Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

Brammetje Flapoor en z n vriendeii De AvoKtnnn van dnnrG Th Rotman ontvoerd zijn nqg in leven zijn en in veiligheid gebracht zullen kunnen worden als de voorgenomen evacuaties op groote schaal beginnen Een firma te Soerabaja heeft deze inlichting gekregen van een Sumatraan die pas uit een der concentratiekampen is teruggekeerd waar de T K R 1600 vrouwen en 300 mannen bewaakte De geïnterneerden worden daar volgens de inlichtingen van dezen betrouwbaar lijkenden Nasiroedin over het algmeen goed behandeld maar er is gebrek aan drinkwater en medirijnen On 8 December moesten de geïnterneerden uit dit kamp te Wonoajoe naar Krian opmarcheeren ongeveer 4 mijl verder vanwaar zij per trein in de richting Kediri vervoerd zijn De zegsman beweerde dat hij een brief van den republik inschen gouverneur had gezien waarin stond dat zij naar Toeloengagoeng gebracht zouden worden als uiteindelijke bestemming Blijkbaar zijn er vier andere soortgelijke internceringskampen op Oost Java Leomadjang Kediri Madioen en Djombang waar nog meer Soerabajanen worden vastgehouden Nasiroesin verklaarde kans te hebben gezien in Krian achter te blijven en naar Soerabaja te ontsnappen De Britsche Intelligent Service stelt een onderzoek in naar de juistheid van deze inlichtingen BUITENLAND 2U Ik weet wat ik weet wat juichte Tom opeens ik zal een boon weafen als we die vliegmachine niet cp gang krijgen en dan vliegen we naar huis Dan weet je vader des te gauwer wat er gebeurd is en kan hij de roovers misschien nog bijtijds te pakken krijgen En jawel hpor onze drie deugnieten kropen achter elkaar in de vliegmachine Geen overeenkomst tusschen Franco en Pon Juan De Spaansche Minister van Buitenlandscfae Zaken Alberto Martin Atajo ii ert op een persconferentie ontkend dat tusschen Franco en Don Juan een overeenkomst tot stand mmi zijn gekomen Rusland wflde niet dat Nederland lid werd van den Veiligheidsraad schrijft New York Times In de New York Times schrijft 4 ertinax die voor een Amerikaansche dag bladcombinatie werkt uit Londen dat de heer Gromyko instructies had om te opponeeren tegen de verkiezing van Ne derland in den Veiligheidsraad Naar Rus sisch oordeel houdt Groot Britannië Ne derland in de holte van zijn hand met betrekking tot de onafhankefijkheidsbe weging ie in Nederlandsch Indië is uit gebroken Volgens Pertinax steunde Rusland België dat heden aan den dag grooter vrijheid geniet dan zijn Noord Oostelijken buurman De New York Times bericht uit Londen dat de Sovjet Unie liever Noorwegen dan Nederland in den Veiligheidsraad zag gekozen omdat de Russen tegenstanders zijn van de Nederlandsche politiek in Indonesië 50 minder Amerikaansche Generaals De sterkte van het Amerikaansche officierscorps boven den rang van kolonel zal met meer dan 50 worden gereduceerd in overeenstemming met de demobilisatie van het leger In verband daarmee zal het aantal generaals van verschillende rang dalen van 1550 tot 761 Na 1 Juli zullen er 500 generaals overblijven 204 generaals zullen naar den rang van kolonel overgaan Andere officieren zullen eveneens in aantal en rang worden teruggebracht Australische l pvenarbeiders willen Nederlandsche schepen laden ren te kunnen bepalen De bon verzekert den consument niet van een bepaalde hoeveelheid en soort groente De groentehandelaren die dus de voorschriften van het C D K niet opvolgen benadeelen daarmede hun klanten pn zichzelf Publicatie van de bonnenlijst Vervrot gde verkoop in de winkels Sinds 2 januari i it een belangrijk aan tal artikelen niet langer aan verkoop op bon gebonden I § verband hiermede is met iagang van VnjSg a s een nieuwe regeling oCtroffen ten aanzien van den verkoop der op bon gedistribueerde artikelen welke tot nog toe niet eerder dan des Vrijdags te 12 uur s middags mochten worden afgeleverd aan het publiek Dit tijdstip is met ing og van 18 januari a s gesteld op 8 uur s mcgens Tevens wordt thans nu debevoorradlngsmoeilijkhedcn daarvoor geen bezwaar meer opleveren overgegaan tot bekendmaking van de otficieeie bonnenlijst op Donderdagavond zoodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld tijdig van de nieuwe bonnummers kennis te nemen De a gemeene bonaanwijztngbeschikklng van 29 October 1945 zal dienovereenkomstig worden gfèwijzigd Dë nieuwe petrolenmboiinen