Groot Gouda, dinsdag 22 januari 1946

Brammetie Flapoor en z ii wrienden Nadnk verboden Nieuwe Indonesische adviseur voor Nederlandsctie delegatie bij U N O Dr Raden Mas Soemitro DjojohadiKoesoemo heeft zich als adviseur bij de Nederlandsche delegatie der U N O gevoegd Dr Soemitro zal lid worden varv commissie 2 voor economische en financieele aangelegenheden Hij is het tweede Indonesische lid van de delegatie Zooals reeds gemeld is het andere Indonesische lid dr Zain lid van commissie 4 Trusteeship Kwestie Azerbeidsjan voor de U N O De ter vergadering van de Vereenigde Naties aanwezige delegatie van Iran heeft gisterochtend opdracht gekregen van haar regeering te Teheran om het geschil met de SowjetUnie inzake Azerbeidsjan bij de U N O aanhangig te maken Het Indonesisch probleem ter UNO De correspondent van A N P Aneta die de vergadering der U N O bijwoont beeft medegedeeld dat bij het internationaal secretariaat van de U N O verzoeken zijn binnengekomen waarin aan de algemeenc vergadering verzocht wordt handelend op te trejten ten aanzien van het Indonesische probleem Het gaat goed met de U N O zegt Truman President Truman gaf gisteren op zijnl persconferentie als zijn meening te ken l nen dat de vergadering van de U N O in Londen opmerkelijk goed gaat en dat hij geloofde dat zij haar doel zou bereiken In antwoord op eeniee vragen over het Trusteeschap zeide Truman dat de eilanden in den Pacific die door de Amerikanen veroverd zijn en die zij niet noodig hebben onder Trusteeschap van de U N O gesteld zullen worden De eilanden die Amerika wel wil behouden zullen onder Amerika s eigen Trusteeschap worden gesteld Daartoe zou Amerika aan de U N O machtiging vragen Voorts zeide Truman in antwoord op een vraag dat men voor het nieuwe Amerikaansche leger 50 000 man per maand wilde verkrijgen door middel van het z g selectie systeem Men krijgt er echter slechts 37 000 De Aoonturen van door G Th Rotman Turksche tegenspraak inzake geheim onderhoud Het Turksche Persagentschap heeft volgens radio kara opdracht gekregen om het bericht volgens hetwelk de Turksche minister van Buiteniandsche Zaken Hassan Saka een geheim onderhoud zou hebben gehad met Wisjinksiej waarin eerstgenoemde zou hebben voorgesteld dat Turkije onder bepaalde voorwaarden de districten Kars en Ardahan aan de Sowjet Unie zou teruggeven formeel tegen te spreken Hulp van katholiek Curasao Door bemiddeling van Mgr Verriet apostolisch vicaris van Curai ao werd van de bisschoppelijke hulftacties een kostbare zending dekens schoenen onderen bovengoed ontvatigen tezamen l uuu stuks ten bate van onze oorlogsslachtoffers Sir Archibald Clark Kerr wordt op den SOsten Jan te Batavia verwacht Sir Archioald Clark Kerr Britsch gezant te Moskou die met een speciale opdracht naar Batavia zal gaan is gisterenmiddag met een tmnsportvliegtuig uit Manston Kent vertrokken Hij vhegt naar Moskou en zal vandaar zijn rei via Cairo Karachi Calcutta en Singapore voortzetten Hij wordt op den 30sten januari te Batavia verwacht De GauUe doet officieel mededeeling van zijn aftreden De tekst van het schrijven van generaal De üaulle aan Felix üouin president van de Assemblee is als volgt Ik zou U zeer erkentelijk zijn mdien U aan de nationale constitueerende vereaderiïfg wilde mededeelen dat ik mijn functi ls president van de voorloopige regeering van de Fransche Repubhek neerleg Se Jert den dag waarop ik de last op mh heb genomen om het land naar zijn bevrijding te e den aar de overwinni ig en naar zijn souvereiniteit heb ik aangenomen dat mijn taak een einde zou nemen zoodra de nationale vertegenwoordiging weer bijeen zou zijn om haar verantwoordelijkheden op zich te nemen Toen ik mij na 13 November 1945 bereid vefwaarde omaan het hoofd van de xtSering te blijvfcn deed ik dit om gevolg gevin aan het eenstemmig beroep dat Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM l 301 m K R O 8fl Dolf V d Linden en zijn Metropole J8 20 Franche chansons 18 35 Metropoleorkest 18 50 s Avonds voor ik slapen ga R N i O 19 00 Nieuws 19 15 üramofoonmuziek 1930 Voor de rijpere jeugd R N I O 2000 Nieuws in het kort K ff O 2005 Lichte muziek 2015 Robinson Crusoe doet het nog eens over Hoorspel 20 