Groot Gouda, zaterdag 19 januari 1946

Wat de bioscopen brengen DEMASQUÉ Erich von Stroheim goed bekende voor het filmpubliek speelt niet alleen de hoofdrol in de film die deze week in Thalia Theater vertoond wordt hij heeft ook met Bernard Deschaps de regie gevoerd Zijn sinistere spel van zwendelaar van wereldformaat is grandioos zijn uitbeelding suggestief V anneer hij na een oplichterij in New York naar Parijs komt om daar zijn praktijken voort te zetten wordt het net dat de politie om hem trekt spoedig te nauw Zelfs voor hem Lang weet hij zich aan een arrestatie te onttrekken maar door de chantage die zijn vroegere vriend Barel pleegt en door zijn verhouding tot de vrouw van den commissaris van politie gaat hij ten onder Hoe dat willen wij niet verklappen teneinde de spanning niet weg te nemen Het is weer iets geheel anders wat de Fransche filmindustrie ons voorzet En het ie wederom iets goeds Naast Erich von Stroheim zien wij bekende gezichten Daar is wel in de eerste plaats Annie Ducaux die in Meisjes achter tralies de nieuwe directrice van het gesticht speelde Thans vertolkt zij de rol van mevr Desmarets en zij doet het met de tpederheid en vrour welijkheid die van deze rol verlangd wordt Daar is verder Dalio aid Barel de man met het duistere verleden die nu een krant uitgeeft Zijn chantage is prachtig weergegeven Zijn gaan van den een naar den ander om zijn misdadig spel te spelen is van een beklemmende spanning Arletty als de ingebeelde zangeres die zich wat teveel met Barel ophoudt is Fransch ten voeten uit levenslustig en gewaagd Alle bijrolen zijn in goede handen Carette die vaker in bijrollen voorkomt heeft hier slechts de rol van den kruidenier te vertolken Toch is hij een belangrijk per soon in de ontknooping van het drama Het is niet onaardig te vernemen dat deze film geïnspireerd is op een drama van Balzac Het voorprogramma brengt naast Nederlandsch Nieuws een film over den aanval op de Lofoten in 1941 en een propagandafilm over het beroepsvervoer waarin vele bekende Goudsche plekjes voorkomen VRIJ EN ONVERVEERD In den Schouwbtirgbioscoop wordt deze week een terugblik op de jaren 1940 1945 vertoond Het Paramount concern wilde hiermede speciaal den nadruk leggen op het aandeel dat Nederland in de bevrijding der wereld heeft gehad Een grootsche manifestatie van Nederland s verzet is het niet geworden ook af omdat hoofdzakelijk alleen de belevenissen van de Nederlanders buiten het moederland worden behandeld De groote accenten vallen hierbij op oe isoopvaardij n de marine Wij beseffen nu pa goed welk een aandeel Nederland leverde toen haar machtige handelsvloot zonder eenige uitzondering de geallieerde havens binnenstoomde De film vertoont als steikste zijde de stuwende kracht dia van ons Vorstenhuis uitging Hoe snel vergeten wij eigenlijk al deze jammer en ellende die ons toch nog I maar zoo pas voorbij is gegaan Vrij en onverveerd helpt ons er aan herinneren dat wij niet mogen verslappen in de totale uitroeiing van het fascisme Bij de uitbeelding van de noot die wij meespeelden in het machtige accoord der groote Drie heeft de film het karakter van een groot oorlogsjournaal In het Hollandsch nieuws verscheen o a de aankomst der Almanzora met de repatrieerenden uit Indië The Gqldwyn Follies De Réunie bioscoop stelt ons deze week in de gelegenheid te genieten van eeft aniusements kleurenfilm met in de hoofdrollen de bekende film acteurs Adolph Menjou Zorina en Andrea Leeds Menjou vertolkt hier de rol van Mr Herlin een directeur v e groote filmmaatschappij Bezig met de eerste opnamen voor een nieuwe film ontmoet hij een meisje Hazel Dawes ó t afbreuk doet aan zijn filmacteurs Hij vraagt haar mee te gaan naar Hollywood en zoo ziet Hazel zich plotseling gepromoveerd tot assistente van Mr Herlin Haar taak is om z n Het verhaal van den stervenden echtgenoot kon ons echter minder bekoren Al met al echter een avond van goed amusement dat met een gezellig bal besloten werd PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk 10 uur vm Ds Donker Ned Herv Evangelisatie 10 uur vm en 6 30 uur nam dhr H Ockerse Geref Kerk 10 en 6 uur Ds Kalkman keUcU Hei voh de week In het Kerstnummer van de Canadeesche krant The Maple Leaf troffen wij onderstaahd gedichtje aan dat bedoeld is als een afscheid aan Holland Wij hebben gemeend goed te doen met dit vers te vertalen en het onder de aaridacht van onze lezers te brengen TO HOLLAND The steady flow of years has passed us o er Life marks the time on slow rel entless feet Familiar things we soon shall know no more The pat of wooden shoes