Groot Gouda, maandag 21 januari 1946

NIEUWE VINDINGEN OP TEXTIELGEBIED ZEEWIER PATRON EN NYLON ALS GRONDSTOFFEN De wolindustrie slaat hier wel een opmerkelijk goed figuur wat betreft het herstel van de productiecapaciteit De te dure spiraalmatras De handelaar S van de Gouwe verkocht een 2e hands spiraalmatras voor de somma van f 135 In normalen tijd zou het ding f 24 hebben gekost en thans mag de prijs niet hooger zijn dan f 80 Deswege zag hij zijn a sociale daad met een bekeuring beloond BURGERLIIKB StAND Geboren 16 anuart Nicolaas zoon van M Straub en vaa der Post Rfaijnvis Feithstr 3 ohannes Theodorus zoon van W G Scholten en R A Steen land E Potgietersstraat 29 17 Jan Pètronella Maria Elisabeth Lldwina dochter van W A G Straver en C G Korf Herzogeatraat 3 Johannes Gljsbert zoon van P Sluijter en A C Zwijnenburg lcKade83 Ondertrouwdi 17 Januari H van Scha ik en G van Aalit W G van Klaveren en N M Laurier L de Jong en S H Toen G K van der Sprong en J M Erbcrveld B W van de Pavoordten A Winder J M van der Bas en C M Brenkman G Verhoef en F M van Veen J E Groenendaal en L C Heerkens A A van Unen en C M A Th Stolk M M Doumen en C M H van Ardenne 19 Jan J F Kempers en P A van Dijk Overleden 16 Januari Gerrit t Lam 85 j Gerritje van Eist weduwe Ph H La Feber 88 Adriana Franclna van Achthoven 4 w 17 Jan Helena Johanna Maria W nc gch met J P J Boegheim 73 j w Burgemeester spreekt in Amsterdam In het kader van de Amsterdamsche ge biedsuitbreidingsweek werd Vrijdagavond in het Concertgebouw te Amsterdam een groote openbare vergadering gehouden waar o m burgemeester James en Ir A Plate uit Rotterdam het vraagstuk der gebiedsuitbreiding van verschillende zijden belichtte Oe wad Burgemeester van Amsterdam de heer F de Boer was mede aanwezig In zijn uitvoerige toespraak wee M K F O James erop dat als compeniatie voor de aangebrachte materieele schade nl het verkrijgen van Oaitsch grondgebied slechts in geringe mate tegemoet komt aan de totalt schade welke Nederland is toegebracht Deie totafie schade welke eerst beraamd was op 15 billiard gulden Na een tweede qnderzoek reeds gestegen tot 26 milliard gulden hoofdelifk omslagen over de Ned Bevolking komt dit neer op 3000 gld per inwoner Een derde van ons Nationale bezit is in den oorlog verloren gegaan Naast het verlies op materieel gebied zijn er nog andere schadeposten welke niet in geld kunnen worden uitgedrukt zooals b v de daliiig van de volksgezondheid De oplossing van het probleem der schadevergoeding ligt echter op Internationaal terrein en de groote mogendheden zullen over deze voor ons land zoo urgente kwestie moeten beslissen UIT DEN OMTREK WADDir XVEEN Mnziekver Voorwaarts De muziekvereenifling Voorwaarts geeft Biet zooals wij mededeelden op 16 en 2 Jan uitvoering doch op Dinsdag 22 Januari een Itvoering vckh donateurs en ep Donderdag 24 Januari voor overige belangstellenden Op deze avonden komt de vereeniging Morgenrood met een blijspel getiteld 2 t ft petle af voor het voetlicht terwijl Voorwaarts het muzikale gedeelte verzorgt Htt geheel oelooft een genoeglijke avood Kaarten verkrijgbaar 1 1J A v d Berg Kerkwed 43 M v d Stelt Zuidkade 88a ca b4 de leden van de beide vereeaigingen RBBUWIJK Nederland helpt Indië In on $ dorp is nu een definitief comité gevormd vdn Nederland helpt Indië bestaamle uit de heeren C Bontebal M Kasteleijn L J Lucarne Th Vergeer en F Warmenhoven Reeuwijk zal ook helpen de ontstellende nood eenigszins te lenigen van hen die zooveel geleden hebben veel erger dan wij beseffen Laten wij allen onze plicljt verstaan Correspc rttlentie adres M Kasteleijn Bodegraverstraatweg 74 j Kiellegging van zes baggermolens Op Zaterdag 19 Januari den verjaardag van Prinses Margriet had op de scheepswerf van J en K Smit te Kinderdijk een symbolische plechtigheid plaats