Groot Gouda, woensdag 23 januari 1946

9V2 UT voetbal voor den eindwedstri In 1912 werd het cup reglement be langrijk veranderd Zoo werd besloten dat indien er na 2 x 45 min spelen nog geen beslissing gevallen was een verlenging van 2 X 15 min moest worden toegestaan Was ook nu den stand nog gelijk dan moest den wedstrijd worden overgespeeld Toch was deze wijziging blijkbaar nog niet afdoende amen RTro en Gi ngh m Ondanks de verlengingen werd viermaal gelijkgespeeld Pas na den vijfden wedstrijd maakte Barrow er een einde aan door met 2 1 te winnen In dat jaar is er in den eindstrijd dus niet minder dan 9V2 uur gevoetbald om in het bezit te komen van den beker In 1939 moesten Westham United en Totenham Hotspur in de vierde ronde driemaal spelen 6 uur vooraleer de Spurs wonnen Met recht een gouden tijd voor de penningmeesters PETER OFFICIEBLE PUBLIC IE Rnbberhakkm vrij van bon Door het Rifksburrau voor huiden en ENGELANiyS VOETBALSENSATIE BE BEKERWEDSTRIJDEN Verpolg Be eeuwige wisselprijs Onder voorwaarde dat deze beker een eeuwi cj rend wisselprijs zou viforden schonken de Wanderers het kleinood aande bond Zestien jaar lang ging ditjoed maar toen Aston Villa er in 1894 elag gp had gelegd werd dé bekfeH ï stolen De Villa had ria haar overwinning den prijs in Birmingham tentoongesteld en op een gegeven momentbleek het kleinood gestolen te zijn ooitwerd er een spoor van teruggevonden zoöd at tenslotte een nieuwe eeuwigdurende prijs gekocht moest worden Omdien nieuwen beker wordt thans nog espetld leder faar werd de animo voor de cupwedstrijden grooter Waren er in 1871 itoé maar 15 liefhebbers geweest in 1883 was hun aantal reeds tot 103 aan a gegroeid Momenteel moeten er eerst voorwedi trijder gespeeld worden vóór men aan de eigenlijke bekerstrijd be fint Hiervoor komen tenslotte 64 clubs in aanmerking In 1883 bereikte het Engelsche voetbal ea interessante mijlpaal Tot dat jaar toe waren slechts clubs die hun spelers uit de talrijke Public Schools of Universiteiten requireerden erin geslaagd den beker mee naar huis te nemen lir het fceker seizoen 1883 1884 werd dit anders Pe pruï ilofcü ook mee De Blackburn Rovers waren de eerste Idasse en de meesten van hen werden Toor hun spel betaald In dien tijd maakte en nog geen onderscheid tusschen be loepsspelers en amateurs Dat gebeurde pas in 1885 De Blacburn Rovers kwamen in het seizoen 1883 1884 in den eindstrijd thif de Queens Park Rangers uit Glasgow en wonnen deze finale met 2 1 zoodat hiermede voor het eerst een profclub in het bezit kwam van den beker Nu kwam een kentering in den strijd om de beker De Blackburnsche professionals wüsteti uit ervaring hoeveel de cupwedstrijden aan entrée geld konden opbrergen en zij schreven regelmatig in fn 1924 kw voor aeze we s riiden Hoe langer hoe in de finale meer profclubs volgclen dit voorbeeld werd vierma De beker was nu een fel begeerd kleinood geworden en alle clubs wenschten in de bekerwedstrijden een zoo groot mogelijk succes te behalen Meer dan eens liet men een reserve elftal in de competitie die gewoon doorging meespelen om het eerste elftal te sparen voor de volgende bekerronde Zelfs nog wanneer het degradatiespook dreigde De managers der diverse clubs begonnen fantastische bedragen te betalen voor goede spelers waardoor de kans op het winnen van