55 Filmmuziek 2105 Filmpraatje door A v Domburg 21 20 Hartvelt kwartet 2L50 Het concentratiekamp van berawak R N I O 22 00 Nieuws K R O 22 15 Stemmige muziek 2230 Avondgebed en koorzang ffl 50 Stemmige muziek 2300 Vroolijk programma hnsemble Valten 23 30 Gramofoonmuziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m R N LO 18 00 Nieuws 18 15 Omroeporkest o l v Marinus van t Woud m m v Willy Busch viool 1900 En nu naar bed 19 15 Lich Opvoeding door O J Scheurleer 1920 Hongaarsch Strijkkwartet aN i o 20 00 Nieuws A V R O 22 05 Departementen spreken 20 20 Bonte Dinsdagavondtrein 21 35 Buitenlandsch Overzicht door Dr C D J Brandt 21 50 Albert Sandler en zijn orkest 22 00 Hoorspel Verbinding verbroken 22 40 Rcnova septett R N LO 23 00 Nieuws A V R O 23 15 Renova septet 23 30 Nocturne 24 00 Sluiting BUITENLAND Opnieuw driepartijen regeèring in Frankrijk Volgens politieke kringen zou de M R P de formule voor een driepartijenr eering bet ben aanvsard ondet voorwaarde dat de regeering niet door een communistischen voorzitter zou worden gwesideefd Een ander AJ PJ ericht zegt dat de M R P haar houding nog niet had bepaald en op Maandag opnieuw zou vergaderen doch de M R P zich naar een driepartijenregefefhig scheen te onenteeren Cornmurastisch Socialistisch Kabinet in Frankrijk De Communistische Partij heeft officieel aan de Socialistische Partij de vorming van een uit beide partijen bestaande regeering voorgesteld on4Jer leiding Van een communistischen premier De geldsaneering in Tsjecho Slowakije In een radiorede heeft de Min Prca van Tsjecho Slowakije bekend flemaakt dat voor 20 onde dinars 1 sleowe dinar terugbetaald Ml worden Teneinde inflatie te voerkomen wordt het loonpeil gebonden op het peil van een half aar geleden De politieke gedetineerdeö in Hongar e Oc Mln Pi t van HMfarije heeft onlangs in een radiotoespraak bekend gemaakt dat van alle gedfetineerde Pijlkruisers de Hongaarsche N S B de vrouwen boven de 50 en de mannen boven 60 jaar dip tot de minder ernstige gevallen gerekend kunnen worden vrijgelaten zullen worden 0 A ernstige gevallen zullen vrijkomen aet dien verstande dat zfl ten bate van den Wdetopbouw aaa het werk gezet zullen worden Wat tot de Hoagaarschc landwacbt gcrdkead kan wordem ea S S lleden worden niet vrygclaten e bleven voorlooplg ia htcfcteals 21 loeii c ccmer aan uen rana van het park kwamen en de geweldige drukte en al de menschen in de straten zagen zei Bram We kunnen ons daar nu niet wagen we zullen wachten tot het nacht is Ze zochten een schuilplaats en vonden spoedig een schuurtje in het park waar allerlei tuingereedschappen opgeborgen waren Ze sloopen naar binnen legden zich te slapen en snurkten dat de heele schuur er van dreunde de nationale constitueerende vergaderingop mij deed en om de leiding op mij te nemen tijdens den noodzakelijken overgangstijd Deze overgang is thans verwezenlijkt Bovendient bevindt Frankrijkzich na geweldige beproevingen niet meerin een alarmeerenden toestand i Oekraïne wil Indonesisch probleem voor den Veiligheidsraad Oekraïne heeft gevraagd het Indonesische probleem voor den Veiligheidsraad te brengen Rusland heeft gevraagd de situatie m Griekenland voor dezen raad te brengen WYSHINKSKl TE BERLIJN Wyshinski is gisteren bij Berlijn geland en hoopt mogen naar Londen te vertrekken Conferentie tusschen Dr O Evatt en den Nederlandschen gezant In het begin van de volgende week zal dr O Evatt in Canberra een belangrijke conferentie houden met den Ned gezant in Australië baron F van Aerssen Beyeren van Voshol over kwesties die betrekking hebben op Ned Oost Indië en Australië De Australische regeering heeft geen uitleg gegeven van de opmerking van den heer Menzies dat Australië ten aanzien van Ned Oost Indië geen politieke bedoelingen heeft Men is van meening dat dr Evatt de bedoeling heeft aan den Ned gezant een verklaring te geven inzake de Australische politiek Naar A F P meldt zou De Gaulle overwegen een boodschap tot den president ven de constitueerende vergadering te richten De boodscfiap zou gedurende den avond kunnen worden ingediend INDIË De situatie te Pladjoe Een zoojuist uit Indië teruggekeerden B P M er uit Pladjoe heeft de volgende