer Wat Is er In Gouda te doan f Reunie I Vritdag t m Woensdag Tbc man from Folies Bergère Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Variéi Woensdag 16 antiari 8 uur Concordia Min Ir H Vos spreekt voor de S D A Pi Idem 7 uur Réunie bovenxaal Ds Borger De mensch die op komst is Idem 8 uur Schouwburg Hoofdstadopcrette met Walsdroom van Oscar Strauss Idem 810 uur Repetitie van de Gem Zangvereeniglng EoUrpc Patersteeg late Bewaarschool Idem Ned Geref Gem Ds Joh vaa Welxen 7 30 uur Donderdag 17 Jemuari 8 uur Concordia Concert door o ea Arnold uda voor Het Parool Mem 7 30 nar Billartwedstrqd BelvédèreHaastrecht Idem Tbalia Theater 8 uur Lezing over Indië door de Weleerw Pater N Verhoeven M S C Vrijdag 18 anuari 7 30 uur Rest Ter Goowi Btljartwtdstrtjd t Westen De Spil lederen dag van 9 12 uur 2 5 uur en van 79 30 uur Sociëteit Ons Genoegen t IndiEteotoonstetliDfi BINNENLAND Jhr Mr A W L TJarda Tai Starkenborgb Stachoower Ambassadeur te Partls Naar w veracmea is binnenkort de benoeniog te verwachten v n lir Mr A W L Tjarda van StarkrnborghStacfa houwer tot Ambaasadear te Pari s De Praasche Regeering heeft haar ar gremeat voor deac benoeming verleend Het Telegraafverkeer met Amerika Naar wij van de Westen Union Tele graaf Maatschappij vernemen worden telegrammen voor New York aangenomen mits gericht aan een telegramadres en voorts telegrammen voor bijna alle bestemming buiten de Ver Staten van Amerika Loonregeling metaalambachten Het College van Rijksbemiddelaars heeft loonregelingen tot stand gebracht voor het smedenbedrijf het loodgieters en fittersbed rij f het electrotechnisch bedrijf en het centrale verwarmingsbedrijf Deze bedrijfstakken hebben een ge meensrhaonplijke gemeenteklasse indee ling van vijf klassen voorts is eenheid gebracht in de loonen Deze bedragen voor de monteurs 90 96 et d w z dat een zekere speling mogelijk is al naar gelang de vakbekwaamheid van de betrokken werknemers Tenslotte is het aantal eerste monteurs per onderneming gebonden aan n zeker maximum