Groot Gouda, vrijdag 25 januari 1946

4U Odd n en cti w tr k u vol aeal Bi baat ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AD AS J CA NUMMER 137 79a ms I Herziening iiuisraadvergoedins Kalm debat in ds Tweede ITamer Gisteren vervolgde 4 afgevaardigden vaa de Tweede Kamer bet debat over de oorlogsschade De heer Krijger stond geheel achter het regeerlags beleid doch bepleitte de noodige uitzonderingen op den regel De heer Posthuma bracht l v m hiermede ie BolestverzekcflB tw sprake terwijl de heer Bleraraa op het standpunt stond dat annexatie geen economische verlichting bracht voor de onmlddelljke toekomst In verbandl met de prljss ijging vroeg hij verhooging ▼ de schadeloosstelling Het antwoord Na de talrijke vragen aan het adres vaa den minister van f nandeën nam laatstgenoemde het woord en hing hij een somber beeld op van de stratsbeg ooting welke hans een mililoenrn nota is Wij staan voor een totale herverdethng De rainisier zag 3 aspecten een moseel aspect een aspect van wederopbouw en tfk van economisch finantifë e aard Het komt op het regeeringsstandpunt neer dat lle Nederlanders elkaara oorlogslasten hebben te dr gen Kop iren de schadevergoeding verhoogen of verdubbelen 2 vraagt rojn Lleftmck wanneer men weet dat het rarticulicr volksvermope op basis van 1939 geslonken is tot 15 ft 20 miliiatd Huisraadvergot ding De minister verklaarde zich bereid de regeling der vergoeding van verloren huls a d te herzien De laagste 4 klasse worden au geschrapt of opgevoerd te wijl ook op V trzinsomvang zal worden gelet en de verschillen tusschen platteland en stad De regeering beeft inderdaad vordering van meubilair overwogen ten gunste van de getroffen gebieden Zi Is hiervan afgestapt omdat het meubilair een te persoonlijk bezit uitmaakt Of oorlogsschade aan geld en effecten niet voor vergoeding la aanmerking komen zal worden bezien Met een niteenzetttè van minister Ringers die In een ge ell ge causerie vertelde dat Amsterdam de 3de plaats inneemt op de ijst van getroffen gemeenten es de verdere plannen voor Walcheren iteeazette wei de vergaderlag gesloten J Benzine tanks van Njlon Pe G 6odyear Tire and Rabber heeft eea nieuwe benzinetank gefabriceerd van la ubbei gedrrakt nyloaweefsel De nieuwe tank heet Pllocol Deze is lichter van gewicht veerkrachtiger en beter bestand tegen schokken dan de inctalen of rnbbertanks die mea In den oorlof In de gevechtsvliegtuigen gebruikte Lekken Is aitgesloten Een tank oor 500 liter benzine kan opgevouwen wordea tot de groette van eea damestasch Redactie L J A V d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drnkker OrtAkerij Verrijl Gouda STADSNIEUWS nSchooicytje In Concordia werd gisteren opgevoerd hettooneelspel in drie bedrijven Schooiertje dat als nevcntltel op het programma st at vermeid als Het Kind uit de sloppeo Oe geringe betang telhng voor dezen avond SI zeker onverdiend Wiiiy Aiberti Willy Brands Kalman Knaak Walter Knaack Nol Scholtanus Ans Pbppes en Dlty Doornboa dit kleine maar zich dapper werend gezelschap heefi ons een avond mcegenumen naar het ordaan leven Als wij een toonecUtuk zien van den or aan dan weten wi dat er een lach in en een traan dat de hu mor overheerscht maar ook dat du typisch Amsterdii sch volkje eeo rechtvaardigheidsgevoel kent als misschien