Groot Gouda, donderdag 24 januari 1946

Belastingplannen der regeering De Ministé van Financiën heeft giste ren bij de Tweede Kamer een lange nota ingediend betreffende het door hem gevoerde beleid Een belangrijk deel deri nota wordt ingenomen door de pirinnen welke de minister t a v de belastingen op stapel heeft gezet De minister stelt zich voor dat door een heffing ineens op vermogensaanwas een bedrag van 3 a 4 milliard gulden in de schatkist terecht zal komen Kleine vermogens zullen zoo weinig mogeHjk worden aangetast Binnenkort xal eetf wetsontwerp voor een gedeeltelijke herzieninp van ons belastin frstelsel worden ingediend De minister adviseert tot afschaffing va de vennootschapsbelasting en van de vermogensbelasting voor lichamen De minister stelt hiervoor in de plaats voor een niet te hooge belasting op ondernemingen naar de z g overwinst na aftrek van t elangrijke reserveeringen percentage van het kapitaal en vergoeding vata ondememersloon De huidige ondernemingsbelasting laat de landbouwbedrijven vrij De minister wilde deze belasting omzetten in een al gemeene belasting op alle binnenlandsche bedrijven De omzetbelasting zal worden ver hoogd van 2 tot 3 Verder wordt verwacht een v erhooging van de rechten yan successie en schenking Vervolgens is de minister voornemens © en hoog tarier op weelde artikelen in te voeren Ten bate van de minstdreagkrachtigen ca voor de groote gezinnen zal vrijstelling van de omzetbelasting voor noodzakelijke levenst efaoeften worden hersteld Ook zullen er binnenkort herzieningen van invoerrechten en accijnzen vooral ook WADDINXVEEN Lczingen comité Het leziugcn comité hield Vr dagavond in Centrum alhier zijn tweede lezing In zi n inleiding deelde de wnd voorzitter dft heer A P F A Alberda mede dat hi in verband met zijn vertrek uit deze geneente niet langer het voorzitterschap van het comité kon waarnemen doch dat de notaris D B van der Most bereid was gé vonden deze taak op zich te nemen In de vacature is voorzien door de benoeming vao den heer Okkcrse alhier Prof van Hoorn hoogleeraar aan de Rijks OBlvarsiteit te Utrecht sprak hierna over het onderwerp De Romeinen in Nederland Door middel van vele lichtbeelden werden de resultaten van de opgravingen in Nederland vooral van die in de omgeving van den Dom te Utrecht vertoond De professor verteld hierbij van zijn ervaringen op een wijze die een ieder boeide Het ligt in het voornemen om in het a s voorjaar een excursie naar Utrecht te maken waar onder leiding van Professor v Hooin een en ander nog eens in werkelijkheid zal WO den bekeken Gezien de belanastellmg welke de professor bij zijn toehoorders wist op te wekken mag very acht worden dat ook voor deze excursie zich verscheidenen zuilen melden Not van der Most sloot de bijeenkomst met een woord van dank aan den heer Alberda voor de vele werkzaamheden welke hij voor de oprichting en de organisatie van het comité heeft verricht Het was een zttr geslaagde avond zoo dat met belangstelling de volgende lezing welke vermoedelijk in Februari zal wOrden gehouden tegemoet wordt gezien BINNENLAND üerepatrieerden uit Indië attentie De bagage van gerepartieerden uit Indië welke van een adres of eenig ander merk was voorzien waardoor de BestemiTiing kon worden vastgesteld is aan de eigenaars verzonden Nog aanwezig zijn een aantal colli s waarop adresaanduiding ontbreekt Htm die hun bagage nog niet hebben ontvangen worden verzocht dit te melden aan het bureau van ontvangst Nederlandsche Repatrieeringsdienst Paulus Potterstraat no 2 Amsterdam Zuid Hierbij te vermelden nauwkeurige omschrijving en aantal der colli s het adres waarheen de tjipgage moet worden ge zonden alsmede of men met de Nieuw Amsterdam of met de Oranje heeft gereisd De Johan van Oldenbarnevelt Gisteren rijn 2 000 Ncderlandsche evacuees uit Ned Indië die op weg zijn naar Nederland met de Johan van Oldenbarnevelt te Colombo aangekomen Zij zullen heden hun reis vervolgen in verband met de met België gesloten douaneovereenkomst aan de orde komen De winst voor s Rijksschatkist op de niet ingeleverde bankbiljetten wordt op 2 h 00 milliopn g lden geschat Verdere uitholling van het geblokkeerde geldvolunie al ingrijpend