en cobbled sifeet The spicy smell of breezes from the sea Shall fill the lockers of sweet memory our quiet peaceful towns we know so well The homely folk thatt claimed us as their own Not knowing why but understanding still How much it meant to have a taste of home Wiüi eager hands threw cottage portals wide Insi ed that we sould sit down A feV short days and W6 are homeward bound Great wastes of rolling water lie between True loves and lasting friendships we have found Your steadfastness and suffermgs we have seen We know the deeds you have so nobly done And thank you we your foster sons Sigm DON WARREN AAN HOLLAND De stage stroom van jaren ging voorbij Langzaam meedoogenloos stempelt het leven Den tijd En al te spoedig zullen wij Om wat ons t meest vertrouwd was niet meer geven Slechts t klompgekletter op de keien De zilte geur en t ruischen van de zee Gaan met ons al n schoone herinnering mee Uw vredige steden kennen wij zoo goed Uw huis lijk volk beschouwde ons als het zijne t Weet niet waarom maar voelt toch in het bloed Wat het beduidt om ergens thuis te zijn En Gastvrij stelde het steeds zijn deuren noodend open En welkom waren wij te allen tijd Om deel te nemen aan de huiselijkheid Nog slechts ieen korten tijd en wij zijn thuis n Groote Oceaan zal ons weer scheiden Wij nemen liefde en vriendschap mee naar huis Gedachten aan standvastigheid en lijden Dat zagen wij bij U en ook Uw edele daad t Is slechts de dank die blijft wij keeren weer Uw kleine land vergeten wij niet meer UIT DEN OMTREK MOORDRECHT De Voetbalver Moordrecht 25 jaar IffiEUWIJK Bij K B van 29 December 1945 opgenomen in de Staatscourant van 16 dezer is het maximum aantal vergunningen voor den verkoop van sterken drank voor deze gemeen te vastgesteld op 11 WADDINXVEEN Overplaatsing De heercn C G de Grouw en E Rous beiden wachtmeester der Koninklijke Marechaussee respectievelijk te Voorhout en te Valkenburg zijn met ingang van 15 januari j l in gelijken rang overgeplaatst naar deze gemeente ter voorziening in de vacatures Benoeming De heer A j J van der Dussen onderwijzer aan de Ned Herv school alhier is met ingang van 1 April a s benoemd tot onderwijzer aan de nieuw gestichte Ned Herv school te Elspeet Kerkdiensten Zondag 20 Januari Ned Herv Kerk y m 10 uur en n m fi uur Ds L Vroègindeweij Geref Kerk v m 10 uur Ds W J Smidt N m 5 uur Veldprediker Ds Rook a Wet en Evangelie V m 10 uur en 4 3U uur Ds D j Peterse Chr Afgesch Gem V m 9 30 uur en 5 uur n m Ds N V d Kraats DRANKWET Bij K B van 29 December 1945 opgenomen in de Staatscourant van 15 dezer is het piaximum aantal vergunningen voor den verkoop vdn sterken drank Ingevolge de Drankwet voor deze gemeente met 1 verhoogd waardoor het aantal te verleenen vergunningen is bepaald op U Keuring dienstplichtigen De keuring van dienstplichtigen der lichting 1945 zal voor deze gemeente plaats vinden op 26 en 27 Februari a s De rtdeelingsraad houdt Jtting in het Gew ArbeuNbureau te Gouda INBRAAK Door de Kon Marechaussee werd aanhouden zekere V verdacht van mbraak hij de fam v d Dool alhier De dader heeft bekend Proct s Verbaal werd opgemaakt Vrijdagavond gaf de Voetbalver Moordrecht in t Poithul eea Jubileum uitvoering ter gelegenheid van hzwr25 iarig bestaan waaraan medewerking werd verleend door het gezelschap Slem Nieuwenhnizen Hoewel aan deze uitvoering geen officieele tint was gegeven hadden toch eenige autoriteiten den wensch te kennen gegeven dezen avond niet onopgemerkt voorbi te mogen laten gaan Als een der eersten die het voltallige bestuur toespraken wcnschte Burgemeester K H Brandt als hoofd der gemeente de vereeniging geluk Als voorzitter van het huldigingscoroité van de donateurs bood dezelfde spreker als stefffelijk huldeblijk de vereeniging nieuwe vlaggestokken vlaggen en een scorebord aan Hierna kwam de 2e voorz van den K N V B afdeehng Gouda de heer J C Kaptein die memoreerde de groote belangstelling van Moordrecht voor de jeugd en het zeer gunstige strafregister dat Moordrecht bezit Als derde bood de heer Muurling voorzitter der scheidsrechtersvereeniging groep Goudae o het beituur zijngelukweaschen aan Van de daises bestuursleden hadden zij eveneens een xjlag in ontvangst te nemen terwijl de heer Jonkman namens de leden 3 nieuwe ballen aanbood Hetzelfde deed de muziekver Kunst na Arbeid bij monde van den heer v Adrigem zij het met 1 bruin monster De junioren afd bood aan alle bestuursleden een kop en schotel aan met opschrift De heer C v d Kuy richtte zich tot het bestuur in zijn hoedanigheid van exploitant van t Posthuis daarna alt consul van den K