Groot Gouda, donderdag 24 januari 1946

Brammetle Flapoor en z n vrienden Nadeak verboden RADIOPROGRAMMA VOOR HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m wrRV 18 00 Een halfuur gram muz a h Orgelconcert door Cor Kee RNIO 19 00 Nieuws MPR V 19 15 Ass des rnrcert Lamou feux vA rt Wolft 19 40 Dr L W frscholten De vaart des volks DNIO 20 00 Nieuws n C RA 20 05 Ged uit The Messiah van Handel DNIO 22 00 Nieuws MPRv 22 15 Londensch Philh Orkest o i V Sir Thomas Beechem 22 30 Mr ÏSSnsembie 23 3V Gram muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM H 415 m RNIO 18 00 Nieuws AVRO 18 15 Het Renova Septet 18 45 Snortbeschouwing door Wil van Beveren TqOO En nu naar bed 19 05 Qram tnuz 10 i Zangrecital door Léon Combé aan de vleugel Felix de Nobel 19 45 Gram R nÏo 20 00 Nieuws 20 05 De R V D a v R o 20 20 Concertgebouworkest oiv Éduard van Beinum soliste Ginette Seveu viool 22 10 Jekn Luniière zingt 2220 Ouderen en jongeren Dr P Th Hugenholtz 22 30 Dansorkest o l v Wrily Kok RNIO 23 00 Nieuws a v R Ö 23 15 GramoLmuziek 24 00 Sluiting De AiH ntttre n van door Th Rodman 31 De deur die uit de huiskamer naar de winkel voerde ging plotseling open en daar verscheen op z n bloote voeten de bakker En wat erger was hij had n groot jachtgeweer bij zich Halt leelijke dieven riep hij terwijl Bram Tom en Menelik zich in allerijl uit de voeten maakten Menelik klom gauw tegen den gevel van het huis op Oliën en vettca ▼ oor Europa WashtafltoBi 17 lan USIS Het Amerikaansche Département van Landbouw heeft medegedeeld dat gedurende het eerste kwartaal van 1946 219 500 000 pond consumptie vetten en olie voor export be schikbaar zullen zMn Dit it 40 000 000 pond mfer dan vooe het laatste kwartaal van 1945 Tezamen met andere importen en de eigen productie zullen daardoor de WestEuropeesche landen 0 pCt van hun vooroorlogsche consumptie verkrijgen De productie van synthctisdjie rubber in Amerika Het betreffende overheidsbureau heeft in een rapport aan het Congres zijn instemming uitgesproken met het besluit van de Recon struction Finance Corporation om de regee binneiAort vrij ringsfabneken voor synthetische rubber niet Autoriiden in België eerder tot surplusbezlt te verklaren dan nadat AUtOrijaen m S iden U o rubberpolltlek zal zijn uUge Het is zeet waarschijnlijk aldus luiden de informaties van de K N A C dat met vv DE BEKA FABRIEKEN STILGELEGD Vanaf gisteren zijn de bekende Bekafai ken te TUburg voor het grootste gededte stopgezet wegens kolengebrek Dit werd Zaterdag aan het betrokken personeel bekend gemaakt In totaal worden Ucrdoor circa 350 arbeiders werkloos Alleen de spinnerij kan büjven doorwerken Naar wij vernemen bestaat de moge Hikhdd dat binnenkort meerdere fabrieken eveneens wegens kolengebrek gedwongen zouden zijn hun werk te staktn Aankottdingen door Duitschc Militairen Dezer dafltn gewerd de K N A C een ktecjit van een harer leden over een merkwaprdifle aabhoudtog Op de Veluwe even ten Oosten van Milling n werd hij met zijn auto aan gehouden doorheen drietal militairen die niet meer en niet minder dan Duitschers bleken te zijn Zij moesten bet verkeer ophouden omdat men een hoeveelheid munitie tot ontptofBnö bracht Qe toon der Duitschers deed aan hun glorietijd denken en ztj schenen allerminst onder den indruk van de nederlaag tt zijn Het lag voor de hand dat de Nedf rlandiche automobilist niet alleen verwonderd maar ook zeer verontwaardigd wai en de K N A C van deze zonderlinge ondervinding op de hoogte bracht De Automobiel Club heeft op haar beuri den Minister van Oorlog daarvan in kennis gesteld 7ii hreft thans bericht ontvangen dat den Chef van den Generalen Staf is opgedragen aan den gpwraakten toestand e n einde te maken BUITENLAND Jean Luchaire ter dood veroordeeld Jean Luchaire de leider van de FranBche Pers tijdens de Duitsche liezettinu IS heden ter dood veroordeeld Arabische overval op Perzische grensstad Tass citeerde gisteren een bericht uit Teheran volgens hetwelk 300 gewapende Arabieren vanuit Irak Zuid Perzi zijn binnengedrongen en een overvaP hebben gepleegd op een grensstad De Arabieren ontwapenden de politie bezetten de douaneposten en sloegen in de stad aan het rooven Er werden eenige personen gedopd en gewond Volgens de Perzisdii bladen worden den