geen ander En zoo beleven wij de geschledentvwaa een paar ofdaanfamilies die geheel mder de bijna hypnotischrn invloed staan van ren xkcroi mijcheer Kikkert een man uit de fiidci wereld aar zooals altijd er behoeft ermaaréé n te zijn die op eeo gegeven oogenbltk neen dortt zeggen en dan Is het gedaan met den grooten tnan die dan ook zijn rechtvaardige itraf niet ontloopt Van de medespelenden waa Ans Poppcs als de roode tante Mien wel het best Wllly Albertl sp elde de moeilijke jongensrol van tjc Hij beschikt over eeo uitstekende tenorstem Ook het spel der overigen voldeed Er was een niet groot maar aandachtig bliek dat met art en ziel opging ta dit aKiiicjie Ijk stuk en dat oolv ets naliet spoataaa en veelvnldlg zljo applalts te doen hoorn voor zang en spel Voordnclitavoad van Dhiy Picta r rdniigen la wel eenzeernoeil kekonat a oai een gi heelen avond een zaal get oeid te houden vercischt bijzondere capaciteiten Toch wist N4evr Dlny Ple a Metaelaar daarin te slagen bij haar optreden In ós RctKle Ongetwijfeld bcfcchlki zij over een hkr en daar iets te kort schoot Met ndimili verKhillende verzetsverzen haddfn w raag een Uts forscher geluid gehooid en was bet geheel dikwijls iets te monotoon Haar Inzet met dé rei van Vondel O Kerstnacht schooner dan de dagen was nj t ifer overtuigend en miste het dragenae dot Vondel s verzen nu eenmaal kenmeikt Maa lo bet volgende proza herstelde zil zich volkomen Het uitgebreide fragment uit Gösta Berling van Selma La enöf n l diens ontmoeting met de Majooske van Bkehu Nooit meer schoenen van Willea Kramer werden uitstekend en boelende voo drachten Niet minder dan 8 verzetsgedich er volgden hierna die niet allen in den jui en toon gezegd werden Na de pauze betrad Mevr Plets Metselaai het lichtere geore wat haar blijkbaar her heste licht Bo rke Naas van Guido e wlle werd een kostelijk geheel terwijl ook fe volgrnde prozasrukken Ruiters Vermeulen en De Plaatsvervanger var F de Sinclalr goed van voordracht waren Mevr Plets Metselaar bevindt zich z P den goeden weg al zal haar voord Mi Ofl veel aan verdieping en uitbeeld moeten winnen B Krachtsport s abiic in Het is heden 25 jaar geleden dat d ki Gouda zoo populaire vereenlg oq opgericht Een terugblik op alle succe ta deze afgeloopen 25 jaar bewijst Krachtsport niet alleen met trots maar voldoening de door haar Ingesln rafl kan voortgaan Noq steeds is het Kampioenschap ri JJWi de Goudsche Turnkrlng en Omi handen van een der Krachtsport dames er evr Sralnk Steyn In bijna He zaal eds rijden keert Krachtsport met t Jollen huiswaarts Ook de nog jonpe hand lelftallen behaalde al verschil lende successcL ledenaantal is nog ateeds groeiende oo el bij de dames aU heeren SwL Wij twljfielen er alct aan of met de huidige wdtter en leider zullen nog ver8c Vnr P en volgen Hiervan zullen Je lubijenmavondea van volgende week Ija Zijn Vanif d c plaaU Ki ® ook oazc felieltatie De eerste groote ublleumavond in den Schouwburg op Donderdag 31 Januari Is uitverkocht voorden tweeden ubileom avond op Zaterdag 2 Februari ztjn nog enkele kaarUn bij de ledeo verkrijgbaar Heroprichting Ned Maatschappq voor Geneeskunde Onder voorzitterschap van Dr van Woerden is l ier ter stede in een vergadering die Woensdagavond in een der kamers van het Diaconessenhuis De Wijk werd