Groot Gouda, maandag 21 januari 1946

GROOT GODDA H êk ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN ON JS 1 küCtiN RedacHe L J A v d Steenhoven Mr A A J Rjjksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 133 MAANDAG 21 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 309a Abonn p w 25 et Losse nurom 10 et Slachto£Eer van het bombardement De M V Z heeft van B en W toestemming ontvanggen om de beneden woning Crabethstraat 60 te onttrekken en onttrokken te houden aan de bestemming van woning Veteen van Vrijzinnig Nederl Hervormden te Gouda Gemeenteavond uitgesteld tot Dinsdag 29 januari a s 2de Concert van het Rott Philh Orkest Het bestuur van het Goudsch Volksconcertdeelt ons metie dat het tweede abonnementsconcert te geven door het Rott Philh Orkestzal plaats vinden op Woensdag 30 jan as des avonds 7 uur in den Schouwburg werd onmiddellijk voor de oorlogvoering t t f o n gedirigeerd dooringezet Het duurde echter Biet lang het was V a Bando v A 4 Knnin in Uitgevoerd zul en WO den O a werken vaneen uur voor de verjaardag van de ivoningin n u k i Af n rr 11 Ludwig van Beethoven 4e symphonie Maurice Ravel en Richard Wagner ouver éO Jarige Gouwenaar keert tertg Compliment van Prinses Juliana Ruim een week geleden arriveerde opeen oude Harwichboot te Hoek an Holland onze 60jarige stadgenoot de heer Zijieman chef bakker op het hospitaalschip Oranje Reeds kort na zijn thuiskomst erd de teruggekeerde ziek doch Zaterdag was hij weer zoover hersteld dat hij ons bet een en aoder van zijn laatste vijf jaren op zee kon vertellen Het toeval wilde dat op den dag van het uitbreken van den oorlog de Voiendam in de Engelsche haven Wymouth op tiet punt stond naar Nederland te vertrekken hetgeen voor de opvat enden een afscheid van ruim vijf Jaren betekende Dit schip van de H A L werd onmiddellijk voor de oorlogvoering turc Tannhauser Commissie inzake huishoudelijke vosriichtiog en gezinsleid ag Daar de kookdemonstratie van lekkernijen en dergelijken op Woensdag 23 Januari as niet door kan gaan wotden de volgi ummeis 101 t m 150 verzocht te komen op Woensdag 30 Jan of 6 Pebr belde dagen om 3 uur Uit de etalage ontvreemd Bij H in de P C Hooftstraat werden door verbreking van de etalageruit 4 pakjes Rhod sia 2 doozen sigaren en 2 pijpen gestolen door een drietal jongens Geknoei met een meter D politie verleende haar assistentie bij het WeghaTen van een etectriciteiismeter dooi het G E B uit een pand aan de Turfmarkt De reden was dat er in de meter een gaatje was geboord dat met pek was dichtgestopt v aardoor gepoogd was de meter langzamer te laten draalen Het is niet bewezen dat de huidige be wotier zich op deze wijze aan stroomdlefstal iiCËit avDUiUiy Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald san den Distributie dienst loket 11 Peperstraat door ben wiet bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 25615 en 259S9 op Dinsdag 22 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Indische Rijsttafel Een van de hoogtepunten van de Indi che ter tooisielling was ongetwlifeld de Indische ijsudtei die Zaterdagmiddag a s attract ii door het Nederland helpt Indië comité weid georgani fcrd Verschill nde zakenlieden te dezer stede hadden spontaan voor de noodige ingredie ten gezorgd en zoo was het mogelijk bijna honderd portie s nasi goreng te serveeien 1 e chef de cuisine en de vier dames in de Vekcn hebben eer van hun werk gehad Vtle oudIndische gasten en dat zijn loeide menschen die het weten kurnen verklaarden ons dat zij gesmuld hadden Borg irees er en Mevrouw James toonder hunne belangstelling voor het werk van het NeHerland helpt IndièComné door ook dezen middag met hun aanwezigheid te vereeren He Djalak Wajang ensemble dat voor de Indlë actie reeds zoovele malen belangeloo uptrad was Zaterdagmiddag wrer present en bracht door zijn mooie Indische melodiëii tie Oostcrsche sfeer in de zael Het Comüé s voor het welslagen van de Indische ri ttpfe grooten dank vetschuldigd aan den pachter van de sociëteit On Genoegen den t eer Deyers die met alleen zijn geheele k i ken afs ond doch ook voor borden lepels orken en prima bediening zorgde Indische Tentoonstelling Zaterdagavond is de Indische tentoonste lin 1 gesloten De Krontjong Band de Pa ol an n verzorgde belangeloos het muzikale gedeelte van den avond en vond bi de b zoekers een aandachtig gehoor In totaal bezochten ongeveer 850 volwassenen en STADSNIEUWS Drankverganningen geweigerd en gewijzigd Op groud van het feit dat het maximaal aantal drankverguoningen voor Qouda is bereikt hebben B en W aas Wa de Koning en Wed Verburg geweigerd een tapvergunning te verleenea voor het perc Markt 42 Aan den heer P ongeneel wijnhandelaar Bosch weg 51 hebben B en W geweigerd een ilijtvergttnoing te verleenen op grond vaa de gemeenteverordening van 8 Maart 1933 Op verzoek van den heer P J Melkert die etn tapvergunnlng beiat voor h t perceel Boeickadé 42 zal deze vergunniag voortaan gelden voor de benedenlocalitelt van perceel Hoogstraat 1 Kostelooze inenting en herinenting Ia 1946 tal er tl ken eersten Vrijdag van dcB maand In het gebouw van den GGD Spieringstraat II3 gelegenheid bestaan voor kostelooze inenting en hennenting Indien de pokken niet opkomen is de gevaccineerde verplicht zich bi den vaccinateur te mel en Kinderen die huiduitslagen vertoonen of wier huisgenooten hieraan lijdende jl a komen niet voor inenting in aanmerkingBrief uit de Rimboe Yan onzen stadgenoot Th Agterbcrg ingedeeld bl het Kegiment jagers vanhetMederlandscke leger dat thans op Malakka vertoeft ontvingan wl een schrijven waaruit wi het volgende ontieenen t biadgeaootcn hicrbi zend ik U mijn hartelt kste groeten uit de Rimboe ergens op Mdlaka Om mijn verhaal te beginnen veei Nederiaoders moesten zich schamen wanneei m bli het woord militair bun neus ophalen of wanneer zl de vrouwen van nen die in de Uott zijn beschimpen of beklagen Hetzelfde geldt voor de diverse instanties in Nederland wanneer deze niet de grootste zorg besteden aan de financieele en Sociale verplichtingen aan hen wier man of zoon naar dOost trok De moeilijkheden die de meesten van ons hlc ds3rn s z zi s roet zeer grcot lelfs Ik wil slechts stilstaan bij Kuala Kilil waar wij thans vertoeven Wij zijn neergezet op de kuit van Malaka en bevinden ons nu diep in de rimboe ver van de kust Toen wij in Kuala KUil aankwamen was er niets Wij hebben gewet kt en gezwoegd onder de zwaarste omfandigheaen met een minimum aan materiaal en een maximum aan goeden wil Try to make the best of it probeer er het beste van te maken is het dagelijkiche devies Geen licht geen behoorlijk water geen behoorlijke kookgelegenheid geen kook potten geen behoo lijlie wa jchge eg nheid geen transportmiddijlen Geen bezwaar z g g n de kerels Met ooze militaire dlcip in komen we waar we zijn willen voor a Ie oort werk altijd de handen Van oud wordt Blenw gemaakt Van drie oude aato s ren aieuwe En naast dit werk zware training sonas met tegenzin Maar het gebeurt Wij oeten beslagen ten ijs komen Een lange training soms een paar uren per dag soms drie dagen achtereen Bepakt en gezakt wo dt d n getrokken langs moeilijk begaanbare wegen door bosschen en moerassen Moe en driifnat thuisgekomen dan geen