Groot Gouda, vrijdag 18 januari 1946

HET ALZIENDE ELECTRO OOG B adier Generaal David Sarpoff pre dénï van de Amerikaansche radio ntaatschappi heeft mededeeling gedaan over ingrijpende technische vorderingen die binnenkort voor de industrie en voor een ieder ten dienste zullen staan zoodra de geheime wapens voor toepassing in ftet dagelijksch gebruik vrij gegeven zullen zijn Men zai kunnen winkelen met gebruikmaking van televisie radio oogen Deze zullen gebruikt worden om gecompliceerde productie procesen te controleeren en te TCrbördineeren terwijl teleran n combinatie van televisie en radar botsingen in de lucht te land en ter zee zullen kunnen voorkomen Deze instrumenten en hulpmiddelen die bij een normalen gang van zaken niet bwchikbaar zouden geweest zijn voor 1960 zouden vóór 1950 in gebruik zijn zoo verklaarde hij in een overzicht van vijf jaar intensieve onderzoekingen en vorderingen die door zijn maatschappij werden gedaan Radar zal commercieel vooral worden toegepast bij de lucht n zeevaart want het is een nieuvy alziend oog voor piloten hetzij zij zich bevinden in de cockpit van het vliegtuig of op de brug van het schip Radar contróIe torens zullen de luchtwegfen en de zich in de nabijheid daarvan bevindende vliegtuigen binnen het gezicht brengen ook al is het weer slecht en de nacht bewolkt en donker Rroefnemingen op andere gebieden van de radio hebben geleid tot resultaten die een nicuv c hulp beteckenen zoowel voor de industrie als voor het wetenschappe liik onderzoek Een electro microscoop b v maakt de waarneming van de submicroscopische wereld mogelijk De mogelijkheden daarvan gaan ver uit boven die van de sterkste microscoop Niéuwe vooruitgang is gemaakt met betrekking tot de door radio opgewekte warmte en in de toepassing van electro instrumenten voor industrieelen arbeid die de uiterste nauwkeurigheid vergt Sarnoff verklaatde dat de industrie de radio oo en op groote schaal zal gebrui ken in dè fabrieken als een hulpmiddel voor de controle en de coördinatie van ingewikkelde productie methoden waarbij de vitale productie fazen van het begin tot het einde geobserveerd en geleid kun lillen wuiui i De industrieel fpievkie zal de middelen aan de hand doen om waarnemingen op het terrein van chemische processen en andere gebieden van productie die gevaarlijk of niet bereikbaar zijn voor het menschelijke oog mogelijk te maken De goederen in de opslagplaatsen zullen tentoongesteld worden door middel van intrastore televisie in telesite showrooms zoodat de koopers als zij zulks wenschen te doen al hun zaken kunnen afhandelen door eenvoudig in een leunstoel te gaan zitten Sarnoff deelde mee dat zijn maatschappij meer dan 150 nieuwe typen van elec tro buizen of lampen gemaakt heeft die de menschheid thans in staat zullen stellen de gebeurtenissen en de menschen te zien ver buiten het bereik van het menschelijke oog Binnen haar gezichtskring komen thans de oneindig Jcleine organismen de kleine vlekjes en deeltjes eertijds midden in de lucht in regendruppels in duisternis en in stof zoo deelde hij mee OFFlCIEfcLE PUBLIC IE De zeevischprijzen andermaal verlaagd De prijzen voor zeevisch zijn andermaal verlaagd hetgeen vooral tot uiting komt bij die soorten welke tot op heden als de duurdere golden Zoo gelden voor den verbruiker met ingang van heden 16 Januari de hieronder genoemde prijzen Kabeljauw niet gestript 72 cm en grooter thans ƒ 0 85 voorheen f 0 95 per kilogram Schelvisch groote gestript 50 cm en grooter thans 