gehouden heropgericht de afdeeling Gouda en Omstreken van de Nederiandsche Maatschappij voor Geneeskunde Zaterdag was reeds te Utrecht de landelijke vereeniging weer tot stand gekomen De Maatschappij voorheen kortweg in vakkringen M C genaamd werd In 19 1 door Seyss Irquart ontbonden Medisch Contact zal de nieuwe naam ztjn van het tijdschrift der Maatschappij hetgeen tevcs ccii herinnering vormt aan den ouden naam der Maatschappij Al vroeg op het vierkeerdc pad Vier jeugdige boefjes van retp 8 10 12 en M jaar wisten In te breken in het pakhuis van V op de Kattensingel Wat zij mee namen was wel niet zoo belangrijk maar dat dret aan het feit niets af De bult bestond n I uit een hamer een beitel een achterwiel van een Sets een leeren rien en een adresboek In dit geval gaat het spreekwoord Vroeg begonnen veel gewonnen niet op Ben bragwachterahnis sneuvelde Een peleton truck van S nit Schoonhoven die door de gladheid niet tijdig g noeg kon remmen rammelde het brugwachte s huisje aan de Haastrechtsche Bruq Het huisje bitek niet tegen de truck opgewassen te zijn en ging roemloos ten onder Wiens kleeren men draagt Mi olt k Cpfa Ketelstraat deed aaalfte van de diefstal van een costnum De dief zal zeker de vraag niet stellen Heb ik wat van U aan Weer een fiets zonder slot Zoo langzamerhand beginnen de diefstalier van fietsen die z Bder slot op den openbaren weg staan vervelend te worden Toch willen wD niet nalaten op dit euvel te wijzen Woensdag jl was het de heer van B die zijn fiets onbeheerd en zonder slot or dn Langen Tiendeweg achter liet Zijn karretje waa het zooveelste dat verdween TJk en herijk van Maten en G wichten en Meetwerktajgen 1946 Bu gemeester en Wethouders der gemeente Gouda maken bekend dat de ijk en h rl k van maten en gewichten en van meetwerktuigen zal plaats vinden gedurende het tjjdvak van 25 Februari tot en met 16 Maart l946 Verdere mededeellngen omtrent tijd en plaats zullen omstreeks half Februari volgen Damclnb Gouda Voor de onderlinge competitie van de Oamclub Gouda werden Dinsdagavond de 2 0 20 02 02 20 20 M 02 20 0 2 2 0 20 20 afg 20 1 1 volgende partijen gespeeld D v Q Linde C Bouter A van Setten H Luidens I Meyer H de Jong J Meyer P Op den Camp I Goudrlaan J Hoogendoorn rh V p Veei G van Ardenne K de Jong P Hazelbag l MeyerP Op den Camp J van 8nren N Meyer r Bak A van Leeuwea Sfuurman P Op de Caaip P Schouten H TenwMde f van Buren J Meyer JC Bouter P Schouten I Th V d Veer J van Bare 1 Meyer N Meyer Door de resultaten va ♦ T ranglijst weer flink door e kaar ge hud V al o de bov te P er een gedrang van Jewelste hetgeen duidelijk 30 27 22 21 21 21 19 1 3 5 2 2 2 I 14 11 9 9 9 9 7 17 19 18 14 M 14 13 blijkt alt de eijfera In de kopgroep 1 P V d Llade 2 D V d Llad 3 H de ong P p den aa T nt t T V d 7 H Teawoia GOUDA € 1 EENDRACHT MAAKT MACHT VRIJDAG 25 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losae nmnni 10 et Om het damkampioenschap van Gouda Op Woensdag 6 Februari a s zullen In restaurant Duijnstee Markt alhier de wedstrijden aanvangen om het persoonlijke dam kampioenschap van het district Gouda en omstreken Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Nevelig of mistig weer s Nachts lichte vorst vooral in het O Overigen temp om het vriespunt Matige aan de kut tijdelijk vrij krachtig e Z