laatsten tijd int het buitenland via de havens aan de Perzische Golf wapens in Perzië hinnengesmokkekt Gouin Fransch Regeeringshoofd PARIJS 23 jan A F P rx de wandelgangen van de Frausche As eniWee is men het er alsnog over eens geworden dat afgezien van de bestaande geschilpunten in elk geval tot onmiddellijfce verkiezing van een regeeringshoofd waarbij Felix üou in candidaat zou zijn overgegaan zou kunnen worden daar zijn peisoon voor allen aanvaardbaar was Onmiddellijk a de hervatting van t ij zitting der Assembl ie te 19 15 uur werci aldus de stemming aan de orde gesteld Na schorsing van de bijeenkomst voor liet j teilen er stemmen werd bekend gemaakt dat Feli Gouin tot hoofd van de voorloopige Frinsche regeering was gekozen Reuten meldt nader dat ondanks de ver dfflzing van Gouin nog steeds geen overeenstemming is bereikt over een gemeenschappelijk program dat de M R P n st at 7nu stellen tot een coalitie metde socialisten en communisten toe tetreden Ook de Amerikaansche kolenmijnen gesloten In Pennsylvania zijn meer dan 50 kolenmijnen gesloten als gevolg van de staking in de staalindustrie Hierdoor zijn meer dan 14 000 Arbeiders werkloos geworden Dreigende spoorwegstaking in Amerika In Amerika dreigt een staking van 215 000 spoorwegarbeiders Naar de vakvereeniging van spoorwegarbeiders wp edeelde hebben de betrokkeif arbeiders reeds voor een staking gestemd Deze staking zal het geheele spoorwegvervoer lamleggen De vleeschverwei kende fabrieken zullen Zaterdag door de regeering in beslag worden genomen Een woordvoerder van het Witte Huis heeft hedenmorgen verklaard dat de inbeslagneming zal geschieden door het Departemenfvan Landbouw zoo noodig met steun van het Departement van Oorlog Amerikaansche mariniers blijven voorloopig in China Van officieele zijde is medegedeeld dat de Amerikaansche mariniers in China waren zijn en zullen blijven totdat de Ver Staten de vroeger aangeganp verplichtingen zal zijn nagekomen om hulp te vèrleenen bij de ontwapening en repatrieering van de Japansche troepep Minister Byrnes en president Truman hebben er herhaaldelijk met nadruk op gewezen dat de Amerikaansche troepen uit China zouden worden teruggetrokken zoordra de repatrieering der Japannefs zou zijn voltooid of zoqdra de Chineesche re eering te kennen zou geven dat zij in staat zoy zijn het werk alleen uit te voeren inf ang v n I April a s het autorijden m België vrij komt d w z dat de Belgen dan geen speciale vergunningen meer noodig zullen hebhen om met hun auto s te rijden Instelling atoomcommissie De politieke en veilighcid sconimissie van de U N O heeft gisteravond met eenparigheid van stemmen haar rapport aan de cügemeene vergadering goedgekeurd In het rapport wordt voorgesteld een resolutie aan te nemen tot het instellen van een commissie belast met de behandeling van de vraagstukken die opgeworpen zijn door de ontdekking der atoomenergie en de daarmee verband houdeijde zaken Het rapport is voorbereid door dr Homero Lafronte van Ecuador Louis de Brouckère candidaat voor Nobelprijs voor den Vrede 1946 België houdt rekening met pen voorstel tot een candidatuur van Louis de Broucke e voor den Nobelprijs voor den rïï Tockère werd voorzitter van de Socialistische Internationale Senator en werd in 1945 Minister van Staat Canada vergemakkelijkt import Canada zal een nieuwe PO tiek gaan voeren ten aanzien van geimportee de goederen en deze zal voornamelijke be ge L lembur g Polen Griekenland foeü Slavie Alban e Rusland Tspecho ÏÏ f ï de Sïng et iniporteeren vin goederen d e normaal uitgesloten ïdJizün door de vaststel mg van maximumprijzen te vergemakkelijken Schotland België 2 2 Gistermiddag speelde het Belgische thiipHtnl te en het Scl otsche in ntt u ïran5beth adigdeHanipdenParkte rin ow dit was de 2e maal dat een Tnd c tean te Glasgow speelde rste buittnlandsche ploeg d e de Oostenrijkers speelde if l f Je Srhotsche team was met het oog op ne M M ker evenementen grootendeels een rinienteel elftal met drie volkomen n iS di chi op een recente b al eis dooi Dintsc land op den voorn d waren getreden De uitslag was 2 2 f 32 De bakker die eerst nog over d stukken van zijn eigen deur struikelde was helaas niet vlug genoeg op straat om de dieven nog te grijpen Woedend zond hij hun een