Groot Gouda, maandag 21 januari 1946

COLQRADEKEVEKBESTRijDING Tengevolge van het feit dat de Colo radokeverbestrijding in 1946 in belangrijke mate van die van voorgaande jaren zal verschillen is het gjewenscht thans reeds de algemeene richtlijnen onder UW aandacht te brengen ïuoi liJx wlatc g ai dtc van onsl y land wordt het niet rr eer noodig w cht l vinden van kevers worden wanneer geregcid gedocht wordt Behalve deze maatregel zullen voor betrekkelijk kleine gedeelten van ons land een algemeene spuitplicht en meldingsplicht worden voorgeschreven wat dus hierop neerkonit dat in deze gebieden uit voorzorg één of meer keeren alle dienen te 1 ft r kevers of larven deze te veniietigen Dit wege een streng toezicht worden gehou kan gebeuren door doodknijpen afzoeken o nadere regeling en uitvoe en verbranden of door het gewas te be f S der bestrijding zu en m vcrschil dat bij het vinden v tii kevcis ciijc laiven of poppen melding wordt gedaan ten gemeentehuize Eveneens zal voor dit gedeelte van het land geen wettelijk voorgeschreven algemeene spuitplicht ingevoerd worden In plaats van deze voorschriften zal de nieuwe wet bepalingen bevatten waarin de plicht opgelegd wordt om bij voorkomen van Colorado gewas spuiten met een oplossing van calciumarsenaat Om practische redenen zal dit vernietigen in vele gevallen door een één of meermalen uitgevoerde bespuiting met een arsenaatoplossing plaats vinden In deze z g n bestrijdingsplicht ligt opgesloten dat ten allen tijde bij het voorkomen van den kever deze direct bestreden moet worden en het dus niet mag voorkomen dat bij controle van een perceel Coloradokevers en larven wor fdefl gevonden Is dit wel het geval dan kan zulks als een strafbaar feit beschouwd worden Behalve dat aan verbouwers in zoo n geval een straf opgelegd kan worden kan de Burgemeester voorschrijven dat de bestrijding alsnog uitgevoerd wordt of deze op kosten van den verbouwer laten uitvoeren Om de op te leggen bestrijding naar behooren te kunnen uitvoeren zal het noodig zijn de aardappciperccelen geregeld na te zoeken op het aanwezig zijn van Coloradokevers of larven om te voorkomen dat deze door den controleerenden ambtenaar worden gevonden In het kort komt dus de regeling hierop neer dat een verplithte bestrijding wordt ingevoerd die alleen goed nageleefd kan j of larven aan den Riirgemep tpr of an dere bepaalde personen aangifte dient te worden gedaan De kosten van de bestrijding zoowel die van de aankoop van arsenaat als de te maken spuitkosten zullen niet meer door het Rijk worden gedragen Op een goede naleving van de genoemde bepalingen zal van Overheids lende gebieden in te stellen commissies zorg dragen waarin naast den Rijks landbouwconsulent en Ambtenaar van de n Plantenziektenkundigen Dienst ook andere personen zitting zullen hebben Inschakeling grossiers in vleesch In het voedselvoorzieningsblad van Zaterdag 19 Januari j l is afgekondigd een verordening van het bedrijfschap voor vee en vleesch tot wijziging van de vee en vleeschverordening 1942 Deze wijziging beoogt het wederinschakelen van de grossiers in vleesch en de regeling der vleeschdistributie QFPICIRKLR HUHT IC I h Toewijzingen 1 abak Het C D K deelt mede dat detaillisten In tabak In het noorden des lands dus in Nederland boven Haringvliet en Waal in de week van 20 t m 26 an a s Toewijzingen no 621 en 622 zuilen ontvangen op basis van het aantal ingeleverde rantsoenen vermeerderd met 10 pet Bovendien wordt in deze week een vergoeding voor handels verlies gegeven Ter verkrUfllng van deze vergoeding moeten de detaillisten op c p plakvellcn de vhkjes 20 40 60 SO en 100 onbeplakt laten In plaats van 20 bonnen worden dus slechts 19 bonnm ingeleverd Hierdoor wordt een toeslag van 5 pet verstrekt over 5 perioden Per periode ontvangen de detaillisten dus een vergoeding voor handels veriica vau pi 1 Ds iJl l r n dezen toeslag