namelijk de eerste kiellegging van een serie van zes emmerbaggers bestemd voor een wederopbouw der tinbedrijven in Nederlandsch IndTë Hierbij waren tegen BfiNNENLAND woordig de directeur der opdrachtgevers en van de bouwers Een Amerikaansche schenking Mr Thomas J Watson eeti bekend Amerikaansch Philantroop heeft een bedrag van 100 000 aan H K H Prinses Juliana ter beschikking gesteld als bijdrage tot leniging van den nood van h t Nederlandsche volk H K hJ heeft dit betdrag overeenkomstig de bedoeling van den schenker verdeeld onder de daarvoor Ue broodweg Amsterdam Moskou In Commentaar het blad van den Regeeringsvooriichtingsdienst lezen wij de volgende aardige vergelijkingen waaruit een beeld is te vormen van de hoeveelheden voedsel welke per week door de geheele bevolking worden geconsumeerd Om de geheele Nederlandsche bevolking U vindt Uw wekelijks raptsoen kaas van 100 gram niet erg royaal Per week verslindt het Nederlandsche volk echter 180 000 kazen van 10 pond Wanneer die op elkaar gelegd zouden worden zouden er 144 stajïels kazen ontstaan die even hoog zouden zijn als de beroemde Domtoren in Utrecht derhalve 144 kaas Domtorens naast elkaar Alle Nederlanders tesamen drinken per week gemiddeld 13 500 000 liter melk Doen wij deze hoeveelheid in de thans veel gebruikte halve liter fleschjes dan bestriiken zij achter elkaar gezet den weg van Amsterdam naar Maastricht tenminste als er 9 op een rij worden gezet anders komen we er nóg niet Hoeveel menschen zijn er niet die het rantsden margarine te laag vinden Zij tijgen nu per week een pakje van 250 am Wanneer wij al die pakjes in rijen van 10 njjast elkaar en 10 óp elkaar achtereen zouden stapelen dan heeft U ruim 2 uur noodig voordat U deze botermuur voorbij bent geloopen en dan moet U nóg flink doorstappen Er zijn 900 vrachtwagens van 2 ton noodig om de suiker die in Nederland per week wordt geconsumeerd te vervoeren en een kleine 5000 koeien wandelen per week naar het abattoir om ons in het genot te stellen van anderhalf ons vleesch Zaalhuren flet Directoraat Generaal van de prijzen deelt mede dat omtrent de prijzen bij vprhuur van zalen voor bijeenkorpsten vergaderingen bals enz een definitieve regeling in voorbereiding is Volgens de bestaande wettelijke regeling mag hiervoor niet meer huur worden gevraagd dan op of in de periode voor Mei 1940 gebruikelijk was In afwachting van de nieuvve regeling zal de Directeur Qeieraal van de Prijzen er geen bezwaar tegen maken indien deze vergoedingen met 25 worden verhoogd Met eventueele klachten kan men zich wenden tot Aet betrokken Prijzenbureau voor Onroerende Zaken of tot den Opsporingsdienst van de Priisbeheersching SCHAATSENRIJDEN Nederlandsche successen te Davos De Nederlandsche hardrijders die reeds eenigen tijd op de bekende Davosche ijsbaan trainen hebben Zaterdag deelgenomen aan wedstrijden wat arbij zij fraaie sucessen heben behaald Uitsluitend Zwitsers en Nederlanders namen aan deze wedstrijden deel Op de 500 meter wist Havekotte de eerste plaats te bezetten met een tijd van 46 6 sec De Nederlander BestebreuHje die voor Zwitserland uitkwam dit reedseenig jaren doet en in den oorlog aan dezijde der geallieerden heeft meegestréden hij was parachutist wist een tijd te noteeren welke slechts 0 1 sec boven dien van Havekotte lag maar ook Langedijk noteerde dezen tijd Een fraai succes boekte Keijzer op de 3000 meter waarin hij een tijd maakte van 5 min 35 6 sec en daarmede de eerste plaats bezette Langedijk werd tweede met ruim twee seconden verschil Na den eersten dag heeft Langedijk in het algemeen klassement de leiding met Keijzer op de derde plaats en Havekott als vierde De uitslagen luiden 500 meter 1 Havekotte 46 6 sec 2 en 3 Bestebreurtje en Langedijk beiden 46 7 sec 5 reed 46 9 sec 6 Keijzer 47 7 sec 8 Egas 4 9 sec IQ VanSlooten 49 4 sec 3 000 meter I Keijzer 5 min 35 6 sec 2 Langedijk 5 min 37 7 sec 4 Breed min 48 5 sec 5 Havekotte 5 min 49 5 sec 7 Bestebreurtje 5 min 52 1 sec 8 Egas 6 min 4 4 sec 12 Van Slooten min 9 1 sec BUITENLAND Stakingen in de Amreikaansche staalindustrie in den kotnenden nacht zullen bij staking in de Amerikaansche staalindustrie 800 000 arbeiders in dertig staten betrokken zijn Murray de president van de C I O zal morgen naar Pittsburg vertrekken teneinde aldaar de voorbereidingen te treffen voor een bijeenkomst van de leiders der vakvereeniging van metaalarbeiders op Dinsdag a s Maandagavond zal Murray door de radio een oproep richten tot het Amerikaansche volk om steun voor de staking In den staat Minnesota zal de afgekondigde staking eerst na een aldaar bij de wet vastgestelde periode van dertig dagen door kunnen gaan Deze staking in de staalindustrie waarvan de uitwerkingen momenteel nog niet kunnen worden vastgesteld zal de belangrijkste staking zijn welke zich ooit in de Ver Staten heeft voorgedaan Bij de staalstaking valn 1919 waren slechts 400 000 arbeiders betrokken MEVR ROOSEVELT WENSCHT MEER VROUWEN IN DE U N O Op een hier gehouden persconferentie heeft mevr Roosevelt gezegd dat zij gaarne meer vrouwen als afgevaardigden in de vergadering van de Vereenigde Naties zou zien Het is van belang zoo sprak zij dat vrouwen zoowel als mannen diep belang stellen in het succes van de organisatie De zetel van de U N O moet een belangrijk centrum worden en wat daar gebeurt moet niet alleen de aandacht hebben van het volk der Ver Staten maar van heel de wereld Wat de Duitschers opaten Aan het jaarverslag over 1944 van het Openbaar Slachthuis te Groningen dat het centrum is an den Vleeschkeuringsdienst Groningen ontleenen we dat er in dat jaar 4233 varkens en 2404 speenvarkens werden geslacht welke in hoofdzaak voQr het Duitsche bezettingsleger bestemd waren VOORUITZICHTEN VOOR ONZEN IMPORT In De Manufacturier lezen wij verschillende bijzonderheden omtrent de fabricage van kousen en de vooruitzichten voor onzen import van textiel waaruit wij U hieronder eenige details geven Door de Royal Society is een nieuwe textielstof uit zeewier gedemonstreerd Zeewier maakt het n l mogelijk dat katoen wordt geweven zonder getwijnd te zijn Het garen bestaat dan uit katoen en zeewier De zeewierkunstzijde kan na het weven vaji de rest worden afgescheiden in een zeepbad waarbij een extra sterk product achterblijft van ongetwijnde katoen Ook in Hiusland zijn nieuwe vindingen gedaan op textielgebied Een nieuwe stof Patron genaamd is het resultaat van talrijke onderzoekingen en deze stof kan de vergelijking met kunstzijde met succes doorstaan Kousen van deze stof zijn driemaal zoo sterk als de kunstzijden kousen Omtrent het nieuwe product dat in Engeland en Amerika bekendheid verwierf bij de fabricage van parachutes Nylon lezen wij dat de productie hiervan in Amerika zal worden uitgebreid De Kousenfabrikanten ontvangen reeds voldoende nylongarens voor de productie van 30 000 000 paar kousen per maand Onze lezeressen zullen watertanden wanneer zij bovendien nog weten dat de maximumprijzen van 1942 voor nylonkousen in de Ver Staten met 55 worden verlaagd In Engeland zullen zijde katoen en nylon zoo spoedig mogelijk worden vrijgegeven nu de vervaardiging van parachutes vrijwel is stopgezet Ongeveer 6 500 000 yards stof zijn in voorraad waarvan 3 500 000 yards katoen ert de rest nylon kunstzijde en celanesekunst zijde die reeds tot parachutes verwerkt waren Deze hoeveelheden zijn nu door de militaire autoriteiten als surplus vrijgegeven Handelsvoorüitzichten De vooruitzichten voor de Duitsche kunstvezelproductie zijn niet Bepaald gunstig 2 5 van de vóóroorlogsche pro Basisjaar = 100 Katoenspinnerijen 1938 Overhemden 1939 Wolindustrie 1938 Oorlogsmisdadigeds