Het Ceatraa Distributiekantoor deelt mede dat voor het tijdvak van 21 januari t m 23 Februari as op de bonnen 730 en 830 der bonkaarten ka 602 3 Liter petroleumbeschikbaar wordt gesteld In verband met de bevoorrading van den haniel is het mogelij c dat de petroleum uil overal direct vtrknJKbar is VoonkmleUering der bonnen is echter niet toegestaan DrijFrienien De aanvraagformulieren 506 voor drijfriemen zijn niet alleen verkrijgbaar bij het rijksbureau Huiden en Leder te Amsterdam doe ook bij de Kamers van Koophandel en haar kantoren De Australische vakvereenigingen van havenarbeiders hebben aangeboden Nederlandsche schepen met ladingen bestemd voer Nederlandsch Oost Indië die nu in Australische havens worden vastgehouden te laden wanneer deze door Australiërs worden bemand of onder Australische voorwaarden wdideii gevaren Als alternatieve voorwaarde hebben zij gesteld dat alle lading onder Nederlandsch beheer mag worden ingenomen mits alle ladingen in Ncderlanusch OostIndië ter beschikking worden gesteld van den Britschen opperbevelhebber Chnstison of van het Roode Kruis Officiersopleiding Koninklijke IVIarine De Minister van Marine maakt bekend dat in 19 16 weer zal worden aangevangen met de opleidingen tot zeeofficier officier van den marine stoomvaartdienst en officier van administratie bij de Koninklijke Marine Er wordt gerekend dat de eerste 3 jarigc opleiding in September 1946 kan aanvangen voor hen die op 1 September 1946 den leeftijd van 21 j ar nog niet hebben bereikt De opleldingskosten bedragen f 500 per jaar Hiervan kan bij Koninklijk besluit geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend Voor thans reed in werkelijken dienst zijnde militairen der zeemacht oorlogsvrijwllhgers zeemiliclens enz benevens voor hen die op 1 April 1946 den leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt en die zich in de oorlogsjaren niet konden aanmelden wordt een gelegenheid geschapen om beroepsofficier te worden door middel van een z g verkorte opleiding welke 18 maanden zal dusen en medio April 1946 zal aanvangen Voor de reeds in werkelijken dienst zijnde militairen is de opleiding kosteloos Voor het verkrijgen van een inlichtingenformuHer dienan belangstellenden zich te wenden tot den marine voorlichtingsdienst Koninginnegracht 12 te s Gravenhage OFFICIEELE PUBLICATIE Ben G 03 voor groente blijft geldig In kringen van den detailhandel in aardappelen en groenten heeft men gemeend de door het Centraal Distributiekantoor aangewezen bon G 03 voor groente niet in ontvaiisjst te moeten ne men Men gaat daarbij ten onrechte van de meening uit dat hort Cj 03 nret geaccepteerd kan worden omdat op den voorgaanden bon nog geen groente is afgeieverd De groentebon is echtei uitsluitend een middel om de klantenbinding te regelen en om aan de hand der ingeleverde bonnen de toewijzingen voor de haiidela Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 Musette orkest afgewisseld door D uo Ja 18 30 Kwartier voor den arbeid A de Wolf over Nat en iritepat Kath Arbeidersjeugd 18 45 Tony Schifferstein piano 19 ÜÜ Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Dolf V d Linden en zijn Métropole orkest Tonny v d Hulst zang 20 00 Nederland herrijst W Bruynzeel over De toekomst der meubel industrie 20 15 Concertgebouworkest o l v Hein Jordans soliste Yvonne Léfébure piano Tijdens de pauze 21 10 tot 21 30 Cultureele agenda door J W Acda 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Mr H R Hoetink De publieke opinie 22 30 Om het haardvuur gr 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Ds A L Broer Doopsgez Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM 11 415 M 18 00 Nieuws 1830 Ensemble George Frank m m v Mischa Redjko Jermakoff zang 19 00 Sini van de Brom piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 2000 Gevarieerd concert 21 00 De Regeerings Voorlichtingsdienst antwoordt 21 15 Eddy Walis speelt 21 45 Avondwijding Ds B Richters üer Pred in Alg Dienst 22 00 Nieuws 22 18 De Kerstviering in de jaren der bezetting 23 00 Sluiting en Wilhelmus INDIE Punten van overleg tusschen Britten en Indonesiërs te Buitenzorg Naar van officieele zijde is medegedeeld ziju bij de beprekingen die te Buitenzorg tusschen den Britschen commandant en de plaatselijke Indonesische leiders waaronder die van de T K R de