uitsluitend gebruiken voor handelsverüezen en niet voor eigen gebruik Teeltvoorschriften Ocgst 19 6 Vanwege het Ministerie van Landbouw Visscherij en Voensdlvoorziening zijn thans de teeltvoorschnften voor akkerbouw producten voor dén oogst 1946 uitgegeven Telers en handelaren worden verwezen naar de publicatie van deze voorschrlfren in de landbouw en de vakbladen Bon Oi leder aangewezen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat bon 04 leder der lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met een hoeveelheid van 25 gram leder en of rubberzolen en hakkenmateriaal Men moet dezen bon eerst bij den schoenher iteller inleveren wanneer deze verklaart de reparatie binnen ca 14 dagen uit te kunnen voeren Bon 04 leder bllift geldig en kan In combiratie met reeds aangewezen of nog aan te wilzen bonnen voor schoen reparatie worden gebruikt Correspondentie betreffende deze regeling rlchte men tot het Rilksbureau voor Hulden en Leder te Amsterdam of tot de Vakgroep Nnmmertoewijzingen Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat in de weck van 20 t m 26 Januari nummertoewijzingen zullen worden uitgereikt voor versnaperingen 599 600 suiker 601 brood 602 am bloem 603 Inl bloem 604 reductie bloem 605 r m 607 rijst 6C8 boter 609 margarine 610 6ll vct 612 kaas 613 614 melk 615 616 vleesch ontvangstbewijs voor vleeschzeaels vleesch waren art 52 aardappelen 6i7 618 lucifers 6 9 620 gedr zuidvruchten 623 De toeslag bedraagt voor margarine vet melk vleeschwiren lucifers en zuidvruchten 10 pCt voor versnaperingen suiker bloem rfl kaas 50 pCt De toewijzingen voor bot worden uitgereikt op basis van een ki mjal het aantal ingeleverde rantsoenen Vo vet moeten de bonnen 514 en 548 wordti Ingeleverd De toewijzingen voor vet worda derhalve uitgereikt op basis van een half nanl het aantal Inaeleverde r9 t n nrn n toewijzinaen zijn behalve die voor melk aardappelen geldig voor detaillisten van a Janudii t m 9 Februari voor grossiers vu 27 Jai uari t m 23 Pebiuaii De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 27 Januari t m 2 Februari a s O toewijzingen no 602 t m 604 zijn reeds ia de week vaa 20 t m 26 Januari geldig Voor de artikelen versnaperingen suiker bloem en rijst wordt in bovengenoemde wet een vergoeding voor handelsverlies gegeveg op dezelfde wijze als dit voor jam reeds li geschied Op de opplakvellen met bonnen voor deze artikelen moeten dus de vak tt 20 40 60 80 en 100 niet worden beplakt Nogmaals wordt erop gewezen dat deze toeslag bestemd is voor vergoeding voor handel verlies en niet voor eigen gebruik van de detaillisten NIEUWS IN HET KORT In de Dinsdag geopende zitting van de Sowjet academie van Wetenschappen zullen o m het onderzoek betreffende de atoom energie en de kosmische strsdtn in beliaiideling komen Reuter De Vereenigde Staten zuilen in Januari 1 500 000 ton kolen naar Euopa verschepen tegen 1 182 000 ton in December j l voor April hoopt men den achterstand in de leveringen naar Europa te hebben ingehaald Reuter Volgens de News Chronicle heeft dePoolsche regeering een protestnota gezonden aan de Britsche regeering over degedragingen van Generaal Anders bevelhebber der Poolsche troepen in Italië die beschuldigd wordt van het organiseeren van een ondergrondsche bewegingin Polen tegen de Poolsche regeering Reuter H n KAPPERS WiJ vragen voor een e rtt klas zaak In Goud AANKOMEND OF TWEEDE KAPSTERen AANKOMEND OF TWEEDE BEDIENDE Voor ambitieuze jongelui verdere gelegenheid tot vakbekwaamheid Loot C A O Brieves onder no 3491 bureau van dit blad GEVRAAGD ëe WINKEUUFFROUW WINKELBEDIENDE R VJ u J r Tï j IA ii Gevonden een paar groene kinderhandschoentiei met oranje streepjes op Martenssingel tusschen Zoutmansstraat en Du Toitstraat Terug te bekomen MARKT 25 Gouda alleen tu schen 3 en 4 uur De Heer en Mevrouw UUNK Kijnders geven met groote vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon