Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

BrammetjelFlapoor en x n vrienden ly I om wist ecnter wat dat vreemdsoortig ding was Het was een vliegmachine Dl man van ien het is zal hier wel in de buurt zijn opperde Bram Misschien wil hij wat uitrusten en kijken waar hij is Hoe ze echter ook rondkeken nergens zagen ze iemand Kom jongens zei Bram opeens we moeten ons haasten dadelijk bemerken de Bedoeïnen dat we weg zijn en komen ze ons achterna ren te kunnen bepalen De bon verzekert den consument niet van een bepaalde hoeveelheid en soort groente De groentehandelaren die dus de voorschriften van het C D K niet opvolgen benadeelen daarmede hun klanten pn zichzelf Publicatie van de bonnenlqst Verv rocgde verkoop in de winkels Sinds 2 januari j I is een belangrijk aantal artikelen niet langer aan verkoop op bon gebonden verband hiermede is met iagang van Vri £g a s een nieuwe regeling etroffen ten aanzien van den verkoop der op bon gedistribueerde artikelen welke tot nog toe ntet eerder dan des Vrijdags te 12 uur s middags mochten worden afgeleverd aan het publiek Dit ti dst p is met mgaag van 18 januari a s gesteld op 8 uur s mogens Te ens wordt thans nudebevoorradlngsmoeilijkheden daarvoor geen bezwaar meer opievirren overgegaan tot i ekeBdmaking van de oiflcieeie bonnenltjst op Donderdagavond zoodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld tijdig van de nieuwe bonnummers kennis te nemen De a gemeene bonaanwij zingbeschikking van 29 October 1945 zal dienovereenkomstig worden gewijzigd De nieuwe petrolenmbonaen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat voor het tijdvak van 21 januari t m 23 Februari a s op de bonnen 730 en S30der bonkaarteo ka 602 3 Liter petroleumbeschikbaar wordt gesteld In verband met de bevoorrading van den handel is het mogclijic dat de petroleum uiu overal direct verkrijgbaar is Voor inlevering der bonnen is echter niet toegestaan Drijfriemen De aanvraagformulieren 506 voor drijfriemen zijn niet alleen verkrijgbaar bij het rijksbureau Huiden en Leder te Amsterdam doe ook bij de Kamers van Koophandel en haar kantoren Officiersopleiding Kcnipklijke Marine De Minister van Marine maakt bekend dat in 1946 weer zal worden aangevangen met de opleidingen tot zeeofficier officier van den marine stoomvaartdienst en officier van administratie bij de Koninklijke Marine Er wordt gerekend det de eerste S jarige opleiding in September 1946 kan aanvangen voor hen die op 1 September 1946 den leeftijd van 21 j ar uog met hebben bereikt De opleidingskosten bedragen f 500 per jaar Hiervan kan bij Koninklijk besluit geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend Voor thans reed werkelijken dienst zi nde militairen der zeemacht oorlogsvrijwilligers zeemlliclens enz benevens voor hen die op 1 April 1946 den leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt en die zich in de oorlogsjaren niet konden aanmelden wordt een geleqenheid geschapen om beroepsofficier te worden door middel van een z g verkorte opleiding welke 18 maanden zal du en en medio April 1946 zal aanvangen Voor de reeds in werkelijken dienst zijnde militairen is de opleiding kosteloos Voor het verkrijgen van een inlichtingenformulier dlenan belangstellenden zich te wenden tot den marine voorlichtingsdienst Koninginnegracht 12 te s Gravenhage Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 Musette orkest afgewisseld door Puo Ja 18 30 Kwartier voor den arbeid A de Wolf over Nat en intent Kath Arbeidersjeugd 18 45 Tony Schifferstein piano ly Uü Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Dull V d Linden en zijn Métropole orkest Tonny v d Hulst zang 20 00 Nederland herrijst W Bruynzeel over De toekom st der meubelindustrie 20 15 Concertgebouworkest o l v Hein Jordans soliste Yvonne Léfébufe piano Tijdens de pauze 21 10 tot 21 30 Cultureele agenda door J W Acda 22 15 Mensch en Maatschappij Prof Mr H R Hoetink De publieke opinie 22 30 Om het haardvuur gr 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Ds A L Broer Doopsgez Pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM 11 415 M 18 00 Nieuws 18 30 Ensemble George Frank m m v Mischa Redjko Jermakoff zang 19 00 Sini van de Brom piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 2000 Gevarieerd concert 21 00 De Rege ring Voorlichtingsdienst