Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

De revne der kleine misdaad COLLECTE NEDERLAND HELPT INDIE Het voorloopig bestuur der afd Waddinxveen van het Neder landsche Roode Kruis houdt op Zaterdag 19 Januari a eenhuis hadden op hun fiets toonde Mr van aan huis collecte Amusant was de zitting van het Kantongerecht van gisteren zeer zeker Mr van Bronkhorst w as er in En wij op de persbank konden genieten van menige snedige opmerking van achter de groene tafel Het begon al dadelijk met den man die een ritje op de motorfiets over den IJsseldijk te Gouderak maakte zonder in het bezit te zijn van ee rijvergunning rijbewijs nummerbewijs en wegenbejastingkaart Aet was een oefenritje deelde de gemachtigde van den beklaagde mede Hij zou binnenkort zijn rijbewijs halen en had al 10 lessen gehad Op de verzuchting van den Kantonrechter dat er eigenlijk niets was repliceerde de gemachtigde dat alleen de goede wil aanwezigwas om een rijbewijs te behalen Na eenig heen en weer gepraat over het eigendomsrecht van de bewuste motorfiets kwam de uitspraak ƒ 40 sub 10 dagen voor het rijden zonder rijvergunning en ƒ 10 sub 4 dagen voor het niet hebben van een rijbewijs De vingerbreed Ingewikkelder werd het met den autofti t iHst die een tilbury wilde passeeren lerwifl er van den anderen kant een fietser aankwam Ook dit geval speelde zich op den IJsseldijk te Gouderak af De ruimte was echter ondanks het feit dat de fletser tegen de heg ging staan niet groot genoeg en een aanrijding was het gevolg Ik ben er door gekropen beweerde de verdachte Ja ja ze zijn allemaal zoo kruiperig in Go derak dat merk ik al was het antwoord van Mr V Bronckhorst De aangeredene kwam als getuige met een poging voor den dag öm de schuld te verkleinen Het was niet noemenswaardig b ewefcrde hij t was maar een vingerbreed die geraakt werd r Zoo n vinger kan anders heel wat Uitrichten vond de Kantonrechter ik lees hier tenminste dat de boomen van Uw wagen gebroken zijn De eisch luidde ƒ 20 sub 10 dagen Verdachte vond dit een belooning voor zijn goedheid omdat hij zoo voorzichtfg was geweest Blijkbaar is het de eerste maal üat hij voor dé groene tafel verschijnt want steeds weer moet de deurwaarder hem beduiden dat het nog niet afgeloopen is en hij nog even moet blijvef staan Dan komt de juridische aap uit de mouw wanneer Mr v Bronkhorst opmerkt dat er ten laste is gelegd dat er te weinig ruimte was om in te halen Ruimte om in te halen was er voldoende maar geen ruimte om te passeeren maar dat is niet ten laste gelegd Dus spreek ik U vrij De slot cte t gen de twee jagers zonder acte die netten hadden gespannen en een haas daarin gejaagd hadden peelde eveneens vandaag Jammer genoeg waren de boosdoeners niet aanwezig Zij werden veroordeeld tot 3 dagenkechtenis elk Het wordt hoog tijd dat de wildstand weer eenigszins op pijl komt en tegen menschen die dat in den weg staan moet streng worden opgetreden voegde Mr van Bronkhorst eraan toe Niet beloonde acrobatiek Eén van de hoogtepunten van de zitting was het verschijnen van den motoracrobaat die staande op de voetsteunen met zijn handen wijd uitgespreid over ëe Oosthavèn reed Dat ging zoolang joed tot de iinker voetsteun het begaf en de voorstelling eindigde tegen een fcvel Bij dit alles had een rijbewijs ontbroken wat opnieuw een strafbaar feit opleverde Dat is me afgenomen toen ik in Winschoten terugkwam uit Duitschland met mijn heele portefeuille deelde de delinquent mede die bovendien politiek delinquent bleek te zijn Hij was vrijwillig in Duitschland gaan werken en moest zich au driemaal per week melden bij den PXD D Het afgenomen rijbewijs was een Belgisch dat hier volgens den Kantonrechter toch