Groot Gouda, woensdag 23 januari 1946

Aanbieding schilderij aan het Zweedsche volk Een 50 tal vooraanstaande Amsterdammers hebben een schilderij aangeboden aan het Zweedsche volk als blijk van erkentelijkheid voor de hulp bij de voedselvoorziening in den moeilijken winter 1944 45 Het schilderij is vervaardigd door de bekende Amsterdamsche schilderes Lizzy Ansingh Het is getiteld De Gulle Bakicerin en stelt voor het uitdeelen van het Zweedsche brood aan hongerige menschen Het werk is te bezichtigen vanaf Vrijdag 25 Januari t m 1 Februari bij de firma Frans Buffa en Zonen Kalverstraaf 39 te Amsterdam Tweede Kamerleden bedanken De Tweede Kamerleden mr dr L J C Beaufort R K en Roestam Effendi Com die respectievelijk sinds 1937 en 1933 deel uitmaakten van de Tweede Kamer hebben als zoodanig bedankt Weer 1200 evacué s naar Nederland 1200 Nederlandsche evacué s zijn aan boord gegaan v n de Johan de Witt en zullen binnenkort van de reede van Tandjong Priok naar Nederland vertrek ken Het Nederlandsch lndische geld in Australië De Australische Banken zijn volgens n bekendmaking van minister president Chifby met langer in staat Nederlandschlndische bankbiljetten te verzilveren behalve in bijzondere omstandigheden Kleine bedragen tot een maximum van 40 gulden die in ieder geval ingewisseld kunnen worden tegen den koers van 3 Australische shillings en 3 2 pence per gulden vallen buiten dezen maatregel die op het verzoek van de Nederlandschlndische regeering is ingevoerd Amerikaansche oorlössvlicstui9cnIworcl ii sedcmontecrd Honderden Amer B 17 Vliegende Porten en andere vitriioterlge bommeawerpers zijn bijeen gebracht op de Walnut Rldge legerluchtbatls ta den Zuidelijken staat Armansas wachtend op afbraak door speciale dementageploegca De toestellen zijn allen versleten door den oorlog gebruikt over de geheele wereld om de geallieerde overwinning te helpen behalen De verwoestingen in Den Haag 1 Indirecte oorlogshandelingen onheritelbesckadigdc t ar vernlcheritelbaretigd woningen woningen door vcstingaanleg 3180 gedemonteerde 2594 door de bevolking 1754 4324 4934 Directe oorlogshandelingen geallieerde 6918 3226 2500 159 2880 bombardementen door VI en V2 wapenen 3385 5380 8319 12298 Aanklacht van het M G tegen de Bredasche Courant De luitenant generaal mr H J Kruis in zijn functie van chef van den staf van het Militair Gezag heeft bij den Officier van justitie te Breda een klacht ingediend naar aanleiding van een in de Breda sche Courant van 8 Jan j l opgenomen artikel in de rubriek Van den Toren waarin de schrijver zich in beleedigenden vorm over het Militair Gezag heeft uitgelaten Een aantal Nederlandsche films te verwachten Door de Meteoor Filmmaatschappij zullen binnenkort n 10 tal Nederlandsche films in roulatie gebracht worden Dit zijn groote speelfilms van verschillende productiegroepen De e maatschappij kan men beschouwen als een soort Poot waarin alle Nederlandsche filmproducenten zijn ondergebracht Zij regelt de distributie van de films die vervaardigd zijn of wordendoor de Ned Werkgemeenschap voor filmproductie de Multifilm te s jraven Ta ge en Batavia de Masz fiim de filmoperateurs Rudi Hornecker en Jozefson enz Binnenkort zal ook de Nederlandsche film Verzet in Nederland gereed komen De studiowerkzaamheden zijn reeds beëindigd TWEEDE KAMER De Minister over de Studentenkwestie Gtsteren heeft de Min van O K en W antwoord gegeven op de aan hem gestelde vragen De Minister is het volkomen oneens met den heer Wendelaar die betoogde dat er alleen verschil was in methode Hier heeft men het verschil tusschen staker en stakingsbreker De principieele studenten hielden vol en doken onder Het tweemaal teekenen versterkte nog in hooge mate de fout toen de zaak voor ieder duidelijk is geworden Echter wil spreker niet dat tegen de teekenaars met de grootste gestrengheid wordt opgetreden Er is individueele behandeling der gevallen In Delft waar de Senaat adviseerde tot teekenen wordt de strafmaat in den regel gehalveerd Luid gelach op de publieke tribune Er zijn dan nog studenten die weigeren zich aan de zuivering te onderwerpen Hun houding getuigt niet van een juistbe rip voor orde en gezag Op de hoofdpunten is wijziging van straf onmogelijk wil men geen oiigelijkheid scheppen Wat de cumulatie bepaling betreft is de Minister bereid de cumulatie te doen