den eindstrijd die in het Wembleystadion te Londen gespeeld zou worden des te grooter werd Sinds de zege van de Blackburn Ro vers is het feitelijk afgeloopen met de clubs schreven nu voor de bekerwedstrijden in Weliswaar legden de amateurs zoo af en toe nog wel eens beslag op den beker maar dit werd steeds zeldzamer Tegenwoordig komen de amateur elftallen al njet eens meer door d voorronden heen een tnlxiïè iiitgezöRderd zooals dit jaar bijvoorbeeld Lovell s Athletic uit Newport In de eerste ronde lag de e club er echter al weer uit Vroeger werden er ook in de Engelsche cupwedstrijden monster overwinningen behaald In 1887 is het zelfs gebeurd dat Preston North End zoo maar met 26 O over Hyde Park zegevierde Aanwqzing van een bon voor zachte zeep B4 de eerstvolgende bonaanwijzing j behalve die voor het gewone rantsoen hn houdzeep ook een bon voor 250 gram zacht zeep worden aangewezen De koopers zulld er goed aan doen zelf hun verpakkiDM materiaal mede naar den kleinhandelaar t nemen Rantsoeoboonen Iqnolie Aangezien de verzending der hdmaatschapi kaarten van de vakgroep schildersbedrM vertraging heeft ondervonden is een aani schildersbedrijven en bedrijven met eign schilders niet in de gelegenheid geweest raw soeobonnen voor lijnolie bij de plaatHüjln distributieHiensten in ontvangst te neaeo Deze bedrijven kunnen naar het C D K mededeelt alsnog op door de distributtedica sten nader te bepalen dagen de rantsoen bonnen voor lijnolie welke in de maandto November en December dienen te word uitgereikt afhalen NIEUWS IN HET KORT De overlevenden van de 36e Ameri kaansche infanteriedivisie hebben generaal Clark ervan beschuldigd den mass moord van hun kameraden op aijn gt weten te hebben omdat hij het ovau steken van een snelvlietenden strooa tijdens den Italiaanschen veldtocht vai 1944 bevolen had De overlevenctei eischen een onderzoek van het coogra inzake deze aang rt enfi Radio Moskou meldt de spoedige uitgifte van de volledige werken van Stalin De publicatie zal 16 deelen omvatten ii een oplaag van 500 000 stuks de eerstt drie deelen zullen nog dit jaar ve schijnen f 100 BELOONING voor dengene die mijn rijwiel terugbezorgt dat op Dinsdagmorgen 11 45 u op de L Tiendeweg is gestolen Laag model 22 inch Frame nummer 168323 Banden vóór gladde regeeringoband achter zoo goed als nieuwe Engelsche Dunlop Groole Bikkelen Icoplamp met bovenop scAaAce aar bagagedrager Jasbeschcrraer en nieuwe rubber spatiap Brieven onder no 3610 v d blad AuUa BETER BPIEFONDERWUS Joaraaliatick ca Pabllclteit leergangen o l v dagbiaddirecteur Dr WURMSER en F DE SINCLAIR Engrisch Fransch Duitsch Ned en Corresp middenst djplonia steno boekhouden opl Practljkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSfRAAT ROtTEROAH Coapon no 354 Gratia procflca leervak t Ien huis flewacht b d k ving van de KarDemelhI van dit blad P P weck Br on4er n 3577 bureau v d bla Tot onze groote droefheid nam de Heere heden plotseling van onze z de weg onze geliefde Man Vader en Behuwdvader CÖBNBLIS DB GRAAF IB den onderdom van 67 Jaar A de Graaf de Groot de Graaf A de Graaf Muller N de Grabf en Verloofde Goada 22 Januari 1946 IJsaellaan 134 t De teraardcbettelling zal D V plaats hebbej Zaterdao 26 n 2 45 nur op de Algemetne Be graafplaats te Gouda Vertrek vaa IJssellaaa 134 pim 2 nur fU Dame