N V B en bood de vereeniging een groote partij draineerbuiztn aan ter verbetering van het in slechten toestand vcrkeerende terrein De voorzitter de heer H Frederiks dankte voor de vele huldeblijken nadat hij bij den aanvang een speciaal welkomstwoord had gericht tot den wethouder de heer L de Jong die tevens 25 jaar als administrateur aan de vereeniging verbonden is geweest In het bestuur zitting had Hierna diende het gezelschap Siem Nieuwenhuyzen zich aan met de danseres Irene die een goeden boerendans bracht welke ons toch nog steeds prettiger aandoet dan den daarop volgenden tapdans Onze Ned revuekomiek Siem Nieuwenhuyzen stak toen zijn hoofd door het gordijn en eenige van zijn komische gezichtsimpressies waren voldoende om de zaal aan het lachen te brengen Al spoedig had hij met comraunity zang de stemming erin Van de overige leden van het gezelschap noemen wij in de eerste plaats Tonescu den accordeon virtuoos die blijk gaf van een uitstekende techniek en goede voordracht en Paulina Hervé die eenige aardige liedjes zong en een praatje maakte mü a Geachte Redactie Neemt U mij niet kwalijk maar nu wilde ik graag eens aan U zelf schrijven in plaats van aan de lezers Het gaat over dé krant van verleden Maandag Verleden Zaterdagavond had miin nicht meegedaan aan de revue Nu mag het weer Maandagavond komt ze huilende bij me met de krant Ze dacht dat ze in de krant zou staan omdat ze veel het woord had gevoerd En nu stond er over het spreken niets anders dan Wat het meest opviel was het plat Goudscfi Snikkend riep ze uit Laten ze naar hun eigen hoogAmsterdamsch kijken Is dat zooveel mooier En mijn zinnen liepen tenminste goed maar lees dat verslag eens Ik zeg Kind je bent overstuur Enfin ze had na afloop erg gezellig gedanst daar hebben we het toen over gehad en zoo vergat ze de kranf weer Ik wil maar vragen of de verslaggever de boel niet meer zoo wil afkammen Je beleeft er heele scènes van en m n nicht neemt het mij kwalijk omdat ik wel eens in de krant schrijf Toen mijn nicht weg was nam Gesina de krant op Die houdt altijd van degelijk En laat ze me nu dat stukje lezen van dien jorfgen die maar een kwartje had voor de tentoonstelling Heelemaal fout om zoon jongen een lot van een gulden mee te geven vond ze Zoo n kind leert niet de tering naar de nering te zetten Zoo lééren zulke kinderen schulden te maken Zijn moeder had die gulden misschien heel niet Enfin U begrijpt het verder wel Ik wou dus ook nog zeggen Wees U ook voorzichtig met de verhalen die U in de krant zet Eerst heb ik ook gedacht dat de nieowe Brammetje Flapoor zou dienen om met mij den draak te steken Waarom heet dat beest nu juist ook Bram Maar dat blijkt toch niet het geval te zijn De kinderen zijn fel op het verhaal en ik volg de avonturen ook met belangstelling Alleen wou ik namens mijn andere nicht die kinderen van 6 en 8 jaar heeft vragen om de krant vooral vroeg te bezorgen Vóór de kinderen Brammetje hebben gelezen zijn ze niet naar bed te krijgen film een meer humanistischer genre te geven wat haar ook volkomen gelukt Onder de divefse bedrijven door komt het komieke trio The Ritz Brothers solliciteeren naar ün rol in de film terwijl even later de grappige pop om dezelfde reden een bezoek aan de studio brengt waardoor de film dadelijk veel komischer wordt Na meer dan één poging daartoe gelukt het hen allen Mr Herlin van hun kunnen te overtuigen Ook Danny Beecher weet door toedoen van Hazel een rol te krijgen Na de laatste repetitie biedt Mr Herlin hem een vijfjarig contract aan en feliciteert hem tevens met zijn verloving met Hazel Dawes Vooraf wordt o a vertoond de aankomst van de Almanzora en een aardig Walt Disney teekenfilmpje Een programma dat zeer zeker een bezoek aan de Réunie bioscoop waard is De Daily Worker over de staking der Britsche luchtlandingstroepen op Java Als het Parlement de volgende week weer bijeenkomt zal een staking van Britsche luchtlandingstroepen op Java li onderwerp zijn van een interpellatie aan den Minister van Oorlog Men beweert dat kort voor Kerstmis een staking onder de soldaten van het 7e bataljon parachutisten heeft plaats gehad als protest tLgen de Britsche intervenie in Indonesia Een van de desbetreffende parachutisten schrijft in een brief aan zijn vader Ik hoop dat mijn kennissen die weer thuis zijn ons in ons protest tegen het politieke spel waarin Britsche jong sterven om de Nederlandsche belangen te beschermen zullen steunen Als U samenwerking tot stand brengt tusschen d ledden van de militaire politie en de per zullen wij heel wat vlugger thuis zijn en allen tegelijk