vervallen door den eisch te schrappen dat de studie begonnen moet worden op het punt waarop men indertijd is opgehouden Vlissingen voor de derde maal geadopteerd Nadat Vlissingen eerst door Falmouth en later door Bath geadopteerd werd is het nu ook nog geadopteerd door Bromby in Kent Naar het gemeentebestuur van Bromby mededeelde zijn de inwoners van het Engelsche plaatsje ijverig bezig met het inzamelen van kleeding voor Vlissingen Een bericht dat men in Vlissingen met gejuich begroette Een Nederlander in België geaireste d De Belgische recherche heeft den 31jarigen Nederlander Willem Meeuwissen die in Nederland bij de SS had gediend gearresteerd Hij had verscheidene inwoners van Nijmegen bij de DuitschCrs aangegeven Bij zijn aanhouding bleken de papieren van Meeuwisen die als portier van een nachtclub werkzaam wAs in orde te zijn H M de Koningin schenkt ontvangen giften aan liefdadigheidsinstellingen Gedurende den oorlog en na de bevrijding zijn door H M de Koningin zoowel Engeland als in Nederland vele giften groot en klein ontvangen a b Op de lange lijst van schenkers vindt men de namen van Engelsche schoolmei sjes van een EngeLsche Zondagsschool van Nederlandsche kolonies in ZuidAmerika van Engelsche en Amerikaansche particulieren Met groote erkentelijkheid werd een iuL r aanzienlijk bedrag ontvangen van de Curagaosche regeering Zeer sympathiek werd ook het gebaar gevoeld van dui Kei er van Abessynië Z M Haile Selassi die een aanzienlijke gift aan H M de Koningin deed toekomen Tal van namen van gevers uit Neder Totaal land die zoowel tij iens de bezetting als ook na de bevrijding aan H M de Koningin giften deden toekomen mèt of zonder bestemming prijken op de lijst Op hoogen prijs werd de geste van de sigarenfabriek Edelachtbare gesteld die na de bevrijding een speciale sigaar in den handel bracht waai van de totale opbrengst aan H M de Koningin werd overhandigd H M de Koningin heeft gemeend de ontvangen bedragen als volgt te moeten besteden Aan het Groene Kruis ƒ 5O 0 X3 Aan het Wit Gele Kruis ƒ 50 000 Aan de Ned Ver ter bestrijding van tuberculose ƒ 14U 0OO Aan het Comité voor Kinderuitzending naar Engeland 4Ü 000 Engelsche ponden Affiche prijsvraag uitgeschreven door de Stichting 1940 1945 Deelname opengesteld voor Nederlandsche ontwerpers wien niet door bevoegd gezag verboden is hun beroep uit te oefenen Omschrijving voorwaarden en inlichtingen worden verstrekt door het Hoofdbureau Heerengracht 597 te Amsterdam Afd Voorlichting Ontwerpen moeten worden ingezonden vóór 15 Februari a s Prijzen zijn uitgeloofd van f 25 tot f 300 In de jury heeft o a zitting H M van Randwijk hoofdredacteur van Vrij Nederland De loonen in het bald ersbedrijf Door het College van Rijksbemiddelaars zijn de loonen voor het bakkersbedrijf bindend vastgesteld Het loon voor den bankman bedraagt met ingang van 14 Januari j l in de 5 gemeenteklassen resp f 40 f 38 50 f 37 f 35 en f 33 yoor werknemers wier werkzaamheden vóór 2 es uur des morgens aanvangen komt hierop een toeslag van in de eerste kla sse f 2 in de tweede klasse f 1 50 en in de overige klassen f 1 De publicatie van deze regeling in de Staatscourant kan binnenkort tegemoet gezien worden Rj F rijwielen voor Nederland George Wilson voorzitter van den bond van Britsche fabrikanten van rijwielen en motorrijwielen heeft heden te Birmingham verklaard dat Nederland dat 20 000 militaire rijwielen had besteld honderden gewezen R A F rijwielen zou ontvangen Bevrijd Europa had aldus Wilson sedert den afloop van den oorlog 80 000 rijwielen ontvangen en hij hoopte dat totaal dit jaar het cijfer 300 000 zou bereiken Nota betreffende eenige aspecten van het gevoerde financieele beleid De Minister van Financiën heeft bij de Tweede Kamer ingediend een nota betreffende eenige aspecten van het gevoerde financieele beleid Opinie onderzoek naar Textielbehoefte in De Bijenkorf Vraag en aanbod bepaalden voor der oorlog duidelijk genoeg welke textielgoederen in de grootste kwantiteiteh moesten worden gefabriceeid Bij het huidige distributiesysteem kan men zich daarover minder gemakkelijk een oordeel vormen Nu er langzamerhand weei grondstoffen voor de vervaardiging van textielartikelen naar ons land worden aangevoerd doet zich de vraag voor aan welke artikelen bij de productie in de textielfabrieken prioriteit moet