niet geldig was Op de vraag waarom hij dergelijke kunststukjes uithaalde defHdc hij mee dat het een motorfiets was van den P O D die hij had gerepareerd De eigenaar vond haar slap in het stuur wat aanleiding was voor den leparateur acrobaat om het bovenbeschreven proefje af te leggen Het personeel van den P O D had veel belangstelling betoond Het lijkt we een cjrcusvertooning vond Mr van Brohckhorst k heb het zelf op de kermis gedaan en het is heeiemaal iet gevaarlijk Bovendien heb ik leeren vallen Het slot was dnt de artist zich veroordeeld za g tot 7 datjen voorwaardelijke hechtenis met een proeftijd van 2 jaar een boete van f 20 sub 4 dagen en voorw ontzegging uen motorrijwiel te berijden voor den tijd van 2 jaar Voor het niet hebben van een rijbewijs was de uitspraak ƒ 5 sub 2 dagen Ook het schoolverzuim ontbrak niet De poelier uit Oudewater die vond dat zijn 15jarige zoon Ipij hem meer kon leeren als op school was de verdachte Hijzelf was op zijn 12de jaar van school gegaan en na dien tijd Jeerde je toch niets meer U moet niet alles aan Uzelf afmeten gaf de Kantonrechter hem ter overpeinzing mede Op den eisch van ƒ 15 luidde de repliek dat je daar 2 paar klompen voor kon koopen De uitspraak was ƒ 7 50 sub 3 dagen Met eenige wielrijders die geen licht Bronkhort medelijden Zij werden gezien de omstandigheden schuTdig bevonden zonder toepassing van straf Alleen de man die bleek een pleizierrit gemaakt te hebben kreeg ƒ 2 sub 1 dag De mijnheer die de zwijntjesjagers wijde tarten en zijn fiets niet op slot voor een winkel liet staan kreeg ƒ 7 50 sub 3 dagen De Vaderlander De volgende acte bracht den Bergam bachter voor het schavot die zich met zijn fiets door den autobus had laten sleepen Zoo worden goede vaderlanders beloond riep de verdachte dramatisch uit die bleek naar het aanmeldingsbureau te zijn geweest om zich voor Indië op te geven Geeft U daar astublieft niet zoo hoog van op verzocht Mr v Bronkhorst want dan deugt het niet Zulke menschen hebben ze in Indië precies niet noodig Enfin U bent er nog niet blijkbaar Zijn vaderlandsliefde werd belpond met ƒ 4 sub 2 dagen De schuur met houding De boer die zijn schuur had afgebroken en een nieuwe had gebouwd zonder vergjmning had zich eveneens te verantwoorden t Is dezelfde schuur Edelachtbare vertelde de beklaagde Dat leek den Kanrechter toch wel wat onwaarschijnlijk Maar het bleek dat door het bouwen tegen een bestaanden muur het nieuwe bouwwerk vergroot kon worden Die schuur nam een houding aan Edelachtbare dat had JP moeten zien Ja man tegenwoordig neemt iedereen een houding aan Tot de schuur aan toe was het antwoord Ir 15 was de uitspraak sub 6 dagen De inwoner van Waddinxveen die en haas had vervoerd vormde het sluitstuk van de zitting Hij had geen jachtacte en de haas bleek aan een boer toe te behooren Dat wist de verdachte natuurlijk niet althans hij deed of hij het niet wast Hij had den haas gevonden Gebeurd dat nopal vaak wilde Mr V Bronkhorst weten Nee dat valt tegenwoordig niet mee verkondigde de man Zoo zie je maar verzachtte de Kantonrechter overal komt de klad in Zelfs in het vinden van hazen En met I week hechtenis met een proeftijd van 1 jaar plus ƒ 15 boete sub 6 dagen ging ook deze laatste verdachte heeh De Waterpolo Competitie Dinsdag 22 Januari a s zuHen in het Spaardersbad de volgende waterpolowed stnjden worden gespeeld voor de competitie van de kring Gouda der K N Z en R B Damys O Z V B Z C Heeren b OZV I B Z C I Heeren c O Z V 11 S Z en P C II UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN LEZINGEN COMITE H t onlangs alhier opgerichtte comité voor het organisceren van lezingen zal Vrijdag 18 Januari a s dej avonds te 2 uur