1 15 v h 1 45 p kg Schehfiseh kleine gestript 40 50 cm thans 0 90 v h 1 10 p kg Schol grootmiddel gestript 40 50 cm thans 1 35 v h ƒ 1 75 p kg Schol kleinmiddel gestript 35 40 cm thans f 1 35 M h i l 0 p kg Schol kleine 3 niet gestript 21 28 cm thans f 0 55 v h 0 70 p kg De groothandelaat is verplicht de zeevisch franco plaatsman bestemming te leveren Dit beteekentVoor den kleinhandelaar een belangrijke verbetering De prijsaanduidingsplicht die ook voor den kleinhandel in vi sch geldt zal het publiek behulpzaam zijn bij het controleeren van de juiste prijzen Men lette er dus op dat de te koop aangeboden visch zoodanig is geprijsd dat duidelijk te lezen is van welke soort de vi sch is hoe groot en op welke wijze bewerkt Wanneer prijsaanduiding ontbreekt doet men er goed aan de overtreding bekend te maken bij het dichtstbijzijnde bureau van de Prijsbeheersching C C D of bij de Economische afdeeling van de gemeentepolitie wanneer tej plaatse geen afdee lingsbureau van de Prijsbeheersching is gevestigd NIEUWE RANTSOENBONNEN Het C D K deelt mede dat binnenkort nieuwe rantsoenbonnen voor voedings en genotmiddelen in gebruik zullen worden genomen De nieuwe bonnen zijn lichtblauw van kleur de tekst is in zwarte roode of donkerblauwe letters g edruk t en bestaat uit een aanduiding van Vet artikel de hoeveelheid en het artikelennummer voorafgegaan door letter B De thans in omloop zijnde rantsoen bonnen voor voedings en genotmiddelen blijven geldig tot 17 Februari De wissel bonnen blijven ook na 16 Februari geldig Eveneens blijven geldig de bonnen der rantsoenkaartjes voor bijzonderen arbeid en voor a s en jonge moeders het artikelnummer op deze bonnen wordt voorafgegaan door de letter N DISTKIBUTIE NIEUWS Toevoeging Itoanent st De botUttB vcx r mdk en aardappelen z a geldig t m 2 terdag 26 an aj Op de bonoen voor kaü tal voor helft maactc of 20 aaa eu vwi u luljj volvette of 40 + kaas waaronder eventaeil begrepen Buitenlandsche kaas worden ai leverd H Ter aanvulflag van het t del k verlaagd aardappelraataoen kan 1 kg uttdea gevor den voorraad worden ytbniikt Voor de week van 26 Jan t m 2 Feb aoK zullen nog bonnen worden aangewexen voofmelk aardappelen koffie tam tabak en vti snaperlngen Vleesch en aardappelen z o vericr gbaar op de bonkaartcn la Ib Ic ld en Ic Boven genoemde bonnen kunnen reeda cp Vrijdag iS Jan a s van smorgens 8 unrtf worden gebruikt met uitzondering vao de brnaen voor vleeKh melk en aardappelca waarop eerst met ingang van Maandag 21 Januari mag worden afgeleverd Scbeermrsics van den bon Scheermesjes zullen binnenkort vrijaogca worden afgeleverd In het buitenland is cea voldoende hoeveelheid groodstcffrn aaoge kocht waardoor de voorziening vaa oas land t a v dit artikel U gewaaiborgd Vaqdaag verklaring van Gromyko in de vergadering der U N O Wisjinskiej wordt niet voor Zaterdag te Londen verwacht Kort voor de verdaging van de vergadering der U N O s teravond heeft president Spaak meeJt deeld dat vandaag door Gromyko del plaatsvervanger van Wisjinskiej verklaringen zullen worden afgelegd In Minsk is het proces begonnen tegen 18 Duitschers beschuldigd van tegenoverde burgerbevolking in Wit Rusland gepleegde misdaden Tass VOOR ELK WAT WILS Gavraagd iMlIe werkster voor Donderdag of Vrijdag Aaam JOUBERTS TRAAT 86 MEVR HERFST Zoutmaastr 6i vraagt c a WERKSTER voor 1 of 2 dagen per week Te koop aangeb z g a n 6 laiDps Radio toesffl massief eiken Radio tafel PXRCTB STRIjKIjZtsR MOSSTRAAT 18 a avonds na 7 u r Ben