Groot Gouda, zaterdag 26 januari 1946

o GROOT GOUDA Sg J ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AD Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda 5 NUMMER 138 ZATERDAG 26 JANUARI 1946 e leerlingen oer s T ur nden dr van J Overkamp en wi a v7orst w van de fUm De lamp bjft branden Godefridus Bernard M 7 on crpclaagden middag i STADSNIEUWS WH TroBW8B in dezen tUd ia het BUnwe Kruis Gisteravond sprak voor de Soc Democr Vrouwenbond Mevroow Heroma Mellink redactiice van het bUd Wij vrouwe en tcbtgeooote van een bekend Dordtsch edlcui j Drie avond werd geopend door Mevrouw NedcrhorstPothuis en was de eerste na Mei 1940 In het kort zette zij het doel van den avond uiteen Alvorens spreekster met kaar causerie een aanvang nam zong mevr vao Straten Coopman begeleid door mevrouw Oe Jong Maasland op vcrdiensKliike wijze eenige liederen Mevrouw Heroma Meilink schetste het fcnchll tn het Uvcn van nu met dat van varifl aar en den groei van het verzet tenlevolge van de toenemende terreur Wi zijn veranderd zoo zeide zij omdat wij in het angczicht van den dood hebben gestaard Het onrecht en geweld maakte ons beter Wij leeroen liegen en stelen dit was een d en dit zijn wi oog niet afgeleerd De mggegraat van ons volk is gebroken er Il geknaagd aan de grondslagen van onze levtnibeic houw Ing en wij zien nog niet goed iwe het moet z n Wij ebben echter wel ftlcerd dat veel dingen die ons vroeger ktiangrijk schenen zooals b v onze inboedel is feite onbelangrijk zijn Overal ontmoet ea en sterk verlangen iets nieuws op te bottWM In bet grtin in de politiek in het fHStichappelijk leven Wi zijn anders komen It Maa t e de andere groepen tn onze bevottdag Sft drong aan dat ook de vrouw belang rlde in de pollrirk zoowel van het blnnenA van het buitenland Oe winst van de bezetting moet niet verloren gaan Vanzelf Iprtkend behandelde pr ook de doorbreking irao de partijen en de oprichting van de Partij van den Arbeid waarvoor zQ een varig pleidooi hield Met groote bel ngarelllng volgden de aanwxfgea het boeienda betoog van mevrouw HieromaMciltnk BciioeiBd Onze stadgenoote me C de Jong ia benoemd tot on lerwdzeres aan de opleidlngsscbool A 2 te Schiedam Rusland en Stalin Voor de Volksuniversiteit hield Dr E van Raaltc Donderdaqavood een eerste lezing ver Binnenen Bu tenlandsche spiegel van Rusland en Amerika Spreker begon deze lezing met de staatsinrichting van Rusland den flquur van Sta in tn korte trekken te behandelen Na een verklaring te hebben gegeven van de wijze waarop de leiders van de revolutie van 9 7 hun wraakgevoelens koelden wees Dr van Raalte erop dat het Russische volk niet één geheel één itaat vormt De Oekraïne en Wit Rusland getuiqen daarvan Hun onafhankelijkheid werd in 1918 erkend De buitenwereld heeft daar echter tot voor kort niet veel van gemerkt doch nu hebben beide staten een stem in de U N O Spreker gaf vervolgens een overzicht van Stalin s levensloop diens werk in de Soc Partij om tot slot een beschouwing te geven van de Russische volksziel Hij schetste het verschil in d nken en doen tusschen Russen n Niet gttsaen en het wederzijdsche goede begrijpen tusschen Stalln Roosevelt en Churchill Hülp aan Oorlogsslachtoffers Ten behoeve van hen die meenen ais oorlogsslachtoffer aangemerkt te moeten worden honden eenige ambtenaren van het DistrictsBureau Verzorging Oorlogsslachtoffers D B V O zitting aan Gouwe 168 Evacua tiebureau Allen die inlichtingen wenschen ter verkrflging van finandeele hulp kunnen zich aan t adres vervoegen Het boreau is geopend van 9 12 en 2 5 uur Bindeliik thuis Wederom ia een aantal landgenooten uit jadiê op weg naar Nederland en wel met s Tjitjalenka m Staffordshire net S S Erithrea Aan boord van de Straff ordshlre die met toils uit Singapore vertrok bevond zich stadgenoot de heer L A v d Hoorn OKfc Vorstmanstraat 3 Op ons bureau ligt e 5 lijst van opvartn ea vaa boveagenoemden schepen t ioxage Vrije Dem Bond De op 25 dezer gehouden ledenvergadering van den Vrijz Dem Bond afd Gouda heeft na een uitvoerige gedachtenwisteliog zich met algcmeene stemmen uitgesproken vóór concentratie der politieke partijen in de