R K b b h h zoekt fen zit slaapkamer met warme maaltijden liefst centrum Br onder no 3590 bné v d blad Gevrraagd een net meisfe v er heele of halve dao en Goed loon MEVR C DE lONG V Bergen I zendooinpark 9c MEISJB GEVRAAGD ▼ an s morgens 8 tot 12 uur M C SANDERS Sophiastraat 81 Flinke WERKSTER gevraagd voor 3 ochtenden per week Apnfh Wfijer Goowe 131 Gevraagd WERKPLAATS 60 M of grooter in Gouda erf naaHè bm eving Brieven order ao 3586 bureau van dit blad i I n 1 Biiverdienste gexocht voor lA dep namiddag en de avond rea door Jonoeman 25 Jaar Br onder no 35SS bur v d blad TE KOOP Z g a a compl Old Finiah Hei kamer aackbl ment k ekleedmei xuiver wollen Terra moquette Tevens zniver wollen Daaieawiaternaat 1 met bontgarncering ra 4 kleur licht hrom Br onder ao 3578 bur v d blad Mfirfiirt JB Jroet toiili i i Bepaaide kweatie kowtéem V hemig bramfen f att goeie koffie brattden défkaitmn der Plaalil En daarom tegt Pim is vam der Plaats koffie xoo bijzonder fijirl v d PLAATS KOFFIE VAN ÖER PLAATS KOFFIEBRANOERU BOLSWA D Pcpdt Fa J ¥ an Wijk Azn Grossier Rciicrstr 42 WERKPLAATS 50 è 100 M of meer voor 1 jaar of langer te huur gevraagd voor net bedrijf Goed licht Bfieven met volledige inlichtingen onder no 3582 bur van dit blad Gevraagd op Handelskantoor hier ter stede GEROUTINEERDE STENO TYPISTE Uitstekende kennis der Nederl taal vcreischt Brieven onder no 3575 bureau van dit blad Het ééne tientfe doet het McDlg tientje gaat verlorea dulttodcD ilrniiet o deo hier la Hollaad aas 5 ö V 8 I 1 P maaad Ie twrea kunt U alt duluadra NEDERLANDERS in kor jd la Uw eigea hal on i et t loote liypoiheek Vraagt U cena oat gratia brodanic aaa Deze brocKurc geeft Ü vnll i l Bouwkas UW EIGEN HUIS laap J J Goidhagca B gvehrlaaa 229 R dam Tcl 4tM5 JZcmIr i f mm gratis broehmre ao 5c l aam Adre G VAN UCUWEN Kuiperij Grocacwcg 7f Goadla Talcfuoa 287i Wij lovore U voorraad alle aoorien KUlPWEDK Sped al Wa9chkuip n Tobbsn A lyaschbakie Houten etninera enz efii W repareereal Opgarickt iMj Adr t Gevraagd een aet actief pei soon In grossierderij Galanterie bedrijf Brieven onder no 3562 buieau van dit blad aangebocÏbn Winkelruimte m 2 etalages en op goede stand Kamers m pena GEVRAAGD Werkpl pakhuizen en kamers Bureau Snccca K Tiendewcg26 Tel 3316 Gouda 10 12 en 2 3 u Hoffman Stêchtfng Oost ha ven 52 vraagt wegens ziekte een Flinke werkster of meis je ORGEL te koop gevraagd Brieven met opgave merk en prilstan J P WEBER Beatrijsstraat 28b Rotterdam DU 1 LïlJ GEVRAAGD Brieven onder no 3583 bureau van dit blad T koop wegens vertrek i r Geijeel aicow Slaapka ameableoBcnt Lltsjumeaux Ie klas fabrikaat Geheel je w Eagelach icualoa lr r u o oorl bekleeding H wo den spoedig in I PIANO te koop gevraagd Brieven met opgave van prijs et merk i H A v ELSWIJK Nozemanstraat 14 R daa Geviaagd een net dagmeisia 15 è 16 Jaar Zaterdags ea ZoO dags vrij Goed loon Mevr DE GANS Peperstraat 2J Te koop gevraagd door gerepati leerden die alles kwfll zijn een 1 persoons Ledlfcanl met spiraal liefst met toebehoorrt Br onder no J555 bur v d b ai MODEVAKSCH OL E N S A I I Nicawe Haven 108 Goada Opleiding poor Costumier Coupeuse Leerares en eipe gebruilc C NIB UWBNH UIZBH NET MEISJE zag zich gaarne geplaatst kleine zaak Br onder ao 3561 bur v d blad JONGiNS genaagd DB PEL K AAN Aserika fl Te koop aangek