Groot Gouda, donderdag 24 januari 1946

REOKIE r THAUA THEATEfi Kleiweg 103 Td 3230 Goada Vanaf Vrijdag 25 Jan tm Woensdag 30 Jan Jackie Cooper in zijn grootste rol EEN Straatjongeii Boy of the Street Een fiim met ontroerende inhoud en pele spannende momenten Bca aardig teekcafiioipie ▼ an Roodkapje gaat in oaa voorprogramma vooraf Toegang boven M jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u ea 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u ea 9 15 u Zondag 3u 5u 7u en9 15u Maandag en Dinsdag 3 n 7n en 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u Verwacht binnenkort IK BESCHULDIG J ACCUSE een meesterwerk v Abel Gance THEATER Directie T J van den Tooren HEEBI IJK VERWARMD Vanaf Vr dag 25 Jan tn Woeaadag 30 Jaa MiMsfl ca AroDëroorstelliafca ATTENTIE I prolongeeren is onherroepelgk uitgegoten door contractueete verbintenissen elders Het adembenemendste verhaal ijat ooit gesckrevea werd JON HALL DOROTHY LAMOUK MAKY ASTOB I RAYMOND MASSEY in Orkaan Regie John Ford HURRICANE Een Blm zoonli er geen tweede beitnat i I Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda en Toagnng bovan 18 Jaar Attente Dagelijks 3 u 7 u 9 15 n Vrijdags 7 u en 9 15 n Zondags 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatibeaprekea dagelijke 1 aar voor dca aaavaag van iedere voortelling Niet per telcfooa Het xal ttorm loopcn voorziet U tsdia vaaplaatMn Bezoekt ook oaae iddagvaorit voor ben die Vavoadi niet la de gelegenheid xi a BcMit icdcrt weck a focd prograaaa Jo Brown komt II ia il a nleowite Ucbancrei ADVERTEERT IN GROOT GOUDA Bakkerif VAN AALST ¥ wpent Vrijdagmiddag 5 Januari 2 uur een Filiaal in F W Reitzstraaf 2 Bronab in dt zaak op d Gouwt ziln alonze arhUUn zcoaU Brood Koekfts Cbak Uescmit enz verkrijgbaar Voor Vegetarlcnl Zoo ui t ontvangen ifi n R EN BOUILLONBLOKIFQ Geoenendaal 27 Goada Depöt vh Reformahui ei caag d op kantoor van Meubelfabriek EEN JONGSTE BEDIENDE M of Vr leefljd circa 16 iaa Brlavan ondar np 3646 bur u van dit hlad DEZE WEEK VOOR naar J GOUWE 186 TELEF 2067 SCa Hiddecsttta Geboren TEUNA CORNELIA ELIZABETH dochter van J H LUIIËRINK I A LUIJKRINK Kool Wagenlngen 21 Januari 1946 Prins Bemhardstraat 7 Zaterdag 26 Januari 1946 vtrloven zich RIE DE HOOP en HUIB TUKKER Karekletrtraat 8 Gouda Mfaknstraat 11 Sassenheia Verloofd JEANNE SCHOUTEN en WIM HOFSTEE Gonda P C Bothstraat 12 Haarlem Blllitonstraat 16 Ontwaagdag 27 Januan 1946 Grostlar vraagt off rfe van Lampen voeten vervaardigd V Aardewerk of plateel t Br onder no 3581 bur v d bl Verloren een ZILVKREN SCHAKEL ARHBAND gaande van H B S vla Heiestraat naar Rco W tsoen 14 Jan Tegen bel ter te bez Rege ateateplantsoen 29 Gevraagd BEKWAAM SMIDSKNECHT A J Slangen Lange Tiendeweg 80 82 Mevr Dr DE JONG Fluweelenlingel 36 vraagt een RlCltje V d morgenuren en een tCf voor enkele dagen Wtt week StrOksters giTriifiil PB PBHKA AN Amerika 21 sBhctisfibiik BfinliiiiDii 9raagt Leerling Naaisters Tevens voor Afd Werkmanskleeding Flinke Strijkster en voor afd Lingerie Controleuse met grondige vakkennis Aaaiaelden K antoor Peperstraat 11 Eenige iiuizen te koop gevraagd Br onder no 3638 bnr v d bl GELD tegen lage rente voor hypotheek of bedrijf beschikbaar Br onder no 3639 bur v d bl AANGEBODEN STENCILMACHINE erk GEHA met 6 doozcn stenöls 5 L inkten toebehooren Ook In ruil Brieven onder no 3640 bureau van dit blad Meisje geyraagd voor halve dagen ZWARTEWFG 3 0 woningruii Aangeboden i Vrij bovenhals te s Gravenhage 6 kamers keuken balcon Huur f 6 p r week Gevraagd Won ng te Gouda of omstreken Brieven J M B QE Stortenbekerstraa t 1 J Den Haag DIVERSEN Vcrlpfn br i woUen mthinmat mt gtie lo Z d 8 i ldd B o de Klrl B oor de H K kerk K ite iiBgel Hm Wje kocht twee Imttn t b v b Ned helpt l d fcU de F W B cke Gouwe lÓl Tonchea k t geld l oe n eb lrik Mt Temo te btkaaca tcgta dvcrttntiekostta ff 100 belooning Voor hem of haar die een instantie weet te noemen die daadwkeli kc hulp aan mij kan en wii verschaffen De zaak ait zoo dat ik tengevolge van ondergrondsche werkzakheden totaal berooW ben gp worden van kleeding huisraad mu woning werkplaats goederea onderdeelen reparatie materialen gereedschap De conclusie is dus duidelijk hier is sprake van uoorlogsslachtoffer in zeer nitgebreiden zin Het is missthlen dwaas maar ik verwachtte eenige hnip t mhop de been te brengen Indien U deze verwachting aiet dwaas vindt dan verzoek ik Ijmij te helpen in het opsporen van een bovenbedoelde instantieIk moet U er evenwel op wijzen dat het onnoodig is een der vd r gende instanties naar voren te brengen Volksherstel Nederl Binat ötrijdkrachtcn Rechtsherstel en Beheer H A R K Districts Bnr voor Onderduikers Schade Eoquette commissie Hier ben ikTlzelf geweest doch tot nu toe zonder resultaat De Stichting 19 0 ac vo irziei alleen in het allernoodzakelijkste levensonderhoud In afwachting van Uw medewerking waarvoor ik U bij voorha flHoogachtend AN RIETVELD Rijwielhersteller Wiaterdi k 17 Gouda vroeger adr es Gr Florisweg 79 Schouwburg Bioscoop GOUDA BOELEKAOE Van Vr dag 25 Januari tm Dinsdag 29 Janoari Danielle Darrieux in een van haar beste en grootste films KADA Een prachtig spel van een groote romantische liefc Toegang boven 18 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u ea 9 15 u Ov LAMPEKAPPENFABRIEK aa Ie klat Varfspuller om ah technische ldd u worden opgeleid W rhrt Zaterdagniorge Aleliermeiljei Loon vanaf f 20 o f30 Zt r en laarllnga oekh e hoogte me boel h enadnmmratie Br onderno 36l6 but d H fLtfl T ON FABRIEKEN Jaagpad 8 Is plaatsing voor vroowclijkc krachten en leerlmgrn voor y rschlll nd afda ll g n AJ Dn bet dal vei Ki pe zie V da eei c cc V é R fill hl K M V Is V Il K é v t k h it V h I at m k 0 iD K m h h k si Ji k