Partij van de Arbeid Ongeooiloofde handslag Twee marktbezoekers uit Stolwijk V en K kregen oneenigheid waarbij V meende eenige stompen te moeten uitdeelen K liep daarbij bloedende wonden aan het gezicht op zoodat tegen V prt ces verbaal werd opgemaakt wegens mi ïhandeling De koop welke met deze handslag bezegeld werd zal V wel duur komen te staan gezien het resultaat Motwrijwiel gestolen ü uit perkenwoude leerling van de Amhachtsschool alhier kwam op zijn motor naar school en moest bij het uitgaan van het gebouw constateeren dat onbevoegden zich van zijn Sparta hadden meestergemaakt De politie stelt een onderzoek in De politie op de schaats Donderdag werden er schaatsenwedstriiden gehouden op de Put voor delegden van het politiecorps De wedstrijden gingen over 100 en 500 meter waarbij gereden werd in de leeftijdsklassen tot 30 jaar van 30 tot 40 jaar en boven 40 ja Tevens werden wedstrijden ge1houden in het schoonrijden De uitslagen waren 100 meter tot 30 jaar 1 C Molenaar hulpagent 2 Bijman klerk 3 CapeUe 3C£6nt lOO meter 30 tot 40 jaar 1 Kortland hulpagent 2 Postma agetjt 100 meter boven 40 iaar 1 Zwankhuyzen rechercheur 2 Slot waarn hoofd 500 meter tot 30 jaar 1 Bijman klerk 2 Molenaar hulpagent 3 Vermaas hulp meter 30 tot 40 jaar 1 Koster hulpagent 2 Zwijnenburg hulpagent J Postma agent 500 meter boven 40 jaar 1 biot waarn hoofdagent 2 Zwankhuyzen re scïoonrijden 1 Piils inspecteur 2 Zwijnenburg hulpagent 3 Schrijvers hulpagent Clandestiene luistervink Jok in Gouda heeft het kwaad van de clandestiene aans uitingen op het Radiodistributienet posj gevat Bij een gehouden controle bleek V van de Kar emelksloot zoo n radifvrijbuiter te zijn Hii werd bekeurd en zil gezien de straffen X elders uitgedeeld zijn z jn zonde nog wel eens betreuren Ook stroom wordt gestolen ümdat hij stroom buiten de meter on SzS b ekS Ten linde t n ogmaaï de telegenheid te bieden zich ten koste van de gemeenschap van elec Tr Cr we gïlmen Nrkï hij oS in he t donker overpeinzen Goudsche Industrie en Huishoudschool 4 Januari was het 10 i f ff rf tk n S2fi£S SdeKf e scho T Ook het aïïal leerkrachten is Z eindigde met den wensch dat veleouders het groote Sr gediplohoudondervvijs gef ren ers meerde leerkrachten leder me si behoort toch eenige kfJJ van huishoudelijk werk te hf Jen later óf in eigen gezin oi o J fkunnen toepassen eooten daar Het was een geslaagder De leerlingen d r fch f branden na RATTENPLAAG Ter bestrijding van de rattenplaag zijn bij den Reinigings en Ontsmettingsdienst in het dienstgebouw Vest no 30 verkrijgbaar de Muragiftabletten tegen betaling van 60 cent per 25 stuks Deze tabletten zijn ook voor menschen en huisdieren schadelijk Zij dienen dus buiten het bereik van kinderen en huisdieren op een droge plaats uitgelegd te worden Het uitleggen van ± 10 tabletten in een eenvoudig kistje met alleen een opening waar de ratten door kunnen voorkomt alle ongelukken Wanneer na 10 of 12 dagen de tabletten verdwenen zijn kan een nieuwe hoeveelheid van ± 10 tabletten neergelegd worden De Gemeente neemt geenerlei verantwoording op zich voor eventueele ongelukken door nalatigheid van de gebruikers In aansluiting op het bovenstaande wordt het publiek er nog op attent gemaakt geen vuil of etensresten op erf zijl of in gracht te werpen daar dit de rattenplaag zeer in de hand werkt Vuilverwijdering is ratienbesirijding Vergeet U niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tnaschea AAPJES en BONTENBAL U behoeft alleea Uw lwt 4t distributiasiamkaart ea het inlcgval m da te uchm U knnt aan de l kctt i 4 6 ca 8 vaa kat Gymaaatidüekaal ia de Peperstraat Hccht tniachm 9 30 m 12 ar I ca tasachea 2 ae 3 30 aar I Reist op 6 Februari a 8 per Krodato express voor het Mgr Mutsaere oord te Venlo Op 6 Febr a s wordt in de Groote Schouwburg te Gouda een uitvoering gegeven ten bate van het R K Herstellingsoord voor Spoor en Tramwegpersoneel te Venlo Het Mgr Mutsaers De avond wordt verzorgd door het Krontjong Dansen Tooneelgezelschap Krodato alhier dat onder de bezielende leiding van den heer Joh A M van Maren de revue Krodato express ten tooneele zal brengen Medewerking