geweerschot achterna jammer genoeg met het eenige gevolg dat hij een straatlantaara in stukken en brokken schoot den gezoodwi op order van nir J Meynen een infanterie tank eti artillerieopleiding zullen krijgen Dit lijkt te veél op de vroegere koloniale terminok gle schreef het persbureau naar aanidding van het bericht dat mr Meynen verklaard had dat deze troepen naar Indië zouden worden gezonden om de orde te herstellen Het persbureau citeerde het Nederlandsche dagblad J t Waarheid in een aanhaling over de steeds meer dubbelzinnig wordende NederlaindSdie regeeringspolitiek daar aan de eene kant professor Logemann verzekert dat er in Indonesië geen oorlt zal komen en aan de andere kant mr Meynen oorlogszuchtig wordt De regeerhig speelt een dubbelzinnig en gevaarlijk er aldus Tass Aaovulliog Bonaenlijst Voor de tweede helft van de 2e periode 1946 van 20 Januari tot en met 2 Febr Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van I bonkaarten ka kb kc 602 725 250 gram am stroop e d 100 gram kofiPie t4 ll2 gr Huishoudzeep 250 gr zachte zeep b 69 1 Kg aardappelen b70 c70 1 eiöunkadfcen la Ib lu 602 a 02 1 ht nelk b 02 c 02 3 liter melk 002 ƒ 1 Kg aardappelen Bonkaarten kd en ke 602 250 gram jam stroop e d 1 el I 112 gr huishoudzeep 250 gr zachte zeep Bonkaarten ld efl Ie 6u2 d 02 e 02 5 Liter melk 502 1 Kg aardappelen Tabakskaart QA 513 T 10 2 rantsoenen Shag ot Rooktabak geen sigaren slgardlos of sigaretten Versnaperingenkaarten QB 513 V 10 100 gram chocolade of suikerwerken Tabak en Versnaperingenkaart QC 513 X 10 100 gram chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Januari a s van des morgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 28 Januari mag worden afgeleverd De eieren zijn verkrijgbaar bij de detaillisten die gewoon zijn eieren op ziekenrantsoenen af te leveren De aardappelen kunnen uit de eerder verstrekte wekelijksche voorschotten met 2 K G worden aangevuld Alleen shag of rooktabak op bon T 10 Op bon T 10 van de tabakskaart zal alleen shag of rooktabak mogen worden afgeleverd en derhalve mogen op deze bon geen sigaren sigarillos of sigaretten worden verkocht Doordat de vreag van het publiek naar sigaretten sig aren en sigarillos grooter was dan de bevoorrading van den winkelier toeliet is bij den detailhandel een abnormale voorrsad shag en rooktabak ontstaan zoodat het thans noodzakelijk is een bon aan te wijzen waarop uit De Amerikaansche regeenng heeft een bedrag van ongeveer De verhouding tusschen het gebruik van natuurlijke rubber en synthetische rubber is thans teruggebracht tot ongeveer 15 pet natuurlijke rubber tegen 85 pet lynrtietische Volgens ruwe schattingen zal de productie van natuurlijke rubber in het Verre Oosten in 1946 de 600 000 jon wcilicht taiet te boven qaan waarvan Amerika misschien 300 000 ton zal krijgen In verband met de toekomstige behoeften Van waarschijnlijk 900 000 ton rubber van iedere soort zal de vraag naar synthetische rubber in 1946 ieder voor teschrliven minimum voor de nationale verdediging aanzienlijk te boven gaan Het republikeinsche beroep op de Vereenigde Naties Siarir heeft gistermiddag medegedeeld dat de technische detailleering van het beroep dat gericht zal worden tot de Organisatie der Vereenigde Volken thans wordt uitgewerkt Het beroep zal waarschijnlijk per telegraaf of per brief rechtstreeks naar Londen worden verzonden Het is echter nog niet bekend op welke wijze het zal geschieden De correspondent van de News Lhronicle in Spanje moet binnen vijf dagen dat land verlaten daar hij aldus wordt van Spaansche zijde verklaard onjuiste berichtÈn heeft doorgegeven over den gi erillastrijd in de omgeving van Madrid Op 26 Jan zal Paus Pius XII in de St Pieter een speciale Kindermis opdragen welke zal worden bijgewoond door 25 000 door de U N R R A geholpen kinderen verwacht wordt dat de door den Paus tijdens de mis te houden toespraak door de radio zal wordeji uitgezonden F euter Tass over de politiek der Ned regeering ten aanzien van Indië Het Sovjet Russische persbureau Tass citeerde gisteren berichten uit Den Haag citeerde gisteren oericnicu uu i i s j q gg jg wijzen waarop uuvolgens welke dienstplichtigen in Neder g Q joq of shagtabsk mag worden land voordat zij naar Indie zullen wor ajgeievgrd