als boekenwurmen Seyss Inquart bezorgt de gevangenisbibliotheek de grootste moeilijkSeden doordat er in de heele c dlectie bfijna geen boek meer is dat hij niet gelezen heeft In totaal zijn er zeshonderd banden Seyss verdiq t zich thans in zijn vrije ureji in reisverhalen van den Noorschen ontdekkingsreiziger Amundsen en in wetenschappelijke geologische verhandeling Von Papen die na Seyss de meest hartstochtelijke lezer is houdt zich bezig met theologische werken en dichtbundels Het economisch beleid der Duitschers in de bezette gebieden Teneinde den gang van zaken e bespoedigen hield het Tribunaal ook Zaterdag zitting De Fransche aanklager Herzog had deze zitting noodig voor het beëindigen van zijn aanklacht inzake dei gedwongen arbeid van burgers en krijgsgevangenen een onderwerp waaraan ook Vrijdag reeds een heele dag was gewijd Veel nieuws werd niet meer gebracht Eén van de onderwerpen waarop Herzog den nadruk legde was het systeem waarmee de Duitschers de discipline onder de Fremd4i1 eiter trachtten te handhaven Dit systeem was aOeeti reeds door zijn gestrengheid in t enstelling met de internationale wet De arbeiders die in het oog van de bewakers recalcitrant waren werden bedreigd door vermindering van hun rantsoen en hun contracten werden t utomatisch verlengd met den tijd in het straflager docM bracht De aanklager behandelde o de deportatie van Nederlandsche studenten Aan het slot van zijn betoog wees H rzog nogmaals op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle beschukl den voor deze afzichteHjken modernen slavenhandel en de op individueele verantwoordelijkhekl van een aantal hunner Onder deze laatste noemde hij ook Seyss Inquart als schuMige aan de deportaties uit Nederland ductie die 520 000 ton per jaar bedroeg is verloren gegaan door inlijving van dé betreffende gebieden bij Rusland en Polen In de Britsche bezettingszone zijn bijna alle fabrieken verwoest terwijl die in de Fransche zone daarentegen op voile capaciteit draaien waarschijnlijk voor Fransche behoefte Theoretisch kan de productiecapaciteit van de fabrieken in de Russische en Amerikaansche zones de Duitsche behoefte geheel dekken doch het gebrek aan grondstoffen is een groote belemmering Bij den invoer uit Duitschland in ons land werkt het omslachtige overleg betreffende het herstel van de econ betrekkingen tusschen ons land en Duitschland remmend Vele internationale belangen zijn hiermede gemoeid en dientengevolge gaat alles langzaam Gelukkig is deze kwestie een belangrijke stap dichter bij een oplossing gebracht Alleen het Westelijk deel van Duitschland komt voorloopig i naanmerking en voorshands blijft de inen uitvoer hier in handen van Engelsche en Amerikaansche militaire instanties Daardoor moeten de handelsbetrekkingen voorloopig in belangrijke mate door de Ned overheid worden behartigd Naast de samenwerking die tusschen het Min van Handel en Nijverheid en de geali mij missies plaats heeft zal via de Rijksbureaux ook voeling worden gehouden met het particuhere bedrijfsleven Goederen die essentieel zijn voor het herstci oi het in standhouden van de Ned volkshuishouding zullen daarbij voorrang genieten Bij geroofde goederen geschiedt de behandeling door den comm gen voor de behartiging van de Ned belangen in Duitschland De Voorjaarsbeurs te Brussel Intusschen belooft de Jaarbeurs welke in het voorjaar te Brussel gehouden zal worden een succes te worden De volgende landen hebben zich reeds voor deelneming aangemeld Frankrijk Engeland de Ver Staten Rusland Zwitserland Zweden en iNuorwcgen Idolen T sji choSlowakije en Italië konden geen definitieve toezegging doen Tenslotte geven wij een overzichtje uit De Manufacturier weer betreffende de activiteit van de Ned industrie 1945 Mei juni Juli Aug Sept 1 1 2 4 10 2 4 10 8 11 43 40 47 55 62