worden verleend Teneinde de mogelijkheid te scheppen de in ons land heerschende behoefte aan textiel goederen zoo veel mogelijk te bevredigen organiseert Dt Bijenkorf in Amsterdam Den Haag en Rotterdam en in de Hema te Amster Inschrijven van spaarders op Spaarcertificaten en 3 Grootboeit Vele spaarders weten niet welk deel van hun tegoed op het spaarbankboekje geblokkeerd is en verkeeren daardoor Jn het onzekere voor welke bedragen zij kunneit inschrijven op 2 spaarcertificaten en het 3 grootboek 1946 Op de 2 2 spaarcertificaten kan een spaarder inschrijven voor elk bedrag aan vrij geld en tot maximaal f 300 met geblokkeerd geld Op het 3 Vc grootboek 1946 kan behalve met vrij geld ook met geblokkeerd geld tot elk bedrag worden ingeschreven Voor t n benadering van het geblokkeerde bedrag op een spaarbankboekje dient men allereerst oa te gaan of dit boekje voor of na 8 Juli 1945 is uitgegeven Is het boekje voor 8 Juli 1945 verstrekt dan is het geblokkeerde deel te vinde door van het tegoed op 2 Oct 1945 af te trekken 4 van het saldo op 12 September 1945 afgerond naar boven tot een veelvoud van ƒ 50 en het restant nog eens te verminderen met ƒ 1000 Een voorbeeld Op een boekje dateerende voor 8 Juli 1945 was op 12 Septeirroer 1945 ingelegd ƒ 1 000 terwijl op 22 September nog een ƒ 750 werd gestort Het saldo op 2 Oct was dus ƒ 1750 Een kwart van t saldo op 12 9 250 f 1500 1000 Rest Te verminderen met Zoodat geblokkeerd is ƒ 500 Hiervan kan allereerst het maximum aan 2 2 spaarcerticaten uit geblokkeerd tegoedworden aangekocht n l 300 Waarna geblokkeerd blijft ƒ 200 Welk resteerend geblokkeerd bedrag kan worden besteed voor een inschrijving op 3 grootboek 1946 ad 200 Daarenboven staat het den spaarder vrij met zün vrije spaartegoed ad ƒ 1750 minus f 500 is ƒ 1250 verder nog zoowel spaarcertificaten als grootboekinschrijvin gen aan te koopen tot het bedrag dat hij verkiest Bij boekjes uitgegeven tusschen 8 JuH en 26 September 1945 mag het bedrag van ƒ lOGO slechts worden afgetrokken indien dit uitdrukkelijk verzocht wordt en daarbij de verklaring is geteekend inhoudende of dat men bij geen ander kanfooi reeds een zoodanig verzoek heeft ingc diend of zoo men dit wel heeft gedaan dat het daarmede opgenomen bedrag tezamen met het thans aangevraagde de som van ƒ 1000 niet te boven gaat De saldi op genoemde data moeten nog worden verhoogd met de eventueel nog niet bijgeschreven rente welke men veelal zal kunnen schatten Moeilijker wordt de vaststelling van het geblokkeerde deel indien er na 2 October 1945 vele terugbetalingen hebben plaats gevonden In het algemeen mag worden aangenomen dat deze betalingen in de eerste plaats uit het girale tegoed zijn gedaan indien zij zijn ge scliied krachtens alge neene of bijzondere vergunning Betaling van belasting en tot aanvulling van de geldkaart mochten echter uit het geblokkeerde deel worden gedaan Hetzelfde gold aanvankelijk ook voor betaling aan studenten aan beoefenaren van bepaalde beroepen en bij betaling van loonen enz Uiteraard moet omgekeerd het geblokkeerde tegoed worden verhoogd met hetgeen na 2 October 1945 als geblokkeerd geld is ingelegd dam gedurende twee weken in deze zaken een origineel opinie onderzoek waarbij het publiek op fictieve wijzen n l niet imitatie puntenkaarten zijn wen sclien duidelijk kan maken door op een daartoe bestemd formulier aan te geven welke artikelen het zou koopen indien het daartoe in de gelegenheid zou worden gesteld Deze ingevulde formulieren zullen aan het Adviesbureau van de toegepaste statistiek worden verstrekt welk bureau het Rijksbureau Distex van de lesultaten op de hoogte zal stellen In een speciale ruimte in de vier aken heeft men alle textielartikelen uitge tald en de e voorzien van een kaartje waarop het vereischte aantal textielpunten staat vermeld Naar ervaringen van groote statistici als het Amerikaanscht Gallupinstituut hebben geleerd zal men zich met de wenschen van 6000 ge innen wanneer deze tenminste uit alle lagen der bevolking stammen een vrijwel volkomen juist beeld kunnen schaffen van de algemeene behdefte van het geheele volk Aanlokkelijke prijzen van duizend gulden en lager zijn door de diiectie van De Bijenkorf beschikbaar gesteld voor die deelneiners sters aan het onderzoek die bij hun fictieve inkoopen het meeste overleg hebben getoond