gemakkelijk hd geen luie stoel geen pleizit lge waschgelegcnheid en geen kans om een vo gend maal aan deze vermoeienissen te ontkomen Het zal en moet goed gaan Alda geschiedt Dl aHes wordt bezield door een goeden geest De Jongens zijn fl nk en helpen ell nder ledere groep zijn eigen pondok met eigen naam s Avonds wordt gezongen en muziek gc saa t worden brieven geschreden bij het licht van brand n rle benzine wordt de moeheid vergeten s Morgens vroeg wordt er als lederen dag vanaf de reveille weer metvol e kracht aan het werk en trainen begonnen Maar medelijden met ons dat verlangen Wij niet wel medeleven en re pect Tot zoover mijn verhaal over ons hier op Malaka Alles sal reg kom 1 de instuïp Woensdag a s des avonds 8 uur zal er voor De InStulf In gebouw Daniél B de Naalerstraat een tooneelavond worden teqeven Op evoerd wordt Het Vrouwije van Stavoren Alle Jonfle menschen riiedlt tok billen siea zU van harte welkom of de Vclisdam die met 400 Engelsche kinderen aan boord op de Atlantische Oceaan in convooi voer werd door een torpedo in de neus getroffen Zonder ongelukken kon het schip worden ontruimd Twee tankbooteh namen de groote en kleine schipbreukelingen over Wonder boven wonder bleef de Vo endam drijven Zij kon naar Engeland worden versleept waar zij werd he steld De heer ZlJleman bleef hierna niet wei kelooa Hij werd overgeplaatst opde Dempo van de Rotterdamsche Lloyd Doch ook hiermede glnq het niet voorspoedig In Maart 1943 werd deDempovoorde Amerlkaansche kust door een torpedo getroffen en binnen twee uur verdween dit trotsche schip van onze koopvaardijvloot in de golven Erwa nog tijd geaoeg over om s o s seinen uit te sturen en na twee uur waren er van het marine depót Datjelll marine vaartuigen aanwezig om de overlevenden van dit troepentransportschlp op te pikken Na een twee weken lang onvrilwlUig verblijf in Datjelli kwam de heer Zijieman in Algiers aan en van hier bereikte hil veilig en wel Fnqelard Hierna werd hii overgeplaatst op hef in middels tot hospitaal omgebouwd motorsrhip van de Mij Nederland Hij maakte talrijke reizen naar de Middelland che Zee om gewonden van de slagvelden in Italië en h iAA Orït ï te vcvoercE De groote gevaren waren nu voorbij De Oranje ondervond geer hinder vanvIjanHeliJke acties Toen de Oranje In de haven van Glasoow lag vertoefde Prinses Juliana twee dager op Idc Oranje Zij maakte persoonliik Vennis met den heer Zij eman en complimenteerde h m met zl n kunriigheld Het was een st op voor on en ouden zcebaas toen de Oranje na de bevrijding van Nederland naar het verre Oosten werd gedirigeerd en pas veertien dagen geleden In Fngeland aankwam Thans na 25 Jaar dienst op zee is de ZiHemnn in zijn wo np aats teruggekeerden wacht hij op rijn pensioen Het tragl sche In ziin thui skomst w s wel dat de echtoenoote van den heer ZH n n Wi het bombardement In Novetrber 1944 in haar woning in de doelekade om het leven kwam Een kalender van de N V Koch Knuttel De tijd is nog met herleefd dat een stroomvan reclame kalenders onze deur kwam bin nenvallen De drukkerij Koch 6 Knuttel lietechter reeds een maandkalender verschijnen Deze Is van geringe omvang op eenvoudigpapier gedrukt De wijze van uitvoering i echter buitengewoon mooi Opelk blad vinrtmen een houtsnede van R Snapper waaroptelkens een typisch oud stukje Gouda worduitgebeeld Daarbij is niet gestreefd naar eernauwkeurig felte l ke weergave naar een sprekend beeld dat O heel h tstempel draag van een oude f dsgedeel eof het oude stukje gebouw dat in beeldwordt gebracht Een Gouwenaar zal ze alle spoedig her kennen het Is het poortje van het oude Mannenhuis