worden beperkt Als tenslotte de thans in voorbereiding zijnde maatregelen tot reguleering van hot kapitaalverkeer de effectenbeurs is inmiddels bescheiden geopend van kracht zullen zijn zal de volledige aandacht moeten worden geconcentreerd op maatregelen ter verbetering van de budgetaire positie om nieuwe inflatoire tendenties tegen te gaan T a v de koers vén de gulden zeide de minister dat deze eer te laag dan te hoog is De minister is voornemens de Kamer binnen enkele weken een wetboek voor te leggen Het verraad bij de ontsnappingen naar Engeland Op 20 Mei 1943 werd te Ijmuiden een transport van negen menschen aangehouden die naar Engeland wilden uitwijken Zij werden door den S D in Den Haag gearresteerd De arrestanten werden naar Duitsche Concentratiekampen gevoerd er zijn slechts drie teruggekeerd Bij het onderzoek van den P Ó D te Velsen bleek dat een Amsterdammer B joppe destijds stuurman bij de Hafenuberwachungsstelle te Ijmuiden als provocateur is opgetreden Bij het verraad van deze negen menschen is joppe als volgt te werk gegaan In den trein bij Apeldoorn kwam hij in contact met iemand die onderduikers verzorgde Hij gaf zich uit als een illegaal werker en stelde zijn diensten beschikbaar voor het bezorgen van onderduik adres sen en het openen van mogelijkheden naar Engeland over te steken Zijn assistent de Gestapoman Vermeern uit Hilversum voorheen inspecteur van politie in Den Haag daarna journalist stelde de val op waarin weldra de negen Nederlanders zouden loopen Et werd n visschersboot in de haven van Ijmuiden voor het transport gereed gebracht Joppe bracht de mannen erheen en leidde ze stuk voor stuk aan boord van het schip waar Vermeeren aanwezig was In het ruim werden ze ontvangen door drie Haagsche politiemannen v Dijk Poos en Slagter Met behulp van deze politiemannen arresteerde de S D hen waarna ze gebpeid weggeleid werden Later werd als gevolg van de geslaagde machinaties van den verrader joppe de ondergrondsche strijder Pie ters met wien hij in eerste instantie in tontact gekomen was gearresteerd Vele malen heeft Joppe op een dergelijke sluwe wijze menschen aangebracht die naar Engeland trachtten te ontkomen Hij werd in Juni 1945 gearresteerd en zijn zaak zal weldra behandeld worden Een verklaring van den V P R O Van de zijde van den V P R O hebben wij de volgende verklaring ontvangen Nu aan de Omroepvereenigingen van Zondag 20 dezer af in de stichting Radio Nederland in den overgangstijd n voorbereidende taak in het programma van dien omroep is opgedragen heeft het bestuur van den V P R O in overleg met het moderanien van de Centrale Commissie van het vrijzinnig protestantisme en met medeweten van het l K O R Interkerkelijk Overleg voor de Radio gemeend zich niet aan de taak die in dit opzicht aan den V P R O werd toegewezen te kunnen onttrekken Het zal onze luisteraars niet bevreemden als het bestuur van den V P R O hieraan de verklaring toevoegt dat het deze taak niet geheel van ganscher harte heeft opgenomen Het is derhalve duidelijk dat de V P R O zijn taak slechts opvat in de hoop dat binnen niet al te langen tijd het omroep bestel op deze wijze definitief zal worden geregeld Scholen wegens kolennood gesloten Wegens de koude en den kolennood IS ter bespaimg van brandstof bepaald dat een groot aantal lagere scholen te Haarlem voorloopig op Zaterdag en Maandag gesloten zal zijn Het onderwijs op de middelbare scholen wordt niet beperkt Ziekte en Ongevalenuitkeering aan gerepatrieerden en onderduikers Krachtens he + rirlMm afgekondigde Buitengewoon K verh udln gen 45 zijn w ii l t om arbei ders wier arbL d verh na 9 Mei 1940 door toedoen van den bezetter of in verband met onder de bezetting heerschende omstandigheden is geëindigd weer in dienst te nemen als die arbeiders in hun vroegere dienstverhouding tenm 90 dagen zonder wezenlijke onderbreking zijn werkzaam geweest De herplaatsing geschiedt uiteHijk op den tweeden dag na dien waarop de arbeider zich aanmeldt Een herplaatst arbeider die door ziekte ongeschikt is om te werken heeft recht op ziekengeld De Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging waarbij zijn werkgever is aangesloten betaalt dit Het ziekengeld wordt