Groot Gouda, donderdag 24 januari 1946

o GROOT GOUDA AP ASTBA p rfactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijkscn NUMMER 130 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda PEP Aspo ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SL Administratie M J van Loon DONDERDAG 26 JANUARI 1946 Bur Markt 67 Óouda Tel 309J Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS Vergadering S D A P over Partq van den Arbeid Zii Bprcckt zich oit vóór aaaBlaiting In een drukbezochte huishoudelijke ver adcring van de afdecling Gouda vfin de S D A P heeft Mr H Wlllemse Hd van iKt partilbestuur gisteravond in Het Blauwe Kmis gesproken over de Partif van den Afbeid Spr nam zijn aandachtig gehoor mede terug naar de geschiedenis van Nederland Btt lOO jaar geleden Ook toen stond ons land voor een groote gebeurtenis op politiek terrein n l de Grondwet van 1848 Aan de hand van vele stukken geschiedenis uit het socialistltchc en democratische leven bracht fpr ons tot op den dag van heden waarop de S D A P thans staat voor een groote beslissing opheffing der partij en aansluiting bij de Partij van den Arbeid Na uitvoerige discussies en na het beantwoorden van velen gestelde vragen beeft de voorzitter der Goudsche afdceling de heer VBO Ooijen het voorstel ter tafel gebracht of de Goudsche afdeehng der SOAP vóór of tegen het voorstel van het hoofdbestuur vat Met slechts zet stemmen tegen werd het VQoritel aangenomen Aldus sprak de Goudsche S D A P zich oit voor onderbrenging der partij in de ieowe Partij voor den Arbeid Nog steeds prijsopdrqving Proces verbaal werd opgemaakt tegen C Mt UtrecH die hier ter stede schoenveters te koop aanbood voor f 0 90 per paar Tevens verkocht hi stukken zeep voor f 4 vloeritofferi voor f 7 50 bezems voor f 10 00 veiiighetdsspekleo voor f 0 20 punaises voor f 0 25 per doosje haarkammen voor I 5 en nkkamneo voor f 3 en f 4 Ook dlrie Utrechtsche vrouwe G M tn S die eveneens veters aanboden voor f 0 90 per paar klosjrs garen voor f5 enhaar kanmen voor f6 werden bekeurd wegen prijsopdrijving Hopelijk zolled er strenge straften op volgta ladra voorzag niet allea flet psychologische raadsel Indra dat Maandag j 1 een voorstelling gaf in Con nrdia verzuimde hiervoor een vergunning ara te vragen Blijkbaar kon hij de politie iet onder hypnose brengen of zelfs sugge ren dat de zaak wel voor elkaar was J t bij werd voor deze nalatigheid bekeurd D r hij echter zuiver is om in de terpen van dezen tijd te sprekea zal het wel k loopen met hem De Instuif in gebouw Daniël Ia gebouw Daniel wordt eiken avond en instuif grhouden Dat wii zeggen dat lie jongras en meisjes van 16 jaar en ouder lich hier kunnen vermaken met allerlei spelen iooals blljaiten en er onder bekwame lel tag worden gehouden Het doel is om de JODqeas van ae straat te houden en naar het h laat aar zleD klaagt dat doel uitstekend Voaral op Zaterdagavond is de ruimte bijna te klein zooveel belangstellenden zijn er Gisterenavond werd er een opvoering pe feveo in het zaaltje van het gebouw En ok hier was de belangstelling vooral van Jeugdigen groot Nadat mej v d Berg een keurig veriorg voordracht had gehouden van de geschie ois van Saul en David speelde de heer Wingerden enkele nummers op het orgel L aarna trad mej v d Berg andermaal voor Oftlicht thans met de mlddeleeuwsche Wichten De twee Koningskinderen en HalewIJn Haar voordracht Is in rd en gebaar uitstekend en zij wist zelf JkoQdige toehoorders te boeien Toen volgde de opvoering van Het Aanvragen extra Teztielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen worden gehaald aan den Dis ributie n loket 11 Peperstraat door hen wier 11 van aanvrage het nummer draagt tttsschen 26467 en 26933 op Donderdag 24 Januari tusschen 9 3C 2 uur en 2 en 3 30 uur Vrouwtje van Stavoren De geschiedenis overbekend werd aardig en vlotten tooneele gebracht waarbij keurige costuums het primitieve van het tooneel vergoedden Goed spel werd er te zien gegeven en het is te hopen dat het groepje op deze wijze door zal gaan Dit zijn avonden die zeker bij de Jongens in den smaak vallen Enthousiast gingen zij tenminste naar huis Aangifte van vorderingen op Daitsche instanties Vorderingen op gewezen Duitsche over heids en weermachtsdiensten O T e d J wegens verrichte diensten of wegens leveringen van goederen ingevolge een koop en verkoopovereenkomst dan wel een requisitie waaraan een vorderingsbewijs ten