de Vrouwetoren op deN euwe Haven dr toren van de St Jan een gezicht tangs de Waag op de Markt e a Vanltersonlaan bewoners schonken hïrionertngsbordrn B en W hebben kun erkentelijkheid betuigd aan de bewoners van de Van Itersonaan voor twee ter gelegenheid v de bevrijding van on land herinneringsborden welke aan de e eente waren aangeboden UtuUdcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Weer daling van temp onder invloed vaö de matige in het Noorden van het land tijdel krachtige wind tusscheri Oost en Zuid Oost Afn bew Overigens droog Wat is er in Gouda te doen 1 Reunie Vrijdag t m Woensdagt The Goldwyn Follies Thaiia 1 heater Vrijdag t m WoensdiKI Parijs onder Hoogspanning schouwburg Blo coop Vrij en Otiverveerd Maandag 21 Jan 8 uur Concordia Indra Woensdag 23 Jan Reunie bovenzaal 7 B Ds J Borger Wat kunnen wij doen in verband met den mensch van morgen Idem 8 10 uur Ie bewaarschool Patersteeg Repetitie Gemengde Zangvereen Euterpe Idem Ned Herv Gemeente Turfmarkt 54 7 3C uur Ds Joh van Welzen Idem 7 30 uur Veemarktrest Vcrgaderinfl Ned Chr Vrouwenbond Idem 8 uur Blauwe Kmis S D A JP Afd Gonda H Wiliemse Over de ParUj vaa den Arbeid ongeveer 1000 schoolkinderen de expositie Het is verb ijdend dat zoovelcn h n belangstellitg in deze voor Indië toonden en h t moet voor bet Comité ongetwijfeld een voldoening zijn dat het naast zijn opzet om Zooveel mogelijk gelden voor de oorlog slachtoffcr te verzamelen nog tijd en organisatoren vond om een dergelijke mooie tentoonstelling te verzorgen A Nederland helpt Indië Na Gouda zoo flink de actie voor de slachtoffers uit Indië Inzette komen de buitengemeenten deels uit eigen initiatief deels gestimuleerd door het Gond che Comité tot groote werkzaamheid Zoo organiseerde Boskoop reeds éen Indië avond daarna in Nieuwerkerk a d IJssel begonnen Daar zal het Goudsche gezelsch p Djalc k Waiang optreden en de heer P E van Bemmel Secretaris van het Gomité een lezing over indië houden In Reeuwijk is de actie al hegonnen terwijl eind Januari nog een avond in stolwijk zal volgen Opgelet Inwoners van Gouda e o die familieleden uit Indlë verwachten wordt dringend verzocht hiervan tljd g opcave te doen bij den Secretaris van het Coudsche Com té den heer P E van Bemmel Bodegr Straatweg post Weeuwijk Telefoon 272 Reeuwirk onder vermelding van het a nta familieleden naam van het schip waa mede deze verwacht worden en vermoedelijke datum van aankomst Alleen dan is het mogelijk dat tijdig hulp verleend kan worden ITs misère Bij den sluismeester van de Julianasluif werd gisteren het 10 jarig Jonpenije J D van den Jan Phillpsweg blnnengebtacht dat doOr t ijs was gezakt en nog teekenen van leven gaf Het moctit de in allerijl ontbodeó geneesheer dr de Plarque gelukken de leven sgeesten weer op te wekken Zaterdagniiddag te ci ca 1 15 uur Is het 5 jarig zoontje van E in de langsdc Emmastraat liggende sloot door h t ijs gezakt en dreifde ie verdrinken Het mocht de heer R van den Koningin Wllhelminaweg gelukken het kind uit het Wflk te halen Pi omwonenden bnnengebracht van droge kleercn voorzien en verzorgd kon het weer naar huls terugkeeren Met doodelijken afloop was het geval aan de Willens waar de 9 jarige H H van de Vierde Kade met eenige vriendjes op t ijs op de spoorsloot was gegaan Zl n kameraadjes wendden vruchtelooze pog ngec ean om te helpen en een van hen rende nog weg om hulp te halen Helaas kwam hul s te laat en dr Tom heeft sftchts den dood kunnen const ateeren Men wijze de kinderen op het gevaar van onbetrouwbaar ijs Alleen het ijs aan de Burgem Martensingel is goedgekeurd geweest door de politie