antwoord 21 15 Eddy Walis speelt 21 45 Avondwijding Ds B Richters Ger Pred in Alg Dienst 22 00 Nieuws 22 18 De Kerstviering in de jaren der bezetting 23 00 Sluiting en Wilhelmus INDIË Punten van overleg tusschen Britten en Indonesiërs te Buitenzorg Naar van officieele zijde is medegedeeld ziju bij de beprekingen die te Buitenzorg tusschen den Britschen commandant en de plaatselijke Indonesische leiders waaronder die van de T K R de volgende punten overeengekomen a De Indonesische politie zal goedgeorganiseerd geüniformeerd en vanidentiteitskaarten voorzien worden Zij zalhaar normale diensten weer in de stadgaan verrichten Vn de politiemacht zullenArabische en Chineesche elementen wor vden opgenomen b Het opnemen van een aanvullendeafdeeling van de T K R tot steun van depolitiemacht zal later worden besproken c De Indonesiërs hebben er in toegestemd hun winkels w er te openen en deopenbare bedrijven weer in werking testellen Van Indonesische zijde is er op gewezen dat het optreden der extremisten hun eenigen tijd er van weerhouden had met de militaire autoriteiten samen te werken maar nu de voorwaarden verbeterd zijn zullen zij hun uiterste best doen den militairen commandant bij te staan Commentaar cp verklaring va Sjahrir Ofschoon Sjahrir s verklaring vaa hedenmorgen nog niet alom in gezaghebbende kringen is bestudeerd spreekt het voorloopig commentaar over het algemeen van een uiterst onbeholpen verklaring ook wanneer het oppervlakkig schijnt dat zij met het oog op de vergadering van de U N O te rechter tijd is afgelegd Er wordt op gewezen dat zoowel Oroot Brittannië als de Ver Staten in hun officieele verklaringen en bij practische kwesties zooals b v bij de instelling van Nederlandsche militaire gerechtshoven de Nederlandsche souvereiniteit hebben erkend Beide groote mogendheden hebben gewag gemaakt van de wettige aanspraken van de Indonesiërs en men heeft het vaste vertrouwen lat de plannen van v Mook aan deze aanspraken in ruime mate tegemoet zullen komen en dat zij in ieder geval een goede basis zullen leggen voor verdere besprel ingen NietNederlandsche kringen te Batavia beschouwen dan ook de bijtende opmerking wij begroeten v Mook als de eersten afgevaardigde van n vreemd maar welbekend land als bijzonder slecht gekozen Indonesische internceringskampen op Oost java Er bestaat liog steeds een redelijke oop dat de mannen vrouwen en kinde en die bij de gevechten te Soeiabaja ontvoerd zijn no in leven zijn en in veiligheid gebracht zullen kunnen tvorden als de voorgenojnen evacuaties op groote schaal beginnen Een firma te Soerabaja heeft deze inlichting gekregen van een Sumatraan die pas uit een der concentratiekampen is teruggekeerd waar de T K R 1600 vrouwen en 300 mannen bewaakte De geïnterneerden worden daar volgens de inlichtingen van dezen betrouwbaar lijkenden Nasiroedin over het algmeen goed behandeld maar er is gebrek aan drinkwater en medicijnen Op 8 December moesten de geïnterneerden uit dit kamp te Wonoajoe naar Krian opmarcheeren ongeveer 4 mijl verder vanwaar zij per trein in de richting Kediri vervoerd zijn De zegsman beweerde dat hij een brief van den republik inschen gouverneur had gezien waarin stond dat zij naar Toeloengagoeng gebracht zouden worden als uiteindelijke bestemming Blijkbaar zijn er vier andere soortgelijke interneeringskampen op Oost lava Leomadjang Kediri Madioen en Djombang waar nog meer Soerabajanen worden vastgehouden Nasiroesin verklaarde kans te hebben gezien in Krian achter te blijven en naar Soerabaja te ontsnappen De Britsche Intelligent Service stelt een onderzoek in naar de juistheid van deze inlichtingen BUITENLAND Geen overeenkomst tusschen Franco en Pon JuaA De Spaansche Minister van Buitenlandscfae Zaken Alberto Martin Atajo heert op een persconferentie onlkend dat tusschen Franco en Don Juan een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen Rusland wHde niet dat Nederland lid werd van den Veiligheidsraad schrijft New York Times In de New Vork Times schrijft ertinax die voor een Amerikaansche dag bladcombinatie werkt uit Londen dat de heer Gromyko instructies had om te opponeeren tegen de verkiezing van Nederland in den Veiligheidsraad Naar Russisch oordeel houdt Oroot Britannië Nederland in de holte van zijn hand met betrekking tot de onafhankeBjkheidsbewegingf