EDIK DOELOF EGBECTUS Gouda 19 anuari 1946 oubertstraat 138 Coöp Ver Goadsche IJafabrick WILLBM BARBNDSZ in liquidatie Ivder diO iets schuldig is aan of te vorde en heeft van bovengenoemde coöperatie gelieve ddai van betaling eventueel mededeeüng te doen óór of op l5 Febr i9 6 asB B RIETVELD Regenteeseplantsoen 14 te Gouda Namens het Bestuur B Rietveld Voorz C J Bruijnel Secr GROOT GOUDA ▼ raagt een nette bezorger voor Bloemendaai Te koop gevraagd i g st z poppenwieg of Wagen met gummtbandjcs met of zonder pop ook te ruilen voor oude kwal Wandclwagea Mevr Prosmaa Hoogrrdijk V ItersonlBan 26 Gouda Meisje gevraaoii voor dag of dag en nacht Joabertstraat 144 Kachelhout te koop 12 et per kiia DONK Co Muilcnpoort 18 pakh Wccserf Gevraagd een Slagersjongen of halfwas T D B k Tnrfma kt 16 Gonda Te kopp aangeboden een compl slaapk amiubNmsiit Incl matrassen Brieven onder no 3529 bureau van di blad Ufirtiirt in Gres teeii N V Louis Dobbelman vraagt voor haar kantoor thans nog gevestigd te Rotterdam doch binnen enkele maanden te Waddinxveen eenige FACTURISTES leeftijd 17 20 jaar en eenige mannelijke KANTOORBEDIENDEN leeftijd 17 22 jaar Bekendheid met loonadministratie en boekhouding strekt tot aanbeveling Candidaten moeten bereid zijn zich aan een genceskundig en psycho technisch onderzoek te onderwerpen Uitsluitend schriftelijke sollititaties worden ingewacht ten kantore Schiekade 101 Rotterdam Ncderlandbchc Associatie v Prikiijkexamens De a s Examens zullen plaats hebben op 25 26 en 27 Maart a s De inschrijving sluit 16 Febr a s De diploma s worden mede onderteekend door den Regeeiiags gecommitteerde Inschrijfbll etten verkrijgbaar op het Bureau der Associatie Deurloostraat 122 Amsierdam uid en bij den boekhandel Gevraagd voor spoedige indiensttreding JONGSTE BEDIENDE Zich persoonlijk te melden Kantoor N V v h Corns Jonker Zoon Turfsingel 61 Gouda Huis te huur of te koop gevraagd met veel kamers of groote ruimte door onderwijsinstituut Liefst in het centrum Brieven met opgaaf van prijs ligging en bijzonderheden onder no 898 bureau van dit blad A a WOENSDAGAVOND spreekt D V in Gebouw Zeiigeatr 38 Ds I J VASSEUR pan Bussam over larail de nctht de Gods Aunvang 7 30 aar Muzikale medewerHng d Vrijt Ev ng n n KüWÈLiJK E E N Z A M B 1 Blijfc toch niet langer door e ven mn Uw stii verlangen naar een lev Dakameraad Door onze bemiddeling iiunt U direct in contaLt komen met iemand die evenals U eli oprecht verlangt naar een crnaiige en oprechte kcn nismaking Wij bebt en immers massa s ingeschrevenen uit alle pladtsen en dorpen in Zuid Hol and ook in Gouda en directe omgeving en geheel Nederland Onze bemiddeling is voor jong ën ond voor werke den gegoeden niddcn cn boerenstand Vv ij hebben een sp Lciale prettige bemiddeling voor jong lul en kunnen Heeren die in een moederloos flFzin m t huwelijk als doel een serieuze huishoudster zoeken of Dames die als zoodanig gep aatst wrnschen te worden ook direct van d1 nst zijn Schriifr ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert Geheimhouding verzekerd Neerland e Grootste Hnwelijks bemiddelingakantoor i Fxcel ior Kanpersingel 48rood Hdarlem Zootang de treinen niet normaal loopen alleen op Woensdag en Zaterdag geopend van 2 4 30 uur Bifkantoren te Leeuwardea Gronineen en Niimegen Gevraagd halfwas BAKKERSKNECHT of Leerling E VOORSLUIJS Hautrecht Ho fman Stichting Ooslhaven 52 vraagt wegens ziekte een Flinke werkster of m eisje Boekhandel Van Bark Kleiweg 3 vraagt een NET MEISJE voor hulp In den winkel Lietó met Mulo opleidmg I Wie wil ruilen een hnis in Waddinxveea voor een huis in Gouda Huur f 4 per week Bnevea onder no 3522 bureau v d blad Te koop gevraagd PLASHUISJE aan d Reeuwljksche Plassen pvent met iijrull van stalen Moto kruiacr Brieven onder no 35lf bureau van dit blad Vulpcnhouders B A VERZIJL Het Valpenbaia K TIendewegl Telefoon 2176