verleend o m het bekende ensemble van Paul Welter uit Den Haag terwijl de conference verzorgd zal worden door onzen stadgenoot den heer J C van Vliet Alles bijeen belooft het een uitstekende voorstelling te worden Zooals bekend is heeft het Mgr Mutsaers oord door den oorlog zwaar geleden Een groote landelijke actie wordt gevoerd om de voor den heropbouw benoodigde gelden bijeen te brengen Ongeveer f 450 000 is noodig om de herstellingsoorden weer op te bouwen Draagt Uw steentje bij en reist op 6 Februari per Krodato Express PriJzen der plaatsen ƒ 2 50 ƒ 2 00 en ƒ 1 50 Kaarten verkrijgbaar Hoogeveen s sigarenmagazijn Kattensingel Sigarenmagazijn Chr Kieliger Doelenstraat Maison van Eyck Groenendaal van Di k bt Josephstraat 40 en jongbloed Koningin Wilhelminaweg 197 Goede reis in o ze verlichte en goed verwarmde KrodatoExpress Rectificatie Het aericht betreffende Controle Bevolk reg en 2e Distributie stamkaart in ons blad van Woensdag bovenaan in de kolom op pag 1 was bestemd voor de gemeente Reeawijk r Bnrgeirl ke tand GEBOREN 24 Januari Arie Hendrlkut zn van A H Rijnhart en E J Wlltenbnrg L Dwarsstraat 17 Coenraad W helm zn van C W van Reenen en M J Rondeltap v d Palmstraat 12è Teunis van A Baas en A Luichjenbroer BI singel 50 Klara Gerarda dr van B A Wassing en B Gelderbióm Slapperdel 12 Susanna M dr van J Overkamp en M S Oorschot Pr Administratie M J van Loon Biir Markt 67 Gouda Tel 309a Abonn p w 25 ct Lobm nuimn 10 el Ueu cdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Nevelig of mistig weer In het O de lands lichte vorst Overigens temperat om het vriespunt Aan de kust matige Z wind Wat is er bi Gouda te doen t Reunie I Vrijdag t m Woensdagi Orkaan Thalia Theateri Vrijdag t m Wocnadaf Oe Straatjongen Schouwburg Bioscoop Katja Zaterdag 26 Jan 8 uur Concordia Toonecivereeniging T O G met Het spook van de Vrljburcht Zondag 27 Januari Rest Ter Gouw 11 a Bil artwedstrijd E V D Excelsior 3 u id ValkenboschD O S Dinsdag 29 Jan 7 30 uur Concordia N V H Afd Gouda Spr G Bos uit Dea Haag over Dt taak van Volksherstel ca Gezinsberstel brengt Volksherstel in van W Looljaard en M W Th M Goosen St Jos phstraat 65 25 Januari Elizabeth A dr van C vaa Kersberqen en M Litwineako Pretoriapl 24 ONDERTROUWD 24 Januari M Korea en C A S wanen burg L van Mourik ea W M van dea Berg P Boef en P vaa Driel P vaa der Wolf en J C Korevaar B J Suringa en A C W Jonkheid OVERLEDEN 23 Januari Eageliaa C Hohhn sen geh met H van Waas 67 aar Ncchje Dekker gcb met J Jonkman 36 i PREDIKBEURTEN Zondag 27 Januari 1946 Nedcrl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur V IB Ds CA Korevaar 5 uur aam üt Gcrb Huls bed H Doop Westerkcrk v m 10 uur Ds F W Ot Verheul Jeugddienst 5 unr nam Ds G Elzenga bed H Doop Verecniglng van Vrijzinnig Hervormde Kleine Kerk Peperstraat 128 v m 10 30 nar Dr E D Spelberg vaa Hilversum VriJz Jeugdiierk Keizerstraat 7 uur nam Me Ds C P Thomsen Ned Herv Ver Calvijn Geen opgave ontvangen Rcmonstr Gereform Gemeente 10 30 nor Ds J Nienhuis Evang Luihersche Kerk 10 uur voonn Ds J J Simon Oud Katholieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Glskts Gereformeerde Kerk 10 uur vm en 5 our nam Ds J P C ten Brink Gercf Zondagschool Jozef Groen vaa Prinstererschooi Groenendaal Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 u vm Chr Geref Kerk en 4 uur nam Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Ds A de Blois van Rotterdam Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 3Ö 9 ea 10 30 uur v m en 5 uur n mj Ds H C Leep Woensdag 30 Januari 3 uur Gebedsuur Leger des Heus 10 uur Heiligingsdlen 3 30 uur Openlucht samenkomst op de N Matku 7 30 uur Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr H Wels Dinsd 7 30 uur nam Ledenvergadering Donderd 7 30 uur nam Openb sam Dokters en Apothekersdienst De Zondagdlenstcn worden waargeaoan door Dr J H W F Remme Fluweelens 5 ea Dr J G W F Bik Bleekersslngel 55 Men gelieve boodschappen af te geven desmorgens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat 15 GOUDERAK Predikbeurten Ned Herv Kerk 9 30 uur voorm en 6 30 nam Ds J van Vliet Call Geref Boud vaa Schoolverccniflingao