wind l lucUdM i C J B Agenda Voor de Trekvogela Wat fs er in Gouda te doen 1 ReuDlei Vrijdag t m Woensdag i Orkaan Thalia Theaten Vr dag t m Wociudi De Straatjongen Schouwburg Bioscoop Katja Vrijdag 25 Januari 8 uur Blauwe Kruis Bijeenkomst Soc Dem Vrouwenkomst Idem 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljartwedstrijd K O T Gouda Stolwijkersluia Zaterdag 26 anuari 3 30 tot 5 uur Veerstal 21 Receptie Krachtsport ter gelegeS held van hei 25 jarig bestaan Idem 8 uur Concordf Tooneelver T O G met Het spook van de Vrijburcht Zondag 27 Januari Rest Ter Gouw 11 a Bil a twedstrljd E V D Excelsior 3 n id ValkenboschDO S Zaterdag 26 Januari 2 30 uur Sport en Spelaiddag Voor boven 16 jarigca Zaterdag 26 Jan 7 30 uur Kernavonde K rn De Flierefluiters bij dhr Nijhuls Oosihaven 70 inleiding over muziek Kern De Fenixs bij Annie Wannet Boelekade 199 Zondag 27 Jan 8 aur Volksdansmlddag UIT DEN OMTRFK REEUWIJK Burgelijke stand GEBOREN Cornells Th J en Johannes A J zonen van 1 Baars en C W de Wit OVERLEDEN AnthonieHeemskerk oud 68 j wedn van E de Brutn Maria Johanna Lena Kloet oud 25 J echtgen v Schakel J redikbeurten voor Zondag 27 Januari a s Nederl Hervormde Kerk Reeovrijk dorp v ro 9 10 en nam 2 30 u Ds H Roeiolsen Nederl Hervormde Kerk te Slulpwljk v ai 10 en nam 4 uur Ds E S de Lint Gcref Kerk aan de Brug vm lOennam 5 uur Ds P Warmcnhovca Als op de fiiml Woensdagmiddag waa na de gevallen lit UW de weg g ad geworden Een L ncoln Zephyr auto die over den nieuwen rijksweg eed en onder het viaduct vandaan kwam sloeg door het plotselinge remmen en de glad Leid a a ü v eg Ir J o er drd kcp maar kwam weer op alle vier de wielen terecht De Inzittende heer en dame kwamen wonder boven Wonder met den schrik vrij De auto liep slechts lichte schade op Benoemd Znster H C C van der Have wijk verpleegster bij de afd Reeuwljk van het Groene Kruis is als zoodanig met ingang van 1 April a s te Oosterbeek benoemd Ontplof Ging in de kachel In het gezin van I van der Made In de afd Middelburg had Dinsdqg een ortploffing plaats in de kachel De pan met aardappelen die op de kachel stond vloog tegen de zoldering terwijl tevens door wegspringende sphnters een theeservies brak Ook een ledi kantje met toebehooren raakte door het weg spattende vuur in brand en richtte ook eenlgt schade aan het overige huisraad aan Er waren geen pe soonliike ongelukken Vermoed wordt dat gen p ojectiel in de kachel tot ontploffing is gekomen Gebrek aan brandstoffen Wegens gebrek aan brandstrffrn zijn alhier de beide openbare scholen tijdeii k gesloten 50 jarig bestaan Jongrlingsverern De samenkomst tot viering van het 50jarig bestann van de Jongelingsvereeniging Rid en Werk is in de Nederl Herv Kerk te Slulpwljk gehouden Na opening met gebed en achri tlezing van Ps 110 weidde Dr J J van Oosterzee eeolge woorden h eraan In de pauze voor het optreden vaa dea volgende spreken werd door de Zangvereeniging gezongen het lied Ruwe storaen mogen woeden Daarna bepaalde Ds E S de Lint het gehoor bij het onderwerp De Jongeling onder de prediking naar aanleiding van Hand 20 9 Aan de uitgang werd een collecte gebotfden dat als jublIeuUg schenk aan de Jongeltngsvereeniginq werd aangeboden om daar oor eealge BUbelverklarinaca tckoopca Er werd f 51 56 ingezaa ld V vdi icuvctuu u avtAV