bijzonderheden omtrent de situatie van dit belangrijke oliecentrum op Zuid Matra gemeld Het aanvankelijk door de Nederlanders en Indonesiërs enthousiast geintameerde reconstructiewerk is thans volkomen stilgelegd als gevolg van de eind October begin November plotseling ingetreden verandering in de houding van de jongere Indonesische werkkrachten Terwijl in het begwi de Indonesiërs die onder Japans he leiding het werk voortgezet hadden aan teruggekeerde Europeesche employes alle medewerking verleenden en zelfs ojipositie voerden tegen de Pemoeda s die trachttn moeilijkheden te veroorzaken trad later een ongunstige wijziging in waardoor het tenslotte onmogelijk werd het aangevangen herstelwerk voort te zetten Deze verandering moet ongetwijfeld geweten worden aan de actie van de Pemoeda s van wie velen die uit Java afkomstik waren inmiddels weer daarheen zijn teruggeroepen Men kreeg sterk den indruk dat oudere werkkrachten alleszins bereid waren met Europeanen samen te werken doch dat zij afgeschrikt werden door bedreigingen van extremis 28 Toen het nacht was werden ze wakker Ze stonden op liepen de stad in en kwamen aan een bakkerswinkel Onder de half neergelaten gordijnen door kon je het lekkere brood zien liggen Maar hoe er in te komen Wacht maar zei Bram dan zul je wat zien Dat doe ik op mijn olifantenmanier En hij boog zich voorover met z n rug naar de winkeldeur en liep toen op handen en voeten met volte kracht achteruit ten die ook vertegenwoordigd zijn in de leiding van de werklieden organisatie de P P M Perserik Tan Pegawei Mi jak Het aantal Europeesche werkkrachten dat naar Pladjoe is teruggekeerd en aanvankelijk 8 man sterk was is naderhand toegenomen tot 100 man hierheen gekomen uit diverse kampen o a Mttn tok Palembang Loeboek Linggau zoomede uit Java De toestand ontwikkelde zich zoodanig dat het zelfs voor de Am bonneesche verplegers en verpleegsters uit het hospitaal veiliger geacht werd hen naar Palmbang over te brengen In de beschermde wijk van Palembang zijn thans UOD Javanen ondergebracht die klaarblijkelijk scherp tegen elke extremistische actie gekant zijn De Chineesche en Britsch Indische werkkrachten die te Pladjoe door extremisten geïntimideerd werden o a door middel van dreigbrieven etc zijn thans eveneens naar Palembans overgebracht De Europeanen zelf zijn thans allen vertrokken Het geheele werk is stilgelegd en Pladjoe is thans practisch in handen van de Japanneezen die door het geallieerde commando nog steeds met de bewaking zijn belast Wat de Indonesiërs aanvaardbaar zullen achten Naar de New York Times mddt rijn waarnemers te Batavia van meening dat de Indonesiërs een volledige onafhankc Hjkheid binnen een zekeren korten termijn zullen aanvaarden Toegeven ken echter hun positie in het spel van vraag en aanbod zeer schaden met het oog op de populariteit der Nederlanders onder de massa die door de gebeurtenissen van de laatste maanden zijn geprikkeH Christison prijst gedrag Nederlandsch Indtsche soMaten In een brief aan Admiraal Helfrich prees Luitenant generaal Christison hef gedrag van de soldaten van het Ned Indische leger gedurende de operaties in Passarminggoe en Kabajordan Christison schreef o a Ik zou gaarne zoowel het uitstekende werk dat door Nederlandsche soldaten verricht is in de gebieden van Passarminggoe en Kabajoran bij het herstel van wet en orde als het vertrouwen dat zij genieten onder de plaatselijke bevolking onder uw aandacht willen brengen De daden van deze oldaten zijn voorbeeldig geweest en ik zou hen en hun bevelhebber willen feliciteeren De commandant van deze troepen was Majoor U F Ohl die bij zijn militairen dienst zich bezig hield met de problemen van burgers en politie in de dessa s ten zuiden van Batavia Een eenvoudige plechtigheid heeft Zaterdagmorgen plaats gevonden in het Nederlandsche Departement van Marine toen Schout bij nacht A S Pinke officieel de taak van Opperbevelheber van de Ned zeestrijdkrachten heeft overgenomen van Schoutbij nacht P Coenraad die met pensioen gaat Pinke en Coenraad legden beiden den nadruk op de moeilijkheden waaronder de Ned marine haar taak in Ned Indië vervult waarbij veel zelftucht van officieren en manschappen gevraagd werd