grondslag Itgt dienen ter registratie te worden aangemeld bij di gemeentebesturen Vorderingen op bovenbedoelde diensten ontstaan ten gevolge van een vordering zonder schrifte lljken grondslag weggehaalde goederen e d moeten daarentegen vóór 1 Maart 1946 worden ingediend bij de betreffende schade en qnete commisslcs Regeling oorlogsschade aan huisraad In de StaatscouraUt van 9 an no 6 komt de eerste en tweede uitvoeringsbeschikking voor van het besluit op de matei ieele oorlogsschaden 1945 Deze beschikking regelt de aangifte van schaden het bedrag daarvan en verdere kwesties die zich kunnen voordoen zooals goederen welke in huur koop zijn gegeven Aangiften kunnen geschieden bij de schade enquete commissles die ook verdere inlichtingen kunnen verstrekken De betreffende Staatscourant ligt tevens in de Openbare Leeszaal ter inzage De plank raak geslagen De meubelfabrikant B uit het Regentesse plantsoen deed aan iftü iran diefstal in den nacht van Maandag op Dinsdag van 27 nieuwe planken van 4Vt meter kngte uit een opslagplaats aan de Vest Ook 8noer n zi a welkome bait De heer K van de Boelekade miste uit zijn woning een stofznigersnoer 10 meter gewoon snoer en eea hoeveelheid loodkabcl S qkbaar is dit schaarsche artikel zeer in trek bij de hceren langvlngers Tonw zonder blok G van de Houtmansgracht deed aangifte van vermissing van een takeltouw van 80 meter dat achtergebleven was in een garage aan de Nieuwe Markt Aan hart verlamming overleden De 67 jarlge de G uit de Ifssellaan zakte in de Walestraat ploUeling in elkaar Hij b cek door een hartverlammlng te zijn ge trolfen Dr de Planque kon slechts den dood cons tatee ren Krachtsport 25 jaar De dames en heeren Gymnastiek en Athletlekvereeniglng Krachtsport zal op Zaterdag 26 Januari een receptie honden in haar clublokaal Veerstal 22 ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan Deze receptie zal gehouden worden van 3 30 tot 5 uur Op Donderdag 31 lanuari zal in den Nieuwen Schouwburg een uitvoering woiden gegeven van Hier zijn wij weeri een programma waaraan krachten van de ver eenlging hun medewerking verleenen om met eenige gymnastieknnmmers en dansen Met muziek en schetsjes wordt dit programma afgewisseld Wilt U wemmen xwem dan mee 1 De afd zwemmen van de R K S V Donk houdt a s Vrijdag 25 Januari om 8 uur In De Beursklok onder auspiciën van den Kon Nederl Zwembond een propaganda filmavond De heer Schmidt nit Haarlem propagandist van genoemden bond zal diverse aantrekkelijke en Interessante films vertoonen De toegang Is vr Het feit dat de heer Schmidt dezen filmavond al meer dan 300 keer in geheel Ned rland met buitengewoon succes Beer gehouden ls een waarborg voor n pracü tigen avond Inbraak in de Sophiastraat De heer M uit de Sophiastraat maakte er melding van dat eenige onbekend gebleven personen zich door verbreking van een ruit toegang tot zijn woning hadden verschaft In de woning was danig huisgehouden maar niet op de gebruikelijke wijze zooals de huisvrouw dat pleegt te doen Alles was overhoop gehaald Er werd een bedrag van f 40 00 en een aantal sieraden ter waarde van f 3C0 00 ontvreemd De Jonge Bouwers A s Zaterdag 26 Januari zal er in Ons Huis Turfmarkt 59 een groote filmvertoo ning plaats vinden voor den jeagdbond De Jonge Bouwers De bijeenkomst is des middags van 3 tot 5 uur en ook toegankelijk voor nlet leden tusschen de 9 en 15 jaar echter tegen betaling van 15 cent Burgerlijke stand Geboren 20 Januari Antonle H z v B de Pater en A v d Heul C H straat 98 22 Januari Gerrit C z v P Stalenberg en C T Dazler K Wilh weq 237 Anje D d V J H Boekamp en G W v Bohemen N Gouwe Westzijde 3 Annemieke J G d V Th V d Linden en J G Slootweg Da Costakade 50 Jan G z v G v Vliet en J Boer H S Zeedijk il Getrouwd 23 Januari C de Jong en A Meijer M Veldhuizen en B de Bruin A de Boer en A E Verschut C M Verbtj en A H V d Pavoordt H v Kersbergen en C Scharleman C v d Ende en D K Kenters Overleden 20 Januari Hendrik Adrianus Prederik Hofstede 9 jaar 21 Jan Adriana van Vliet 4 m 22 Januari Cornelis de Graaf 67 jaar SPORTNIEUWS Waterpolo competitie Op Dinsdag 29 Januari zuilen in bet Spaardersbad de volgende wedstrijden worden gespeeld in de waterpolocompetitle van de K N Z en R B Kring Gouda Dames Qouwe A ZC Heeren a Gouwe 1 S Z en P C 1 Heeren b Gouwe 2 B Z C 1 Voetbal Voor het programma der voetbal wedstijden verwijzen wij naar ons blad van Donderdag 17 Januari De