uitgekeerd met ingang van den dag der herplaatsing Op grond van deze regeling zullen vele gerepatrieerde arbeiders die in het vaderland zijn teruggekeerd terwijl zij ongeschikt waren om te werken en die ooknu nog ongeschikt daartoe zijn in hetgenot van ziekengeld kunnen worden gesteld De Minister van Sociale Zaken heeft in een circulaire mededeeling van het bovenstaande gedaan aan de Raden van Arbeid en de Bedrijfsvereenigingen Voorts kunnen gerepatrieerde arbeiders in het vaderland teruggekeerd terwijl zij door een in Duitschland opgeloopen ziekte of ongeval niet tot werken in staat zijn als oorlogsslachtoffers worden beschouwd Deze arbeiders kunnen wanneer zij niet van een Raad van Arbeid of Bedrijfsvereeniging uitkeering krijgen en niet in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien op grond van een beschikking van 12 April 1945 een uitkeering ontvangen Genoemde beschikking is ook van toe E assing op arbeiders die weigerden naar uitschland te gaan hier ondergedoken zijn gedurende dien tijd ziek of door een ongeval getroffen werden en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien De waarnemend directeur van het C B V O heeft de directeuren van de Provinciale vincialeen Districtsbureaux verzorging Oorlogsslachtofers in een rondschrijven van een en ander op de hoogte gesteld De plundering van Nederland Nederlandsch economische plundering door de Ouusche bezetters vroeg Zaterdag hec grootste deel van den aandacht van het gerecht In liet documentenboek Hollande dat met de daarin vervatte documenten een omvangrijk boekwerk is heeft de econoniliche specialiteit van de Pransche prosecutie liet vele materiaal samengevat dat door den Nederlandschen vertegenwoordiger van Tuyii met betrekking tot dit punt verzameld is Toen de Ouiischers met schending van alle beginselen van recht Nederland binnenvielen nestelden zij zich in een land dat overvloedig voorzien was van rijkdommen van den meest verschillenden aard in een land waarvan de bewoners de best gevoede menschen van Europa waren en dat in verhouding tot zijn Devolking een van de rijkste van de wereld was Het goudbezit van Nederland overtrof het aantal in omloop zijnde bankbiljetten Toon vier jaren later de geallieerden dit land bevrijdden vonden zij er een bevolking die was aangetast door werkclijken hongersnood en behalve verwoestingen die het gevolg waren van militairen operaties een land dat vrijweJ geheel geruïneerd was door de plundering van den bezetter Hij liet deze inleiding volgen door passages uit het eerste rapport van Sels Inquart over zijn werkzaamheden tot 19 Junf 1940 dat door het Amertkaansche leger gevonden is Seys ving zijn rapport aan met te zeggen dat de bedoeling van de eerste economische maatregelen moest zijn het verbruik door de Nederlanders ten sterkste te verminderen Seys gaat er bijzonder prat op dat hij zijn eerste maatregelen eeft kunnen laten onderteekenen door Nederl Secretarissen generaal Reservevoorraden aan gtondstofftn n in beslag genomen en met toestemming vanHen geö feldmarschall opnieuw verdeeld een plan dat aan de Nederlanders stoffen voor een half jaar overlaat teneinde hun bedrijfsleven te kunnen voortzetten Dezelfde methode is gevolgd met voedingsmiddelen enz Aanzienlijke voorraden grondstoffen konden zpodoende beschikbaar worden gesteld voor het reich zooals bijvoorbeeld zeventig duizend ton indnstrieele vetten of ongeveer de helft van het tekort dat in das reich bestaat Verder zegt Seyss dat hij alvast groote bedragen in guldens heeft gedeblokkeerd o a vijftig miUiocn voor den aankoop van grondstoffen voor transport naar het reich opdat deze niet karakter van oorlogsbuit zonden hebben Bijzonder verheugde Seyss zich over het feit dat hij erin geslaégd was den president dèr Nederlandsche Bank Tripeen maatregel te doen accepteeren die door Fischborck op Goerings order was voorgesteld Hij doelde hier op de verplichting die deNeder INGEZONDEN j Buiten vetantwoordelijk heid v d t eil OPEN BRIEF AAN ALEX DE HAAS Sinds Zondag j l de Omroepverenigingen weer terug zijn hebben wij veel moeten aanhooren wat ons nitt aanstond Er wordt weer een stemming gemaakt dié ons niet prettig aandoet Wij hebben W Vogt hooren