ie in Nederlandsch Indië is uitgebroken Volgens Pertinax steunde Rusland België dat heden aan den dag grooter vrijheid geniet dan zijn Noord Oostelijken buurman De New York Times bericht uit Londen dat de Sovjet Unie liever Noorwegen dan Nederland in den Veiligheidsraad zag gekozen omdat de Russen tegenstanders zijn van de Nederlandsche politiek in Indonesië 50 f minder Amerikaansche Generaals De sterkte van het Amerikaansche officierscorps boven den rang van kolonel tal met mefr dan 50 worden gereduceerd in overeenstemming met de demobilisatie van het leger In verband daarmee zal het aantal generaals van verschillende rang dalen van 1550 tot 761 Na 1 Juli zullen er 500 generaals overblijven 204 generaals zullen naar den rang van kolonel overgaan Andere officieren zullen eveneens in aantal en rang worden teruggebracht Australische havenarbeiders willen Nederlandsche schepen laden De Australische vakvereenigingen van havenarbeiders hebben aangeboden Nederlandsche schepen met ladingen bestemd voor Nederlandsch Oost lndië die nu io Australische havens worden vastgehouden te laden wanneer deze door Australiërs worden bemand of onder Australische voorwaarden wOrden gevaren Als alternatieve voorwaarde hebben zij gesteld dat alle lading onder Nederlandsch beheer mag worden injicnomen mits alle ladintjen in Nederlanusch üostIndië ter beschikking worden gesteld van den Britschen opperbevelhebber Chnstison of van het Roode Kruis OFFICIEELE FÜBLICATIE Ben G 03 voor groente blijft geldig In kringen van den detailhandel in aardappelen en groenten heeft men gemeend de door het Centraal Distributiekantoor aangewezen bon G 03 vo or groente niet in ontvangst te moeten nemen Men gaat daarbij ten onrechte van de meening uit dat boil G 03 met geaccepteerd kan worden omdat op den voorgaanden bon nog geen groente is afgeleverd De groentebon is echter uitsluitend een middel oih de klantenbinding te regelen en om afn de hand der ingeleverde bonnen de tofwijzingen voor de handela De Avontttnn van doorG Th Rotman Geldigheidsduur schoenenboonen beperkt Maatregelen worden getroffen om binnenkort tot de uitgifte van een nieuw type schoenenbon over te gaan Deze bon zal slechts een beperkten geldigheids duur hebben In verband hiermede zullen de thans aan het publiek uitgereikte schoenenbonnen welke tot dusverre onbeperkt geldig waren binnen afzienbaren tijd ongeldig verklaard worden Het publiek voor zoover nog in het bezit van schoenenbonnen welke nog niet gehonoreerd werden wordt hiermede geadviseerd zoo spoedig mogelijk het daarop vermelde schoeisel te koopen of indien geen passend schoeisel in voorraad is den bon op de voorgeschreven wijze bij een schoenhandelaar in te leveren ten einde teleurstellingen te voorkomen daar omwisseling van oude schoenenbonnen tegen nieuwe niet mogelijk zal zijn Nieuwe Booneolijst 1 Tablet Eng Chocolade Officieele bonnenlijst voor de eerste helft van de 2e periode 20 Ian 2 Febr 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 602 700 706 07 en 708 709 710 2ü Ik weet wat Ik weet wat juichte Tom opeens ik zal een boon wezen als e die vliegmachine niet cp gang krijgen en dan vliegen we naar huis D n weet je vader des te gauwer wat er gebeurd is en kan hij de roovers misschien nog bijtijds te pakken krijgen En jawel hpor onze drie deugnieten kropen achter elkaar in de vliegmachine 800 grom brood 200 gram bloem 400 gram suiker 711 712 713 714 005 006 en 007 730 001 b 61 en b 62 a 01 b 01 en c 01 b 63 Bonkaarten kd 800 en 80 802 en 803 804 805 806 807 808 809 d 01 e 01 d 61 en d 62 e 61 830 tabl Eng chocolade ongev 55 gr 125 gram boter 250 gram margarine 125 gr margarine 100 gram kaas 100 gram vleesch 3 liter petroleum kg aardappelen 400 gram brood IV liter mdk 3 liter melk 1 kg aardappelen ke 602 800 gram brood 200 gram bloem 250 gr rijst of kindermeel 500 gram suiker 1 tabl Eng chocolade ongev 55 gr 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 5 liter melk 400 gram brood 250 gr rijst of kindermeel 3 liter petroleum Tabakskaarten QA 513 t 09 2 rants tabaksartilfelen geen importsigaretten Versnaperingenkaarten QB 513 v 09 100 gram chocolade of suiker werkcn Tabak en Versnaperingenkaart QC 513 X 09 2 rants tabaksartikelen geen import sigaretten Op de vleeschbonnen mag niet eerder dan Maandag worden gekocht