daarin vermelde wedstrijden welke wegens de vorst geen doorgang konden vinden zullen nu wind en weder dienende Zondag a s gespeeld worden UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Goed bericht Dinsdagavond ih bij de Gereformeerde Gemeente bericht ontvangen dat de beroepen candidaat de heer O Visser te Delft het beroep naar Haastrecht heeft aangenomen HAASTRECHT Predikbeurten voor Zondag 27 Januari a s Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 9 30 en 6 30 uur Dhr Zagt uit Den Haag Geref Kerk 9 30 en 6 30 uur Prof Nauta van Amsterdam Doktersdlenst Haastrecht Oudewater en Polsbroek Vanaf Znterdag 26 Januari 1 uur t m Maandag 28 Januari 8 uur v m wordt del doktersdlenst voor Haastrecht Polsbroek en Oudewater waargenomen door Dr Pasmooi te Polsbroek REEUWIJK Büjartfiieuws D O S De laatste twee wedstrijden eindigdenin overwinningen voor D O S Het eerstebracht Belvédère I een 6 2 nederlaagtoe terwijl Mla thuis kwam met een ov winning op Per Aspera UI y De eerste partij D Sas H üit wijk werd door laatstgenoemde gewonnen Slechts eenmaal poedelde Uiterwijk op de 10e beurt en in de resteerende 7 beurten UeuMM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht In het Oosten des lands Üchte vorst b overige provincies om het vriespuu Mistig of nevelig Zwakke later vooral in het W des land iets toen Z wind Wat is er In Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdagi Gt kaan Thalla Theater Vrijdag t m Woeasda9 De Straatjongen Schouwburg Bioscoop Katja Donderdag 24 Jan 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljartwedstrijds K O T Berkenwou deSportrust Idem 8 uur Kleine Kerk P perstr spreker Dr A J v d Graaff uit Hilversum over Lichaamsbouw en karakter In verband met religieuze verschijnselen Idem 7 45 uur Blauwe Kruis Volksnatverslteit Dr B v Raaltei Binnen en buitenl spiegel van Rusland en Amerika Idem 8 uur Reunie i Voordrachtavond door Diny Plets Metselaar Idem 8 uur Concordia Willy Albert in Het Schooiert je Vrijdag 25 Januari 8 uur Blauwe Kruis Bijeenkomst Soc Dem Vrouwenkomst Idem 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljartwedstrijd K O T Gouda Stolwijkersluls Zaterdag 26 Januari 3 30 tot 5 uur Veerstal 22 Receptie Krachtsport ter gelegen held van het 23jarig bestaan Idem 8 uur Concordip Tooreciver T O G met Het spook van de Vrljburcht Zondaa 27 Januari Rest TerGouwrltu Bil artwedstrijd E VD Exceislor 3 u ld Valkenbo ch DO S die hij nog nooüig had maakte hij met een aantal van 46 car de partij uit Zijn moyenne was 5 65 Een keurig gespeelde partij was de volgende tusschen Christ en Cor Ballering Hoewel Christ een mooie serie noteerde van 31 car en nog maar 8 car noodig had maakte Cor Ballering zijn partij in de 22e beurt uit met een gemiddelde van 4 36 Geen enkele poedel werd door Cor gemaakt jan van Vliet nam het op tegen I Cats Van Vliet begon met een serie van 16 en had 48 burten noodig om de overwinning te behalen De partij was echter het aanzien ten volle waard hoewel wij Cats wel beter hadden zien spelen Van Vliet speelde met een paar series van 16 10 en 12 Op zijn eigen regelmatige wijze zonder zich te laten impo neeren door zijn tegenspeler Deze maakte namelijk op het laatst nog in de laatste 6 beurten ruim 50 car De laatste partij Hoogenboezem M Verschut was zeer eenzijdig Hoogenboezem was slecht op dreef wat wel zijn oorzaak vond in het feit dat Verschut geweldig goed speelde Met eenige hooge series w o een van 43 car maakte hij zijn 185 te spelen car uit in pree 20 beurten Hoogenboezem zag toen het nut van verder verzet niet meer in en ging roemloos ten onder Het was een prettige ontmoeting en 6 punten in het voordeel van D O S maakten de stemming goed Door omstandigheden is het ons niet mogelijk reeds deze week de eindstanden te publi ceeren Om niet te vergeten a s Zondag 3 uur D OS Combin Valkenbosch Comb in hotel Ter Gouw Spelers U hoort allen op tijd te zijn denk daar vooral om r r v L Over de laatste week werden ter ge meentesecr aangegeven als huisslach tingen 12 varkens en 1 geit Aan dood vee werd bij den keuringsdienst van vee en vleesch aangegeven jter vernietiging door N C Plomp een big J Hoogeveen een koe J C de Goeij 2 varkens A H de Jong vier lamschapen en N j van Leeuwen een rund Mond en klauwzeer Een tweede geval van besmettelijke ziekte monden klauwzeer onder het vee van den veehouder J van der Werf werd bij den Burgemeester aangegeven