spreken en hij herdacht de twee Joodsche medewerkers Han Hollander en Jacob Hamel die tijdens den oorlog het leven lieten Alleen had de A V R O deze beide medewerkere reeds ontslagen vóór dat de Duitschers in de studio kwamen Daarom was het jammer dat juist hun vroegere Directeur hen moest herdenken We hebben de N C R V haar fraaie studio hooren bewonderen en het N C R V lied hooren zingen Nu kwam de BonteDinsdagavond trein weer terug en ook die kon ons niet in verrukking brengen Wel waren wij blij om U Alex de Haas weer terug te hooren aan de microfoon al moeten wij zeggen dat wij U al eens beter hebben gehoord U stond weer voor de microfoon waar U volgens Uw zeggen 4 jaar geleden voor vandaan gestuurd was En kijk Alex de Haas dat was jammer dat U die opmerking maakte want wjj herinijeren ons nog zoo goed hoe U het éénjarig bestaan van den Nederlandschen N S B Omroep de leiding van het bonte programma had Op de van U bekende enthousiaste wijze kondigde U toen o a het jongste en meest succesvolle ensembij van den Ned Omroep aan Dat ensemble was het orkest van den uit Duitschland teruggekomen N S B er Otto Hendriks Deze brief moest ons van het hartVroeger vonden wij het altijd prettig Uvoor de microfoon te hooren omdat er een waarachtig woord klonk Bij al het onwaarachtige dat er sinds Zondag g zegd wordt hadden wij nu van U ook een anderen toon verwacht maar nogmaals wij vinden het jammer dat ook U niet blijktte passen in dezen tijd Th A Jandscfae Bank op xich nam alle bedragen in rijksmarken die bij haar werden aangeboden in guldens te wisselen tegen den koen van 75 cents Seyss wees er uitdrukkeinkop dat alleen de reichsbankea liiet de Nedct landsche Bank controle op deze transacties lou kunnen uitoefenen Deze regelug overtreft alles wat tot nu toe op econoouch gebied met nabuyrlanden en zelfs Biet iet protectoraat is overeengekomen en hetisetn eerste stap naar een floancieele unie Een brief van Rost van 18 December 1943 aan Seyss werd geciteerd waarin hij zegt dat Nederland sedert Maart geen goud mrer bezat Afzonderlijk behandelde Gen heffer io dit verband voorts het door de Duitscheri van burgers opgeeischte geld goud en buitenlandsche waardepapieren De presecutie had de beschikking over een rapport van kolonel Veltgens die aan het hoofd van den Duitschen zwarten hendel stond waaruit te lezen valt hoeveel in vijf maanden tijd van een Nederlandsche zwart handelaren gekocht werd Hier volgt dcliist nonferü metaal 6 millioec mark textiel 55 millioen mark leder en vellen 5 millioen en verper houtwaren meubelen voedsel Hiotorolie diamanten en vele andere artikelen In totaal kochten Duitsche agenten in deit in deze vijf jaren lees maanden voor bijna 70 millioen rijksmaik In januari 1944 steeg de waarde der weggevoerde machines tot over 700 millioen Uitvoerige mededeelingen werden gedaan over door de Duitschers voor hun aftocht uit Zuid Nederland weggeroofde machtne van Philips en van verschillende bedrijven in Tilburg Breda Bergei op Zoom en Dordrecht terwijl zij het werk in Eindhoven niet konden voltooien slaagcle zij erin de Philips bedrijven in Hilversum en Bussuni volkomen leeg te halen De Duitsche roof op agragische gebied werd geschat op 300 millioen en hierbij wees Gerthoffer op de misdaatf van het volkomen zonder militaire reden onder water zetten van de Wieringermeer Wel het meest opvallende bewijs van het drastische karakter den rooftocht leverden de cijfers over de weggehaalde transportmiddelen waaruit bleek dat de Ned Spoorwegen zoo goed als niets hebben overgehouden Het aantal geroofde fietsen werd P een millioen geschat en dat der radiotoestelleo op zes honderd duizend Speciale aandacht werd voorts gevraagd voor de plundering der Koninklijke Paleizen en de weergaloozen systematische georganiseerderoof van Arnhem Door dergelijke maatregelen waardoor zij de Hollanders in strijd met internationaal recht hebben onthouden wat zij voor bet bestaan noodig hadden hebben de Duitsche leiders één van hun grootste misdaden begaan Met deze woorden sloot deFransche vertegenwoordiger een aanklacht die de wereld een inzicht heeft gegeven in het offer dat ons land in den strijd voor de vrijheid heelt moeten brengen