zijn tweede lezing houden Prof G van Hoorn hooglaeraar m de oudheidkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is bereid gevolgden te spreken over het onderwerp De Romeinen in Nederland D ezing mer lichtbeelden zal gehouden worden in het geboiiw c Centrum alhier SPREEKUUR BURGEMEESTER Des Woensdags en Vrijdags van Il tot 12 uur Aanvragen extra Textielgoederen AntwoorB op de ingediende aanvragen kan worden gehaaid aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 28600 en 28999 op Vrijdag 18 Januari tusschen 9 30 en 1 12 uur en 2 en 3 30 uur j BINNENLAND H M de Koningin ontvangt Kardinaal De Jong Naar wij vernemen heeft H M de Koningin gisterenmorgen in het Paleis Lange Voorhpnt te sGravenhage Mgr Johannes Kardinaal de Jong in particuliere audiëntie ontvangen Na deze ontvangst bood H M deKonin gin aan den Kardinaal een noenmaal aani waarbij tevens enkele genoodigden waaronder de minister president frof Ir W Schermerhorn aanzaten Protest tegen de publicaties van J de Kadt In éen door 10 onderteekenaren ingezonden stuk in Het Dagblad te Batavia is een fel protest geuit tegen de bewering van J de Kadt opgenomen in Het Parool van 19 December 194e In de kampen zou aldus de heer De Kadt onder dé Nederanders een anti Indonesische stemming geheerscht hebben scherper dan de anti Japansche stemming In het tegen dit artikel gelanceerde protest wordt de onjuistheid van deze bewering aangetoond en verderfelijk van strekking genoemd De Nederlandsche gemeenschap gevoelt zich uitermate gegriefd door deze en dergelijke De Kadtsche uitlatingen latingenen meent terecht dat daarvan onj unstigste invloed uitgaat op de Indonesische Republiek zoo wordt in het protest gezegd Dit is de reden aldus het protest waarom dringend verzocht wordt of het mogelijk is verdere publicaties yan De Kadt onmogelijk te maken CONTACT MET FAJWILIELEDEN IN INDIË De afdeeling pers en publiciteit van den Dienst der Rcpatrieering ueelt meae In tegenstelling met hen die reeds een vrij geregelde correspondentie mbt familieleden m Indiq voeren zijn er nog velen die tot op heden nog geen contact met hun verwanten hebben Het is begrijpelijk dat het uitblijven van berichten een zekere onrust teweegbrengt een onrust die niet eerder weggenomen zal worden dan dat de eerste brief met berichten uit Indië in de bus valt Behalve de zuiver particuliere onzekerheid levert dit gebrek aan contact ook moeilijkheden op voor de officieele in stanties die belast zijn met b v de huisvesting der repatrieerenden Immers als de repatrieerenden van hun familie nog geen bericht hebben ontvangen dat zij verwacht worden dan is de mogelijkheid verre van uitgesloten dat zij met onbekende bestemming naar Nederland vertrekken en of zonder eenig adres te Amsterdam op de kade stappen of eprst op het laatste moment door telegrafisch i bericht aan boord hun bestemmingsadres te weten komen Het Hgt voor de hand dat dit problemen schept De srepatrieeringsdienst wil nu trachten deze te voorkomen door die Nederlanders die nog geen contact met hun familie hebben gehad te verzoeken de hun bekende bijzonderheden betreffende de te verwachten repatrieerenden schriftelijk mede te deelen aan het volgende adres Dienst der l epatrieering Carel van Bylandtlaan 30 Den Haag in den den linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden contact Het is noodig de volgende gegevens te verstrekken naam van het familielid in Indië geboortedatum geslacht laatst bekende adres naam familielid in Nederland adres familielid in Nederland adres in Nederland waar de repatrieerende ge iuiisvest kan worden Deze gegevens zifrilen naar Batavia worden j ezonden alwaar de verbindingsofficier van den Dienst