volgende punten overeengekomen a De Indonesische politie zal goedgeorganiseerd geüniformeerd en van identiteitskaarten voorzien worden Zij zal haar normale diensten weer in de stad gaan verrichten n de politiemacht zullen Arabische en Chineesche elementen worden opgenomen b Het opnemen van een aanvullende afdeeling van de T K R tot steun van de politiemacht 2 al later worden besproken c De Indonesiërs hebben er in toege stemd hun winkels w er te openen en de openbare bedrijven weer in werking testellen Van Indonesische zijde is er op gewezen dat het optreden der extremisten hun eenigen tijd er van weerhouden had met de militaire autoriteiten samen te werken maar nu de voorwaarden verbeterd zijn zullen zij hun uiterste best doen den militairen commandant bij te staan Commentaar cp verklaring van Sjahrir Ofschoon Sjahrir s verklaring va hedenmorgen nog niet alom in gezaghebbende kringen is bestudeerd spreekt het voorloopig commentaar over het algemeen van een uiterst onbeholpen verklaring ook wanneer het oppervlakkig schijnt dat zij met het oog op de vergadering van de U N O te rechter tijd is afgelegd Er wordt op gewezen dat zoowel Groot Brittannië als de Ver Staten in hun officieele verklaringen en bij practische kwesties zooals b v bij de instelling van Nederlandsche militaire gerechtshoven de Nederlandsche souvereiniteit hebben erkend Beide groote mogendheden hebben gewag gemaakt van de wettige aanspraken van de Indonesiërs en men heeft het vaste vertrouwen dat de plannen van v Mook aan deze aanspraken in ruime mate tegemoet zullen komen en dat zij in ieder geval een goede basis zullen leggen voor verdere besprekingen Niet Nèderlandsche kringen te Batavia beschouwen dan ook de bijtende opmerking wij begroeten v Mook als d eersten afgevaardigde van n vreemd maar welbekend land als bijzonder slecht gekozen Indonesische internceringskampen op Oost Java Er bestaat nog steeds een redelijke oop dat de mannen vrouwen en kindeT en dre bij de gevechten te Soerabaja ly jom wist center wat dat vreemdsoortig ding was Het was een vliegmachine D man van wien het is zal hier wel in de buurt zijn opperde Bram Misschien wil hij wat uitrusten en kijken waar hij is Hoe ze echter ook rondkeken nergens zagen ze iemand Kom jongens zei Bram opeens we moeten ons haasten dadelijk bemerken de Bedoeïnen dat we weg zijn en komen ze ons achterna Geldigheidsduur schoenenbonnen beiperkt i Maatregelen worden getroffen om biiH nenkort tot de uitgifte van een nieuw type schoenenbon over te gaan Deze bon zal slechts een beperkten geldigheidsduur hebhen in verband hiermede zullen de thans aan het publiek uitgereikte schoenenbonnen welke tot dusverre onbeperkt geldig waren binnen afzieijibaren tijd ongeldig verklaard worden Het publiek voor zoover nog in hel bezit van schoenenbonnen welke nog niet gehonoreerd werden wordt hiermede geadviseerd zoo spoedig mogelijk het daarop vermelde schoeisel te koopen of indien geenl passend schoeisel in voorraad is den bon op de voorgeschreven wijze bij een schoenhandelaar in te leveren ten einde teleurstellingen te voorkomen daar omwisseling van oude schoenenbonnen tegen nieuwe niet mogelijk zal zijn Nieuwe Bonnenlijst 1 Tablet Eng Chocolade Officieele bonnenlijst voor de eerste helft van de 2e periode 20 Jan 2 Febr 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 602 700 706 07 en 708 709 710 711 712 713 714 005 006 en 007 730 001 b 61 en b 62 a 01 b 01 en c 01 b 63 800 gram brood 2C 0 gram bloem 400 gram suiker tabl Eng chocolade ongev 55 gr 125 gram boter 250 gram margarine 125 gr margarine 100 gram kaas 100 gram vleèsch 3 liter petroleum kg aardappelen 400 gram broodIVj liter mtlk 3 liter melk 1 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 602 800 en 80 800 gram brood 802 en 803 200 gram bloenf 250 gr rijstofkindermeel 500 gram suiker 1 tabl Eng chocolade ongev 55 gr 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaasd 01 e 01 5 liter melk d 61 en d 62 400 gram brood e 61 250 gr rijstofkindermeel 830 3 liter petroleum Tabakskaarten QA 513 t 09 2 rants tabaksartiktelen geen importsigarettcn Versnaperingenkaarten QB 513 v 09 100 ram chocolade of suiker werken Tabak en VersnaperingenkaailQC 513 X 09 2 rants lf blhtsartikelcn geen import sigaretten Op de vleeschbonnen mag niet eerder dan Maandag worden gekocht I