xijkrijfk Ontwikkelde joage4ame zoekt een haar passende betrekking Blieven onder no 3434 bureau Ymi dit blad T kopp painat Heeren en Kinderschoenen MUILSPOORT 12 Meisfe gevraasd voor halve dagen REEUWEN Turfmarkt 13a Tc koop gevraagd l g st z moderne Ki derw2geii tventucel in April Brieven onder nummer 3440 bureau v d blad Hoffman Stichting Oost haven 52 vxafigt wegens ziekte een Flinke werkster óf meisje Milinkscluoi IISi lO Knip en Naailessen voor clubs en priv £ Snelcursussen voor Dames die reeds naaten kunnen Ptbruacibeginnrn nieuwe curaussen M A J Faaq de Zeeuw I erares BdIgeratrMt 7i Goada Het éinc tienlfc doet h t I Wat doet U liever Hm tiea e per ad iparca cm la kmfm tHé IN UW EIGEN HUIS wonea aiet eea reatclooM hyfOtiuek of UW GEHEELS LEVEN HUUR BETALEN Vraagt U eeai oaie gratia brocharc aaa Dexe brochure geeft U eea volledig ovenlckt vaa oai t fu t t mmm Bouwkas UW EIGEN HUIS laap J J Goldhafleo Bcrgachclaaa 229 U dam Tel 484 5 Zkndt my uw grmtia brochure no Ic g G Adrts Naam DANSSCHOOL BRON MUL Couda Zaai Kunstmin Boeleicade ZONDAG 20 JAN van 3 5 30 uur dansen voor geoefenden 5 30 7 15 uur eerstbeginnenden en zij die eenigszins dansen kunnen 7 30 10 uur dansen ▼ oor geoefenden met medewerking van The Oké Rhythm Star o t v H den Held Inllchtltigan an Intchrijvingan van 2 30 aen da zaal KOMT VROEGTIJDIG II STEEDS IETS NIEUWS te koopen gaat tegenwoordig niet naar bet ii wel mogelijk ud goed om te tooveren in nieuw en dat gaar ook O A MES met Uw oud modische vilthoed of een oude hoed van Uw manals U deze brengt bij MAiSON JOHANNA M rict 70 Gouda Naaat Politiebureau voorheen Hoogitraat Rotterdam dan zult U versteld staaa over het resultaat Wi zorgen er voor door onze speciale vinding op het gebied van vervormen dat U een vlotte charmante moderac hoed terug ontvangt waarmee U oyer al weer kunt komen J Fijn AardewcrkEabrick in ptovincie Utrecht vraagt Aardewerk draaier Voor eerste klas vakman prettige werkkring Goed loon Brieven onder no 3429 bureau vaa dit blad Gevraagd Bakker Bezorger STEENLAND S BAKKERIJEN Aanmelden kantoor NIEUWE HAVEN I SMAi FiLM AMATEURS i Momenteel kunnen wij weer uii voorraad lavaran oe meaci voorkomende Sms fümlampen ProjecHelampen Folo opnomelampen k Weorsiaaden voor verachillende5nia l m en Kleinbetldprojectorem Tevens onivinQen wij een kleine aeadinf Tiielapparaien voor 8 en 16 mm Ciné camera a vi ETALAGE FOTO DAEMS Zeogestr 64 Tel 3376 CRtiOIETtN fl 800 5 pCt zonder borgen a d Iedereen vrijblijvende voorwaarden Br porto antw De paarcredietinstelling Mathan weg 1 10a R dam W EENICE MOOIE BONTJASSEH TE KOOP Petit grit veulen en kalfs maat 40 42 Ook hebben 4 wit konijn en chichilia vellen voor ktndei jasjes N THIB Speciaal Bontwerker Bbcinv Feiibctra t2 TANDARTS BiCKNESE vraagt beschaafd ontwikkeld meisje als ASSISTENTfc Bij voorkeur te Gouda wooaachtig Sollicitaties worden schriftelQk ingewacht CRABETHSTRAAT 4 Beeldhouwerij K VAN ESSEN vrooo BEELDHOUWERS voor biter en eenvoudig werk desgewenscht thuiswerk Ie HyroniBHB vBn AIrhrnstraat 12 Graaf Hyacinthen en Crocussen KUNST SCHAATSEN siijp n hol in knop en alle andere soorten Fa G L M de Graaf Crabethttr 12 Gouda Gevraagd halfwaa BAKKERSKNECHT of Leerling E VOORSLÜIIS EBBitttM Accordeon Pianoklavicr ter ruiling voor goed spelend Radiot oestel Kclacrstraat 104 Goud Gevraagd ter rultiag 3 Rijbtoeken leeftijd 14 jaar voor 2 plas fours qf andere manufacturen C S Bonter L Tifndfweg II Gevraagd een net meisje van half negen tot 4 uur MAREE Hoogstraat