der Repatrieering zat trachten zoo snel mogelijk het contact tusschen de familieleden tot stand tebrengen Een ander belangrijk punt dat onder de aandacht van familieleden der repatrieerenden uit Indië dient te worden ge bracht is het volgende Het is gebleken dat verscheidene rq trieerenden die met de Nieuw Amsterdam de Oranje en verder met ét Almanzora en de Atlantis naar Ne deriand zijn gekomen onderweg t€l grammen hebben ontvangen die wijzigingen inhielden in het bestemmingsadres van den repatrieerende Bij aankomst te Amsterdam kwarti het dus voor dat de repatrieeringsdienst het vervoer geregeld had naar de plaats die aanvankelijk was opgegeven doch dat thans de organisatie moest worden omgegooid in verband met het nieuwe adres dat in een geheel ander deel van ons land lag iedereen zal begrijpen dat zulks in een groote organisatie ondoenlijk is Daarom verzoekt de dienst der repatrieering met nadruk om eventueele wijzigingen in het bestemmingsadres van den repatrieerende in de eerste plaats op de snelst mogelijke wijze te berichten aan den Dienst der Repatrieering Carel van Bylandtlaan 30 te Den Haag Het is natuurlijk wel gewenscht ook het familielid dat zich aan boord van een thuisvarende boot bevindt in kennis van de adreswijziging te stellen 1 13 deel van Emmen s bevolking werkloos In Emmen staan thans ongeveer 389 werkloozen ingeschreven welke om en b een dertiende deel van de grootste Drentsche gemeente vormen Repatrieering naar Nederland De Nederlandscb Indische RegeerlnKsvoorlichtingsdienst maakt in een conulnniqué gertcbt tot de pers bekend dat binnenkort een begin zal worden gemaakt met een dageüjkschen lachtdieiüt in bdde richtingen tusschen Nederland en NederlandscIv Indië zoodat ongeveer 500 tot 600 passagiers per week kunnen worden getransporteerd Dit zal hei de repatrieering te bespoedigen Pieter van der Meer de Walcheren naar Zuid Amerika De letterkundige Pieter van der Meer de Walcheren zal in Februari een reis van drie maanden door Zuid Amerika gaan maken In Chili zaf hij lezingen over zijn werkerr houden Hooge buitenlandsche onderscheiding voor Leidsch astronocmi De gouden medaille van de Royal Astronomical Society te Londen is ét jaar toegekend aan prof dr J H 6ort den directeur van de Leidsche Sterrewacht Deze medaille die één keer per jaaj wordt uitgereikt kan worden beschouwd als de hoogste wetenschappelijke onderscheiding op het gebied der sterrekunde Het moet dan ook voor prof Oort een groote voldoening zijn om zijn werlc op deze wijze beloond te zien Een loterij zonder niet en De Gemeenteraad van het lersche plaatsje Kilkee heeft van den Hagenaar Dick Bergman een schrijven ontvangen waarin de naar zijn verklarinp 22 jarige jongeman verzoekt heru n kennis te brengen met een meisje van Kilkee dat hij zou kunnen trou wen De Gemeenteraad is op dit schrijveningegaan Een derraadS leden merkte op dat er in Kil kee zeer veel aardige meisjes wa ren zoodat het beter zou zijn den adspirantb uidegóm een lijstje met tenminste twa f namen te sturen ter keuze Eefi ander raadslid repliceerde Jat het een kwestie van hartbreken jiou trorden wanneer men eevi werkelijk aardig meisje dat in aanmerking zou willen komen zou vergeten op het lijstje te plaatsen De Voorzitter van den raad stelde daarom voor dat men de namen der sollicitanten op aparte briefjes zou schrijven deze briefjes gesloten en wel in den traditioneelen hoed zou doen en bij trekking het lot over de aanwijzing van de uitverkorene laten beschikken Deze trekking zal nu komendemaand geschieden Onderwijl zijnsommige meisjes achter Bergmans adres gekomen en hebben omoversturing van zijn portret gevraagd Aldus een verhaal in de Daily Mirror